Textruta: Coyote nr 66
La reina del valle
(Dalens drottning)
av José Mallorqui


Coyote nr 66.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La reina del valle  (1947)

 

På svenska:                    

Dalens drott­ning (1960)

 

Nr i den svenska serien: 46

 

Handling:

César förföl­jer Forres­tal genom öknen men utsät­ter sig för stor fara. Forres­tal kallade sig Rufus Adams då han träf­fade don César tidi­gare. Coyote tvingas dyka upp när hans son är i fara och det är precis vad Dea, dalens drott­ning, vill. Hon önskar  träffa honom, lära känna ho­nom och hyser planer på att de tillsam­mans ska starta en revo­lution i Mexico och USA:s syd- och väst­stater. Men Coyote vägrar vara med om något så­dant och befriar sin sons vän­ner innan han läm­nar Deas dal.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Boken inne­håller mycket spän­nande aktion. En höjd­punkt är när César räddas i ök­nen av Pedro Bien­venido, som senare blir en av don Césars och Coy­otes viktiga med­hjälpare.  En annan höjd­punkt är när Coyote visar sitt ansikte för Ru­fus Adams innan han dö­dar honom som hämnd för skottet mot César, ett skott som Coy­ote då var rädd för hade dödat sonen. Slutet är dock sva­gare och det går lite väl enkelt för Coyote att rädda vän­nerna och komma bort från da­len. En del händel­ser är också lite svårbe­gripliga. Angå­ende den svenska serien var bo­ken den sista som utkom i Sverige. Tidi­gare hade dock en senare bok i serien utkom­mit, näm­ligen Plomo en una estrella, som utkom som Coyote-bok num­mer 36 i Sver­ige med titeln Atten­tatet på sherif­fen.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Den långa vägen är ofta säkrare än genvägen.  (El camino largo suele ser más seguro que el corto.) 

Det är inte bra att ha för bråttom.  (La prisa es mala.)

Den galne blir frisk av straffet.  (El loco, por la pena es cuerdo.)

Lägg märke till det jag säger, inte vad jag gör. [Ordagrant: Lägg märke till det bra jag säger, inte det dåliga jag gör.]  (Fíjese en lo que bien digo y no en lo que mal hago.)

När du kastar en sten kan du ibland orsaka en lavin.  (Cuando se tira un guijarro se provoca, a veces, un alud.)

Den som äl­skar faror omkommer i dem.  (Quien ama el peligro pere­cerá en él.)

 

Kapitel 1: Ett meddelande från öknen

Don César tyder vad som skickas på helio­grafen från ök­nen. Han dechif­frerar med­delandet till att César E och F ska fångas levan­de eller döda, där F står för Forres­tal, dvs Rufus Adams. Då don César är säker på att han upp­fattat med­delandet rätt  lämnar han värds­huset, klär om till Coyote och beger sig mot doktor Cibri­áns hus i ök­nen.

 

Kapitel 2: Spåret genom öknen

Den unge César följer i Forres­tals spår men faller i en fälla som gör att han får fort­sätta förföljan­det utan häst. Senare upp­täcker han att vatt­net gjorts odrick­bart av salt. Han försö­ker pressa vatten ur en jätte­kaktus men måste avbry­ta då det blåser upp till sand­storm. Till slut ligger han avsvim­mad nästan begravd av san­den.

 

Kapitel 3: Pierre Bien­venido

Indianen Pierre Bien­venido råkar hitta den halvt begrav­de César i ök­nen, lägger honom i en klyfta med vat­ten för att få liv i ho­nom och ger honom att äta. César får överta  Pierre Bienveni­dos packhäst och rider mot den avlid­ne Cibriáns hus i sällskap med india­nen, som när han visat vägen till hu­set tänker bege sig till dalen i öknen.

 

Kapitel 4: Vått krut

När César kommer till huset blir han beskju­ten av Forres­tal. Han kan inte försva­ra sig efter­som krutet i revol­vern har blivit vått när han lades i vatten av Pierre Bien­venido. Forrestal skjuter igen och César känner ett slag mot brös­tet och faller. Då Forres­tal ska skjuta en sista gång för att döda César förhind­ras det av Coyote som skjuter bort gevä­ret från hans hand. Coyote tar av sig mas­ken så att Forres­tal / Rufus Adams förstår att det är don César som har förhind­rat sin son att dö­das. Han ber för sitt liv men kastar sig också framåt för att komma åt Coyote, som dock träffar honom med ett dödan­de skott. Coyote upp­täcker att Césars sår inte är dödligt, kulan har bara nuddat rev­benen och gått ut igen. Han tvättar rent såret och lägger om för­band. När det är klart upp­täcker Coyote Deas folk i huset. En viss doktor Lopez har kommit för att inbju­­da Coy­ote att följa med till dalen och träffa dalens drot­tning.

 

Kapitel 5: Från makt till makt

Doktor Lopez har med hyp­nos tagit reda på att César skickat hem checken i ett brev och har redan skickat ett sände­bud för att hämta den. Coyote får behål­la sina vapen då han nu ska rida tillsam­mans med Deas solda­ter till dalen. Han ska inte komma som fiende utan som vän, säger dok­torn.

 

Kapitel 6: Dea

Coyote kommer fram till dalen och träffar Dea. Hon förkla­rar sina mål för honom, som är att tillsam­mans med honom erövra Mexico och syd- och väst­staterna i USA. Coyote vägrar att delta i dessa planer och avslö­jar att han känt igen henne som Ana Lupe de Mon­real, som han såg som liten då hennes far avrätta­des. Hon är hatisk mot nord­amerikanarna efter detta. Dea tänker tvinga Coyote att gå med på hen­nes planer mot att hon släp­per hans vänner, som befin­ner sig i dalen.

 

Kapitel 7: Mulen hori­sont

Coyote träffar Guzmán, Silveira och sånger­skorna i Luces de California och berättar för dem om Deas planer. Då de står och pratar ser de hur några kända poli­tiker och andra inflytelse­rika personer anländer till dalen. En av des­sa är den skrupel­frie regeringsmedlemmen Louis Bret­ton från Texas.

 

Kapitel 8: Ceremonin

De som anlänt är politiker som stödjer Deas planer men i själva verket spelar ett dubbel­spel. De låtsas vara på hennes sida och ska förse henne med vapen men försö­ker i själva verket utnytt­ja henne och beri­ka sig själva. Dea lägger upp pla­ner tillsam­mans med dem men måste avbryta efter­som hon ska bevista en cere­­moni där bland andra flickorna i Luces de California ska gif­tas bort med indi­aner. Sebas­tián Mora­les dödar den indian som är utvald att gifta sig med María de los Ánge­les Mayoz. Denne är en för­rädare som Dea vill bli av med och hon har därför sett till att Mora­les fått ett skjut­vapen han kan använda. Sebas­tián Mora­les grips.

 

Kapitel 9: En uppsätt­ning skurkar

Dea har mycket guld och rike­domar och är dessutom högste chef i organisa­tionen Luciér­naga, som äger många oljekällor. Bretton och hans följe­slagare förbe­reder sig efter de avslu­tade förhand­lingarna att lämna dalen med eskort av Deas män. Hon tar under ti­den emot Pedro Bien­venido i audi­ens. Denne är utskickad av en indiansk medicin­man för att döda henne och försö­ker strypa henne med en silkes­snodd. Coyote kommer och förhind­rar mordet genom att slå Pedro medvets­lös. Som tack vill han inte att Pedro ska gripas utan släp­pas fri. Denne har ju räd­dat hans son. Coyote befri­ar Guzmán och Silveira och tillsam­mans med dem och Pedro, som åter­hämtat sig efter medvets­lösheten, beger de sig till den sal där Bret­ton och hans män äter och väntar på att läm­na dalen. Där tvingas de att ta av sig sina kläder för att sedan bli rejält bundna.

 

Kapitel 10: Middag med Ana Lupe

Avslutnings­vis beger sig Coyote för att äta middag med Dea ute på terras­sen. Däri­från ser de hur Bretton och hans följe­slagare rider iväg från dalen. Coyote säger till henne att han också ska bege sig iväg och att han inte vill vara med på hennes pro­jekt. När midda­gen är slut berättar han för Dea att det inte var Bretton och hans folk som läm­nade dalen tidigare utan att det var hans vän­ner hon såg för­klädda i deras klä­der. Han berättar också för henne att det till stor del var faderns eget fel att han avrätta­des efter att han brutit sitt löfte till nordameri­kanarna. Han avslöjar också att han lyss­nat till Bretton och politi­kerna och är säker på att de försö­ker utnytt­ja henne. Hennes projekt är dömt att miss­lyckas. Han tar avsked av Ana Lupe de Mon­real, som är omtum­lad efter allt hon fått veta under midda­gen, och inte försö­ker stoppa honom. Han har ju räddat hennes liv. Men hon lovar att de kom­mer att mö­tas igen. Hon får sedan ett brev från doktor Lopez där han berättar att Coyote tagit checken från den man som hämtat den i Los Angeles. Pengarna har gått till bröllops­gåva från Dea till Sebas­tián Morales och María de los Ánge­les, som nu har gift sig. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan