Textruta: Coyote nr 65
Tres plumas negras
(Tre svarta fjädrar)
av José Mallorqui


Coyote nr 65.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Tres plumas negras (1947)

 

På svenska:                    

Tre svarta fjädrar (1958)

 

Nr i den svenska serien: 40

 

Handling:

Det här är fortsätt­ning på den unge Césars även­tyr tillsam­mans med Gus­mán och Sil­veira i sin kamp mot medlem­marna i Luciér­naga. Han försö­ker rädda livet på Sebas­tian Morales och hjälpa honom med hämn­den. César ham­nar i en mycket far­lig situa­tion i ett avläg­set hus i ök­nen. I boken dyker för första gången indianen Pedro Bienvenido upp. Denne kommer senare att bli don Césars och Coyotes betjänt och medhjälpare med sina paranormala egenskaper.

 

Omdöme: 5

 

Kom­mentar:

I den här bo­ken ingriper Coyote mini­malt och lämnar istället plats för sin son. Bokens hand­ling är rätt fantas­tisk och ganska förvir­rande. Boken är fort­sättning på De tal palo… och fort­sätter i nästa bok, La reina del valle.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Det är märkligt att vi kallar sådant som är star­kare än oss för svag­heter.  (Es curioso que llamemos debili­dades a las cosas que son más fuer­tes que nosos­tros.)

Hjälp din fiende som flyr att ge sig iväg.  (A adver­sario que huye, puente de plata.)

 

Kapitel 1: Avbru­tet möte

Maria de los Ángeles Majoz väd­jar till Coyote, ”Korpen” och den­nes följesla­gare att hjälpa Sebas­tian Mora­les som förföljs för ett brott han inte be­gått. Deras möte avbryts av att Coyote skju­ter ett skott mot fön­stret där en man tjuvlyss­nar på dem. Denne faller medvets­lös till mar­ken utanför. För att rädda sitt liv lovar man­nen att berät­ta vad han vet.

 

Kapitel 2: På sjuk­huset

I byn María Jesús finns ett sjuk­hus där Pierre Bien­venido arbetar som kock och brukar uttala troll­formler för att räd­da svårt sjuka. Han har egen­skaper som gör honom både fruk­tad och respek­terad. Sebas­tian Mora­les ligger på sjuk­huset och vårdas av Ange­lines och Luisa Ríos. Pierre Bien­venido som försö­ker förhindra att Mora­les mördas säger till dem att gå och be för den sju­ke. Två bandi­ter kommer för att mör­da den sjuke och blir dö­dade av Pierre Bien­venido. César och hans två vänner kommer till sjuk­huset och läkarna kallar dit kommis­sarien för att anhålla Pierre Bien­venido. Då också Coyote anlän­der får han reda på att den ende som kan räd­da Sebas­tian Mora­les är en kirurg som bor i Mojave-öknen, doktor Cibrián. Mora­les ska transpor­teras dit i vagn och skötas om under färden av flickor­na Majoz med Coyote som beskyd­dare.

 

Kapitel 3: Vägen till öknen

Coyote kommer i för­väg för att träffa doktor Cibrián i hans hus i öknen. Läkaren inger inte förtro­ende men attackerar ho­nom inte och säger att han ska ope­rera den sårade när han kom­mer. Under besö­ket ser Coyote ett tjugo­tal ryttare anlända till huset uti­från öknen och lasta någon­ting från huset på en lång kara­van av åsnor.

 

Kapitel 4: Doktorn

César med Silveira och Guzmán, Sebas­tian Morales och kvinnor­na är på väg till dok­torns hus i öknen ledda av en guide, som inte inger förtro­ende. Då de är ett par kilometer från doktorns hus och det blir skymning över­ger guiden dem.

 

Kapitel 5: De mörda­des kroppar

Pierre Bien­venido släpps ur fängel­set efter­som de mörda­des kroppar inte kan hittas i byn. Kroppar­na har häm­tats på sjuk­huset av tre män, Forrestal, Reader och Thayer, som sjuk­systern har träffat tidiga­re. Pierre Bien­venido lastar en pack­häst och beger sig ut i öknen till häst.

 

Kapitel 6: Ljusbok­stäver

Doktor Cibrián har fått med­delande från Dea, dalens drott­ning, om att hon vill att han ska räd­da livet på Mora­les. Reader, mannen med X:et, vill att doktorn ska  döda Morales under den komman­de opera­tionen men Cibrián väg­rar. Reader blir så arg på doktorn att han skju­ter honom baki­från. Forres­tal och Thayer blir först ursinni­ga på Reader för hans dåd men lugnar sig sedan och de tre blir överens om vad de ska göra. En helio­graf används för att skicka med­delande i ök­nen. Coyote som dechiff­rerar med­delandena bestäm­mer sig för att inte låta sig bli lockad i en fälla.

 

Kapitel 7: Mellan­spel

Den falske vägvi­saren, som dödat den riktige, anlän­der till dok­torns hus. Där befin­ner sig Forre­stal, Reader och Thayer. De bestäm­mer sig för att dok­torns roll ska spelas av Reader när transpor­ten anlän­der. Denne kan då döda den såra­de under opera­tionen och skulden för mordet på doktorn ska sedan på César, don Cé­sars son.

 

Kapitel 8: En kirurg

De resan­de med den sårade kommer till dok­torns hus. De ber den man, som tar emot dem och säger sig vara doktorn, att ta hand om Morales. César lägger i tid märke till ärret i form av ett X på kirur­gens ena finger och skjuter honom innan han hin­ner döda Mora­les. Han place­rar den första av tre korp­fjädrar på liket. I det ögon­blicket anlän­der Dea med sina män och de tvingas alla följa med Dea och hennes folk genom ök­nen. 

 

Kapitel 9: Oasen

Det blir en lång färd genom ök­nen. Efter hand kommer de in i ett ber­gigt land­skap och rider ner i en under­jordisk gång, som vindlar runt, runt och som det tar lång tid att komma igenom. Under flera tim­mar rider de med förbund­na ögon. Till slut kom­mer de fram till en oas med bör­digt klimat och ser od­lingar, indu­strier och välmå­ende människor. César får syn på Porter, den falske vägvi­saren, som hån­flinar mot de nyligen anlän­da. Han rider rakt mot ho­nom och hinner ge mannen en rejäl spark som gör att denne förlo­rar medve­tandet. Sedan fångas César in på nytt. Under resan har Mora­les blivit oper­erad och kulan är bort­tagen. Han mår redan bättre.

 

Kapitel 10: Den andra och tredje fjä­dern

Dea skäller ut Thayer och Forres­tal och säger att de kan döda César om de vill. Thayer och Por­ter beger sig till den bygg­nad där César är inlåst. Denne som har fått en revolver av en indian som står i skuld till Coy­ote förhin­drar deras planer på att mör­da honom och blir själv skjut­na. César försö­ker befria sina vän­ner men då det inte är möjligt följer han istället efter Forre­stal, som försöker lämna dalen. Dea ser till att ett med­delande skickas med helio­grafen där order ges om att fånga Forre­stal och César levan­de eller döda. Hon skickar det med ett le­ende och tänker att Coy­ote kommer att läsa det och tvingas ut ur sitt göm­ställe.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan