Textruta: Coyote nr 67
Calavera López
(Skallen López)
av José Mallorqui


Coyote nr 67.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Cala­vera López  (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Don César med familj hamnar i stor fara i den här bo­ken. För att försöka hjälpa Juan de Soto stänger don César in denne i sin källare för att und­vika att han blir dödad. Unge César tvingas spela Coyote för att förhind­ra att hans fars miss­tänks för att vara Coy­ote.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Här är det spän­nande aktion från för­sta sidan. Boken slutar då faran är som störst för don César och hans fa­milj och upplös­ningen på histo­rien följer i nästa bok, Luchando por su hijo. Noteras kan också att César no kommit igenom sin ”Korpen-period” och har lugnat sig lite vad gäller äventyr på egen hand. Trots det råkar han väldigt illa ut här.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Du vill och du kan.  (Quiere y podrás.)

Skratt är de obegå­vades tribut till ge­niet.  (La risa es el home­naje que los idiotas rin­den al genio.)

När jäga­ren har förlo­rat sitt gevär skrat­tar till och med ekor­rarna åt honom.  (Cuando el caza­dor ha per­dido la esco­peta hasta las ardil­las se ríen de él.)

I mörkret är alla katter grå.  (En la oscuri­dad todos los gatos son pardos.)

 

Kapitel 1: Juan de Soto

Don César befin­ner sig på värds­huset del Rey don Car­los med don Go­yo, som Yesa­res nekar att servera tequila eftersom doktorn förbju­dit det. Don César väx­lar några ord med en aggres­siv pistol­man, ”Wild” Brynes. När pistol­mannen är på väg att skjuta don César och don Goyo kom­mer den unge Juan de Soto läg­ligt in på värds­huset och avväp­nar hon­om. Då Brynes drar en gömd pistol för att på nytt skjuta mot dem blir han nedsla­gen av en av bröder­na Lugo­nes. 

 

Kapitel 2: Esteve Farris

De Soto har aldrig förlåtit sin mor för att hon inte gifte sig med hans far. Men mo­dern har visat stor mora­lisk styrka genom att själv upp­fostra poj­ken. De Soto har sökt upp don César för att få ett råd angå­ende försäljning av en viss mark. Ska han sälja eller inte? Han är förälskad i Lolita, Esteve Farris dotter, men Farris tillå­ter inte att han gifter sig med Lolita om inte Juan säl­jer sin mark i Paso Crudo till ho­nom. Men Juan vill behål­la mar­ken som han har arbe­tat mycket med och är stolt över. Fast han vill ju också gifta sig med Loli­ta, så villko­ret från den blivande svär­fadern är ett dilem­ma för ho­nom. Don César ger ho­nom rådet att sälja mar­ken. 

 

Kapitel 3: Van Smulder, åsikter och över­tygelser

Van Smulder, professor och förfat­tare, är en av gästerna på don Césars vecko­fest denna kväll. Han och don César disku­terar hur kolonisa­törerna behand­lat india­nerna i nord- och syd­amerika. Teodo­miro Mateos berät­tar för don César att han bestämt sig för att söka tjäns­ten som sheriff i Los Ange­les igen och att han hört att den farlige pistol­mannen, Cala­vera López, är på väg till Los Ange­les. Steve Farris berät­tar för don César att han vill köpa mar­ken i Paso Crudo för att hjäl­pa Juan de Soto ekono­miskt och föreslår att don César ska gå in som mellan­hand och köpa mar­ken för hans räk­ning. Don César går med på det och Farris be­ger sig till don Césars kontor för att skri­va en check me­dan don César går ut på ter­rassen. Där träffar han pro­fessor Van Smulder som under samta­lets gång berät­tar att han tog livet av sin andra fru.

 

Kapitel 4: Samtal vid fönstret

Juan de Soto pratar med Lolita genom fönst­ret där ljuset lyser ini­från på de två. Brynes, som arbe­tar för Farris, beva­kar dem från mörk­ret i träd­gården och tänker häm­nas på de Soto. När han ska skjuta honom förhind­ras det av Cala­vera López men Brynes tror att det är Coy­ote. Farris kommer hem i vagn och säger till de Soto att han inte längre är intres­serad av att köpa hans mark men att don César är det istäl­let. Själv  har han inte råd. Han uppma­nar de Soto att genast besö­ka don César på San Anto­nio-ranchen. Då de Soto har givit sig av ger Farris Brynes i upp­drag att döda de Soto då han kom­mer ut från ran­chen och lägga beslag på checken. Den ska han ge till Farris så fort som möj­ligt. 

 

Kapitel 5: Skott i kvällen

Teodo­miro Mateos befinner sig på San Anto­nio-ranchen då Anita anmäler de Sotos an­komst. Då Mateos lämnar ran­chen blir han beskju­ten och träffad av ett skott. Efter­som de Soto och Mateos är mycket lika klädda kan den som skjutit ha förväx­lat dem, tänker don César. Efter­som de Sotos liv kan vara i allvar­lig fara om han lämnar ranchen i den mörka nat­ten med en mör­dare utanför instru­erar don César sin son att tvinga de Soto att bli kvar. Med hjälp av Albe­res sövs de Soto av César med en eter­indränkt näsduk och place­ras sövd i husets käl­lare.

 

Kapitel 6: Coyotes kött och hud

Efter att ha skjutit Mateos beger sig Brynes till en bar där han träffar Cala­vera López. När han pratar med denne dyker Coyote upp vid dör­ren och visar bevis för alla i lokalen på Brynes skuld i skjutningen mot Mateos. Coyote märker honom i örsnib­barna. När Brynes sedan försöker skjuta Coy­ote baki­från ser Coyote sig nöd­sakad att döda honom med ett skott.

 

Kapitel 7: Ett besök hos Van Smulder

När Van Smul­der återvän­der till de Sotos hus, där han är inne­boende, väntar Coyote på ho­nom. Coyote har upp­täckt den falske profes­sorns dubbel­spel och får reda på att Smulder är intres­serad av guld i Paso Crudo. Då Smul­der säger att han upp­täckt att de Soto inte har kommit ut från ran­chen och att en under­sökning är på gång på ranchen av sheriffen slår Coyote honom medvets­lös och beger sig skynd­samt hem. 

 

Kapitel 8: Fara

Don César kommer till ran­chen i tid precis för att byta kläder men sheriffen är redan där och har bör­jat söka efter de Soto med hjälp av sina män. De hittar hon­om också snart och då de Soto vak­nat till efter söv­ningen ankla­gar han don César och sonen César för att ligga bakom både mordför­söket och drog­ningen. En av sheriffens män åter­kommer från Paso Crudo och har hit­tat lådor med guld. Det är guld från ång­båten Merry­whale som stals för tre månader sedan och som hittills varit spår­löst borta. Farris som också kommit till ranchen ne­kar till att han skulle ha bett don César att köpa mark i Paso Crudo för sin räk­ning. För att göra allt ännu vär­re dyker César upp från källa­ren klädd som Coy­ote. Genom att komma upp från käl­laren klädd som Coyote vill César ge en förkla­ring till att det finns Coy­ote-klä­der där.         

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan