Textruta: Coyote nr 70
El charro de las Calaveras
(Mexikanen från Calaveras)
av José Mallorqui


Coyote nr 70.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El charro de las Calaveras  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Don César försö­ker återfå sina till­gångar och bevisa sin sons oskuld. För att kompli­cera allt kom­mer dalens drott­ning, Analupe, till Los Ange­les för att ta reda på vem som är Coyote. Denne försö­ker komma ifrån faran med hjälp av Pedro Bien­venido och Charro de la Cala­veras, dvs Cala­veras López.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Det här är en bra bok. Det bästa kom­mer i sista kapit­let när Juan de Soto står ansik­te mot ansikte med Charro de las Cala­veras.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

I gamla Kalifor­niens anda.  (Por el espíritu de la Vieja Cali­fornia.)

Den som äl­skar faror omkom­mer i dem.  (Quien ama el peligro pere­­cerá en él.)

Ett fort som är mycket starkt blir ett fäng­else.  (Una fortaleza cuando es muy fuerte, resul­ta una cárcel.)

Man ska inte sälja skin­net förrän björ­nen är skju­ten.  [Man måste jaga björ­nen innan man säljer skin­net.]  (Hay que cazar al oso antes de ven­der su piel.)

 

Kapitel 1: Söndag morgon

Coyote över­talar fader Ansel­mo att viga Lolita Farris och Juan de Soto trots att inte hennes far Steve Farris munt­ligt har gett sitt godkän­nande. På sön­dagen sker vigseln diskret i kyr­kan Nuestra Señora de Los Ánge­les. Doña Dolo­res, Loli­tas mor, vill att vigseln ska hållas hemlig tills­vidare och de nygifta går med på det under pro­test. Cala­vera López har också kommit till vigseln. Av något skäl är han intres­serad av Juan de Soto. Hans riktiga namn är Fran­cisco Javier de Valli­vián, vilket fader Anselmo känner till. Efter vigseln träffas Coyote och Cala­vera López och pratar om Merry­whale-guldet.

 

Kapitel 2: Efter söndag morgon

Mateos ber mili­tären om hjälp att åter instal­lera honom som sheriff i Los Ange­les vilket Phel­mans män förhind­rar genom att ocku­pera sheriff­kontoret. Men militären nekar att hjälpa honom. Dalens drott­ning, Ana­lupe de Monreal, och hennes män ger Mateos den behöv­liga hjälpen och han kan ta sitt kontor i besitt­ning igen. Som tack för hjälpen vill Analupe att Mateos ska kalla dit don César efter­som hon vill se hundar­nas reaktion när de får möta don César. Hundar­na hade ett väldigt gott öga till Coy­ote i dalen och om de visar don César samma tillgiven­het tyder det på don César är Coyote. Men då don César anländer i sin vagn visar hundar­na stor ilska mot honom. När don César åker tillba­ka visas förkla­ringen till hundar­nas fientlig­het. Don César har en katt­unge instoppad under kap­pan.      

 

Kapitel 3: Två befall­ningar från Coyote

Coyote hälsar på Mateos och får honom att flytta fram sin klocka en tim­me. Den man som ska sköta auktio­nen nästa dag har tagit in på hotel­let. Coyote besöker honom och tvingar honom att göra det sam­ma med sin klocka. 

 

Kapitel 4: Ansikte mot ansikte

Coyote kommer tillsam­mans med Pedro Bien­venido till det hus som Analupe har fått att dispo­nera av polisen under vistelsen i Los Ange­les. Före mötet binder han och Pedro några av vakterna och förser dem med mun­kavle så att de ska kunna lämna huset senare utan pro­blem. För att förhin­dra att Analupe ska kunna förstöra hans planer kidnap­par Coyote henne och Alberes för bort henne på en båtre­sa. Coyote vill förhin­dra att hon ska kunna förstö­ra hans planer inför auktio­nen nästa dag.

 

Kapitel 5: En auktion

Köpare från hela landet har kommit för att bjuda på don Césars ran­cher och till­gångar. När utropa­rens och sheriffens klocka visar elva börjar auk­tionen på utsatt tid med endast don César och hans vänner närva­rande i lokalen. De ditresta köpar­na sitter och pratar i lugn och ro i hotellets bar efter­som deras klockor endast visar tio och auktionen ska börja först klockan elva. Don César kan köpa tillba­ka sina egendo­mar för några få hundra dollar efter­som ingen bjuder mot honom.

 

Kapitel 6: En hämnd

När Ana­lupe blir fri och kom­mer tillbaka till Los Ange­les försöker hon häm­nas på Coyote. Hon beger sig till don Farris hus och berättar att hans dotter har gift sig med Juan de Soto. Hon säger också att hon vet att familjen de Soto är invol­verad i mordet på den förre sheriffen. Hon blir kvar­hållen av don Farris, Gillette och Juan de Sotos fyra farbrö­der. Av sam­talet förstår Ana­lupe att de alla är inblan­dade i stölden av guldet på Merry­whale, att de mördat den förre sherif­fen och att Juan de Sotos farbrö­der försöker förhindra att Juan får veta att han har fått ärva en massa mark av sin far­far. Hon smugglar ner en snabbt skriven lapp i fickan på don Farris. 

 

Kapitel 7: Don Farris feghet

Don Farris, som är rädd för att folk ska tro att han har låtit sin dotter gifta sig med Juan de Soto för arvets skull, beger sig iväg för att dö­da ho­nom. Han träffar dock sin dotter med första skottet då hon försöker skydda sin man med sin kropp. Då don Farris förstår att han inte träffat Juan skjuter han på nytt mot denne. Han tror att han har träffat och beger sig däri­från.

 

Kapitel 8: En silverskalle

Steve Farris kommer in på taver­nan där Calavera López står vid bar­disken. Han berät­tar för denne att han skjutit sin dotter och svärson. Cala­vera López säger att han ska döda don Farris som man dödar en galen hund. Han låter Steve Farris skjuta först men han mis­sar grovt bero­ende på nervositet och chocken efter sitt eget fruktans­värda dåd. Calavera López håller sitt ord och skju­ter don Farris. Han  gör sedan i ordning en ny dödskalle att hänga i hatten. Han har hittat med­delandet som Ana­lupe lagt i don Farris ficka när hon och fått höra män­nens samtal. Texten är svår­tydbar men Coyote förstår att Analupe velat berätta att de fyra farbrö­derna till de Soto har mördat den förre sherif­fen och hans kommis­sarier. Den mörda­de sheriffen har också begravts med en hår­tuss från mörda­ren i han­den.

 

Kapitel 9: Mörda­rens hår

Analupe berättar för Gillette och bröder­na de Soto att hon kan bevisa vem som mör­dade sheriffen. Den nye sheriffen Mateos har berät­tat för henne om hår­tussen i den mörda­des hand. Om man gräver upp kroppen kan det bevisas vem som utförde mor­det. Bröderna de Soto beger sig till kyrko­gården för att gräva upp liket och förstöra bevisen mot dem men där väntar Mateos. Toni Gillete erbjuder Analupe att de ska fly tillsam­mans med guldet, som han vet var det är gömt. Han berät­tar också för henne var det finns. Det var de fyra bröder­na de Soto som tillsam­mans med honom stal guldet och göm­de det i bergen. Coyote kommer och räddar Analupe genom att döda Gillette. Hon försöker locka Coyote att slå följe med henne. De ska tillsam­mans njuta av guldet men Coyote avvisar försla­get. De Sotos farbrö­der blir döda­de på kyrko­gården och innan de dör erkänner de att de döda­de sheriffen, kommissa­rierna och Van Smul­der. César kan därför släppas fri så fort som möjligt. På avstånd hörs nu explosioner från bergen. Det är Analupe som sprängt sig in till guldet.

 

Kapitel 10: Charro de las Cala­veras

Juan de Soto har klarat sig från skotten som avlossa­des mot honom och Lolita, hans nygifta fru, ligger sårad men kommer att klara sig. Hon försöker berätta för sin man att man upptäckt att hon är gravid. Men det enda Juan de Soto bryr sig om är att Charro de las Cala­veras har skjutit svär­fadern och att han nu måste hämnas sin svärfar. Han kommer in på taver­nan och utmanar Cala­vera López på duell men denne vill inte duelle­ra med honom utan går sin väg. Don César som också befinner sig i baren förhind­rar att Juan de Soto går efter Cala­vera López. Don César vet anled­ningen till att López inte vill duelle­ra med Juan de Soto. Han skulle lätt ha kunna vinna den duellen men han är far till honom, vilket inte Juan de Soto vet. Han skulle då ha dö­dat sin egen son.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan