Textruta: Coyote nr 74
Río turbulento
(Turbulent flod)
av José Mallorqui


Coyote nr 74.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Río turbulento  (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Här fort­sätter äventy­ret med ”vilda” Adela. Don César de Echa­güe, Chester Roffío och Gay­lord Trytell reser på samma flod­båt och Adela finns med. Hon försö­ker döda de andra, inklu­sive Coyote.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Boken är under­hållande från bör­jan till slut. Genom att flytta hand­lingen till en flod­båt på Missis­sippi byter författa­ren miljö fullstän­digt och det ger frisk luft åt serien. Boken är fortsätt­ning på Un hombre aco­sado. För första gången utspelar sig en hel bok om­bord på en båt. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Ingen bestämmer över lyckan.  (Nadie domina a la suerte.)

Fabeln om kråkan som förklär sig till hök.  (Fábula del cuervo que se disfraza de gávilan.)

 

Kapitel 1: På Robert E. Lee

Gay­lord Trytell väntar på att ångbå­ten Robert E. Lee ska avgå när don César kom­mer och träffar ho­nom. De växlar några ord med varandra och Gaylord insi­nuerar att don César är Coyote. Tre män kommer in och hotar Trytell och don César och sätter igång ett bråk just när båten bör­jar sin färd. Louvios, en av de tre män­nen, vill göra en överens­kommelse med Trytell. 

 

Kapitel 2: En hytt på Robert E. Lee

Chester Roffío friar till Maxine. Hon känner sig smick­rad över att vara åtrådd av både Roffío och Trytell. När hon lämnat Chesters hytt hör hon ett skott och blir rädd att han kan ha blivit skjuten.

 

Kapitel 3: Möte

Louvios före­slår att han och Try­tell ska börja med rån på Missis­sippi-båtar­na men Trytell av­visar försla­get. När han går för­följs han av ”Gancho” McGee, Louvios  man, som fått order att mörda ho­nom. Coyote förhin­drar mordet, märker McGee i örat och tvingar honom att hoppa i vatt­net. Då don César har stoppat undan revol­vern och tagit av masken möter han Trytell, som fort­sätter att miss­tänka honom för att vara Coy­ote. Han hotar don César med sin der­ringer och vill visi­tera honom för att under­söka om don César möjligt­vis har en nyligen avlos­sad revol­ver i fickan. Maxine kommer fram till de två män­nen vid re­lingen och don César får en chans att und­vika visita­tionen och komma un­dan.

 

Kapitel 4: Prolog till stor­men

Efter att Trytell pratat med Maxine disku­terar han med Adela, som vill ha daguerro­typen hon tror Roffío har givit ho­nom. Han förne­kar att han har fått någon sådan men hon tror ho­nom inte. Adela pratar med Lou­vios och kommer överens med honom om att sätta en fälla för Gay­lord Try­tell och Alejan­dro Báde­nas. De ska dödas under ett poker­parti och man ska påstå att Trytell spelat falskt. Men Adelas verk­liga avsikt är att sätta en fälla för Coy­ote.

 

Kapitel 5: En fälla för Coyote

Adela är i hytten tillsam­mans med sin man, Patricio Báde­nas, och disku­terar med honom. Hon säger att hon en gång gifte sig med Patricio Báde­nas men att denne dog i slaget vid Gettys­burg. Hon blev arvslös bero­ende på de gamla spanska lagar­na som då gällde i Kalifor­nien. Soldaten Andrew Bricker spe­lade rollen som hen­nes man och kunde göra det efter­som Patricio Bádenas inte var så känd i New Orle­ans. Alla trodde att hennes man fortfa­rande levde. Det enda proble­met var daguerro­typen som Ches­ter Roffío hade i sin ägo och som tyd­ligt visade hennes mans utse­ende. Men när Ches­ter Roffío nu har dött, vilket hon är ganska säker på, och då den Kalifor­niska lagen har ändrats så att änkan nu ärver den avlid­ne, är Andrew Bricker bara ett irritations­moment. Hon grälar med honom, låtsas lugna ner sig, slår upp cognac i ett glas åt honom och lägger gift i glaset. Efter en stund dör han och hon lämnar hyt­ten för att prata med de män hon kontrak­terat för att röja undan Coyote. När hon åter­vänder får hon en chock då hon upp­täcker att liket har försvun­nit. Dess­utom har juv­eler hon hade i en låda försvun­nit. Efter en stund hör hon skott och kvinnors skrik från hytterna intill, öppnar dör­ren och skriker också hon.

 

Kapitel 6: Ett mycket kort kapitel

Don César göm­mer Adelas mans kropp i garde­roben i sin och hustruns hytt men vill inte säga det till Guada­lupe. Han beger sig iväg med lad­dade revolv­rar trots att han märker sin hust­rus ångest.

 

Kapitel 7: Ett annat kort kapitel

Chester ber ännu en gång Maxine gifta sig med ho­nom. Till slut lovar hon att göra det men flyr sedan ut från hyt­ten. Då han ser sitt vanställ­da ansikte i spegeln kramar han revolvern i fickan och bestäm­mer sig för att häm­nas på Adela, som har orsakat skador­na i hans ansik­te.

 

Kapitel 8: I fällan                                                                                                                                                       

Coyote förhindrar morden på Trytell och Alejan­dro Bádenas. Han skjuter Lou­vois och försö­ker lämna den dåligt upp­lysta loka­len. Men dörren spär­ras av ”Gancho” McGee och den andre av de män som Adela har kontrak­terat. Coyote förstår att han ham­nat i en fälla, skjuter McGee och försöker ta sig ut en an­nan väg. Han upp­täcker att den dörr han tänkt använ­da är låst från utsi­dan. Många männi­skor har kommit till loka­len, däribland ett antal mili­tärer. Coyote är visser­ligen skyddad bakom en tjock ek­dörr men han är också fångad där. Folk hämtar yxor och börjar slå sön­der dör­ren. Trytell försö­ker hjälpa Coyote och ropar till den löjt­nant som leder angrep­pet att Coyote har förhin­drat de mord som Louvois tänkte utfö­ra och upp­manar honom att lämna Coy­ote i fred. Men de 30 tusen dollar­na som utlovas till den som fångar Coyote död eller levande lockar löjt­nanten allt­för mycket. Endast ett mira­kel kan rädda Coyote.

 

Kapitel 9: Miraklet

När Lupe blivit klar över att Coyote är om­ringad och instängd lyckas hon hitta en andra uppsätt­ning av hans kläder, klä sig i dem, tar på sig en mask och sombre­ro och beger sig iväg mot baren. Utanför det rum där han är instängd har dörren barrike­rats med tunga bord. Utan att öppna munnen tvingar hon de vaktan­de männen utanför dörren med sin revol­ver att flytta borden så att dör­ren kan öppnas. Coyote kan lämna rum­met och låsa in män­nen där istället. Tillsam­mans skyndar de sig tillbaka till hyt­ten, låser in sig och kan andas ut. Lupe tar av sig kläder­na och först då kan hon tillåta sig att svim­ma i sin makes armar.

 

Kapitel 10: Slutliga våldet

Löjtnan­ten, som är chef för militä­rerna, är arg på sina män som inte lyckats förhin­dra att Coyote kunde undkom­ma. Adela föreslår att man ska genomsöka alla hytter efter de två Coyote-klädda män­nen. I en av hytter­na hittas då ovän­tat Chester Roffío och Adela skjuter flera skott mot ho­nom, av vilka många träffar och gör honom allvar­ligt sårad. Att hon inte lyckas döda honom är don Césars för­tjänst som från sin hytt skjuter bort pisto­len från hennes hand. Chester kan då träffa Adela med flera skott med resul­tat att hon avli­der med sitt ansikte ännu värre för­stört än hans eget.     

 

Kapitel 11: Final

Maxine beslu­tar sig för att gifta sig med den dö­ende Chester för att upp­fylla sitt löfte till honom. Kort efter att hon svarat ’ja’ dör han. Trytell och don César som varit  bröllops­vittnen berättar för Alejan­dro Báde­nas om hans far­bror och erbju­der honom daguerro­typen mot en summa pengar till Maxine, som ärver sin döde man. Maxine vill gifta sig med Trytell men hon måste vänta. Det måste ha gått minst tio måna­der efter hon blivit änka för att lagen ska god­känna ett nytt gifter­mål. Hon accep­terar ett förslag från señor och señora Jar­dine att bo med dem på deras ranch i bergen i Sierra Nevada och där få en möjlig­het att förbätt­ra sin hälsa. Men Trytell och don César är mycket misstänk­samma mot makar­na Jar­dine. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan