Textruta: Coyote nr 79
El regreso de Analupe
(Analupes återkomst)
av José Mallorqui


Coyote nr 79.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El regreso de Ana­lupe  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

Coyote fort­sätter sin kamp mot de federala agen­terna och den alltid farliga Melissa Strong. För att fria brö­derna Lugones som fängslats måste Coyote använ­da all sin list och förmå­ga. Han räddas av en gam­mal bekant från att bli skjuten av Melissa, som vill hämnas sin far och mor.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Det här är en bok med mycket action där list trium­ferar över den råa styr­kan och en gam­mal fiende till Coyote dyker upp och räd­dar honom på slutet. Boken är fortsätt­ning på Dinero peligroso och många perso­ner från tidigare dyker upp eller refereras till: Jardines från Rio Turbu­lento, Los motivos del Coyote och Seis balas de plata, major Musk­rat från Ana­lupe de Mon­real och La cara­vana del oro och Analupe de Mon­real från El charro de las cala­veras, Analupe de Mon­real och La cara­vana del oro. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Artighet är de svagas bräck­liga skydd.  (La cortesía es la frágil coraza de los débiles.)

Erfaren­het är veten­skapens moder.  (La experiencia es la madre de la ciencia.)

Kraft undviker behovet av hövlig­het.  (La fuerza evita la necesidad de usar la cortesia.)

Kärleken kan övervinna alla hinder.  (El amor es capaz de vencer todos los obstáculos.)

 

Kapitel 1: Arresterings­order

Harold Helfer försöker fånga Coyote och bevakar don César nog­grant eftersom han tror att denne är med­löpare till Coyote. Don César och han pratar på San Antonio-ranchen där Helfer har satt upp anslag om belö­ning för den som hjälper till att fånga Coyote. Don César får reda på att Ricar­do Yesa­res kommer att släp­pas eftersom bevis saknas mot honom. Att inte skotten gjort hål i Ricar­dos kläder förklarar advo­katen med att Yesares haft ett möte med en kvinna, blivit sårad och varit tvungen att fly utan sina kläder men tagit på sig sådana då han kom till hotel­let. Helfer vill inte släppa de fäng­slade bröderna Lugones då han tror sig kunna komma åt Coyote genom dem. Don César med­delar Helfer att han tänker resa till San Fran­cisco nästa dags morgon efter­som han inte vill befin­na sig i Los Angeles mitt i kam­pen mellan Helfer och Coyote. Den fede­rale agenten tänker dock förhin­dra att han reser fast don César inte tror honom om att klara det.

 

Kapitel 2: Mellan fällorna

Pedro Bien­venido följer don Césars order och kidnap­par Helfer medan don César maske­rar sig till själve Helfer och presen­terar sig fram­för honom ansikte mot ansikte. Den falske Helfer säger att han har lagt beslag på ett kompro­metteran­de brev som Helfer hade på sig och han lovar att inte använda det bara Helfer sam­arbetar och skriver en order om att släppa en av Lugones-bröder­na, Timoteo, ur fängel­set för förhör. Helfer tvingas skriva ordern och blir läm­nad ensam vaktad av Pedro som döljer sin iden­titet med en kapu­schong över huvu­det. 

 

Kapitel 3: En förfalskare

Coyote presen­terar sig för Serena Mora­les som Helfer och hon blir förskräckt men när hon förstår att det är Coyote berät­tar hon att sena­tor William Erin har tagit in på hotellet och vill träffa Helfer. Coyote vill att Serena ger sena­torn brevet han tagit från Helfer och som denne skrivit till Erin tillsam­mans med ett annat brev som ska över­tyga Erin om att allt är okay. Därför beger sig Coyote till det hus där Fen­lon bor för att träffa Samuel Strong, förfal­skaren. Fenlon är inte där och heller inte Melissa Strong men Coyote träffar Samuel Strong och får denne att skriva ett brev med Helfers hand­stil som Coyote dikte­rar för honom. Han ger sedan Strong pengar så att denne kan läm­na Fenlon och Melissa Strong och bege sig till San Francisco där han kan tjäna sitt uppe­hälle som medhjäl­pare åt War­dell och åt Coy­ote själv. Då Serena även fått detta förfal­skade brev träffar Coyote sin med­hjälpare Mario Lujan, som ska spela sherif­fens budbä­rare.

 

Kapitel 4: Ett brev till señor Erin

Serena överläm­nar både det förfalskade och det äkta brevet från Helfer till Erin. I det skriver Helfer att han vet vem som är skyldig till sedel­förfalskning­arna men också att benåd­ningen av Coyote som skickats till honom från presidenten nu kan använ­das för att skada presi­denten politiskt. Det samma gäller benåd­ningen av Manuel del Socorro, som presidenten har legat bakom via Kali­forniens guver­nör. Skulle det brevet komma i orätta händer kom­mer Hefner att ligga mycket illa till. Erin skriver ett brev som svar, där han begär att Hefner om möjligt ska skaffa fram bevis mot presi­denten snarast och fram­håller vikten av att det sker efter­som både han och Hilfer varit inblan­dade i försälj­ningen av  vapen till india­nerna tidigare. Skulle deras delak­tighet i detta komma fram kan både Erin och Hilfer hamna i fängel­se för lång tid. Brevet med svar till Hilfer anför­tros åt Erins sekre­terare Herric som får order om att se till så att inte breven kom­mer i orätta hän­der.

 

Kapitel 5: Ett bränt brev

Don César har precis kommit till sheriff­kontoret förklädd till Helfer och begärt att få förhöra Timo­teo Lugo­nes som också förts till honom, då Herric, Erins sekreterare, kommer med brevet från sin chef. Coyote läser brevet och före­slår att det för säker­hets skull ska brännas. Han låtsas bränna det och skriver något på ett pap­per, lägger det i ett kuvert och ger det till Herric så att denne kan ge det till Erin vid åter­komsten till hotel­let. När Herric lämnar sheriff­kontoret är han misstänk­sam då han inte riktigt känt igen Helfer. Han öpp­nar kuvertet och upptäcker att med­delandet inuti är ett brev från Coyote till Erin. Han ser anslaget om 500 tusen dollar för Coy­otes infångande, död eller levande, och beger sig skynd­samt till Mateos för att berätta för denne var Coy­ote finns. Men Mateos gör svårig­heter och låser in Herric i en tom cell bredvid Ricar­dos, Juans och Evelios celler. Där måste Herric sitta tills Mateos har under­sökt saken, säger han. 

 

Kapitel 6: Falsk aska

Coyote har sparat brevet från Erin som han låtsades bränna upp. Han hjälper bröderna Lugones att fly från fängel­set medan Herric och Yesares får stanna kvar i sina celler. Mateos förstår att Coyote håller på med sitt spel men väl­jer att spela med och sätter iväg med sina män för att leta efter Lugo­nes-bröder­na.

 

Kapitel 7: Den stackars Marcus

Marcus är en bonde som nyligen avlidit. Hans vänner och grannar sörjer honom då Coy­ote dyker upp och ber om en tjänst.

 

Kapitel 8: En kista för stackars Marcus                                                                                                              

Genom att följa Coyotes instruk­tioner bär bönderna den drogade Helfer i den kista som ska tran­sportera bondens Marcus lik till begrav­ningen i Los Angeles. Begravnings­processionen släpps förbi av vakterna som är utplace­rade runt staden. För att undvia att vakterna ber bönderna att öppna kistan säger man att Marfcus dog av pesten. När proces­sionen kommer fram place­ras Helfer i sin säng i sitt hyrda hus i Los Ange­les. Han är då fortfaran­de drogad.

 

Kapitel 9: Mateos hämnd

Mateos anklagar nu Helfer för att ha släppt ut bröder­na Lugones för att misskre­ditera honom själv som sheriff. Helfer försö­ker tala om att han kidnap­pats och drogats utanför Los Angeles men kan inte bevisa något. Hur kan det i så fall kom­ma sig att han nu befin­ner sig i Los Angeles? Lugones-bröderna återvän­der själv­mant och gör sitt bästa för att rikta misstan­karna mot Helfer. Mateos sätter den fede­rale agenten i husar­rest trots att han är med­veten om Coyotes spel, som han drar nytta av för att återta den poli­siära makten i Los Angeles.

 

Kapitel 10: Ett sändebud från presidenten

Samuel Strong reser mot San Fran­cisco precis som Coyote har bett honom göra. När han kommit halvvägs lyckas Fenlon, Melissa Strong och deras män stoppa honom. Fenlon fortsät­ter mot San Francisco med den förmö­genhet i guld och sedlar som Jardines gömt undan innan de dog. Samuel Strong hamnar på det värds­hus som Melissa tagit in på och där också major Muskrat sitter i matsa­len och äter mid­dag. Han är nu sände­bud för presi­denten. Då Melissas män hotar Muskrat kommer Coyote, som återkom­mer efter att ha befriat Fenlon i dili­gensen från väskan med Jardines förmö­genhet. I skottloss­ningen som uppstår blir Samuel Strong och Melissas män döda­de. Coyote avslöjar att han förstått att Melis­sa är Sarita Jar­dine, dotter till det döda paret Jar­dine. Hon har hela tiden varit ute efter att hämnas sina föräldrars död. Coyote berättar att han inte är skyldig till det men hon tror honom inte och trots att han erbju­der henne ett årligt under­håll så att hon ska kunna klara sig ekonomiskt gott i fortsätt­ningen skjuter hon mot honom i ett obe­vakat ögon­blick. Hon missar dock skottet och då hon ska skjuta på nytt blir hon själv skjuten från ovän­tat håll. Den som skjuter henne är Ana­lupe de Mon­real som följt efter Muskrat och som fortfa­rande är förälskad i Coyote. Muskrat har också kvar sina kän­slor för Ana­lupe men hon har inte ögon för någon annan än Coy­ote. För att komma undan försöker han lura henne och påstår att Ana­lupe och han är syskon. Det stoppar henne tillfälligt men när han ridit iväg förkla­rar hon för Muskrat att hon inte tän­ker ge upp. Med hans hjälp ska hon fortsät­ta att jaga Coyote.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan