Textruta: Coyote nr 64
De tal palo…
(Sådan fader…)
av José Mallorqui


Coyote nr 64.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

De tal palo (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Det hem­liga sällska­pet Luciér­naga har för av­sikt att återta den check de förlo­rade då de försök­te tvinga till sig Orte­gas ranch och som César nu har i sin ägo. Han åtföljs av Guz­mán och Silveira och tänker inte släppa från sig checken utan mot­stånd.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

I den här boken har inte Coy­ote längre möjlig­het att hela tiden hålla en skyd­dande hand över sin son och frik­tionen mellan dem blir tyd­lig. Boken är fort­sättning på El Cuervo en la pradera och fortsätter i nästa bok, Tres plumas negras. ”Kor­pen” börjar arbeta på egen hand och kommer i kon­flikt med sin far bero­ende på deras olika sätt att arbe­ta.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

De har själen hos en fred­lös och en sheriffs hjärta.  (Tienen alma de pros­critos y cora­zón de sheriffs.)

Männen i detta land har inget förflu­tet.  (Los hom­bres de esta tierra care­cen de pasa­do.)

En vän är en skatt.  (Un amigo es un tesoro.)

Ibland är det klokt att hålla tyst.  (A veces el silen­cio es pruden­cia.)

Männi­skan lever inte av bröd allenast. [Ordagrant: Mannen lever inte endast av vete.]  (No sólo de trigo vive el hombre.)

Skrattar bäst som skrattar sist.  (La risa mejor sera la del último que ría.)

Ingen smärta varar i hundra år.  (No hay dolor que duro cien años.)

Sådan fader sådan son. [Ordagrant: Sådan pinne sådan träflisa.] (De tal palo tal astilla.)

Man lever livet för att dö.  (La vida se vive para morir.)

 

Kapitel 1: En begä­ran från Coy­ote

Efter oljebran­den träffas Juan Anto­nio de la Gán­dara, César de Guzmán och Joao da Sil­veira på T-ran­chen. Där mö­ter de Coyote och medan Juan Anto­nio går för att se till kvin­norna på ranchen ber Coyote Guz­mán och Silveira att de ska göra sitt bästa för att skydda ”Kor­pen”. Denne har begett sig mot den mexi­kanska grän­sen till gruv­staden María Jesús.

 

Kapitel 2: Ännu en gång de fem hem­lighets­fulla

De fem chefer­na är arga och miss­nöjda över att deras planer i San Ginés har gått i stö­pet. Solón Maller, ett sände­bud som varit på plats och tagit reda på hur pla­nen kunnat miss­lyckas, kommer in och berättar vad som hänt. Den check på 500 tusen dollar som betala­des ut för T-ran­chens mark är borta och köpekon­traktet, som Teresa Linares tvinga­des skriva under, har brun­nit upp. Solon Maller får i upp­gift att skaffa tillba­ka checken, som den unge mannen som kallar sig ”Korpen” måste ha lagt beslag på, och får till­stånd att erbjuda señora Ortega ytter­ligare 150 tusen dollar för ett nytt köpe­kontrakt.

 

Kapitel 3: Solon Maller

Chefen som leder mötet med de huv­klädda berättar historien om Solón Maller, vars namn egentligen är Sebas­tian Mora­les. Hans föräl­drar mörda­des av bandi­ter då han var liten. Han hamnade i en dålig skola där han fick kämpa för att klara sig mot kamra­terna och lärarna, försökte häm­nas på föräld­rarnas mörda­re då han blev vuxen men kunde inte få tag på dem och efter­söktes till slut för två mord. Han efter­lystes över hela staten men ingen sheriff kun­de få tag på ho­nom. Antingen hade han dött eller så måste han ha bytt namn och iden­titet. Det sena­re var vad som hade hänt. Han tog sig nam­net Solón Maller, ett namn som lärar­na hade givit honom på skolan.

 

Kapitel 4: Don César träffar en av en av che­ferna i Luciér­naga

En av ledar­na i Luciér­naga, en viss Rufus Adams, besöker don César på San Anto­nio-ranchen för att genom hot tvinga honom att skriva ett brev till sin son där han uppma­nar sonen att åter­lämna checken.

 

Kapitel 5: En lysmask drar till sig Coyote

Då Rufus Adams kommer till sin tillfälliga bostad i Los Ange­­les väntar Coyote på honom där utan­för. Don César har snabbt klätt om till Coyote, tagit sig ut genom den hem­liga utgången på ran­chen och lyckats komma före Adams till Los Ange­les. Han tar tillbaka brevet och demas­kerar sektle­daren. Adams svär att hämnas på Coyote.

 

Kapitel 6: Maria de los Ánge­les

”Korpen”, Guzmán och Silveira träffas i byn María Jésus. Där tänker de bevista en före­ställning av Luces de California som ska följas av en teater­föreställ­ning. Solón Maller är också där. Han har inte haft någon framgång med señora Orte­gas mark och Guzmán märker hans intres­se för César. Han känner igen Solón Maller och vet att denne är efter­lyst som Sebas­tian Mora­les. Han varnar honom för att ofre­da César och Maria de los Ánge­les varnar honom för Guzmán innan hon och de två andra i gruppen fort­sätter sjunga från sce­nen.

 

Kapitel 7: Mary Mac Rae

Mary Mac Rae är en skåde­speler­ska som tvingas göra tjänster åt Luciér­naga beroende på saker som hänt henne i det förflut­na. Rufus Adams pratar med henne för att tvinga henne att hjälpa till att återta checken som ”Korpen” antas ha genom att få hon­om föräl­skad i hen­ne. Dess­utom prövar Rufus med hjälp av Bever­ly Martín ett annat sätt att ta tillbaka checken. Beverly Martín är en av de män som Solón Mal­ler har kontrak­terat men Rufus vänder sig direkt till honom. Solón Mal­ler, Beverly Martín och hans män ordnar ett tumult bland publi­ken under teater­föreställ­ningen som de utnytt­jar för att föra bort Guzmán och Silveira under pistol­hot. Dess­utom förs César ut och får sina fickor genom­sökta innan han arre­steras.

 

Kapitel 8: Maria de los Ánge­les vacklan

Maria de los Ángeles har sett att César inte har haft någon del i det tu­mult som skapa­des under föreställ­ningen. Hon tänker på det när hon lagt sig, vänder och vrider på det hela natten och beger sig dagen efter till domsto­len för att vitt­na till Césars förmån. Då hon kommer dit finner hon Mary Mac Rae där och Mary vitt­nar också till hans för­mån. César visar ingen tack­samhet mot Maria och hon känner sig avsnop­pad av hans atti­tyd. César släpps av doma­ren och beger sig därifrån tillsam­mans med Mary Mac Rae.

 

Kapitel 9: Sådan fader sådan son

César har blivit lite förälskad i Mary. När han kom­mer tillsam­mans med henne på gatan och sedan själv går upp på sitt hotell­rum märker han att det har ha blivit genom­sökt. Någon knackar på dörren. Det är hans far, don César, förklädd till en äld­re herre. Denne vill ha checken men César vägrar att ge honom den och vill inte heller berätta var han gömt den. Don César varnar honom för Mary Mac Rae men César vill inte att hans far lägger sig i. Han måste själv få bestäm­ma, liksom hans far en gång gjorde i hans ålder, säger han. 

 

Kapitel 10: En bekännelse

Trots att Maria de los Ánge­les dagen före har sett Solón Maller vara inblan­dad i tumultet under föreställ­ningen har hon blivit intresserad av honom. Han berät­tar för henne om sin svåra barndom men att han för några år sedan gifte sig med en kvin­na han älskade och fick en son. Allt det tog slut en dag då hon blev mör­dad. Han ankla­gades för mor­det efter att ha hittats starkt beru­sad i en gränd. Han minns att en man tvinga­de i honom sprit och att denne hade ett ärr i form av ett X på pek­fingret.

 

Kapitel 11: Ett kryss på pekfing­ret

César frågar Mary om hon vill ta hand om det doku­ment som de som är efter honom vill ha tag på. Eftersom hon tror att det rör sig om den omta­lade checken berättar hon det för Ru­fus. För att förhind­ra att hans far lägger sig i vad han gör låser César in denne i en garde­rob och efter att han vidtagit vissa försiktig­hetsåtgär­der beger han sig hem till Mary för att ge henne doku­mentet. Han har en stor blom­kvast med sig åt henne. Flera av Rufus män, Maller, Martín och tre maske­rade, väntar på honom där. När de kommer fram och avväp­nar César och ska ta doku­mentet upp­täcker Maller att en av de maske­rade har ett X på pek­fingret. Han begår felet att säga det till denne istället för att direkt använda pisto­len mot honom och blir allvar­ligt sårad av ett skott. César som har en revol­ver gömd i blombu­ketten passar på att skju­ta mot Martín och de maske­rade flyr. César lovar Maller att han ska döda man­nen med X:et om inte Maller över­lever och kan göra det själv.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan