Textruta: Coyote nr 75
Los motivos del Coyote
(Coyotes motiv)
av José Mallorqui


Coyote nr 75.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Los motivos del Coyote  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Gaylord Trytell hälsar på Maxine Lader i bergen och faller i en fälla som makarna Jar­dine gillrar för ho­nom. Han räddas då en gam­mal bekant till don César de Echa­güe dyker upp, Manuel del Socorro Rodrí­guez.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Boken länkar till den föregå­ende Río turbulento men går efter hand 20 år tillba­ka i tiden för att introdu­cera ett nytt även­tyr, som fort­sätter i de efterföl­jande böckerna.  

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Jag dödade dem för för att de förtjä­nade det och någon måste göra det.  (Los maté porque lo merecían y alguien tenía que hacerlo.)

Ytterlighe­terna är dåliga.  (Los extre­mos son malos.)

Sätt dig vid dörren till ditt hus och vänta på att din fien­des lik bärs förbi.  (Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadá­ver de tu ene­migo.)

Man är slav under sina ord.  (Uno es esclavo de sus palabras.)

 

Kapitel 1: Lagen i Tres Picos

Gaylord Trytell hälsar på Maxine Lader som bor på Jar­dines ranch i bergen. Isaías och Martha Jardine försöker dra nytta av Maxine på något vis och behö­ver därför göra sig av med Trytell. Efter att Trytells häst plötsligt blivit sjuk erbju­der Jardine honom en annan häst för att han ska kunna ta sig till Tres Picos, det närmaste samhäl­let. Men när han kommer fram dit blir han ankla­gad för att ha stulit hästen från en av bybor­na och riskerar att bli hängd.

 

Kapitel 2: Fällande bevis

Buck Nelson, Jardines förman, ljuger inför männen som vill hänga Trytell och förne­kar att han sett honom tidigare och givit honom hästen. Men då Trytell säger att Maxine Lader finns på ranchen, att han träffat henne och att de ska gifta sig förstår Wyatt, vars häst har stulits, att Trytell är oskyldig. Han vill dock inte göra något för att för­hindra häng­ningen. En ung ingenjör, Ross Fennel, drar då sin revol­ver under armhålan och tänker försöka rädda den ankla­gade.

 

Kapitel 3: En order från she­riffen

Sheriffen i Tres Picos har inte för avsikt att lägga sig i lynch­ningen. Men han får besök av bröderna Lugo­nes och Coyote, som ger honom order att rädda Trytell. Med mycket ansträng­ning och ett skott från sheriffen lyckas häng­ningen stoppas vid det träd som utvalts men mobben drar in Trytell i en lada för att hänga ho­nom där istället. En av Lugones-brö­derna skjuter ett skott som för­hindrar att repet läggs kring en bjälke i taket. I det ögon­blicket stan­nar en vagn med en passa­gerare inuti framför ladan. 

 

Kapitel 4: En olämpligt ankom­men resenär

Den resande som anländer är don César de Echa­güe, som kommer för att köpa skog av Clegg Wyatt, mannen vars häst Trytell påstås ha stulit. När det precis verkar som om Trytell till slut har räddats från lynch­ningen av don Césars ankomst kommer en hord skogs­huggare till byn. De har arbe­tat hårt hela veckan och vill inte missa nöjet av en lynch­ning. Innan någon kan förhindra det tar de tag i Trytell med sina starka armar och drar iväg med ho­nom för att hänga honom i första, bästa träd.

 

Kapitel 5: En oväl­kommen främling

En grupp pistolmän till häst dyker upp och för­hindrar i sista ögon­blicket häng­ningen av Trytell. Massan av skogs­huggare upplöses efter att en av dem dödats. Leda­ren för pistol­männen är en gammal bekant till don César, Manuel del So­corro Rodrí­guez, som har en gammal räkning att göra upp med Jar­dines.

 

ANDRA DELEN: Manuel del Socorro Rodrí­guez för­flutna

Kapitel 6: Tjugo år tidi­gare

Manuel del Socorro Rodrí­guez växte upp i en väl­beställd familj och lekte under upp­växten med den unge César, don Goyos barn och de fyra Lugones-bröder­na. Som vuxen under kriget mot USA tog Manuel värv­ning och kämpade mot de ameri­kanska angri­parna.

 

Kapitel 7: Nya Kalifornien

Innan Manuel del Socorro Rodrí­guez beger sig ut i kriget ber han sin vän César att också han ska ta värv­ning. César tro inte att kalifor­nierna har hågon chans i ett öppet krig utan tror istället på ett guerilla­krig. Manuel blir irrite­rad på César och lämnar ranchen.

 

Kapitel 8: Efter starmen

Efter krigets slut återvänder Manuel del Socorro till Río Negro. Efter nordameri­kanarnas ankomst ifrågasätts lagfar­terna till rancher­nas mark, som gåt ner mycket i pris. Markspe­kulanter köper billigt och säljer dyrt. Manuel behöver pengar och tvingas sälja sin mark till en bråk­del av det gamla vär­det. Manuel sitter nu där, fattig och depri­merad. Isaías Barclay kommer och överta­lar honom att följa med till krogen. Barclay har tillsam­mans med Martha Ladoux, dottern till krog­ägaren, planerat att lura honom i en fälla. Manuel som blir intres­serad av den vackra Martha går med på en träff med henne nere vid floden sent nästa kväll. Efter att Manuel sam­talat med henne och lämnat krogen kommer dili­gensen som avgått tidigare tillbaka med två döda affärs­män inuti vagnen. De döda är markspe­kulanter som blivit dödade under Coyotes överfall för att förhindra att pengarna de lurat till sig för­des bort. Under över­fallet hade Coyote vänt ryggen åt dem och de hade då blivit skjutna då de försökte begagna sig av tillfäl­let och skjuta honom bak­ifrån.

 

Kapitel 9: En gåva från Coyote

När Manuel åter­vänder till sitt ensliga hus träffar han där Coyote, som ger honom de pengar han lagt beslag på vid över­fallet på diligen­sen och dessutom uppma­nas han att gifta sig med sin gamla fästmö Con­sola. Beroende på en ödets nyck kommer den hjälp Manuel får av Coyote att bli fatal för honom, vilket inte Coyote då kan ana.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan