Textruta: Coyote nr 82
Sangre en la cuenca del Amarillo
(Blod i Amarillo-floddalen)
av José Mallorqui


Coyote nr 82.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Sangre en la cuen­ca del Amaril­lo  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

I den här boken fort­sätter kampen mellan de rättmä­tiga ägarna till ”3S” och de som vill ta ran­chen från dem. För att lyckas med det använ­der dessa alla möj­liga trick. Coyo­tes hjälp förhin­drar att ägar­na faller i de fäl­lor som gill­ras.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Tillsam­mans med föregå­ende bok bildar den här bo­ken ett samman­hängan­de helt. Fast lösningen är lite förut­sägbar eftersom liknande har berättats i tidi­gare böcker. Fast boken håller högt tem­po och mycket ac­tion.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Det bästa sättet att veta var kroken finns är är att leta efter betet.  (La mejor manera de saber dónde está el anzuelo conciste en busca el cebo.)

När man går genom obekant ter­räng är det bäst att gå tillsam­mans med någon.  [Ordagrant: När man går genom obekant terräng är det bäst att gå med någon i han­den.]  (Cuando se camina por un terreno desconosido es mejor ir de la mano.)

Våld föder våld.  (La violencia engendra violencia.)

Attack är bästa försvar.  (La mejor defensa es un ataque.)

Över­drifter är av ondo.  (Los excesos son malos.)

 

Kapitel 1: En tom ranch

Juan Diego de Alza­torres beger sig till Lindo där han pratar med Car­men och hennes far om överste Norths erbju­dande att köpa ranchen ”3S”. Han förstår att det är en fälla och blir rådd att sälja för att få reda på vari fäl­lan består. North erbju­der 500 tusen dollar och betalar 400 tusen i hand­penning och de resterande 100 tusen dol­larna ska betalas inom en vecka. Efter att ha skrivit på kontrak­tet beger sig Juan till staden Stone för att sätta in pengar­na på banken där, som North råder honom att göra. Innan dili­gensen avgår berättar North för kusken att den kommer att bli över­fallen och att det är bäst för honom att inte göra mot­stånd.   

 

Kapitel 2: Ett anfall på vägen

Juan Diego åker i diligen­sen mot Stone då den över­falls av fem män med näsdu­kar för nedre delen av ansik­tet. Men Coyote dyker upp och efter att att ha sårat några av angri­parna tvingas dessa att återvän­da till Lindo till fots. Coyote och Juan Diego rider mot ran­chen ”3S”.

 

Kapitel 3: Nödvän­dig ridder­lighet

Coyote söker upp överste North som befin­ner sig i sin taverna och där nervöst väntar på att hans män ska åter­vända efter över­fallet på dili­gensen. Coyote tar från North kontrak­tet och tänker bränna upp det, men det förhin­dras av North. Coyote tvingas att slå honom medvets­lös och måste sedan fly efter­som många av Norths män kommer och angri­per hon­om. Män från ”8$” ansluter och då Coyo­te rider upp i bergen förföljs han av ett hundra­tal man men lyckas kommer undan efter att ha sprängt ett dynamit­förråd och kastat dynamit­patroner mot förföl­jarna. Då Coyote kommit undan sina förföl­jare bränner han kontrak­tet. Ägarna till ”3S” har stått ute i den mörka natten och undrande sett explo­sionerna som lyst upp natt­himlen och träffar nu Coyote som kom­mer ridande. Han berättar att han behö­ver bege sig iväg från flod­dalen en tid. När han ridit iväg bestäm­mer sig de tre ägar­na fatt att lämna tillbaka de 400 tusen dollar­na till överste North. Det är Eliú och Eva Mary som känner ett behov av att vara ärliga och ridder­liga.

 

Kapitel 4: John Norths tack­samhet

Diego lämnar tillbaka pengarna till över­sten. Trots att denne får pengar­na tillbaka blir det duell utan­för på gatan. Ett skott hörs, North simu­lerar att han träffats ojust och slänger sig på marken men Diego träffas på riktigt av skott som avlos­sas från någon av åskådarna. Alejan­dro och hans dotter rusar till och hjäl­per Diego in på hotel­let. 

 

Kapitel 5: Testa­mentet

Över­sten vill att ett testa­mente ska skrivas så att han som Diego velat döda ska få ärva honom, dvs ranchen ”3S”, men ”8$” eller Mathias Darcy som ägaren heter egentligen vill att även han ska ärva hälften. En nota­rie kom­mer och don Alejan­dro och Carmen funderar på hur de ska kunna förhin­dra testaments­skrivandet. De får ovän­tat hjälp av Coyote men Alejandro är övertygad om att det inte är samme Coyote som tidigare. Han har känsliga öron och hör att rösten inte är lika som tidigare. Med hjälp av Coyote och diligens­kusken MacLean lyckas man flytta Diego med hjälp av dili­gensen till ett annat hus, där han kan bli om­skött. Diego är allvar­ligt sårad men har god möjlighet att klara sig.

 

Kapitel 6: MacLean vinner ett vad

Darcy och North miss­tänker att MacLean hjälpt till i flytten av Diego och ger sina för­­­­män order att skjuta honom. Innan kusken dödas får han ta av sig stöv­larna efter­som han tidigare slagit vad om att han inte ska dö med stöv­larna på.

 

Kapitel 7: Meta­morfos

När Carmen  berät­tat för Eliú och Eva Mary vad som hänt i Lindo och att hon och Eliú är syskon genom­går Eliú en förvandling. Han blir mycket mer ener­gisk, börjar träna på att skjuta pistol och tänker börja slåss för sin rätt. Skjutöv­ningarna ger snabbt resul­tat. Carmen hämtar dit åtta fred­lösa pistol­män som Coyote tidigare har pratat om och dessa anställs av Eliú. Män­nen är mycket inpo­nerade av den ener­giske Eliú.

 

Kapitel 8: Attack är bästa för­svar                                                                                                                        

Eliú och de åtta pistol­männen går till oväntad attack mot ”8$” där man hållit på med att om­märka stulna kreatur från ”3S”. De sätter eld på ran­chen och när överste Norths folk försöker komma till undsätt­ning stängs vägen av med hjälp av dyna­mit. Folk kommer från Lindo över bron för att under­söka vad som hänt. De nio män­nen från ”3S” ligger gömda vid bron och Eliú ser förman­nen Segal rida förbi. Efter att folket kommit över använ­der sig Eliú av bron och låter sedan sitt folk sätta eld på den. De rider in i sta­den för att besät­ta den och förhin­dra att buti­kerna säljer varor till Darcy och North.

 

Kapitel 9: En dam kommer till Lindö

Don César anlän­der i vagn till Lindo tillsam­mans med Moina Kauf­man, som får träffa sin man Alejan­dro efter så många år. Don César får ett rum och dit kommer snart Ricardo Yesa­res, som spelat Coyote på sistone. De byter kläder och Ricardo lägger sig i sängen för att spela en sovan­de don César, utmat­tad efter resan, och don César lämnar hotel­let köksvägen som Coyo­te.

 

Kapitel 10: Blod i Yellow-flod­dalen

När Carmen kommer till Lindo tillsam­mans med Eva Mary får hon träffa sin mor. Under tiden försva­rar sig North och Darcy i taver­nan mot Eliú och dennes pistol­män. Dessa lyckas med Coyotes hjälp döda de två ranch­ägarna precis som Justin Segal anländer med tolv man. Samman­drabbningen mellan de två grupper­na slutar med att Segals och Eliús män gör slut på varan­dra. Coyotes ingri­pande förhin­drar att Eliú skjuts av Segal, som till slut dö­das av ett skott från Coyo­te.

 

Kapitel 11: Efter sjukdomen

Don César, som verkar har sovit sedan han gick till sitt rum på hotel­let, lämnar upp­rörd staden och lämnar kvar en åter­förenad familj med ett före­stående bröl­lop att se fram emot. Bröl­lop ska hållas i Washington mellan Car­men och Diego, så snart denne blivit åter­­ställd.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan