Textruta: Coyote nr 69
Los apuros de don César
(Don Césars bekymmer)
av José Mallorqui


Coyote nr 69.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Los apuros de don César  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Don César ham­nar i en svår situa­tion eftersom han riskerar att förlora nästan all sin egen­dom som kommer att beslag­tas för att ersätta de skador som orsa­kats av att hans son rymde från fängel­set. Ett första viktigt steg för att lösa den besvär­liga situa­tionen är att Phelman förhindras bli vald till she­riff. Don César har pla­ner på hur han ska kunna lösa sina bekym­mer men att Dea, dalens drott­ning, dyker upp igen, gör det inte pre­cis lät­tare för ho­nom.

 

Omdöme: 5

 

Kom­mentar:

Den här boken är den spän­nande fortsätt­ningen på Luchando por su hijo. Här dyker Pedro Bien­venido upp igen och blir från och med nu en av don Césars vikti­gare medhjäl­pare. Röstför­farandet vid sheriff­valet är svårbe­gripligt för mig och det fram­går dåligt hur det är möjligt att manipu­lera valresul­tatet som man gör. Här får man heller inte reda på varför gifter­målet mellan Lolita Farris och Juan de Soto är så kata­strofalt för vissa skumma intres­sen i staden. Men det avslöjas nog i den efter­följande boken, som är El charro de las Cala­veras. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

En modig man räknar inte antalet fien­der när han börjar kämpa.  (Un vali­ente, cuando se dispone a luchar, no cuenta el núm­ero de sus ene­migos.)

Man får ved av alla fallna träd.  (Del árbol caído todos hacen leña.)

När vargar­na vill ha kött är bröd det minsta man kan ge dem.  (Cuando los lobos pide carne, lo menus que se puede hacer es darles pan.)

Vänner finns för vissa till­fällen.  (Los amigos son para las oca­siones.)

Den som rider på en tiger för att komma fram fortare kan inte stiga av där han vill.  (El que monta un tigre, para ir más deprisa, luego no puedo des­montar donde quiere.)

På natten är alla katter grå.  (Por la noche, todos los gatos son pardos.)

 

Kapitel 1: Stackars don César!

Åklagare Rower berättar för don César att hans egen­dom kommer att beslag­tas och säljas på auktion om en vecka för att täcka kostna­derna för skador­na på husen som upp­stod efter att hans son hade flytt från fängel­set. Han pekar också på möjlig­heten att don César skulle kunna age­ra utan­för lagen men det avfär­dar don César. När don César blir en­sam med Alberes mog­nar en idé hos honom som kanske kan anses despe­rat och som ett tecken på att han ger upp.

 

Kapitel 2: Coyote age­rar

Trots att både Ricardo Yesa­res och don Goyo erbju­der don César sitt stöd avvisar han deras hjälp och vill att Yesares sprider ett rykte om att ingen vill hjäl­pa honom ekono­miskt. Han avvisar också stöd från Charro de las Cala­veras. Coyote träffar Adelia och Lugo­nes-bröder­na för att prata om hur de ska kunna byta ut röster i det kom­mande valet till sheriff så att Phelman inte blir vald utan istäl­let Teodo­miro Mate­os.    

 

Kapitel 3: En gammal bekant

När don César kommer tillbaka till ran­chen och ska ta av sig sina Coyote-kläder upptäcker han Pedro Bien­venido där. Han har tagit sig in på ranchen, bundit betjän­ten Alberes och erbjuder sig att bli don Césars be­tjänt och medhjäl­pare. Pedro Bienve­nido har för­måga att läsa tan­kar och vet därför att don César är Coy­ote. Don César ger Pedro i upp­drag att bege sig till tid­ningen The Stars trycke­ri för att skriva ut inbjud­ningskort till en avskeds­fest som don César avser att anord­na om några dagar.

 

Kapitel 4: Korta men viktiga besök

Coyote ber folk han tidigare hjälpt i olika samman­hang att göra don César en tjänst. Bland andra söker han upp kine­sen Pu Tsi, som bor med sin fru Jaz­míne i Impe­rial Valley, och María de los Ange­les, en av sånger­skorna i Luces de California. Han träffar också doña Dolo­res, Steve Farris fru, och vill att hon och hennes man säkert ska kom­ma på festen hos don César. Coyote avslöjar en hemlig­het för henne mot att hon lovar att hålla tyst. Han säger att han ska ordna så att hen­nes dotter, Lolita, gifter sig med Juan de Soto nästa sön­dag.

 

Kapitel 5: En fest med över­raskningar

Under festen demon­strerar Pedro Bienve­nido sina förmå­ga att läsa tankar och en kinesisk troll­karl gör magis­ka trick och får Steve Farris att skriva sin namn­teckning på ett tomt papper. Dalens drott­ning över­raskar genom att komma till festen och ger don César en check efter­som hon vill betala tillba­ka ett lån som hennes far fick av ho­nom för många år sedan, säger hon. När de andra gäster­na har lämnat festen blir hon kvar på ran­chen och tvingar med sina vak­ter don César att också vara kvar trots att han behö­ver ge sig iväg. Hon säger sig vilja vänta på Coy­ote, som hon föräl­skat sig i och som hon miss­tänker vara don César. Denne lyckas ge henne en sömn­tablett i drinken så att han kan läm­na ran­chen. 

 

Kapitel 6: Kortfattat mellan­spel och tillbaka

Coyote träffar bröderna Lugo­nes som har stoppat och kvar­hållit Gillettes sände­bud, som kommer med röst­sedlar från distrik­ten utanför Los Ange­les. Coyote tvingar dem att byta ut röstsed­larna i kuver­ten mot kuvert med röster som gynnar Mate­os istället för Phel­man. För att få bort Rhea från San Anto­nio-ranchen stjäl Coyote tillsam­mans med bröderna Lugones tre dyr­bara juve­ler från en juve­lerare i Los Ange­les och gömmer dem i hennes väska. När kommissa­rien med sina män kom­mer till ranchen efter att ha följt spåren som bröderna Lugo­nes lagt ut hittas juve­lerna och kom­missa­rien arres­terar Dea. Efter att ha blivit av med drottningen av dalen beger sig don César lättad till Los Ange­les.

 

Kapitel 7: Señor Phelmans dröm

Phel­man vaknar och ska efter fru­kosten överlämna kuvert med röst­sedlar till grupper av perso­ner som Gillette har betalat för att stödja Phelman i valet. När han dricker sitt kaffe får han också i sig sömn­medel. Han faller i djup sömn och en man som är maske­rad till honom kommer till hans kontor och byter ut kuver­ten med röst­sedlar. Kuverten som är igenklist­rade lämnas ut till en ansva­rig i varje grupp för att denne ska lämna dem till vallo­kalen. Efteråt, när den falske don César tagit bort maske­ringen som han anlagt för att kunna spela Phel­man, beger han sig själv iväg för att rös­ta. När röstsamman­räkningen vid valet är klar visar resul­tatet och det är Mateos som vun­nit. Då Gillette kommer till Phel­mans hem för att prata om det kata­strofala resul­tatet sover Phelman ännu djupt och går inte att väcka.

 

Kapitel 8: Möte mellan sex kum­paner

Sex kum­paner träffas för att prata om det göm­da guldet. Två av dessa män är Gillette och don Farris. Vid mötet sägs det att det skulle vara väldigt farligt om don Farris dotter skulle gifta sig med Juan de Soto. Det hade varit bäst ändå om don Farris hade sett till att Juan blivit dö­dad. Don Farris oppo­nerar sig och menar att det inte är någon fara. Han har ju sagt nej till gifter­mål mellan dem och om de Soto skulle ha dödats skulle Lolita kun­nat dö av sorg. Men don Farris vet inte att bröl­lopet mellan de två redan har plane­rats av Coy­ote.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan