Textruta: Coyote nr 77
La última bala
(Den sista kulan)
av José Mallorqui


Coyote nr 77.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La última bala  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Manuel del So­corro försö­ker hämnas på Jar­dines utan att veta att de vän­tar på ho­nom för att slut­giltigt göra slut på honom. Trots Coyo­tes varningar tänker Manuel bara på sin hämnd och är oför­siktig.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Boken är spän­nande från bör­jan till slut. Hämnd och förrä­deri är huvud­ingredienser i handlingen. Med denna bok slutar histo­rien som började i Los motivos del Coyote och som fort­satte i Seis balas de plata även om en viss fortsätt­ning följer i nästa bok, Dinero peli­groso. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

I livet kan allt göras till konst.  (En la vida, de todo se puede hacer un arte.)

Man kan inte tända ett ljus för gud och ett annat för djäv­ulen.  (No se puede encen­der una vela a Dios y otra al Diablo.)

Vänta vid dörren till sitt hus tills fien­dens lik förs förbi.  (Esperar en la puerta de la casa a que pase el cáda­ver de nuestre enemigo.)

 

Kapitel 1: Återupp­byggnaden av en man

Efter att ha läm­nat fängel­set och plane­rat sin hämnd beger sig Manuel del Socor­ro till Léons krog för att prata. Efteråt beger han sig till hustruns och dotterns grav. Léon lyckas inte få honom att glöm­ma idén att häm­nas.

 

Kapitel 2: En förrä­disk vän

Krog­värden Léon får besök av en Pinker­ton-agent som försöker finna det guld som Manuel anses ha gömt. Denne erbju­der Léon en viss procent­andel av gul­dets värde om han hjälper honom att hit­ta guldet. Efter besö­ket förstör Léon vissa papper han har som bevisar Jar­dines skuld men som han inte visat för Manu­el. Han beger sig sedan iväg för att prata med agen­ten på den adress han upp­givit. Manuel upp­täcker vännens för­räderi och följer efter.

 

Kapitel 3: Skjutning som på skjut­bana

När Léon kommer fram till Pinker­ton-agentens port går han rakt i den fälla som arran­gerats för Manuel. Agenten har nämligen trott att Manuel skulle komma och har väntat uppe i trap­pan med dragen revolver. Det blir vild skjut­ning i trapp­uppgången och Léon blir död­ligt sårad. Manuel som kommer strax efter lyckas skjuta agen­ten och lägga beslag på hans plånbok och de papper han har på sig. Där kan han läsa att agenten arbe­tade för Jardines och att han har varit ute efter Manuel den senas­te tiden. Manuel åker till en adress han fått av en kam­rat i fängel­set. Denne är ”Bizco” Joe som lärt Manuel mycket under den tid de bägge delade cell. ”Bizco” Joe blev frigi­ven före honom men nu är också Manu­el fri. Tack vare de sedlar Manuel hittar i agentens plånbok får han råd kontrak­tera ”Bizco” Joes vänner och kan på det sättet bilda ett band som hjälp i sin hämnd på Jar­dines.   

 

Kapitel 4: Tillbaka i nuva­rande tid

Hand­lingen är tillbaka till mötet mellan Manuel del So­corro och don César, som fick till följd att Gay­lord Trytell rädda­des från att lynchas. Don César råder Manuel att glömma sin hämnd men det vill denne inte höra talas om och istället söka upp­rättelse. Då Manuel inte vill höra på det örat säger don César att han ska fälla en tår den dag då barndomsvän Manuel hängs och dessa ord gör intryck på Manu­el fast han inte först vill tillstå det.

 

Kapitel 5: Bekräf­telse på Pedro Bienvenidos bety­delse

Pedro Bienvenido berättar för don César allt som hänt Manuel del Socor­ro och förkla­rar dennes inten­tioner. Manu­el tänker kidnap­pa Jardines dotter, som han tro är deras riktiga dotter. Han vet inte att Maxine inte är deras dot­ter utan bara bor hos dem. Om Manuel kidnap­par och kanske skadar Maxine för att därmed skada Jardines som hämnd kommer han själv i stora svårig­heter. Coyote bestäm­mer sig för att ingri­pa.

 

Kapitel 6: En bra fälla

Isaías och Martha Jardines pratar med Bruce Coburn i en jaktstuga i sko­gen om hur de ska döda Manuel och hans män. Då Bruce Coburn är feg föreslår Isaías att skogshuggar­na ska överfalla Manuel och hans män när de slagit läger. Bruce Coburn är dock så rädd för Coyo­te att han blir kvar i jaktstu­gan och inte vill följa med ut till skogs­huggarna utan­för. Isaías förman Buck Nelson kom­mer och berät­tar att Manuel och hans män nu är i antå­gande. Han berättar också för Isaías att många av män­nen i Manuels band är på god väg att byta sida bara de får bra betalt.

 

Kapitel 7: Förrädarnas pris

När ”Bizco” Joe och Manuel kom­mer in i Jardines hus möts de av tystnad. Manuels män är kvar utan­för. Inuti huset träffar de Coyote som förkla­rar för dem den fara de löper. Manuel kan inte släppa tan­ken på hämnden men förstår att Coyote har rätt när han säger att de flesta av hans män håller på att över­ge honom. Coyote beger sig iväg och snart har skogs­huggarna dödat alla ban­dets medlem­mar, även de som över­gått till dem. Då ”Bizco” Joe ska ta sig ut blir även han skjuten. Manuel är en­sam kvar levan­de i huset. Bredvid honom ligger en av de män som inte svikit ho­nom men som dödats av ett skott som van­ställt hans ansik­te. Manuel förstår att hans enda chans är att försö­ka ta sig ut och fly i skydd av mör­kret.

 

Kapitel 8: Slutet för Manuel del Socorro                                                                                                          

Manuel lyckas fly efter att ha bytt hatt och en del av sina klä­der med man­nen med det vanställ­da ansik­tet och därmed fått skogs­huggarna att tro att han är död. Han kryper i det höga gräset i riktning mot jaktstu­gan. Där träffar han på Bruce Co­burn och Buck Nelson som han skjuter med varsin silver­­kula. Men Isaías Barclay över­raskar honom baki­från och skjuter ett skott mot honom.

 

Kapitel 9: Den sista kulan

När Isaías Jar­dine tar Manuels revol­ver för att se om kulorna i den verkligen är av silver, påverkar silvrets förban­nelse honom och han drabbas av tillfäl­lig sinesför­virring. Han skjuter sin hustru Martha. När Coyote kommer begår han där­efter själv­mord och dör av den sista silver­­kulan som han tränger in i hans hjärna. Manuels hämnd har därmed slut­förts. Själv har han klarat sig igen efter­som han bara fått ett kött­sår i huvu­det. Han har mirku­löst räddats från dö­den ännu en gång.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan