Textruta: Coyote nr 97
Apostando su vida
(Sätta sitt liv på spel)
av José Mallor¬qui


Coyote nr 97.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

Apostando su vida  (1949)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Organisa­tionen som beslu­­tade att lägga beslag på Damián Ugar­tes mark, som är rik på guld, står inför inre slit­ningar, Ugartes mot­stånd och fram­för allt Coyotes ingri­pande.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Det här är en bra bok med ett ovän­tat slut och spän­nande hand­ling. Läsa­ren luras dock och man kän­ner sig dum på slu­tet. I kapitel sju be­skrivs hur Ugarte träf­fas av flera skott och i kapitel åtta är mörda­ren Saint Andrew tillbaka i Los Ange­les. Det är lite väl osanno­likt att denne skulle kunna spe­las så skick­ligt av Coyote så att alla blir lura­de. Dess­utom: om nu Ugarte klarade sig ännu en gång är man som läsare intres­serad av att veta lite om hur det sedan går för honom och för Victo­ria och Ange­lita. Fast det hinns inte med i bo­ken, vilket känns lite snöp­ligt. Denna kritik drar ner bety­get från 10, som ges i Muños blogg, till mitt betyg, som är 8.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Heroiska attityder är vackra men mycket obehagliga.  (La actitudes heroicas son her­mosas pero muy incómo­das.)

Girig­heten är en dålig rådgi­vare.  (La codicia es mala con­sejera.)

Simma och vakta kläder­na.  (Nadar y guar­dar la ropa.)

Tända ett ljus åt Gud och ett an­nan åt djävu­len.  (Encender una vela a Dios y otra a Dia­blo.)

 

Kapitel 1: Åter­komsten

”Hederlige” Hassett och hans dotter­dotter Victoria Losada berättar för Damián hur de ser på situa­tionen. De förkla­rar att han och Victoria är gifta och efter­som han har dött har hans till­gångar tillfal­lit henne. Det bästa Damián kan göra är att för­hålla sig lugn eller bege sig iväg till en an­nan stad. Han lugnar ner sig och spelar resig­nerad. När han blir ensam med Victoria ser han att hon läg­ger något i ena glaset när hon häller upp två glas sherry åt sig själv och honom. Då hon inte ser det byter han de två glasen och efter att de tömt sina glas fal­ler Victo­ria i djup sömn.  

 

Kapitel 2: Fällan

Damián tänker bege sig iväg till stadens centrum och träffa sin gamla flick­vän, Ange­lita, men stöter då på Hassetts män, som försö­ker förhin­dra det och också försö­ker döda honom, vilket Coyote som dyker upp förhind­rar. Slutligen återvän­der Damián till huset där Hassett nu har åter­vänt och tillsam­mans med sin medhjäl­pare, en stor mexi­kan, slås Damián medvets­lös och bärs ner i källa­ren där han låses in.

 

Kapitel 3: För att jaga Coyote

Spela­ren Shang­hai Kelly berättar för Hassett och hans män om sin plan att fånga Coy­ote. Han sätter upp affisch­er överallt i staden och utanför och sätter också in en annons i tidningen där han utma­nar Coyote på ett parti poker. Coyote kan vinna 100 tusen dollar men om han förlo­rar måste han över­lämna sig till rätt­visan och Kelly får då den belö­ning som utgår till den som medverkar till att fånga hon­om. Coyote accep­terar utmaningen fast många tror att han inte ska dyka upp till mötet. Medan mötet mellan honom och Coyote när­mar sig övar Shang­hai Kelly inför partiet på Bella Uni­ón. 

 

Kapitel 4: Ange­lita

Damián Ugarte befin­ner sig i källaren till Victoria Losa­das hus. När han har vaknat efter många tim­mars sömn råder hon honom att under­teckna ett doku­ment där han frånsä­ger sig alla anspråk på gru­van mot att han får en mindre sum­ma pengar. Sedan får Victoria besök av Ange­lita Rodri­gúes, den flicka som Ugarte är förlo­vad med. Hon vill att Victoria ska släppa Ugar­te fri. Då Victoria väg­rar det, drar Angelita upp en pistol ur sin väska.

 

Kapitel 5: Jag vill inte döda henne, jag vill bara förstö­ra hen­nes skön­het…

Angelita hotar att förstö­ra Victorias ansiktet. Men Saint Andrew kom­mer och lyckas förhindra att hon skju­ter. Dess­utom friar han till Victo­ria som dock avvisar ho­nom. I det ögonblicket kom­mer hennes morbror borg­mästare Hassett. Denne avslöjar att Saint Andrew redan är gift och har barn med en indian­ska. Han bryter också nu sitt samar­bete med Saint Andrew och upp­manar denne att lämna staden och resa tillbaka till sin familj.

 

Kapitel 6: Till mindre besvär som död…

Saint Andrew möter sina che­fer som nu vill bli av med ho­nom. En som märkts av Coyote kan man inte ha i organi­sationen. Saint Andrew hotar med att berät­ta vad han vet och när han läm­nat rummet och slagit igen dörren med en smäll efter sig, fram­förs åsikten att de kan­ske skulle göra sig av med ho­nom. Victoria förvå­nar alla med att säga, att hon inte tänker dela med sig av gru­van till de andra. Hennes mor­bror försöker över­tala henne men det hjäl­per inte. När chefer­na och borgmäs­taren har lämnat huset letar hon upp port­vakten, Pruden­cio Pera­les, som hon misstän­ker arbe­tar för Coy­ote. Hon ber honom att föra bort Damián Ugar­te till Mexi­ko, så att ingen kan döda honom.   

 

Kapitel 7: Flykten söder­ut

Pruden­cio Pera­les och Damián Ugar­te flyr söder­ut. Damián väntar på att försöka utnytt­ja ett lämpligt tillfäl­le för att fly. Han och Perales vet inte att organi­sationen har skickat Saint Andrew efter dem för att dö­da dem. När Perales och Ugarte gör halt för att äta tar Ugar­te tillfället i akt och kastar en sten mot Prudencio Perales som träffar i huvu­det. Saint andrew, som tror att Pera­les har dött, följer efter Ugar­te och skjuter honom med flera skott och lämnar honom sedan kvar liggan­des på marken. Han beger sig iväg men återvän­der lite senare till platsen eftersom han kommit att tänka på alla sed­larna som finns kvar i Ugartes fickor.

 

Kapitel 8: Gru­vans värde

Saint Andrew visar en del av Ugartes person­liga tillhö­righeter för borgmäs­taren och de andra organisations­medlem­marna som bevis på att Ugar­te är död. De har alla samlats för att få reda på resul­tatet av den under­sökning av guldfyndig­hetens stor­lek i gruvan som gjorts. Tekni­kern som gjort undersök­ningen tillhör ”de frivil­liga för Coyote” och han berättar för Coyote att fyndig­heten är enorm. Men Coyote ber honom att i sin rapport skriva att fyndig­heten bara är tion­delen så stor och tekni­kern går tvek­samt med på det då han kän­ner stor tillit till Coy­ote. Då organi­sationens medlem­mar får läsa tekni­kerns rapport får de en chock då de för­står att de finans­män som ska komma för att köpa gruvan nu inte kom­mer att vilja köpa den. Men Saint Andrew erbju­der en förfals­kad version av resul­tatet som organi­sationen i kan använ­da för att sälja gruvan lokalt i Los Ange­les så att de får tillbaka sina satsa­de pengar. 

 

Kapitel 9: Festen och dopet

På San Anto­nio-ranchen förbe­reder man dopfesten för den nyföd­de so­nen till don César. Denne pra­tar med Shang­hai Kelly men måste gå ifrån för att köpa guldgru­van som man erbju­der sig sälja till honom. Trots att Victo­ria Losada kommer och varnar don César för köpet accepterar han att köpa till det pris man vill sälja för. Då affä­ren är klar, kontrakten är underskriv­na och pengarna över­lämnade till säljar­na, borgmäs­tare Hassett och företrä­dare för organi­sationen, dyker Coyote upp, spelad av Ricar­do Yesa­res, och lägger beslag på försäljnings­summan. Även ytter­ligare pengar som don César tagit fram stjäls av Coy­ote. Då Shang­hai Kelly hotar Coyote med en pistol­pipa i ryggen skjuts revol­vern bort av någon, som sena­re visar sig vara don Césars son. Männen i organi­sationen som nu förlo­rat både gruvan och pengarna svär att häm­nas på Coy­ote.

 

Kapitel 10: Fällan för Coyote

Saint Andrew erbju­der sig att skjuta Coyote utan någon speciell ersätt­ning då han spelar poker mot Shang­hai Kelly. Denne befin­ner sig i Bella Uni­ón och väntar på att Coyote ska komma till mö­tet. Saint Andrew kommer också dit och frågar då om de två kan spela mot varand­ra liksom som träning medan de vän­tar på Coyote. Kelly har ingen tur och förlo­rar giv efter giv. Till slut har han förlo­rat alla pengar­na på bor­det. Då förstår han att det inte varit Saint Andrew han spelat mot utan Coy­ote förklädd till denne. Ugarte kommer in i spel­lokalen, linkan­des, med Victoria som stöd. Saint An­drew lycka­des alltså inte döda Ugarte i ök­nen utan blev själv dö­dad där istället då han vände tillbaka för att lägga beslag på sed­larna i Ugartes fickor. Sedan har Coyote skick­ligt spelat rollen som Saint Andrew och lurat alla. Då Coyote lämnar Bella Uni­ón faller han i armar­na på ”Kalifor­niens frivilliga” men även här har han lurat alla. Det är i själva verket ”de frivilliga för Coyote” som överbeman­nat motståndarna. Hassett och organisationens medlemmar arresteras. De skickas iväg som sjömän på en båt till Kina. Hassett får dock stan­na i Los Angeles. Men hur det sedan går för Dam­ián Ugar­te, Victoria och Ange­lita förtäl­jer inte histo­rien.       

 

 

Ytterligare bidrag

 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan