Textruta: Coyote nr 72
La caravana del oro
(Karavanen med guld)
av José Mallorqui


Coyote nr 72.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La caravana del oro  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Ana­lupe de Mon­real fortsät­ter sin färd söder­ut med Lorenzo och med guldet från Merry­whale lastad på vagnar­na. Analupe blir mer och mer rädd då Lorenzos med­hjälpare, indianen Jeróni­mo, dödar hennes män utan att dessa vet var faran kom­mer ifrån. Coyote och också militären följer efter kara­vanen för att försö­ka återta guldet.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Boken är mycket under­hållande och dyna­misk med stort person­galleri. Boken är fortsätt­ning på Analupe de Monreal och avslu­tar en lång serie böcker som kret­sar kring dalens drott­ning och det stulna gul­det från Merry­whale.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Gud följer sling­rande vägar, men alltid effek­tivt, för att straffa dem som gjort ont.  (Dios sigue caminos turtu­osos, pero eficaces siempre, para casti­gar a los que obraron mal.)

Betala favör med favör.  (Favor con favor se paga.)

Grodor låter mer än örnar.  (Las ranas hasen más ruido que las águilas.)

Bakom mindre fiender kan en stor fiende dölja sig.  (Detrás de la mata más pequeña se puede ocultar un gran enemigo.)

 

Kapitel 1: Fången

Major Muskrat fortsätter vara fånge, nu hos Loren­zo, som lovar att släppa honom fri i utby­te mot att han avslöjar vem som hjälp­te honom fly. Lorenzo vill kasta skulden för alla de mörda­de vakterna hos Ana­lupe på Coyote men den som mör­dar vakterna är hans med­hjälpare Jeró­nimo. Lorenzo vill få Muskrat och Ana­lupe att förlora förtro­endet för Coy­ote.

 

Kapitel 2: Ett råd från Coyote

Coyote beger sig tillbaka till läg­ret där César och Pedro Bien­venido befinner sig. En bit bort finns också de två löjtnan­terna. Coyote presen­terar sig för dem men Bowman som kan judo försöker kasta Coyote med ett judo-grepp när de ska ta varandra i hand för att sedan kunna inhåva pengar­na för infång­ningen av den beröm­de kalifor­niern. Han vet inte att presi­denten har bett Coyote om hjälp för att återta guldet. Men Coyote kan också judo och avgår med segern. Efter diskus­sion beger sig Bow­man till fortet för att tillkalla förstärk­ning medan Coyote, César och Pedro fortsät­ter i Ana­lupes spår. Pfalzer föredar att följa efter på av­stånd och göra sina egna obser­vationer.

 

Kapitel 3: En befordran

Bowman kommer tillbaka till fort Craig, som provi­soriskt står under kapten Mendels komman­do. Denne vågar inte ta ansvar för en så riskfylld expe­dition som att bege sig ut i öknen med en trupp för att följa efter guld­transpor­ten och frita Muskrat. Han överläm­nar kommandot tillfälligt till Bowman för att själv rida till närmaste telegraf­station och skicka telegram till presi­denten. Svaret han får blir att han ska följa efter tran­sporten och att Bowman telegrafiskt blir beford­rad till kapten.

 

Kapitel 4: Minerad auktoritet

Analupe är miss­tänksam mot Loren­zo men har inget annat val än att fortsätta ta emot hans hjälp. För att minska hennes aukto­ritet bland hennes män ger Lorenzo Jeró­nimo order att döda ytterli­gare sex av Analupes män nästa natt. Dessutom förgiftar Jeró­nimo hundar­na och dödar dem sedan. När detta upptäcks på morgonen tvingas Analupe gå med på att slå sam­man sin minskan­de styrka med Loren­zos och dela upp gul­det. Major Muskrat fort­sätter att vara deras fånge.

 

Kapitel 5: Kvinnors vapen

Lorenzo lämnar kvar fyra vagnar efter kara­vanen, till synes över­givna, för att locka Coyote i en fälla. Vagnarna är inte tom­ma utan i dem finns fyra man. Kara­vanen fortsätter framåt genom en smal, sling­ran­de kanjon där högst en vagn i taget kan pas­sera. Major Muskat lyckas lura sin vakt, göra sig fri från sina sna­ror och slå vakten medvets­lös. Han leder in vagnen på en bi­väg och vagnarna bakom följer efter. Då han kommit upp på en höjd släpper han loss hästarna och lossar vagnens broms. Den tunga vagnen rullar bakåt, ökar farten och träffar den efter­följande vagnen med fruktansvärd kraft. Det blir stor förstörelse, hästar och män skadas, en del så allvar­ligt att de avlider. Lorenzo ser Mus­krat på avstånd och siktar mot honom med sitt gevär. Han skulle ha träffat om inte Ana­lupe slagit undan gevärspipan så att skottet missar sitt mål. Muskrat lyckas sedan komma undan på en av hästar­na.

 

Kapitel 6: Början till slutet

Från en kulle ser Coyote genom en kika­re hur kara­vanen beger sig iväg igen efter att de sex dö­dade under natten begravts. Han ser också de kvar­lämnade vagnar­na. Han skickar iväg César och Pedro Bien­venido för att möta mili­tären och visa dem var kara­vanen med guldet finns. Då han närmar sig de över­givna vagnarna har en av Lorenzos män, utrustad med ett gevär av märket Sharp, honom på kor­net. Men innan skottet avlossas blir mannen själv dödad av en av sina ”kamrater”. Det visar sig att de andra tre av ”Lorenzos män” är bröderna Lugo­nes, som nästlat sig in i bandit­ligan. Bröder­na berättar vad de vet om Lorenzos ranch men plötsligt hörs skott och skrik när major Muskrat flyr från kara­vanen. Snart kommer han ridan­des och Coyote får veta hur flykten gått till. Muskrat skickas av Coyote för att möta militär­truppen och ta kommandot över den. Innan han beger sig iväg ber Muskrat Coyote att se till så att Analupe inte blir skadad i den kom­mande striden. Major Musk­rat har blivit förälskad i Analupe. 

 

Kapitel 7: Herman Pfalzers missöden

Karavanen med guld kommer fram till Loren­zos ranch, som ligger i en grönskan­de oas och som är ett ointag­ligt fort. Där finns Conchita, Lorenzos fru, som denne vill bli av med för att kunna gifta sig med Analupe istället. Löjtnant Pfalzer har ensam givit sig ut på spaning och fallit i händerna på Lorenzos män och i förhör med Lorenzo tvingas han berätta varför det försvun­na guldet är så viktigt för den ameri­kanska rege­ringen. Lorenzo visar Analupe hur väl befäst ranchen är. När Jeró­nimo på uppdrag av Lorenzo ska mörda Conchita förhind­rar bröderna Lugones och Coyote det. Juan Lugo­nes dödar Jeró­nimo med kniv liksom denne själv har dödat så många tidi­gare.

 

Kapitel 8: Coyotes rättvisa

Lorenzo förses med mun­kavle och hand­bojor av Coyote och sätts i en vagn med Conchita på kusk­bocken och under eskort av Lugones. De får med sig så mycket guld att de klarar sig ett bra tag. Conchita tillsägs av Coyote att inte befria Lorenzo förrän de har passerat gränsen till Mexico. Vid det laget ska militären ha lagt beslag på guldet. Lorenzos och Analupes män flyr utan att få med sig något guld då militären har kommit nära ran­chen. Analupe tänker utlösa de spräng­medel som har installerats som försvar men Coyote förhind­rar det. Hon flyr och Muskrat frestas att följa efter men hejdar sig. Han tänker istället vänta på att hon själv­mant ska återvända till honom längre fram. Även Coyote lämnar platsen innan militä­ren intar ranchen.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan