Textruta: Coyote nr 71
Analupe de Monreal
(Analupe de Monreal)
av José Mallorqui


Coyote nr 71.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Analupe de Monreal  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Analupe de Mon­real flyr med guldet från Merry­whale. Vad don César inte vet är att förlusten av guldet kan rubba förtro­endet för det finansiella systemet i lan­det. När han förstår det försö­ker han hjälpa till att med att återskaffa guldet. Men när Loren­zo, en bandit i New Mexico, dyker upp blir det inte enklare precis för Coyote.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Boken är fortsätt­ning på El charro de las Calaveras och upplös­ningen följer i nästa bok, La caravana del oro.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Gud upp­manar oss att göra gott utan att förvän­ta oss belö­ning.  (Dios nos pide que haga­mos el bien sin esparar recom­penca.) 

Den som kastar stenar mot him­len riskerar att få dem i huvu­det.  (Quien tira pie­dras al cielo se expone a reci­birlas en la ca­beza.)

 

Kapitel 1: En mys­tisk främ­ling

Då don César och Guada­lupe sitter och pratar på San Anto­nio-ranchen får de besök av löjt­nant Her­man Phal­zer, som talar om för dem att de kom­mer att få besök av presi­dent Grant.

 

Kapitel 2: En begäran från en mäk­tig man

President Grant förkla­rar att de fyrtio miljo­nerna som guldet på Merry­whale är värt skulle stödja utgivan­det av sedlar i landet och upptäck­ten av guld­stölden kan innebära ett massivt tillbaka­dragande av bank­guld med åtföl­jande konkur­ser i landet. Presiden­ten ber don César att fram­föra till Coyote att han behö­ver Coyo­tes hjälp för att återskaffa gul­det.      

 

Kapitel 3: Lorenzo

Lorenzo är en stilig bandit som ope­rerar i New Mexico och gör narr av lagen, vilket han gjort i åtskilliga år. Det finns inga direkta bevis mot honom eftersom de som betalar pengar till honom gör det under tyst­nad att annars dödas. Myndig­heterna kan därför inte agera mot ho­nom. Han får värde­full infor­mation från Jerónimo, en mestis, som berättar för honom att en kvinna är på väg genom New Mexico med guld för åtskil­liga miljo­ner. Jerome berättar att hon heter Ana­lupe de Mon­real. Lorenzo planerar att möta henne på lämp­lig plats för att lägga beslag på gul­det.   

 

Kapitel 4: Fort Craig

Major Muskrat är modig i strid men har en stor svag­het för kvinnor. När han ser ett stort läger nära fort Craig skickar han en av sina män dit för att föra ledaren till honom för att prata. När han ser Ana­lupe de Monreal blir han helt föräl­­skad i henne. Han försö­ker få henne att accep­tera att stanna en tid hos ho­nom mot att han tillåter karavanen att passera. Hon lägger beslag på ett oöpp­nat brev till majo­ren där denne får order om att kvar­hålla karava­nen med guldet och tillfånga­ta Ana­lupe de Mon­real.

 

Kapitel 5: Även­tyret börjar

Major Musk­rat följer med Ana­lupe till lägret men förstår alltför sent att han hamnat i en fälla. Kara­vanen med guld­tackorna har fortsatt och meningen är att Analupe ska hinna upp den. Majoren lyckas döda en av Ana­lupes män men sedan överman­nas han med hjälp av Ana­lupes hundar och de andra män­nen som är kvar i lägret. Muskrat place­ras bunden med mun­kavle på en häst och den lilla grup­pen rider ifatt kara­vanen.

 

Kapitel 6: Två fantastiska resande

De två löjtnan­terna, Herman Pfalzer och Jeru­salem Bow­man, är utskicka­de av rege­ringen för att följa spåren efter det stulna guldet. När de kom­mer till fort Craig gör de undersök­ningar för att hitta befäl­havaren på fortet och försö­ker ta reda på vad folk vet om gul­det. På fortet träffar de en gam­mal man, en ung man och en indian som de slår sig sam­man med för att följa i Ana­lupes spår. 

 

Kapitel 7: En död och tolv gravar

Ana­lupes män berättar för henne att sex vakter har dödats på natten med kniv. Analupe ser till att de begravs. Nästa natt blir ytter­ligare sex vakter nerstuck­na. De två löjnan­terna och de tre männen hittar liket efter vakten som döda­des av Muskrat och sedan också gravar­na.

 

Kapitel 8: Coyotes rättvisa

Den gamle mannen har varit Coy­ote, förklädd. Han tar bort förkläd­naden, sätter på sig masken och en stor näs­duk över huvu­det istället för sombre­ron och rider till Ana­lupes läger. Där stöter han på ännu en mörd­ad vakt. Han lyckas befria major Musk­rat och säger till honom att bege sig till fortet för att hämta förstärk­ningar så att Analupe kan stop­pas och guldet föras till for­tet. Efter att majoren ridit iväg besö­ker Coyote Analupe i sitt tält för att säga till hen­ne att hon förlorat spelet och måste fly utan gul­det. Efter att Coyote har lämnat henne och hon tror sig vara förlorad kommer Loren­zo till lägret och erbju­der henne hjälp att föra ut kara­vanen utan risk för att den stop­pas. Han berättar också att major Muskrat på nytt har fångats av hans män med lasso. Hon behö­ver inte vara rädd för att en armé­styrka kommer för att åter­ta guldet. Även om Analupe är misstänk­sam mot honom går hon med på Lorenzos förslag. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan