Textruta: Coyote nr 101
El mensajero del Coyote
(Coyotes budbärare)
av José Mallorqui


Coyote nr 101.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

El mensa­jero del Coyote  (1949)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Jezús Az­nar är en fattig jord­brukare som tvingas bli fredlös och måste fly med sin familj. Hans ryktbarhet växer under hans flykt och han till­skrivs brott han inte begått. Coy­ote försö­ker hjälpa honom att fly undan sina förföl­jare och ser till så att hans son Pepito tas om hand av don Goyo.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Hand­lingen i boken är mycket drama­tisk. Man fångas av dramat och lider med Jesús i hans olycka. Händel­serna utspelas före César och Guada­lupes gifter­mål och fort­sätter i nästa bok, El ahi­jado de don Goyo.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

De rika har då­ligt minne.  (Los ricos tienen mala memoria.)

I mör­kret är alla katter grå.  (De noche todos los gatos son pardos.)

Lejonet är aldrig så vilt som sägs.  (El león nunca es tan fiero como dicen.)

 

Slutet:

Lewis Masca­rott går över torget och möter don Goyo, som tänker utmana honom på duell.

 

Kapitel 1: Jesús Aznars ödmjukhet

Bank­mannen Le May god­känner inte ett lån som Jesús Aznar behö­ver för att kunna fort­sätta med sitt jord­bruk. Torkan har tagit hårt på grö­dan och han har avbetal­ningar kvar innan går­den är hans. Le May vill istäl­let träffa don César de Echa­güe som väntar utanför konto­ret. Men när Jesús Aznar har gått, besvi­ken men ändå artig och öd­mjuk, har också don César gått. Han har hört en del av sam­talet mellan bank­mannen och Jesús.

 

Kapitel 2: Vatten till ran­chen

Jesús son Pepito Aznar har suttit längst ner i trap­pan och väntat på sin pappa. Han är hungrig och äter pop­corn, sötad med honung, som han inte gillar. Då han får reda på att pappan miss­lyckats med att få lån undrar han varför de inte först gick till Capi­strano-klostret och bad Gud om hjälp. Han går sedan själv till kapel­let i Potrero efter att ha frågat om lov. Don César och fader Sepúl­veda står i sakri­stian och hör pojkens bön till jung­frun av Guada­lupe.  Han ber om regn och lovar att hjälpa till med pengar till en ny klocka. Don César träffar sedan på Jesús och Pepito utan­för affären. Han kommer överens med affärs­idkaren, Pero­martín, om att denne slipper betala för vinet som kommer från San Antonio­ranchen, om Pero­martín kan ordna en brunn med vindvatten­lyft på Jesús lant­egendom. Dess­utom köper han kammar som Jesús ska kunna ge till sin fru Lucía och tobak åt Jesús själv. Sonen får ett guld­mynt som han får göra vad han vill med. Denne väljer då att skänka pengar­na till kapellet som en första hjälp till en klocka. Han har näm­ligen en överens­kommelse med jungrun av Guada­lupe som innebär att hon ska se till så att det regnar på deras egen­dom om han hjälper till med pengar till klockan.

 

Kapitel 3: Lewis Masca­rott

Lewis Masca­rott besöker Lucía när sonen och hennes man är borta för att ordna lånet. Lewis tar tag i blusen på Lucy så att tyget går sön­der. Jesús kommer precis i vagnen och blir som tokig när han ser vad som hän­der. Lucía försöker lugna honom. Men han rusar på Lewis och träffar med flera slag i ansik­tet och speciellt Lewis näsa blir sönder­mosad. Den näsan kom­mer aldrig mer att bli som förut.

 

Kapitel 4: Och vindmöllan ger vatten

Brun­nen och vatten­möllan blir en fram­gång. Alla är lyckliga. Men Lucía känner ändå oro. Hon är rädd att lyckan kom­mer att vända. Sheriff Eusta­quio Gonzá­lez kommer efter sju veckor tillsam­mans med domaren och med­delar att familjen har  vräkts. Det är Lewis Masca­rott som hämnas. Jesús skrev på ett papper utan att läsa vad det stod där. Han har heller aldrig begärt kvitton vid sina betal­ningar. Nu är han skyldig nästan tusen dollar. Han spränger vind­möllan och tar med sig fru och son och de djur han har. Lucía är som bedö­vad. Slut­ligen går hon hemi­från och när Jesús kommer hem efter försälj­ning av djuren tar han fram sina revol­vrar för att hämnas.

 

Kapitel 5: Den bann­lyste

Jesús Aznar går som i en dimma med långa steg mot Lewis Masca­rotts hus. Han ska hämnas och skjuta honom och också sin fru som säkert har gått till Masca­rott. Han går in i huset och ser en man och en kvinna i mörkret. Han töm­mer bägge revolv­rarnas magasin men upp­täcker att han har skjutit helt oskyl­diga männi­skor. Då han kommer ut på gatan möter han Lucía, som menar att de måste fly söder­ut. Fast först måste Jesús byta sina arbets­hästar mot rid­hästar. Då han gör det blir det problem och han förlorar tåla­modet och väljer själv ut två bra hästar. Han byter också sina olad­dade revolvrar mot ett par likadana men lad­dade. Snart rider Jesús med fru och son söderut.

Sherif­fen släpper ut den inlås­te hästförsäl­jaren och förstår hur det hela har gått till. Man tror också att Jesús har stulit pengar ur kassa­skåpet som stått öppet. Efter hand är upp­bådet klart och förföl­jelsen kan sätta igång.

 

Kapitel 6: Flykten

Under tiden som jakten på Jesús med familj pågår åker Lewis Masca­rott till Chicago där en duktig tand­läkare försöker snygga till hans mun. Lewis lär sig skjuta till måls med revol­ver. Hos Ismael Harris håller Jesús och hans familj på att bli förgif­tade. Det har satts ett pris på Jesús huvud och Ismael Harris blir lockad av dessa pengar. Familjen und­går att förgiftas men Harris dör efter att ha skju­tits med två skott av Lucía då hon och Jesús upptäcker att det är något skumt med maten. Nästa natt ligger familjen över hos herdar utanför Los Ange­les men dessa passar då på att ränmör­da den rike don Max­well och kastar skul­den på Jesús.

 

Kapitel 7: Coy­ote och Jesús Aznar

Evelio Lugo­nes och hans bröder följer Jesús flykt­väg, som nu går tillbaka mot Los Angeles. Jesús vill komma till don César på San Antonio­ranchen för att betala tillbaka pengarna för vind­möllan men också låta fru och barn göm­mas på ran­chen så att han själv kan komma förbi upp­bådet som jagar honom. Coyote träffar flyk­tingarna och ger Jesús rådet att istället för att komma över gränsen till Mexico ta sig in i Ari­zona. Lucía bör klippa håret och klä sig som man. Pepito lämnas till Coyote för att Jesús senare ska kunna hämta ho­nom när de har startat om i Ari­zona.

 

Kapitel 8: Coyotes budbä­rare

Evelio kommer till don Goyo för att framfö­ra ett bud­skap från Coy­ote. Det blir en massa ord­bråk med den argsinte gamle man­nen men till slut kan Coyote själv prata med don Goyo. De bestäm­mer att Pepito ska stanna där över natten och nästa dag tas om hand av don Goyos herdar och tills vidare stanna i ber­gen med dem. Emilio ska ta sig till de herdar som dödade don Max­well och Coyote ska sedan träffa dem för att övertyga sig om att det var de som mör­dade Max­well. Coy­ote försvin­ner i natten och efter hand hörs ett Coy­ote-ylande långt borti­från.

 

Kapitel 9: Separa­tionen

Jejús och Lucía vilar en stund i en skogs­dunge och Lucía somnar. Jesús känner att det enda heders­fulla är att fort­sätta sin flykt ensam. Han lämnar därför Lucía och tar med sig den andra häs­ten så att hon inte kan följa efter honom. Då han kommer till en stuga i skogen blir han beskju­ten men dödar mannen i själv­försvar. Då han kom­mer till Hills vid gränsen rakar han sig i en raksa­long men där larmar en besö­kande ung kines sherif­fen som ligger i bak­håll när han lämnar salongen. De tusen dol­larna för att fånga honom har nu vuxit till fem tusen dollar. Men han skjuter sig fri och dödar bland annat sherif­fen med ett välrik­tat skott. Han somnar i den övergivna missions­stationen intill en källa och dröm­mer om Lucía.

 

Kapitel 10: Priset på ett huvud

Aaron Keller, Samuel Rowan, David Meyer, Frank Nadeau, John Rose och Walter Beers är sex pris­jägare som är på Jakt efter Jésus och Lucía. När de är på väg till Hills träffar de på Lucía som får åka med.

 

Kapitel 11: Coyotes miss­tag

Coyote avläm­par Maxwells mördare hos Mateos. Men trots att Mateos gör sitt bästa blir de två männen lynch­ade. De skulle ha behövts vid en even­tuell rättegång mot Jesús, hade don César tänkt. Han kän­ner att han har miss­lyckats. Han säger till Lupe som då ännu inte är hans hustru att han inte tror att han nu kan rädda Jesús. Han vet hel­ler inte om att Lucía inte läng­re är tillsam­mans med Jesús.

 

Kapitel 12: Vanärans pris

Lucía förstår inte att de sex männen är ute efter pris­pengarna och vill döda Jesús. Hon luras att för­råda honom och Jesús och Lucía skjuts i varan­dras armar av de sex männen.

 

Epilog

Jesus och Lucías lik ”ställs ut” till allmänt beskå­dande mot avgift. Men Coyote och Lugunes-bröderna kommer och hämtar liken för att begrava dem på kyrko­gården i Capistra­no. Broder Jacinto lovar att inte berätta att de två ligger där. I så fall skulle gravplun­drare gräva upp liken för att skaffa sove­nirer att sälja. Det ges ut en berät­telse med dagero­typfotografi av mördarna och Jesús. Don Goyo köper en sådan bok för att ha att visa för Pepito när han blir äldre. Don Goyo ska näm­ligen se till att Pepito kom­mer att hämnas morden på sina föräl­drar när han blir vuxen.

 

Ytterligare bidrag

 

Nedanstå­ende bidrag är en fri över­sättning från Muños blogg.

 

Missions­stationen San Luis Rey de Francia.

Mission_San_Luis_Rey_de_Francia_current.jpg

Denna missions­station grundades 1798 av fader Fermin Lausen och ligger i nuva­rande staden Ocean­side i södra Kali­fornien. Stationen har tillsam­mans med San Juan Capi­strano (ca 50 km norrut) varit en av de största och vikti­gaste i Kali­fornien och är den missions­station som har stått sig bäst genom åren. Både kyrkan och klostret har genom­gått flera renove­ringar.

 

Missions­stationen  ligger på en lugn och frid­full plats och används nu för andlig avkopp­ling och som muse­um.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan