Textruta: Coyote nr 68
Luchando por su hijo
(I strid för sin son)
av José Mallorqui


Coyote nr 68.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Luchando por so hijo  (1948)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Don César kämpar för att befria sin son som sitter i fängelse. Det finns grupper av personer som är intresserade av ett hårt straff för honom eftersom César är kalifornier. Andra som mest är intresserade av guldet från stölden på ångaren ”Merrywhale” blandar sig också i saken. Coyote har fullt upp med att bevisa sin sons oskuld utan att avslöja sig egen identitet.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Boken är fort­sättning på Cala­vera López och fångar läsa­ren från första si­dan.  Den spän­nande histo­rien fort­sätter i näs­ta bok, Los apu­ros de don César.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Vi lever i en tid då djävu­len inte vågar komma ut från helve­tet.   (Vivi­mos en unos tiem­pos en el que el dia­blo no se atreve a salir del infier­no.)

Kläderna gör inte man­nen.  [Ordagrant: Vanan gör inte munken.]  (El hábito no hace al monje.)

Uppskatt­ning och vän­skap är inte goda förut­sättningar för äkten­skap.  (El aprecio y la amistad no son buenos cimien­tos para el matri­monio.)

Den som leker med elden kan bli bränd.  (Quien juega con fuego acaba quemán­doze.)

Göra en höna av en fjäder.  [Ordagrant: Göra ett berg av ett sandkorn.]  (Hacer una mon­taña con un grano de are­na.)

 

Kapitel 1: Åklagare Rower

En fånge som ska avrät­tas använ­der sina sista minuter före avrätt­ningen till att förkla­ra att han förut­sätter att lagen tilläm­pas med samma hård­het mot César de Echa­güe y de Aca­vedo som den tilläm­pats mot ho­nom själv. Han hän­visar till åkla­gare Rower som är känd för att vara hård men rätt­vis. Efter avrätt­ningen pratas det bland folk om den kom­mande rätte­gången mot César och det bildas grup­per som vill stödja honom och andra grup­per som vill att han ska dömas så hårt som möj­ligt. Medlem­mar i en grupp som sympa­tiserar med César kommer till don César och säger sig vara bered­da att hjälpa hans son att fly från fängel­set men don César motsät­ter sig det och säger sig förlita sig på sina advo­kater istället.

 

Kapitel 2: Eldar i natten

För att undvi­ka att César ska kunna hävda att han är under­årig vid den kom­mande rätte­gången beger sig en hop anhängare till ”Los Defensores”, uppeldade av Phelman, iväg för att förstö­ra de regis­ter i kyrka och stads­hus som inne­håller Césars födelse­data. Åkla­gare Rower försöker förhin­dra planerna men utan fram­gång. Han får hjälp att klara sig från att bli nertram­pad av folkmassan. Hjälpen kommer från en lång och mager man, klädd i mexi­kanska kläder, Cala­vera López. Denne erbju­der åklagaren också vapen­hjälp eftersom Rower inte är beväp­nad men denne vägrar ta emot sådan hjälp. Snart tänds eldar i nat­ten där regist­ren bränns upp. Upprörd beger sig Rower till domare Gallands hus för att se till att åtal väcks mot de perso­ner i mobben han känt igen. Domare Galland vill inte höra talas om åtal och uttalar sig fientligt mot kalifor­niernas sak, vilket gör åkla­garen häpen och ursinnig. Rower säger att han ska se till så att do­mare Galland blir utbytt sna­rast och att han nog minns vilka som senare ska åtalas. Det kommer att ske så fort en ny domare har blivit utnämnd. Efter att Rower gått kommer Phel­man och Tony Gillette på besök hos doma­ren trots att det är sent p kvällen. De säger att det är nödvän­digt att döda åkla­garen och man ska se till att skul­den kastas på kalifor­nierna.    

 

Kapitel 3: Munkavle av bly

Phel­man och Gillette pla­nerar mordet på åklag­are Rower mer i detalj. Gillette tar kontakt med fyra professi­onella mördare och erbjuder dem 2000 dollar för mor­det. Han skär av sedel­bunten på mitten och ger dem ena hal­van. Den andra halvan ska de få när arbetet är utfört, säger han. Dock är pla­nen mer ambi­tiös än så och inne­fattar att också de fyra mördar­na i sin tur ska dödas och att den andra halvan av sedel­bunten placeras på Echa­gües ranch. På så sätt ska misstan­karna falla på don César och man blir av med två stycken Echagüe istäl­let för en.

 

Kapitel 4: Kläderna gör inte alltid mannen

Då åkla­gare Rower lämnar sitt hus på mor­gonen nästa dag, går pistol­männen till attack men upptäcker snart att det är Coyote som klätt sig i åkla­garens klä­der. Coyote skjuter ett par av pistol­männen men de andra dödas av Gillettes män precis som har planerats. Män­nen med Gillette i spetsen försöker även göra slut på Coyote men denne kommer undan och beger sig upp på över­våningen i åklaga­rens hus. Där har han tidigare läm­nat Rower, bakbun­den och försedd med mun­kavel, för att kunna rädda hans liv vid attacken. Coyote befriar Rower, som har kunnat följa vad som hänt genom föns­tret men ändå inte tror att han räd­dats av den rikti­ge Coy­ote. I Rowers ögon är Coyote César de Echagüe y Acavedo och sitter i tryggt förvar i fängel­set. Vem har då räddat hans liv? Jo, Rower tror att det är Cala­vera López, vän med Coyote, som tagit på sig en mask för att upp­träda som  ho­nom. Rower ska fås att tro att César är oskyl­dig och släppa ho­nom fri.

 

Kapitel 5: Delad sedelbunt

Sherif­fen gör en snabb­undersök­ning av de dödade pistol­männen och den delade sedel­bunten hittas. Den som hittar den halva sedel­bunten är Van Smulder som råkar komma förbi. Åklagare Rower kommer ut och får reda på att en del av dem som ankla­gats för att ha bränt upp doku­ment dagen före kallats till förhör i dom­stolen av domare Galland.

 

Kapitel 6: Kvalitet är bättre än kvan­titet

Césars föräl­drar och en del vänner till famil­jen hälsar på honom i fängel­set. Han får en stor mat­säck som skulle ha räckt till tio perso­ner. Bakom don Césars rygg stöder Guada­lupe don Goyo och Mario Lujans pla­ner på att frita César. Senare får doma­re Galland juryn att frikän­na de som utpe­kats som skyldiga till dokument­bränningen och Rower ankla­gas för att ha vitt­nat falskt mot dem. Han förbjuds tillsvi­dare att arbeta som åkla­gare vid domsto­len, vilket innebär att han inte kan bli åklagare i må­let mot César. 

 

Kapitel 7: Don Césars saker

Cala­vera López pratar med don César och erbju­der honom de blad där Césars födelse­data finns. Han har räddat de bladen från att bli upp­brända då doku­menten skulle förstö­ras. Van Smulder ser hur don César går mot Ricar­do Yesa­res för att prata med honom. Ricardo berät­tar för don César om vänner­nas planer bakom hans rygg som är att befria César från fängel­set. Don César blir arg efter­som detta kan förhind­ra hans egna pla­ner på att få sonen fri och förkla­rad helt oskyl­dig. Genom att befria honom gör man hans son till en fred­lös, som i framti­den alltid måste fly från rätt­visan. Van Smulder går till fängel­set för att träffa sheriffen och upp­täcker att César redan har flytt. De som hjälpte honom att fly har också fört bort she­riffen för att förhin­dra honom att organi­sera ett förföl­jande. Don César och hans advokat Covarru­bias följer efter i spåren från fängel­set.

 

Kapitel 8: Jag hatar dig!

När César hittar va­pen och ammuni­tion inuti ett stort bröd i mat­säcken och läser instruk­tioner om hur flykten är pla­nerad blir han överty­gad om att hans far har ord­nat det hela. Efter att ha över­mannat sherif­fen lämnar han fängel­set tillsammans med Lupe i en vagn som ska föra honom till Mexi­co. Han förstår att don César inte är med på flyk­ten då hans far och Covarrubias mö­ter vagnen och han hör hur arg don César är på Lupe. De åter­vänder till Los Ange­les och i samar­bete med  Covarru­bias vidtas åtgär­der för att César ska kunna åter­vända till sin cell. Don César instru­erar sina medar­betare så att lynch­ning av César ska förhin­dras och åter­vänder sedan till San Anto­nio-ran­chen. Där befin­ner sig Lupe men också några män i ”Los Defen­sores” ledda av Tony Gil­lette. Denne och flera av män­nen i ”Los Defensores” åter­vänder till Los Ange­les för att lyncha César medan tre män blir kvar för att vakta don César och hans hus­tru. De som beger sig iväg säger att de ska straf­fa César för att han mör­dat sherif­fen och två kommissa­rier vars kroppar har hittats.

 

Kapitel 9: Coyotes raseri

Don César drar för­del av att män­nen som vaktar dem tror att han är en mes. Då en av vakter­na angri­per Guada­lupe på övervå­ningen kommer don César till hennes rädd­ning. Han dödar alla vakter­na i kallt rase­ri och rider sedan skynd­samt mot Los Ange­les klädd till Coyote.

 

Kapitel 10: Los Defensores

Van Smul­der kommer till domare Gallands hus och berät­tar att han är presi­dentens agent utskickad för att under­söka var som hänt med gul­det från Merry­whale. Ett antal skott avlossas mot ho­nom och Van Smul­der blir dödad. Domaren pratar med mör­darna och blir sedan själv skju­ten. Ett hundra­tal anhängare till ”Los Defensores” beger sig mot fängel­set för att lyncha César och bara ett under­verk tycks kunna räd­da ho­nom. Men då dyker Coyote upp med ett antal män och sätter eld på hus som tillhör en del av medlem­marna i ”Los Defensores”. Husens ägare fortsät­ter då inte längre mot fängel­set utan vänder tillbaka mot sina hus. Attacken mot fängel­set kommer av sig och Coyote befriar sin son. Han säger till honom att han vill att han ska bege sig till Mexi­co och stanna där tills det är bevisat att han är oskyl­dig till mor­den på sherif­fen och kommis­sarierna. Coyote vet att den kamp som nu är igång ändå bara har börjat.     

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan