Textruta: Coyote nr 85
El Cobra vuelve
(Kobran återvänder)
av José Mallorqui


Coyote nr 85.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El Cobra vuelve  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

Myste­riet med skatten på Hidal­go-ranchen fort­sätter. Coyote som med knapp nöd över­lever i händer­na på Bob Libby efter beskjut­ningen lyckas med Manigans hjälp för­hindra att skatten kommer i orät­ta händer.

 

Omdöme: 5

 

Kom­mentar:

Slutet på boken, som är fortsätt­ning på El hombre de ningún sitio, är inte i nivå med resten av histo­rien och drar ner helhets­intrycket. Den rätte­gång som india­nerna ordnar är inte sanno­lik och trovär­dig. Bokens slut är allt­för oövertänkt av författa­ren för att ge ett topp­omdöme.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Inget som byggs alltför snabbt och enkelt kan mot­stå tidens tand.  (Nada de lo que se construye deprisa y fácil­mente puede resistir el embate del tiempo.)

Attack är bästa försvar.  (La mejor defensa es un ataque.)

Den som är tyst ger sitt sam­tycke.  (Quien calla otor­ga.)

 

Kapitel 1: Coyote utan mask

Efter flera frukt­lösa försök att upp­täcka Coyo­tes iden­titet bestäm­mer Bob Libby sig för att istäl­let skjuta honom för att und­vika alla risker. Coyote vak­nar upp ur medvets­lösheten precis i tid för att und­vika att bli skjuten. Efter att ha över­mannat Bob lämnar han honom bun­den i ett skjul. När Coy­ote kommer till ranchen upp­täcker han att Paquito pratar med Pack Manigan, Kobran, på sitt rum. Genom att föns­tret inte är riktigt stängt hör han att de pratar om en gömd skatt och Manigan säger sig vara skickad av hennes bror, som själv sitter fängs­lad i Mexico. När Kobran lämnar Paquitas rum genom fön­stret träffar han Coyote och de pratas vid en bit bort från Paquitas fön­­ster.  

 

Kapitel 2: Paquitas öron

Paquita hör en del av vad de två män­nen säger i natten. När hon förstår att Bob är bun­den i skjulet en bit bort skyn­dar hon sig dit utan att tänka sig när­mare för och befriar honom. Han är tack­sam men säger till henne att han inte tänker gifta sig med henne som ju är en be­tjänt.  

 

Kapitel 3: Coyotes hustru

Lupe ber don César för femti­elfte gången att sluta uppträda som Coyote när Anita knackar på deras sovrums­­dörr för att berätta att Paquita har försökt begå själv­mord. De upp­täcker att hon tagit gift och doktor García Ovie­do, som anländer för att under­söka henne, kan inte ge något hopp om att hon ska klara sig.

 

Kapitel 4: Den gyllene ­brickan

Pack Mani­­gan kommer till ranchen i sällskap med Bob Libby och vill att den­ne och den döende Paquita ska vigas av präs­ten, fader Marcos. Bob verkar vara med på saken och Paquita dör lyck­lig. Don César upp­täcker att en gyllene bricka på en byrå har försvun­nit. Den ende som kan ha tagit brickan är fader Marcos som under bikten fått höra talas om den. Mateos, sherif­fen, anländer i sällskap med doma­ren. Don Mateos talar om att den nye ägaren till Hidal­go-ranchen i själva verket är Pinker­ton-agent. Han och domaren förhör don César angående Paquitas själv­mord och när de går igenom hennes saker i  byrån hittar de ett brev hon låtit skriva där den gylle­ne brickan om­nämns. Don César hade tänkt upp­söka prästen angå­ende brickan men skickar sin son César istäl­let. Han hjälper sin far men känner sig fortfa­rande mycket sårad av faderns behand­ling av honom. När han åter­vänder berättar han att prästen blivit mör­dad. Don César skickar iväg honom igen efter att ha gett honom nog­granna instruk­tioner.

 

Kapitel 5: Kidnapp­ning

Prästen fader Marcos har mördats genom stryp­ning med en tunn snara för att kasta misstan­karna på Pack Manigan, Kobran. César har fram­fört don Césars instruktioner till Ricardo Yesa­res som nu spelar Coyote och kidnappar sheriffen, domaren och även don César själv. De place­ras bundna på olika håll och på så sätt kan don César agera som Coyote utan att han miss­tänks för det. Dess­utom plan­lägger don César frisläpp­ningen av don Mateos.

 

Kapitel 6: Far och son

Edward Libby ser ut att ha blivit tio år äldre på några dagar. Han före­brår sin son för det han har gjort och ber honom fly till Mexi­ko. Under samtalet förstår Bob att det var don César som tidigare besök­te fadern och var Coyote. Han såg inte Coyote men kände igen rösten. Bob beger sig iväg för att träffa gäng­medlem­marna och tillsam­mans rider de till Hidal­go-ranchen för att leta efter skatten. Han har med sig den gylle­ne brickan, med vilken han ska kunna ta reda på var skatten är gömd. Bob känner sig inte tillfreds med att prästen blivit dö­dad men skulden för mordet ska i alla fall riktas mot Mani­gan. De har honom med sig, bun­den, försedd med munka­vel. Bob vill häm­nas på Kobran, som han hatar för att denne gav honom stryk och tvinga­de honom att gifta sig med Paquita.

 

Kapitel 7: Identi­teten hos man­nen från ingen­stans

Coyote kommer till Don Stices kamping­läger på ran­chen för att prata med hon­om. Don Stice erkän­ner att han verkligen är Pinker­ton-agent men säger att han tänkt hitta skatten för egen räk­ning. Lola Merlon kommer till lägret där de två männen sitter och pratar och är väldigt arg på Don Stice. Hon har fått reda på att ran­chen står i Don Stices namn och tror att det är han som mördat fader Mar­cos. Don Stice låter und­slippa sig att han är polis och Lola börjar gråta. Hon berät­tar att någon rått henne att tillkalla hjälp från den gamla markdom­stolen, en indiansk organi­sation som tidigare agerat utanför lagen för att straffa förbry­tare som lagen inte kommit åt. Nu ångrar hon sig och är rädd för vad som kom­mer att hända.

 

Kapitel 8: Skatten

Bob Libby och hans fyra kum­paner letar efter skatten med hjälp av kar­tan på brickan. Bob känner skuld för mor­det på prästen som kumpa­nerna i bandet gjort sig skyldiga till och som ytter­sta konse­kvens av det bryter han med dem och ger sig iväg tillsam­mans med Manigan. De förföljs av de andra och man börjar skjuta på varan­dra. Under kors­elden förstår Manigan att skatten finns under rotsys­temet till en enorm ek. Han och Bob lyckas välta ekern med hjälp av ett rep och en enorm sten trots att de hela tiden blir beskjutna och under roten blottas en grotta där de finner tre stora träkistor med dyrbar­heter. Bob blir dock död­ligt sårad under skottväx­lingen. Indianer i den gamla markdom­stolen tar alla tillfånga och en ”rätte­gång” med urgamla ritualer börjar. Kumpa­nerna döms och hängs men när domsto­len ska fortsätta med Bob och Manigan kommer Coyote och stop­par ”rätte­gången”. Han lyckas avskräcka india­nerna ifrån att fort­sätta och innan sheriffen och hans män kommer till platsen har han över­tygat dem om att transpor­tera kistorna över gränsen till Mexi­ko. Under Manigans ledning ska de försö­ka återlämna dyrbar­heterna till de rätt­mätiga ägarna. Bob Libby avlider av sina skader och kan inte föra vet­skapen vidare om att don César och Coyote är sam­me person. Coyote lämnar platsen och tar med Bobs lik. Sherif­fen och Don Stice ser inga spår av rätte­gången när de kommer till platsen utan endast Coyotes märke inristat på ett träd bred­vid de hängan­de liken.

 

Epilog

En vecka senare kommer gran­narna till Hidalgo-ranchen och besöker Don Stice och Lola. Coyote har tvingat dem att låta vattnet rinna vidare till ran­chen så att jorden där kan bevattnas och bli bördig. Don Stice och Lola blir ett par, precis som Coyo­te har velat.

 

 

Ytterligare bidrag

Nedanstå­ende är en fri över­sättning från Muños blogg, där texten har häm­tats från en engelskspråkig sajt på nätet.

 

Indianska skatter

 

Under 1830-talet fördrevs Chero­kee-india­nerna från sin mark i Georgia och flytta­des till det indianska terri­toriet i nuva­rande Okla­homa. Innan de tvinga­des bege sig iväg gömde många medlem­mar av stammen Indiansk_skatt.jpgkrukor fulla med guld i områ­det. Mer­parten av detta guld var i form av guld­klimpar och guld­stoft som india­­nerna hade samlat under åren före sin flytt.

 

Senare under 1800-talet kom en indian till Gilmer County i Georgia. India­nen bodde på denna plats i många måna­der och en dag blev en bonde så nyfiken på vad han gjorde att han stan­nade för att prata med honom. De fortsatte sedan att prata ibland och under efter hand berät­tade indianen för bonden att gamla indianer berät­tat för honom var det fanns en enorm guld­skatt gömd i en grotta. En dag beslu­tade sig indianen för att visa grottan för jordbru­karen. Efter att ha förts till platsen med bindel för ögo­nen togs bindeln bort inuti grottan och jordbru­karen fick till sin förvåning se en stor hög med guld­klimpar på golvet i grot­tan. Efteråt försvann indianen från trakten och bonden försök­te därefter under många år själv hitta till grot­tan men förgä­ves.

 

Berättelser från Georgia säger att dessa skatter fortfa­rande är gömda i området idag. En guld­skatt tros vara begravd någon­stans i den högsta kullen nära bäcken i Gilmer County i Geor­gia.

 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan