Textruta: Coyote nr 81
El sol camina hacia el Oeste
(Solen vandrar mot väster)
av José Mallorqui


Coyote nr 81.png

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El sol camina hacia el Oeste  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

En spanjor och ett ameri­kanskt par köper en enorm ranch i Kalifor­nien till ett bra pris. När de väl kom­mer dit upp­täcker de att de ran­chen ligger i lag­löst land där två jord­ägare gör allt de kan för att kö­ra bort dem och lägga beslag på deras mark.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

I den här bo­ken dyker inte Coyote upp för­rän i sista kapit­let och det vanliga person­galleriet saknas nästan helt. Dess­utom är don César inte med mer än i ett kapi­tel i bokens början. Men histo­rien är skickligt berät­tad och det är intres­sant att följa hur de tre huvud­personernas beslut att resa växer fram, deras färd från Washing­ton till Kalifor­nien och hur de tas emot när de kom­mer fram. Boken påbör­jar ett nytt även­tyr och slutar när det är som mest spän­nande. Fortsätt­ning följer i Sangre en la cuenca del Amarillo.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Man kan inte kalla någon för boskaps­tjuv utan att ha revolvern beredd i han­den för att skjuta.  (No se puedre llamar cuatrero a un hombre sin tener ya en la mano un revolver disparando.)

Bara de kloka eller vårdslösa blir rika.  (Sólo los prudentes o temerarios consiguen hacerse ricos.)

Gott vin är alltid gam­malt.  (El buen vino es simpre viejo.)

 

Kapitel 1: Ersätt­ning beviljas

Juan Diego de Alza­torres, som kommer från en adlig spansk familj, har av dom­stolen beviljats en betydande ersätt­ning från staten på grund av familjens mark­rättigheter i Kali­fornien. Han är vän med Eliú Kauf­man, son till den rika och ambi­tiösa Moina Kaufman, som på grund av sin star­ka karaktär och envis­het tvingat sin andre man, Alejan­dro García de Paredes, att lämna famil­jen med deras gemen­samma dotter, Carmen García de Paredes Kauf­man, och bo­sätta sig på okänd ort. Då don César, som är på resa till öst­staterna, blir bjuden på en tillställ­­ning som Moina anord­nat. Han träffar där en mexi­kan, som han känner sedan tidigare, som vill förmedla försälj­ning av en ranch värd flera miljo­ner dollar. Priset är en halv miljon dollar men don César bjuder bara 250 tusen och menar att han redan har tillräck­ligt med mark. Därför är han inte så intres­serad av att köpa mer mark. Juan Diego är i don Césars säll­skap när mexi­kanen och han disku­terar affä­ren, som dock inte blir av efter­som mexikanen tycker att bu­det är för lågt. 

 

Kapitel 2: Ranchen ”3S”

Juan Diego lyckas öve­rtyga Eliú att omgå­ende gifta sig med Eva Mary utan att först under­rätta sin mor Moina. Själv får han över 200 tusen i ersätt­ning från staten, Eliú har sparat lika mycket och även Eva Mary har pengar. Om de slår ihop sina till­gångar kan de köpa den värde­fulla ranchen i Kalifor­nien och åka dit och ta hand om den. Nästa dag köper han ranchen ”3S” för 360 tusen dollar. Edmunds Greene, don Césars svåger, får höra talas om affä­ren och skickar ett brev till sin svåger, som har återvänt till Kalifor­nien, där han berättar om köpet. Proble­met är att ran­chen ligger i den del av Kalifor­nien där laglyd­naden är som minst. Ska de tre unga från öststa­terna lyckas som ranch­ägare behöver de hjälp av Coy­ote, tänker Greene.

 

Kapitel 3: Flodda­len Amarillo

På resan har framför allt Eliú svårt med maten. Hans mage är van vid den lätt­smälta mat han har fått av sin mor Moina under hela sitt liv och har svårt att klara av den mat och dryck de får under resan. Men efter den jobbiga och skakiga resan med tåg och diligens kommer de tre resan­de till slut fram till samhället Lindo.

 

Kapitel 4: Gästfri­heten i Lindo

Lindo styrs av två ranchägare, överste North och äga­ren till ”8$”. Juan Diego vill beställa rum till sig själv och till Eliú och frun på värds­huset och tas emot av Car­men, ägarens dotter, som är klädd som en karl. Förman­nen på ”8$”, Justin Segal, är i baren med några av sina män. Han tvingar Eliú att dricka ett stort glas gin genom att hota att annars skjuta ho­nom. Männen skrattar åt Eliú som kräks upp det mesta av spri­ten i trap­pan.

 

Kapitel 5: En reaktion

Carmen, värdshus­värdens dotter, känner en sorts moder­lighet mot Eliú och vill hjäl­pa honom. Hon tjuvlyss­nar på hans och Eva Marys samtal i deras rum. Eliú har bestämt sig, kommer ut ur rum­met utan att se henne och går ner för trappan till baren. Han går fram till Justin Segal med sin derr­inger i höger hand i fickan och glaset med mjölk i den vänstra. Han tvingar Justin Segal att dricka upp glaset med mjölk på samma sätt som han tvingades dricka glaset med gin tidi­gare.

 

Kapitel 6: På ”3S” mark

Med Carmens hjälp lyckas de tre nykom­lingarna ta sig fram i natt­mörkret till sin mark trots att män­nen hos överste North och ”8$” försö­ker förhin­dra det. Carmen upp­täcker att Eliú är hen­nes bror.

 

Kapitel 7: Ett besök av över­ste North

Överste North besö­ker Carmens pappa och vill att denne lägger fram förslag för Juan Diego och hans vänner att North är beredd att köpa ”3S”. Han är beredd att betala 500 tusen dollar, dvs 140 tusen mer än vad de gav för ran­chen.

 

Kapitel 8: Från en trea till en åtta                                                                                                                       

När de nya ägarna kommer fram till ran­chen upptäcker de att den är i mycket dåligt skick, mycket har för­fallit. De möts av några mod­stulna cowboys och förman­nen Buck berättar att då och då kommer cow­boys från ”8$” och tar med sig djur från ran­chen. Är dessa då märkta med ”3S” ändras märk­ningen till ”8$”, som ju inte är så svårt. Juan Diego sätter igång männen med upp­städning men fram på efter­middagen kommer någon och betalar ut ”löner” till män­nen vilket gör att de flesta har för­svunnit då det blir kväll. På ranchen ”8$” reso­nerar förman­nen Justin Segal med ägaren, som kallas ”8$” rätt och slätt, alltså ran­chens namn, och de plan­lägger hur förman­nen nästa dag med ett tjugo­tal man ska rida runt ”3S” och skjuta mot fönster och lampor för att skräm­ma de nya ägarna så mycket som möjligt. 

 

Kapitel 9: Attack

Juan Diego, Eliú och Eva Mary tillbringar första kvällen på ran­chen så gått det går och hon lagar till en enkel måltid trots att det är svårt då det ryker in från spisen. Även köket är dåligt efter­hållet. Då mörk­ret har fallit hör de en stor mängd ryttare komma ridan­des mot ranchen. De skjuter mot ranchen och fort­sätter med det hela natten. De tre vän­nerna måste ligga tryckta mot golvet för att und­vika att träffas. Fönster och speglar, porslin i skåpen och väggar och tak blir ska­dade. Fram på mor­gonen beger sig ryttarna tillbaka till ”8$” men hamnar då i ett bak­håll som Coyote anordnat. Han skjuter inte för att döda men trots det blir två av män­nen dödade. Då de andra under Segals komman­do dragit sig tillbaka fäster han ett med­delande på en av de döda. Där läser förman­nen från ”8$” senare Coy­otes med­delande. Coyote skriver att han nu är i Ama­rillo-dalen för att ge sig in i stri­den och att det här bara är början. Meddel­andet är under­tecknat med det beröm­da varghu­vudet. Justin Segal visar senare med­delandet för ”8$” på ran­chen. Han föreslår att överste North och ”8$” ska lägga ner vap­nen sins­emellan och gå samman mot Coyote men ägaren till ”8$” vägrar att lyssna på sin förmans råd. Han tror inte ens på att Coy­ote verk­ligen har kommit till Amarillo-flod­dalen.  

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan