Textruta: Coyote nr 63
El Cuervo en la pradera
(Korpen i prärien)
av José Mallorqui


Coyote nr 63.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El Cuervo en la pra­dera (1947)

 

På svenska:                    

Prärie­korpen (1958)

 

Nr i den svenska serien: 39

 

Handling:

Ett hem­ligt sällskap vill lägga beslag på Orte­gas mark. Walter Beaver får i upp­drag att förvär­va marken till vilket pris som helst för sällska­pets räkning. ”Korpen” som hyser en speciell vän­skap för señora Orte­gas dotter hamnar mitt upp i mord, kidnappnings­försök och bedrä­geri och gör sitt bästa för att hjäl­pa kvin­norna. Under kampen for­mas hans person­lighet.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Ett spän­nande äventyr med ingre­dienser som hem­liga säll­skap, livet i gamla västern, genera­tionsklyf­ter och gamla vänskaps­band. Det är mycket under­hållande och ”Korpens” person­lighet växer fram. Boken är fort­sättning på El último de los Gándara och El Rancho de la T. Chris War­dell, en bekant karaktär dyker upp. Denne samar­betar numera med Coyote. Även­tyret fortsät­ter i nästa bok, De tal palo…

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Ingen kvinna slösar sina tårar när ingen kan se henne.  (Ninguna mujer malgasta sus lágrimas cuando nadie las puede ver.)

Bättre en fågel handen än tio i sko­gen. [Ordagrant: Bättre en fågel handen än hundra som flyger.]  (Más vale pájaro en mano que cien volando.)

Det finns ingen bäck, hur liten den än är, som kan stoppas i sitt lopp.  (No hay riachuelo, por pequeña que sea, al que se pueda detener en su curso.)

 

Kapitel 1: Fem hemlig­hets­fulla män

Fem mys­tiska mustasch- och skägg­prydda män anlän­der till hotell Ali­stair i San Fran­cisco. De visas till sina rum av Elia Wild­man som arbe­tar i recep­tionen. Wildman är medlem i det hem­liga sällska­pet ”Luciérnaga” och de fem perso­nerna är chefer i denna organi­sation, vilket han förstår då de upp­visar en speciell plåt­bricka de har i fickan. De har ett möte med Walter Bea­ver, som tidigare var Eiders assi­stent. Chris War­dell som hjälper Coyote försöker få reda på mer angå­ende de fem män­nen med hjälp av en fick­tjuv som försöker lägga beslag på några av plåtbrick­orna.

 

Kapitel 2: Vad de hem­lighets­fulla fem pr­atade om

Beaver kommen­terar vad som hände i San Ginés för de fem huv­klädda männen, vad som orsa­kade Eiders död och varför pla­nerna på att lägga beslag på señora Orte­gas mark miss­lyckades. De ger honom 100 tusen dollar som han kan använ­da som han vill för att för­värva marken. ”Kvickhand”, ficktjuven som Wardell har kontrak­terat, kommer in på hotellet och spelar beru­sad för att lägga beslag på några av plåt­brickor­na. Men först träffar han Beaver och stjäl de 100 tusen dollarna i dennes ficka då han låtsas ”krocka” med ho­nom.

 

Kapitel 3: ”Kvickhand” kom­mer i kläm­ma

Efter att ha rånat Walter Beaver försöker ”Kvick­hand” plocka så många plåt­brickor han kan från cheferna i den hem­liga organi­sationen. Han får tag på tre brickor men blir sedan nedsla­gen av den återvän­dande Beaver. Denne får ”Kvick­hand” att prata och männen får reda på att det är Wardell som ligger ba­kom. Denne vill veta mer om che­ferna i den mys­tiska organisa­tionen. Men vem som har givit Wardell order vet de inte men vill gärna försö­ka ta reda på.

 

Kapitel 4: Chris War­dells vänlig­het

Chris War­dell tar vänligt emot don César och Lupe i sitt hem. Överste Har­ker, som också är med i den hem­liga organisa­tionen, försöker pressa Wardell på upp­gifter. Det är chefer­na i ”Luciérnaga”, som skickat honom. Don César står hem­ligt gömd och lyss­nar till samtalet mellan översten och Wardell, som förser denne med lämp­liga uppgifter att fram­föra till sina uppdrags­givare utan att nämna Coyo­tes namn. Wardell ger honom tillbaks de 100 tusen dollarna som ”Kvick­hand” stal ur Beavers ficka och Wardell sedan lade beslag på.

 

Kapitel 5: Dålig service och dåligt betalt

Då överste Harker lämnar Wardells hus bestäm­mer han sig för att säga till chefer­na att Wardell är med i den konkurre­rande organi­sationen ”Österns ljus” och att behålla de 100 tusen dollar­na. Men Beaver väntar på honom utanför hans hus, dödar honom och tar tillbaka pengar­na. Då Beaver har lämnat brotts­platsen kommer Coyote dit och får veta av den döen­de att det är Beaver som är förö­varen. 

 

Kapitel 6: Unge Césars klumpig­het

César är ute på ridtur med Maria Te­resa, señora Orte­gas dotter, som han är för­älskad i. De börjar bråka och César uttrycker sig lite klumpigt. Han rider tillbaka till staden ensam. På vägen dit träffar han två främ­lingar, Joao da Silveira och César de Guzmán, som han har sett som hasti­gast tidi­gare. De hör skott­lossning och upp­täcker att Maria Teresa håller på att kid­nappas av sex män, vilket César, Silveira och Guzmán förhind­rar. César visar en enorm skjut­skicklig­het och skjuter tre av banditerna själv. Han sticker en korp­fjäder i varje lik, vilket kommer att bli hans person­liga varu­märke i fortsätt­ningen.

 

Kapitel 7: Ett testament och något mer

När Eiders testa­­mente läses upp, visar det sig att det mesta av hans till­gångar går till hans forne assi­stent Walter Beaver. Först om denne avli­der blir det hans hus­tru, Janis, som ärver allt. Detta gör att bägge börjar plane­ra att göra sig av med den andre för ar­vets skull. She­riffen är ett hin­der för Beaver och han plane­rar därför en fälla för att döda she­riffen. Han planerar fällan tillsam­mans med sin nye assi­stent Brett Dick­son.

 

Kapitel 8: Den sak­nade sheriff­stjärnan

Dickson ställer till bråk på kro­gen och då sherif­fen kommer har Beaver sett till att han sak­nar sin sheriff­stjärna. Han så­ras allvarligt och Joao Silveira och César de Guzmán kom­mer till kro­gen. Dessa har drab­bat samman med Brett Dickson tidi­gare. Silveira, Guzmán och César bestäm­mer sig för att ta upp striden mot Bea­ver trots att de kom­mer att möta en stor över­makt. Juan Antonio, den siste Gán­dara, anslu­ter sig till dem.

 

Kapitel 9: En gam­mal kärlek

Efter att testa­mentet lästs upp beger sig Janis till Juan Anto­nio de la Gándara för att berät­ta för ho­nom om testa­mentet. Han var kär i hen­ne en gång men hon valde Eider istäl­let. Det säger hon sig ång­ra det nu men han bryr sig inte läng­re om hen­ne. Hon beger sig för att träf­fa Teresa Li­nares på T-ran­chen och han anslu­ter till Silveira, Guzmán och César. För att förhin­dra att César, som är så ung, går mot en säker död säger Juan Anto­nio att señora Orte­ga väntar på ho­nom och vill ha hjälp med en sak på sin ranch.

 

Kapitel 10: Kor­pens sju fjädrar

Beaver och hans män är på T-ranchen och har fäng­slat señora Ortega, dvs Teresa Li­nares, och hennes dot­ter. Även Janis tillfånga­tas när hon kommer. Beaver försö­ker tvinga Teresa att sälja T-ran­chens mark. Till slut tvingas hon att accep­tera och skriver under ett köpe­kontrakt. Beaver ser ”Korpen” komma ridan­des mot ranchen men han varnas av Maria Tere­sa. Han lyckas skjuta några som skju­ter mot honom och får sedan hjälp av Coyote. César place­rar korp­fjädrar på de män som dödats av ho­nom. Beavers män flyr och tar alla hästar­na med sig. Beaver och Dickson som också tvingas fly får be­ge sig iväg till fots från ran­chen. De för­följs av Coyote och hans son. Dick­son skjuter mot César men blir själv död­ligt träffad. Beaver befin­ner sig intill den brunn som gräv­des på T-ranchen men som sedan förstör­des. Han skjuter ett skott och antän­der inne­hålet i brunnen och det blir en våld­sam explo­sion på prä­rien. Det är petro­leum som har hittats på T-ranchen, vilket Coyote har anat. Beaver kastas iväg av den våld­samma explo­sionen och går en våld­sam död till mötes. César place­rar korp­fjädrar på de döda­de män­nen. Far och son skiljs åt. Don César beger sig tillbaka till Guada­lupe medan César bestäm­mer sig för att bege sig till Mexi­co för att söka upp Maria de los Ange­les, sånger­skan i Luces de Califor­nia. Maria Te­resa lämnar han kvar på T-ran­chen tillsam­mans med sin mor.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan