Textruta: Coyote nr 80
Los hombres mueren al anochecer
(Männen dör i skymningen)
av José Mallorqui


Coyote nr 80.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Los hombres mueren al anoche­cer  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

En korrupt politi­ker, dennes sekrete­rare, en federal agent som agerar utan­för lagen och en sedel­förfalskare försöker göra slut på Coy­ote. Medan rätte­gången mot Lugones-bröder­na står för dörren befin­ner sig Coyote inför fyra fien­der.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Det här är en mycket under­hållande bok, full med action med ett fantas­tiskt slut. Det är fortsätt­ning på boken El regreso de Analupe och även här är Ana­lupe med i hand­lingen men spelar ingen avgö­rande roll.  

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

När man hatar någon kan man bara göra det på ett sätt: till döds.  (Cuando uno odio sólo puede hacerlo de una manera: a muerto.)

Från oenig­heten kommer neder­laget.  (De la desunión sale de la derota.)

Om man inte när­mar sig floden, kan man inte påver­ka vatten­flödet.   (Si uno no se acerca al río, no le pueden empujar el agua.)

Göra något bakom någons rygg / vara en ulv i fårakläder.  [Orda­grant: Slänga stenen och gömma handen.] (Tirar la piedra y esconder la mano.)

Svart­sjukan är dålig råd­givare.  (Los celos son malos conse­jeros.)

 

Kapitel 1: Löfte om hämnd

Efter mötet med Coyote samlas William Erin, Herric, Fenlon och Harold Hefner för att kom­ma överens om hur de ska age­ra mot Coyote i fortsätt­ningen.

 

Kapitel 2: En heder­värd åklagare

Åklagare Robert Carra­dine kommer till San Anto­nio-ranchen för att ställa frågor till don César angå­ende señor Helfer, Yesares och bröder­na Lugo­nes. Han får lämna ranchen utan att ha fått ut något använd­bart av don César.

 

Kapitel 3: George Washing­ton Roberts

Domare Roberts blir befriad av Coyote efter ett gräl med major Musk­rat, som arreste­rat honom på en taverna där han satt och prata­de med Ana­lupe. Doma­ren uttalade sig negativt om general Sheri­dan vilket var tillräck­ligt för att Muskrat skulle arreste­ra honom. Efter att Coyote befriat doma­ren samtalar han med honom om William Erin och den­nes planer.

 

Kapitel 4: Besöket hos doma­ren

William Erin besöker domare Roberts för att be honom att inte vara för hård mot Hel­fer vid den kom­mande rätte­gången. Men han räknar med precis motsatt effekt av sitt besök efter­som han och domaren är gam­la fiender.

 

Kapitel 5: Två över­raskande domar

Vid rätte­gången är både juryn och doma­ren mycket vänligt stämda mot Lugones-bröderna och förklarar dem oskyl­diga till de brott de ankla­gas för. De försätts i frihet omgå­ende. Även Helfers sak ska prövas av domare Roberts och även den domen blir över­raskande.

 

Kapitel 6: En man dör i skym­­ningen

Helfer hotar att avslöja Fenlon och Erin om han döms vid rätte­gången. Han skriver ner allt han vet om dessas skumrask­affärer och ger skrivelsen till Herric, Erins sekre­terare, som vill ge igen för allt förtryck från sin chef genom åren. Meningen är att Herric ska lämna skrivel­sen vidare om det händer Helfer något. Domare Roberts som känner Erin förstår att han vill att Helfer ska dömas till ett så långt fängelse­straff som möjligt. Eftersom Erin och han inte är vänner precis blir domen tvärt­emot. Han frikänner honom och låter Fenlon lämna rätte­gången som en fri man. Då han går iväg tillsam­mans med Mateos blir han skjuten på gatan med tre skott. Mateos och major Muskrat som kommer fram till den döen­de får höra honom säga att Erin är den skyldige. Han försöker också säga att Her­ric har en skrivelse som han har under­tecknat men hinner inte uttala Herrics namn förrän han avli­der.

 

Kapitel 7: Vad Analupe såg

Erin blir mer och mer rädd när det går upp för honom att det finns många bevis på att han är skyldig till mor­det på Helfer. Denne uttala­de faktiskt hans namn innan han dog. Fenlon tar kontroll över situa­tionen och kräver pengar av Erin för att hjälpa honom. Han före­slår att skul­den ska kastas på Herric eftersom Erin och Herrics namn låter så lika och man lätt kan hävda att det var Herric som Helfer nämn­de då han dog istället för Erin. Han och Erin pratar om saken men sedan bestäm­mer sig Fenlon för att göra sig av med Herric också. Han skjuter honom baki­från men upp­täcker då att det finns ett vittne till mor­det. Det är Ana­lupe som råkar se när han skjuter Herric. Hon infångas av en av Fenlons män och blir slagen medvets­lös. Hon förs bort för att bak­bindas och förses med mun­kavel. Egentligen ville Fenlon skjuta henne också efter­som han på det sättet dess­utom skulle kunna häm­nas Melissas död.

 

Kapitel 8: Förhör med Erin                                                                                                                                     

Teodo­miro Mateos och major Muskrat förhör senator Erin angående mordet på Hel­fer. När don César, César och Guadalupe åker i sin vagn tillbaka till ranchen dyker Pedro upp på sin häst och berättar att han fått reda på att Ana­lupe kidnappats av Fenlon. Don César bestäm­mer sig för att ingripa som Coyote. Han får en revolver av Pedro och rider iväg på den­nes häst. Pedro åker i vagnen till ranchen.

 

Kapitel 9: Avtal med Coyote

Coyote besöker Erin på hans rum på hotel­let för att få reda på var Ana­lupe hålls fången. I gengäld lovar han senatorn att åter­lämna det kompro­metterande brevet där Erin skriver om sina brott och som kan ge honom många år i fängel­se. Men Erin känner inte till var Ana­lupe finns men han berättar var han ska möta Fenlon nästa dag och hur många män denne har. Där­efter gör Coyote ett besök hos en av de fede­rala poli­serna för att få dessa att agera mot Fenlon, som ju har dö­dat deras chef.

 

Kapitel 10: Coyotes rätt­visa

Erin skickar en varning till Fenlon om att Coy­ote är på väg. Senare tar Fenlon emot honom då han kom­mer till Fenlons hus guidad av en av Fen­lons män. Trots att huset är bevakat och att Fenlon har Ana­lupe i sitt våld tar sig Coyote in i huset. Han kommer via skor­stenen till den öppna spisen som står i förbindelse med en tunnel som Coyote låtit gräva. Han befriar Ana­lupe och uppma­nar Fenlon att räcka upp händerna och ge sig. Den nye fede­rale polischefen kommer in och uppmanar också han Fen­lon att ge sig men blir skjuten av den­ne. Sedan försöker Fenlon skjuta Analupe och Coyote men blir själv dödligt träffad av den maske­rade. Innan han dör skriver han en bekän­nelse där han tar på sig skulden för de tre mor­den. Det gäller morden på Helfer, Herric och nye polis­chefen. Med hjälp av det doku­mentet kan Erin bli fri från att ankla­gas för mor­den men upptäcker att bekän­nelsen är skriven på baksi­dan av det kompro­metterande brevet där han tillstår allvar­liga brott i det förflut­na. Om Erin använ­der sig av doku­mentet klarar han sig från att bli hängd men ham­nar i fängelse i minst tjugo år. Om han inte använ­der sig av bekän­nelsen kommer han att bli hängd för tre mord. I det valet väljer han att använ­da sig av Fenlons bekän­nelse och kommer därmed att hamna i fängelse och få avsluta sin politiker­karriär men han kommer att rädda sitt liv. Coyotes rätt­visa är skipad! Han tar avsked av Analupe som vill följa med honom men vägras detta av Coy­ote. Han försvin­ner upp i skorste­nen där den tjocke Erin inte kan följa efter. De fede­rala poliserna, sheriffen och hans män stor­mar in och griper sena­tor Erin. Med dem följer också Musk­rat som har varit utom sig av oro för Ana­lupe.   

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan