Textruta: Coyote nr 83
La hacienda ”El Capitán”
(Ranchen ”El Capitán”)
av José Mallorqui


Coyote nr 83.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La hacienda ”El Capitán”  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

En familje­fejd bero­ende på ett arv orsa­kar en serie mord. En man som tror sig vara döds­sjuk accepte­rar att hjälpa och skydda den möj­liga arvta­gerskan. Coyotes inter­vention blir nöd­vändig för att lösa situa­tionen.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Det är en märklig bok, som inte liknar en normal Coyo­te-historia. Det är snarare en detektiv­roman med thriller­inslag - fast en spän­nande och intres­sant sådan. José Stod­dard, som tror sig vara döds­sjuk, och den unga Elenas rela­tion är intressant efter deras gifter­mål. Endast don César är med från det vanliga person­galleriet. Boken utgör en avslutad berät­telse.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Leva utan ambi­tioner måste vara under­bart.  (Vivir sin ambi­ciones debe de resultar mara­villose.)

Tända ett ljus åt gud och ett annat åt djävu­len.  (Encender una vela a Dios y otra al Diablo.)

Sunt förnuft är den främsta orsa­ken till vulgäritet.  (La sensa­tez es la mejor fábrica de vulga­ridades.)

Alla regler har sitt undan­tag.  (Toda regla tiene su excep­ción.)

 

Kapitel 1: Läkarens dom

Doktor Gerald Carr ställer dia­gnos på sin vän José Stod­dards sjuk­dom och ger denne högst ett år att leva. Då José Stod­dard har fått veta det bestäm­mer han sig för att inte gifta sig med sin fäst­mö, Amy Leighton. Det är också dok­torns råd.

 

Kapitel 2: Ett uppdrag. Ett farväl. En resa

Stod­dards ger sin advokat i upp­drag att upprätta nöd­vändiga doku­ment för att hans kvar­låtenskap vid hans död ska gå till fäst­mön utan att hon i förväg vet att han är så sjuk. Advo­katen anser det riskabelt att upprätta dylika dokument och träffar Stoddards läkare för att få hans sjuk­dom bekräftad. Senare på efter­middagen kommer Stoddard och fästmön till advo­katens kontor och skriver under doku­menten. Ett av dem tar advo­katen med sig till sin bank men där tror de först att det är ett skämt. Efter att dokumenten under­tecknats är Stoddard klar inför sin resa tillsam­mans med don César de Echagúe till Kalifor­nien där han tänker leva sitt sista år i livet.   

 

Kapitel 3: På väg till Kali­fornien

José Stod­dard och don César sitter och pratar på tåget till Los Llanos i Kalifor­nien, där José tänker tillbringa den tid han har kvar i livet. Efter en stund går José ut på platt­formen mellan vagnarna för att få lite frisk luft och träffar där en främ­ling, Eusta­quio Cor­nejo, som är förmyn­dare för en ung dam, Elena Iturbe. Eusta­quio Cornejo har hört samtalet mellan don César och José och före­slår att José ska rädda livet på sin mynd­ling genom att gifta sig med henne. Det finns många lyck­sökare som vill ingå giftermål med den unga damen för hennes förmö­genhets skull men Cornejo har hört att José är rik och svårt sjuk och att han tänker skänker bort det mesta av sin egen förmö­genhet till sin fästmö. Om något år kommer Elena efter gifter­mål med José att bli änka och då vara så gam­mal att hon själv kom­mer i besitt­ning av Itur­bes förmö­genhet. Efter någon tvekan accep­terar José försla­get då han inte tycker sig ha något att förlora och gärna vill göra något gott innan han dör. Eusta­quio gör iordning papper­na inför gifter­målet men då det är klart kommer en man in i vag­nen för att döda honom. Coyote förhin­drar mor­det och tvingar den tilltänk­te mör­daren, som kallas Candy, att hoppa av tåget.

 

Kapitel 4: Ett bröllop

José Stod­dard och Elena gifter sig då tåget gör stopp vid en station. Den som förrät­tar vigseln är stations­chefen som också är freds­domare. Vid nästa tåg­stopp upptäcker man att Eusta­quio Cornejo ligger skjuten i sin kupé. José och Elena stan­nar kvar för att när­vara vid begrav­ningen medan don César fort­sätter sin resa mot San Fran­cisco.

 

Kapitel 5: Lantgodset ”El Capitán”

På godset El Capitán konsta­terar Petra de Iturbe och hennes bror Celso Murillo att det testa­mente som finns, utser Elena de Iturbe till arvta­gare. Det har tidigare upp­rättats av don León, den avli­ne maken, men denne har sedan skrivit ett nytt testa­­mente där den tre­årige sonen Luis­ito får ärva allt. Men Petra är säker på att det testa­mentet har blivit stulet. Ett gäng, anför­da av två män, Red Mike och Texas Strang, kommer till god­set och hotar Petra och hennes bror. Strax före Elena de Iturbe och José Stod­dard anlän­der i vagn dyker Coyote upp inför Petra och Celso och med­delar att för honom är Ele­nas liv heligt. Inget ont får hän­da henne.

 

Kapitel 6: De gifta i sitt hem

De nygif­ta tas emot av en kylig Petra som visar dem till de­ras rum. Elena får det rum som varit hennes fars fast Petra påstår att det varit hennes eget.

 

Kapitel 7: Lucio Iturbe

Lucio Iturbe är yngre bror till Petras avlid­ne man. Han är van­skapt, fet, sliskig och har ett otrev­ligt sätt. Efter att försökt ge Elena kompli­manger för att ställa in sig hos henne ut­talar han sig förkle­nande om hen­nes sjuke man. Elena blir väldigt arg och kör ut honom, vilket hon kan göra efter­som hon är husets ägar­inna. Före det här upp­trädet har José öppnat ett brev från sin fäst­mös föräl­drar som meddelar honom att deras dotter Amy nu ska gifta sig med doktor Ger­ald Carr, dvs den läkare som förkla­rade José som döds­sjuk och rådde honom att inte gifta sig med sin fäst­mö.

 

Kapitel 8: Skott i natten                                                                                                                                          

Lucio lämnar god­set och beger sig till sitt eget hus där Red Mike, Texas Strang och Candy väntar på ho­nom. Planen är att dessa tre ska bege sig in i god­set på nat­ten genom en hem­lig gång till don Leóns rum för att dö­da Elena som ligger där och sover. Petra har givit henne rummet efter­som hon anar att det finns en hem­lig gång dit då testa­mentet kunnat stjälas däri­från utan att låset bru­tits upp. När de tre kommer till Elenas rum blir det skott­växling i mör­kret och både Candy och Red Mike blir skjut­na. Texas som tror att Ele­na dödats lyckas fly.

 

Kapitel 9: En för­slag från Celso Murillo

Coyote presen­terar en handlings­plan för Celso som består i att han ska bege sig till Lucio och erbju­da honom Candys och Reds krop­par så att han ingen ska kunna anklaga honom för mordet på Ele­na. I utbyte mot krop­parna ska Celso begära att få det doku­ment där Petra erkän­ner att hennes avlid­ne man inte är far till hen­nes son. Det har hon tvingats att skriva under tidi­gare under revolver­hot. Celso följer planen och Lucio accep­terar förslaget men då krop­parna överläm­nats place­rade på ryggen på en häst kräver Tex tillbaka doku­mentet. Han upp­täcker dock att det inte är några lik utan säckar på häs­tens rygg och dess­utom finns ett med­delande från Coyote fäst där. I med­delandet upp­manas Tex att åter­vända till Lucio och säga att krop­parna är begrav­da. Sedan ska han lämna Los Llamos och försvin­na till Mexico. Det gör han ock­så men först efter att ha länsat Lucios kassa­skåp på en massa pengar. Lucio som inte vet om att han lurats tycker att det är skönt att liken är begrav­da. Han beger sig lättad till god­set för att fram­föra sina konde­leanser till Petra.

 

Kapitel 10: Coyotes rättvisa

När Lucio kommit till El Capitán får han se att Elena och hennes make lever och att de två lik han trodde var begrav­da ligger i öppna kister på god­set. Coyote dödar Lucios liv­vakter och ser sedan till så att det stul­na testa­mentet, det sist upprättade, där Petras son får ärva blir upp­läst. Elena är inte den döde don Leóns dotter utan en kubansk flicka som Eusta­quio Cornejo hämtat hem från Kuba för att före­ställa dottern. José Stod­dard är alls inte lungsjuk utan har bara ett par revben brutna. Det konsta­terar den läkare som tar hand om hans kött­sår. Han har lurats av sin läkare och sin fäst­mö men tack vare hans advo­kats försik­tighet för­lorar han inte den stora delen av sin förmö­genhet utan fortsätter som en rik man. Elena ärver ingen­ting men José, hennes man, är ju nu fortfarande rik och hon känner sig lyck­lig över att han nu visar henne sin kärlek och att han är frisk.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan