Textruta: Coyote nr 78
Dinero peligroso
(Faliga pengar)
av José Mallorqui


Coyote nr 78.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Dinero peli­groso  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

Coyote möter en mycket far­lig fiende, en kvinna som verkar vara svag och bräck­lig men som visar sig mycket intelli­gent och farlig. Hon hatar Coyote av någon anled­ning som han inte känner till. För att göra saker och ting ännu värre för don César dyker också fede­rala agenter upp som försö­ker fånga honom.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Hatet som Melissa Strong känner mot Coy­ote, som han själv inte förstår vad det beror på, och det konstan­ta hotet mot honom och hans medhjäl­pare gör att denna bok fångar läsaren från första bör­jan. Boken ansluter till den föregå­ende, La última bala, men i själva ver­ket börjar här ett nytt Coy­ote-äventyr. Det fortsätter i de efterföl­jande böckerna men ingenting berättas om vad som hän­der med Gaylord Trytell och Maxine. Det är synd efter­som hennes sjukdom och hopp om att bli frisk enga­gerar. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Artens kvinn­liga represen­tant är alltid farlig.  (La hembra de la especie es siempre peligrosa.)

Allt bra kräver en ansträng­ning.  (Todo lo bueno exige un esfuer­zo.)

Vinnaren hedras desto mer om förlo­raren blir respek­terad.  (Tanto el vence­dor es honrado, cuanto el vencido es respe­tado.)

Den som smickrar segra­ren, sjunger inte dennes lov utan gör det av speku­lation.  (Quien al vence­dor adula, no ensalza, sino especula.)

Ingen blir kränkt av den som vill men inte kan.  (No ofende quien quiere sino quien puede.)

 

Kapitel 1: Melissa Strong

I värds­huset del Rey don Carlos träffas don César, Ricar­do Yesa­res, don Goyo och Manuel del Socor­ro Rodrí­guez i baren när en ung seño­rita, Melissa Strong, vid bordet bredvid deras svim­mar av utmatt­ning och hunger. Hon säger sig vänta på någon som ska komma med diligen­sen. Don César och de andra väntar också på en person som väntas komma med dili­gensen. Det är Manuels hustru som han tror är död sedan många år. Melissa Strong lämnas ensam med Yesa­res som erbju­der henne något att äta medan de andra går ut för att möta dili­gensen utanför hotel­let.

 

Kapitel 2: Brevet

Don Ricardo berät­tar Manuel del Socorros histo­ria för Melissa Strong och avslöjar att det är Coyote som med­delat dem att Manuels fru och dotter lever och att hon är på väg med diligen­sen till Los Ange­les. Melissa anser sig behöva kom­ma kontakt med Coyote, säger hon. Don César har ett brev i sin ficka som inne­håller ett brev från Coyote till Manuel. Då han tränger sig genom folk­massan som ivrigt väntar på diligen­sen tycker han att en hand sticks ned i den ficka där kuver­tet ligger. Men då han senare kontrol­lerar fickan märker han att kuver­tet finns kvar.

 

Kapitel 3: Elena Palacios

Elena Palacios som kommer med dili­gensen är Consola­ción Vázquez som Manuel har trott vara död. Under detta namn har hon levt gott och efter hand haft tur och blivit rik. Dottern har gift sig med en för­näm man. Elena berättar om sitt liv för Man­uel men vill inte säga så mycket om dottern och vad hon heter. Don César över­räcker ett kuvert från Coyote till Manuel som han haft med sig i fickan men till hans förvå­ning visar det sig att kuver­tet nu innehåller ett tomt pap­per.

 

Kapitel 4: Mörk väg

På Yesa­res kontor diskuterar don César och han hur brevet har kunnat bli ut­bytt. César är bekym­rad och tror att det är ett försök att avslöja och fånga Coyote och att Melissa på något sätt är inblan­dad.

 

Kapitel 5: Honan i arten är alltid farligast

Melissa får välja ett av de lediga rum­men på hotel­let. Där pratar hon med Fen­lon, en man som är i masko­pi med henne och som också bor på hotel­let. Hon pratar med honom om hur hon ska kunna häm­nas på Coyote. Hon säger att hon ska beseg­ra Coyote med hjälp av sin intelli­gens. Fenlon varnar henne för att kämpa mot Coyote men hon bryr sig inte om vad han säger. Han är mycket äldre än hon men befinner sig i under­läge då han är föräls­kad i henne.

 

Kapitel 6: En mexi­kansk ryttare

Don César konsta­terar att de som hjälper Melissa är riktiga ama­törer och bestäm­mer sig för att komma till ett möte med hen­ne. Ricar­do Yesares ska befinna sig på San Antonio-ran­chen under den tid han är borta som Coyote för att ge don César alibi. Don César lägger inte märke till fem fede­rala agenter som anländer till staden. En av dem är befälha­varen Helfer. De kommer från San Fran­cisco för att utreda sedel­förfalskning i Los Ange­les.

 

Kapitel 7: Spionage och kontra­spionage

Ricardo skickar en pojke i sin tjänst med ett brev från Coyote till bröder­na Lugones. Meddelan­det tas om hand av Melis­sas män och Samuel Strong, en förfalskare som ska vara Melis­sas far, skriver ny text i ett brev med samma stil som Coyote brukar använ­da, byter ut brevet i kuver­tet och lackar igen kuver­tet som budbä­raren sedan lämnar till Adelia. I brevet får bröder­na Lugones order om att bege sig till spel­huset La Bella Unión och spela för några 1000 dollar-sedlar, som finns i kuver­tet och är förfalskade, och låta sig arreste­ras utan att göra mot­stånd. I det riktiga brevet ber Coyote dem att hjälpa honom om han får problem då han träffar Melissa Strong.

 

Kapitel 8: Samtidigt                                                                                                                                                  

I: I träd­gården på San Anto­nio-ranchen

Ricardo Yesa­res befinner sig klädd som don César på San Anto­nio-ranchen samtidigt som don César tänker träffa Melis­sa. Han får ta emot två skott som avlossas av en av Melissas män genom fönstret till det upp­lysta rummet där Ricardo sitter tillsam­mans med Guada­lupe. Han får lättare skador och efter att man­nen blivit skjuten av César, don Césars son, och Pedro Bien­venido har försäkrat att inga fler män finns i trädgården, rider Yesa­res tillbaka till Los Ange­les omplåst­rad av Lupe. 

 

II: I don Tintos trädgård

Don César beger sig som Coyote till don Tintos träd­gård för att träffa Melissa och förlitar sig på att brö­derna Lugones finns i närheten om han behöver hjälp. Men han finner istället en docka klädd i hennes klä­der och lyckas med knapp nöd klara sig från ett bakhåll. Då han kommer till Adelas hus i den mexikan­ska stads­delen får han förkla­ringen till att bröderna inte hjälpt hon­om. De har fått ett för­falskat med­delande.

 

Kapitel 9: ”Jag måste göra slut på den där Coyote”

Medan de federala agen­terna, som står under befäl av Helfer, tillsam­mans med Mateos ska föra Lugones-bröder­na till fängel­set, blir de beskjutna av män som agenterna tror står under befäl av Coy­ote. Två av bröder­na Lugones blir sårade lätt medan två av de federala agenterna dödas. När de lyckas komma fram till fängel­set kommer medde­lande om att en man sårats på hotel­let. Då det visar sig vara Ricar­do Yesa­res som har skjutits men denne inte har några hål i sina klä­der misstänker Helfer ho­nom för att vara Coyote. Denna miss­tanke får han dock släppa då den verk­lige Coyote dyker upp. Men plötsligt känner denne en revolver stickas i ryggen på hon­om. Det är Melissa Strong som smygit sig på honom baki­från. Coyote lyckas slå undan pistolen och göra sig fri och efter att ha tvingats skjuta en av agen­terna flyr han på sin häst. Han uppma­nar dock först Helfer att undersö­ka Melissa Strongs före­havanden i samband med de förfal­skade sedlar­na. Helfer är dock mest intres­serad av av fånga Coyote, vilket inte är så lätt i den mörka natten. Han lovar att skicka massor av federala agen­ter till Los Ange­les för att arre­stera och göra slut på den maske­rade bandi­ten. Ingen skjuter en fede­ral polis ostraf­fat. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan