Textruta: Coyote nr 73
Un hombre acosado
(En jagad man)
av José Mallorqui


Coyote nr 73.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Un hombre acosado  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Handlingen utspelar sig i New Orle­ans. Dit anländer Chester Roffío, som känner till en hemlig­het som gör att han kan idka utpress­ning mot en kvinna han känner. Det är en kraft­full kvinna med häf­tigt humör, vid namn Adela Báde­nas. Av en tillfällig­het stöter Chester på don César och Guada­lupe på båten till New Orleans. Coyote beslutar att under­söka vad som händer runt Ches­ter Roffío.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Boken erbjuder snabb och under­hållande läsning. Det känns lite ovan­ligt att läsa om hur Coy­ote slåss i hamnen i New Orleans. Miljö­ombytet är  dock också uppfris­kande. I och med denna bok startar en ny rad även­tyr som bygger på det här även­tyret. Närmast fort­sättes det i bo­ken Río Turbu­lento.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Endast de döda kan inte tala.  (Sólo los muer­tos no pueden hab­lar.)

Den som undviker tillfällena som dyker upp und­viker också faran.  (Quien evita la ocásion, evita el peli­gro.)

 

Kapitel 1: Sina sista mynt

Chester Roffio är passa­gerare på en av de stora ångbåtarna som trafi­kerar de stora ameri­kanska floderna och som förlo­rar sina sista pengar på poker mot den profes­sionelle spelaren Gaylord Trytell. Chester känner till en hemlig­het som han kan bli dödad för och är där­för på ständig flykt för att und­vika att bli dödad. Han har väldigt ont om pengar och har nu förlo­rat så gott som alla pengar han har kvar. Efter att han tvingats sluta spelet i spel­salen går han upp på däck där han tycker att någon smyger efter honom för att döda honom. Sedan ser han Trytell gå förbi och Chester tänker att han skulle kunna mörda honom, ta hans pengar och slänga liket i den mörka floden. Han blir dock igen­känd av Trytell och bjuden till den­nes hytt för en prat­stund. Men han har inte inbillat sig vara förföljd. En person har smugit sig efter honom och denne försöker nu lyssna till sam­talet i hytten. Inget ljud hörs dock genom de ner­dragna gardi­nerna.  

 

Kapitel 2: För gammal vänskaps skull

Gaylord, som liksom Chester tillhört sydstats­armén under kriget, erbjuder Chester att ge tillba­ka hans förlo­rade pengar till honom mot att han läm­nar sitt nuva­rande dåliga liv och går av båten vid nästa an­halt. Chester gör det. En mystisk man som kallar sig John Smith är den som har följt efter honom och denne är mycket intresserad av Chesters föreha­vanden. Chester tar nästa båt tillbaka till New Orleans och samma sak gör också John Smith.

 

Kapitel 3: Gamla kvar­teren

César de Echa­güe och hans fru Guada­lupe är på genom­resa i New Orleans. Guada­lupe förstår inte varför hennes man är så intres­serad av staden och är misstänk­sam mot hans motiv. Men hon ser fram emot att fort­sätta resan på en av de stora ångbå­tarna som trafi­kerar Missis­sippi. Don César lägger märke till en ung man som är på väg till det förnäma Pon­tabla-huset, ett palats uppfört tjugo år tidigare av barones­san de Pontabla, men som verkar tveka när han ska att gå in och istäl­let väntar en bra stund i den intil­liggande öppna kyrkobygg­naden där taket ger skydd för reg­net. Han märker också att den unge man­nen förföljs av en annan man.

 

Kapitel 4: Huset Pontabla

Roffío går till slut in i Pontabla-huset där han pra­tar med señora Adela, en tuff och bestämd kvinna, som han erbju­der få köpa ett porträtt för 50 tusen dollar. Han har använt detta porträtt som utpress­ning mot henne. De blir överens om att träffas i Los Ange­les för att slutfö­ra affären. När Chester har gått kommer den man som förföljt honom, John Smith, som visar sig vara en privat­detektiv i Adelas tjänst. Denne berättar att det är tänk­bart att Chester gjort en överens­kommelse med Gaylord Trytell. Det kan vara så att han försö­ker lura Adela och att han sålt por­trät­tet till Trytell. John Smith får i uppdrag att bevaka Trytell men han litar inte på Adela. Han får dock bra betalt för sitt detektiv­arbete.

 

Kapitel 5: Chester Roffíos matsmält­ning

Chester Roffío äter middag på en av de bästa restau­rangerna i New Orle­ans och får av en tillfällig­het bordet bredvid don Césars och Guada­lupes. Av konver­sationen som don César har med restaurangens ägare förstår Chester att bords­grannar­na kommer från Los Ange­les och han ber dem om en tjänst. Han ger don César ett paket och ber honom överläm­na det till Alejan­dro Bádenas om Chester inte kommer och hämtar det hos don César inom en månad. Då Chester lämnar restau­rangen blir han kidnap­pad.

 

Kapitel 6: Adelas gamla vänner

Adela och hennes män har fört Chester till ett skjul i ham­nen för att tvinga honom att berätta vad han erbju­dit Trytell. Adela, som är från sig av ursinne, slår och sparkar honom och en av hennes män hotar att slita av honom naglar­na med en kniv. För att klara sig är Chester tvungen att säga att Trytell har fått porträt­tet. En skugga rör sig utanför skjulet och en av Adelas svarta män blir slagen medvets­lös.

 

Kapitel 7: Slutet på en utmärkt middag

När don César ser Chester lämna restau­rangen förstår han att samme man som tidigare förföljt ho­nom på nytt kom­mer att skugga honom. Han kan inte motstå frestel­sen att följa efter, hyr en vagn och följer efter den vagn som förföl­jaren tar. På restau­rangen öppnar Guadalupe pake­tet, vars innehåll visar sig vara ett van­ligt bröllops­foto av ett nygift par. Hon gör upp räk­ningen och lämnar restau­rangen, vars ägare beklagar att hennes make varit tvungen att lämna restau­rangen så brådstör­tat. Don César kommer fram till hamnen, tar på sig en silkes­mask och följer efter Chesters förföl­jare in genom ett hål i muren, bakom vilken det kommer höga skrik från ett skjul. Don César slår detek­tiven medvets­lös och när Adela och hennes män kommer ut ur skjulet tar han sig in och bär ut den blo­dige Chester. Han placerar honom medvets­lös utanför muren och beger sig in igen för att hämta den medvets­löse detek­tiven. Adelas män åter­vänder och i skott­växlingen som uppstår i mörkret dödas de alla till slut. Men före det har John Smith knivdö­dats av en av dem. När Coyote kommer tillbaka för att hjälpa Ches­ter utanför muren upp­täcker han att denne är försvun­nen. 

 

Kapitel 8: En resenär anländer till New Orleans

Don César återvän­der till hotellet och berättar vad som hänt för Guada­lupe. Han känner igen kvin­nan på daguerrotypen som den kvinna som misshand­lade Chester Roffío i skju­let. När han läser John Smiths antecknings­bok, som han tog från liket, förstår han att kvin­nan ville ha tag på det här porträttet och att Gaylord Trytell är involve­rad på något sätt. När han försöker skicka ett tele­gram i recep­tionen får han reda på att Gay­lord Trytell kommit till staden och också en granne från Los Ange­les, Alejandro Báde­nas.

 

Kapitel 9: Kort mellan­spel

När Chester Roffio återfår medve­tandet stapplar han in mot stan där en ned­sliten danser­ska, Maxine, förbar­mar sig över honom och tar honom med sig hem för att sköta om honom. En läkare kommer nästa dag, ger honom första hjäl­pen och skriver ut salvor och medi­cin. Han visar henne också dagstid­ningen där det finns en arti­kel om vad som hände i skjulet i ham­nen före­gående kväll.

 

Kapitel 10: Tidningar

Adela bli upprörd över den hon läser i tid­ningen angående vad som hände i hamnen före­gående kväll. Det står dock ingen­ting om Chester Roffío så hon vet inte om han lever eller inte. Hon väcker bryskt sin man, Patricio Báde­nas, och talar om att hon fått reda på att Gay­lord Trytell och Alejand­ro Bádenas kommit till staden. Medan maken träffar brorso­nen beger hon sig själv iväg för ett sam­tal med Trytell. Hon försöker uppe­hålla honom utanför rummet så att två av hennes män kan söka igenom hans bagage. När hon har begett sig iväg går Trytell tillbaka till sitt hotell­rum där Coyote väntar på honom. De känner varandra sedan tidi­gare och Coyote har fångat och bundit de två männen som sökt igenom baga­get. Coyote berättar att det är Adela som ligger bakom och då Trytell blir arg och tänker söka upp henne uppma­nar Coyo­te honom istället att ta ång­båten Robert E Lee när han ska läm­na staden.   

 

Kapitel 11: Chester Roffíos beslut

Chester berät­tar allt som hänt för Maxine och allt som lett fram till dessa händel­ser. Maxine bestäm­mer sig för att varna Gay­lord Trytell och berätta för honom att señora Bádenas tror att det är han som har porträt­tet. När de träffas dras Trytell till den späda flickan och när han försiktigt kysser henne tar hon inte illa upp. Han erbju­der henne att följa med honom på Robert E Lee och bo i en av de två hytter på ångbå­ten som han köpt biljet­ter till.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan