Textruta: Coyote nr 90
Muerte: punto de destino
(Döden: destinationspunkt)
av José Mallorqui


Coyote nr 90.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

Muerte: punto de destino  (1949)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Järnvägs­bolaget missbru­kar sin makt i Farish City. I bolagets styrelse försö­ker Bowee ta all makt och göra de andra makt­lösa. Coyote är den ende som kan ta strid mot honom.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Liksom de tidi­gare böckerna i den här histo­rien är också den här mycket under­hållande och full av aktion. Boken är fort­sättning på Otra vez el pasado och Plomo en una estrella.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

När lejo­net gäspar, tror folk det är hung­rigt.  (Cuando el león bosteza, la gente piensa que tiene hambre.)

 

Kapitel 1: Goda affärer

Efter upptäck­ten av guld i dalen har järnvägs­bolaget lagt under sig allt i Farish City. Genom fraktkostna­derna har bolaget fått kon­troll över det mesta i staden. Lucas ”Dutch” Root har sänts till staden för att bli den nye sheri­fen.

 

Kapitel 2: Presi­dentens sände­bud

”Dutch” kommer för att prata med don César i hans special­vagn längst bak i tåget. Han säger att han känner till don Césars hem­liga identitet som Coyote och att han sett presi­dentens benådning av honom i dennes arbets­rum i Washing­ton. Han säger sig vara sände­bud från presi­denten och vill ha don César/Coyotes hjälp i sin kom­mande kamp mot järnvägs­bolaget som sheriff i sta­den. Don César nekar till att han skulle vara Coy­ote och är avvisande.

 

Kapitel 3: Destinationspunkt söden

När ”Dutch” lämnar vagnen berättar Guada­lupe att det har varit hon som har bett presi­denten om benådning av sin man. Det visste inte don César och det blir ett utbyte av allt hårda­re ord dem emel­lan. César läg­ger sig i samta­let och tar först Guada­lupes parti men senare sin fars när hon stolt säger att hon vill att deras äkten­skap upplöses. Då de kommer till Farish City beger sig Lupe snabbt till deras hotell men när far och son kom­mer dit har hon redan läm­nat hotel­let. Den nye sherif­fen i Farish City och en gammal guld­grävare blir skjutna på tåget och ingen vet vem som är mördar­na. Men ”Dutch” kan i alla fall inte föra det han visste vidare nu, säger César.

 

Kapitel 4: Den nya sheriffen

Överste Farish dotter säljer famil­jens aktier billigt till medlem­marna i styrelsen av järnvägs­bolaget. På mötet ser duell­experten Maurice Latour till att en duell med Mac­Gray blir bestämd till nästa dag. Shane Bowee ordnar så att två nya sherif­fer blir valda, Tucson Osgood och Shorty Norton, de två som mör­dade ”Duch” på tåget. Coyote dyker upp i dörren till loka­len där valet har ägt rum och i skott­växlingen som uppkom­mer blir de nyvalda sherif­ferna skjutna. Därefter ser Coyote till att han själv väljs till sheriff för staden.

 

Kapitel 5: Den nya sherif­fens effekti­vitet

Efter att MacGraw druckit sig beru­sad på puben förs han i en vagn till kyrko­gården där duellen ska äga rum. Han förstår att Bowee ligger bakom det hela och tänker att han i alla fall ska ta den­ne med sig i döden. Men de revolv­rar han fått av Bowee inne­håller inga skott, bara krut, och Bowee blir inte skjuten och han själv blir dödad av Latour. Maxon, en av bolags­männen i styrelsen, och även andra från den är vittnen till händelsen och förstår att Bowee är skuld till Mac­Graws död. Maxon bestäm­mer sig för att sälja sina aktier till Bowee nästa dag och sedan lämna bola­get. Efter att ha bytt kläder på hotel­let går Latour till krogen. Där möter han Coyote med den sheriffs­stjärna på bröstet, som Harley hade när han sköts, och i samman­stötningen med Coyote har Latour ingen lycka. Då Coyote lämnar establisse­manget ligger Latour död på golvet.

 

Kapitel 6: Ett hinder mindre

Shane Bowee ger order till McKenna att se till så att de två bolagsstyrelse­medlemmar­na som tänker sälja sina aktier blir dö­dade när de lämnar staden. De två, Maxon och Christy, kommer att få varsin check för inlös­ning i en bank i New Orle­ans, där Bowee inte har några pengar insatta och som där­för är värde­lösa. Susan MacGraw kommer för att träffa Bowee och tvingar honom med revol­vern att gå med på att gifta sig med hen­ne. Men det slutar med att hon blir dödad och också prästen som skulle viga dem. För att dölja vad som hänt sätter Bowee eld på huset innan han försvin­ner däri­från.

 

Kapitel 7: Tågöverfall och bröllop

Maxon och Christy dödas av en bomb i deras järnvägs­vagn på tåget österut men McKennas män blir oskadlig­gjorda av Coyote och Lin Carey och hans män. Överste Farish och Quincy återvän­der till staden och när Shane Bowee tänker gifta sig med Carlota Wilcox dyker Coyote upp och förkla­rar att Bowee redan är gift med Susan MacGraw. Han över­lämnar en bok till domaren, där han säger att Bowee och Susan MacGraw skrev sina namn före gifter­målet. Bowee förstår nu att spelet är förlo­rat och begår självmord genom att skjuta sig själv. Han förstår alltför sent att han blivit lu­rad. Den bok Coyote överläm­nar till doma­ren är tom då den riktiga verkli­gen blev förstörd i bran­den. Lin Carey friar till Amanda och får ’ja’ både av henne och pappan. Överstarna Wilcox och Farish tar över ansvaret för järnvägs­bolaget, liksom de hade förut. Lin Carey blir sheriff i Farish City efter Coyote medan don César och hans son åter­vänder till San Anto­nio-ran­chen. Där finner de Guada­lupe med barnen och don César och Lupe förso­nas.

 

 

Ytterligare bidrag

 

Nedanstå­ende är en fri över­sättning från Muños blogg.

 

Dixie

 

I boken står det om den ameri­kanska visan ”Dixie”, som blev något av en national­sång för sydsta­terna under inbördes­kriget. Det finns många versioner av låten, några anpas­sade för nordstats­soldater.

 

Som en anek­dot kan berättas vad som sägs hände då Lincoln fick med­delandet om att södern hade kapi­tulerat och att inbördes­kriget därför var slut. Ett band sjöng krigs­sånger utanför huset och presi­denten, som hyllades av publiken, bad musi­kerna att spela och sjunga ”Dixie”-sången, efter­som, som han sa, ”Jag skulle vilja höra den”.

 

Den har spelats in av många namn­kunniga artister (bl a Elvis Pres­ley), och paro­dierats av bland andra Tom Lehrer.

 

Oh, I wish I was in the land of cotton,
Old times there are not for­gotten,
Look away, look away, look away Dixie Land.

In Dixie Land, where I was born in,
early on one frosty mornin',
Look away, look away, look away Dixie Land.

I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!
In Dixie Land I'll take my stand
to live and die in Dixie.
Away, away, away down south in Dixie.
Away, away, away down south in Dixie

 

Hör låten genom att klicka på länken nedan. Stäng därefter den aktuella fliken så kommer du tillbaka till Coyote-bloggen!

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XQmO-WfEkk4

 

 

To arms in Dixie

 

Southern men the thunders mutter!
Northern flags in South winds flutter!
To arms! To arms! To arms, in Dixie!
Send them back your fierce defiance!
Stamp upon the cursed alliance!
To arms! To arms! To arms, in Dixie!

 

Advance the flag of Dixie! Hurrah! Hurrah!
In Dixie's land we take our stand, and live or die for Dixie!
To arms! To arms! And conquer peace for Dixie!
To arms! To arms! And conquer peace for Dixie

 

Fear no danger! Shun no labor!
Lift up rifle, pike, and saber!
To arms! To arms! To arms, in Dixie!
Shoulder pressing close to shoulder,
Let the odds make each heart bolder!
To arms! To arms! To arms, in Dixie!

 

Advance the flag of Dixie! Hurrah! Hurrah!
In Dixie's land we take our stand, and live or die for Dixie!
To arms! To arms! And conquer peace for Dixie!
To arms! To arms! And conquer peace for Dixie!

 

Swear upon your country's altar
Never to submit or falter
To arms! To arms! To arms, in Dixie!
Till the spoilers are defeated,
Till the Lord's work is completed!
To arms! To arms! To arms, in Dixie!

 

Hör låten genom att klicka på länken nedan. Stäng därefter den aktuella fliken så kommer du tillbaka till Coyote-bloggen!

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Bd1oA47Ti0I

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan