Textruta: Coyote nr 76
Seis balas de plata
(Sex silverkulor)
av José Mallorqui


Coyote nr 76.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Seis balas de plata  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Manuel del Socorro kommer till taver­nan där Mar­tha Ladoux arbe­tar för att ge henne ett arm­band han köpt till henne då han påträf­far henne i armar­na på en annan man, Isaías Barclay. Frust­rerad bestäm­mer han sig för att istäl­let gifta sig med Consola­ción, den kvinna han älskat under lång tid sedan gammalt. Martha och Isaías får Manuel misstänkt för ett mord, en guldstöld och ett rånmord. Förbannelsen över ett silver­armband och den hjälp som Coyote ger honom bestäm­mer Manuels del Socorros öde.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

I den här boken får vi följa hur det gick för Manuel del Socorro för tjugo år sedan. Krono­logiskt ställs Manuel inför rätta strax efter att den första boken, El Coyote, har avslutats, då César inleder ett två års uppe­håll med att spela Coyote. Boken blandar kärlek och svek och inne­håller mycket spän­nande action. Den hämnd som följer och fortsättningen på historien berättas i de efterföljande böckerna, La últi­ma bala och Dinero peligroso.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Bara dårar skryter med hur lite de vet.  (Sólo los tontos hacen alarde de lo poco que saben.)

Från den gamla skiten kommer de bästa botemed­len.  (De los viejos diablos salen los mejores curas.)

En spik tar ut en annan spik.  (Un clavo saca otro clavo.)

Girigheten gör att säcken öppnas. [Ordagrant: Girigheten bryter säcken.]   (La avaricia rompe el saco.)

 

Kapitel 1: Arm­band av silver

Manuel del Socorro befinner sig i en ny situation och kan börja ett nytt liv nu när han fått pengar­na av Coyote. Sliten mellan att fort­sätta uppvak­ta sin gamla kärlek, Consolación Vázquez, eller fort­sätta äventyret med Martha Ladoux väljer han det sena­re och beger sig iväg för att köpa henne ett silver­armband i en smyckes­butik. Han erbjuds ett armand som det sägs vila en förban­nelse över då ägarna har drab­bats av olyckor då färgen på rubiner­na ändrats. Manuel är inte skrockfull och bestämmer sig ändå för att köpa arm­bandet. Men han tycker sig se en färgskift­ning i rubi­nerna så fort han köpt armban­det.

 

Kapitel 2: Trolldom

När Manuel går till krogen där Martha arbetar upp­täcker han henne i armar­na på Isaías Barclay och flyr däri­från utan att märka att han tappat sin kniv på golvet. Någon dag senare gifter han sig med Consola­ción i kyrkan i San Juan de Río Negro.

 

Kapitel 3: Tragedin

Manuel går till Elías Baums smyckes­butik för att köpa två ringar inför det kom­mande bröllo­pet. Barclay som följt efter honom får en idé om hur han ska kunna få Manuel misstänkt för mord. Därför går han in i buti­ken då Manuel lämnat den med de köpta ringar­na. Han skjuter juvele­raren och tar med sig 25 tusen dollar i sedlar från kassa­skåpet.  

 

Kapitel 4: Smek­månad

Manuel och Consola­ción börjar sin resa mot San Fran­cisco och en doktor i en by de passe­rar konsta­terar efter beh under­sökning att hon är gravid. De vet inte att de förföljs av Bruce Coburn, före detta sheriff, och hans män. De får dela dela på 10 tusen dollar om de fångar Manuel död eller levande. De känner också till att Manuel är efterlyst för att ha stulit guld för 250 tusen dollar. 

 

Kapitel 5: Gripan­det

Bruce Coburn spelar sheriff och stoppar och avväp­nar Manuel med hjälp av sina män, som spelar kommissa­rier. De genom­söker vagnen och hittar ca 2000 dollar och ett paket fastsatt under vagnen inne­hållande guldstänger, som Manuel aldrig tidigare sett. Tidigare har Manuel på Consola­cións inrådan stannat och gömt resten av pengar­na under en sten. Den falske sheriffen och hans män tar med sig Manuel och Consolación till ett värds­hus men Coburn tycker att Manuel inte verkar vara en mördare och en efterlyst som stulit 250 tusen i guld.

 

Kapitel 6: Flykten

De kommer till värds­huset och tas emot av värdshus­värden, hans kraftiga hustru och flickor. Coburn berättar där för Manuel varför han gripits och om anklagel­serna mot honom. Han blir överty­gad om Manuels oskuld men försöker räkna ut hur han och hans män bäst ska kunna dra ekono­misk nytta av situa­tionen. Då Manuel och Consola­ción är på sitt rum kommer värdshus­värden, som heter Léon, och knackar på dörren. Han visar dem hur de ska kunna fly.

 

Kapitel 7: Förräde­riet

Värdshus­värden Léon följer med Manuel och hans fru ner i källa­ren och pekar ut den flykt­väg de ska följa och som Coburn har före­slagit. Men det visar sig att Coburn har gillrat en fälla för dem. Männen som ligger i bak­håll rappor­terar senare att Manuel och Consola­ción har skjutits. Coburn själv skju­ter ett skott mot värdshus­värden, då denne är på väg uppför trappan igen. Han ser honom falla från trappan och är överty­gad om att han dö­dats. Revol­vern han använ­der är Manuels och med den skjuter han sedan också värdshus­värdens fru och döttrar. Revol­vern läggs intill Manuels lik.

 

Kapitel 8: Mellanspel                                                                                                                                              

Värdshus­värden är inte död och har heller inte träffats av Coburns skott. När han åter­hämtat sig från fallet beger han sig ut i natten, går förbi Manuels kropp och hittar längre fram Consolac­ión, som fallit nerför en klippa men mirakulöst räddats. Han bär henne iväg till sin brors hus där han läm­nar henne i dennes hustrus vård. På inrådan av brodern berättar han inget för poli­sen.

 

Kapitel 9: Fången

Då folk kommer till värds­huset upp­täcker de att Manuel lever. Han har endast fått ett kött­sår i huvu­det och blir bort­förd och satt bakom galler. Massor av männi­skor kommer från San Fransisco och andra platser för att vara med om lynch­ningen som förhin­dras av Coyote i sista stund. I tidningen Sun införs felaktigt en arti­kel där det påstås att Manuel hängts och den arti­keln läser Consola­ción, som därför tror att Manuel är död.

 

Kapitel 10: Coyo­tes knep

Bruce Coburn som är den ende som känner till Marthas och Isaías skuld använ­der detta som utpress­ning och erbju­der henne sin tystnad mot att han gratis får överta krogen när hon ska sälja den. Manuel flyttas till Los Ange­les för rätte­gång. Han är passiv under rätte­gången och bryr sig inte om att hjälpa till med sitt försvar och försvars­advokaten kan inte förhindra att han blir dömd till döden. Rätte­gången äger tidsmässigt rum kort efter Césars hem­komst från Cuba då hans far fortfa­rande lever. Leonor vet då att César är Coyote men han har lovat henne att sluta med det. Men någon verkar påverka myndig­heterna. Avrätt­ningen uppskjuts flera gånger och slutligen förvan­dlas domen till livstids fängel­se. Värdshus­värden Léon kommer och hälsar på Man­uel i San Quentin och berättar att Consola­ción inte dog i över­fallet och att hon fick en dotter men att både barnet och hon dog i en sjuk­dom några år senare. För Manuel återstår bara hämnden och han ber Léon att regel­bundet komma och infor­mera honom om vad som hän­der med Martha och Isaías som nu har bytt efter­namn till Jardines.

 

Kapitel 11: Ett kapitel som borde ha funnits medd i boken Ana­lupe de Mon­real

Coyote dyker upp på en maske­rad i Vita huset och träffar president Grant. Han gjorde denne en stor tjänst då han återskaf­fade det stulna guldet för någon tid sedan. Nu vill han ha en gen­tjänst av presi­denten, nämligen den att han ska benåda Manuel. Men presi­dent Grant förklarar att han inte kan benåda någon fånge men då Coyote har lämnat maske­raden pratar han med en av gäster­na, dottern till Kalifor­niens guver­nör. Han vill att hon ska göra honom tjäns­ten att prata med sin far, guver­nören…

 

Epilog

Manuel släpps ut fängel­set och får tillbaka silverarm­bandet, som verkar ha orsa­kat honom så mycket olycka. Armban­det har åldrats under de tjugo åren då Manuel har suttit i fängel­se och verkar ha förlo­rat sin forna kraft. Manuel går till en vapen­affär och köper två Colt 45:or och får där armban­det nersmält. Av silvret tillverkas sex silver­kulor till de nyköpta revolv­rarna.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan