Textruta: Coyote nr 62
El Rancho de la T
(T-ranchen)
av José Mallorqui


Coyote nr 62.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El Ran­cho de la T (1947)

 

På svenska:                    

T-ran­chen (1958)

 

Nr i den svenska serien: 45

 

Handling:

Den siste Gán­dara söker hämnd på John Eider, man­nen som låg bakom utro­tandet av hans familj. Men han fal­ler lätt och snabbt i Eiders hän­der, blir inspär­rad och hans hustru dödas. Eiders har ambi­tioner på att gifta sig med arvtager­skan till T-ran­chen och gör allt för att det ska bli verklig­het. Efter­som don César är ska­dad riktas strålkastar­ljuset mot sonen César som börjar kalla sig ”Kor­pen” och försö­ker bekäm­pa Eider.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Den här boken är lite av en övergångs­bok till El Cuervo en la pradera trots att Bonita Sommers, en av huvud­personer­na i förra boken, blir dödad. Det är mycket intressant att följa hur familje­relationen i Echagüe-famil­jen påver­kas då César söker sin egen väg för att kämpa mot orätt­visor. Trots att don Césars son har hjälpt sin far i tidi­gare även­tyr är det i den här boken som han skapar sig sin egen person­lighet. ”Korpen” föds.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Sanningen gör oss alltid olycklig. Det är de vackra lögner­na som hjäl­per oss att leva vidare och som hjäl­per oss att uthär­da de fula sanning­arna.  (La verdad siempre nos hace desgracia­dos. Son las bellas menti­ras las que nos ayudan a vivir y sopor­tar las feas verda­des.)

Hundar­na ringar in ville­brådet men det är jäga­ren som dö­dar det.  (Los perros acorra­lan a la pieza, pero es el caza­dor el que la mata.)

Den som äl­skar faran kom­mer att för­göras av den.  (Quien ama el peligro pere­cerá en él.)

 

Kapitel 1: En yngling går på jakt

Efter att ha  berät­tat om famil­jen Gán­dara för sin son César förbere­der sig don César på att hjäl­pa Juan Anto­nio. Efter­som han är ska­dad i ena be­net vill han att hans son hjäl­per honom och så blir det trots att Lupe till en början är emot det. César får i upp­gift att prata med Yesares så att brö­derna Lugo­nes får vissa order av Coy­ote.

 

Kapitel 2: Juan Anto­nios svårig­heter

Juan Anto­nio är på väg till San Ginés med sin fru där John Eider har stor makt och nu­mera är borg­mästare. På kväl­len blir deras hästar stulna på värds­huset de ska övernatta i. Det är brö­derna Lugo­nes som ligger bakom stöl­den, ditsän­da av Yesa­res som Coyo­te. På värds­huset träffar Juan Anto­nio två bandi­ter som brukar sam­arbeta med värdshus­värden, Shorty och Kid. Juan Antonio erbju­der dem att arbeta för ho­nom med upp­gift att kidnap­pa Eiders barn.

 

Kapitel 3: Don Césars vänlig­het

När Eider får veta att Juan Anto­nio är på väg tillbaka för att häm­nas säger han till alla att han är beredd att ge tillbaka famil­jens mark till ho­nom och att han bekla­gar det som en gång hände i det förflut­na. En ung man skrattar åt honom. Det är unge César som nu kallar sig ”Kor­pen”. Don César och Lupe kommer med vagn och blir inbjud­na till mid­dag hos Eider i hans hem.

 

Kapitel 4: John Eiders hem

Äkten­skapet mellan Eider och Janis funge­rade aldrig - inte ens från dag ett. Janis är inte mor till deras barn utan låt­sas bara vara det. Hon tror att Eider har föräl­skat sig i Teresa Li­nares de Ortega, som bor med sin dot­ter i Eiders och hennes hus. Tere­sas man dog på ett mystisk sätt efter att ha blivit rik på får­avel och tillsam­mans med Eider börjat gräva en brunn på sin och Teresas ranch, T-ranchen. Janis säger att hon tror att maken har föräl­skat sig i Teresa och att han genom att bli änkling kan gifta sig med henne och öka på sin förmö­genhet. Hon tror att han kom­mer att för­gifta henne själv så att han blir fri att gif­ta om sig.

 

Kapitel 5: ”… Guds hand har berört mig”

Eider vill göra gäl­lande att Janis har drab­bats av en psykisk sjuk­dom. Han ha bör­jat citera ord från bi­beln då han upp­täckt det vara effek­tivt för att folk då tror att han är en reli­giös och god man. Lupe upp­täcker att Janis givit sig iväg efter att ha fått brev från Juan Anto­nio. Don César beslu­tar sig för att berät­ta det som hänt för sonen César så att denne kan handla efter eget hu­vud.   

 

Kapitel 6: ”Korpens” inspira­tion

César pratar med Tere­sas dotter Maria Te­resa och säger att han ska ta reda på hur hen­nes pappa dog men att han tror att Eider ligger ba­kom. Lupe och César beger sig till käl­laren och upp­täcker att någon har dragit ner Maria Tere­sa där och angripit henne i mör­kret. De lyckas be­fria henne, mycket tack vare att don César kastar ner en fack­la och skjuter ner i källaren ini­från huset. De upp­täcker Bonita Som­mers lik i en låda.

 

Kapitel 7: Fler lik

John Elder skyller mor­det på Bonita på sin hustru, som han me­nar är sinnes­sjuk, men många tror på hans egen medver­kan i mor­det.

 

Kapitel 8: Ett bittert te

Juan Anto­nio och Janis finns i ett avläg­set hus på Los Hue­sos-ran­chen. Shorty och Kid är anställ­da av Eider och Juan Anto­nio greps av dem redan innan han kom fram till San Ginés. Han place­rades i bygg­naden på ran­chen och sedan för­des också Ja­nis dit. Shorty och Kid ger fångar­na te, som inne­håller gift från en flaska som Janis hade gömt undan för att ge sin man. De hittas av Eider, Beaver och she­riffen som tror att de är döda. Men se­nare upptäcks det att det inte är arse­nik som blan­dats i teet. Don César har bytt ut inne­hållet i gift­flaskan i Eiders hem mot sömn­medel. Janis och Juan Antonio lever och sover djupt fast Eider tror att de är döda.

 

Kapitel 9: Korpens första rättvisa

Eider är glad och nöjd över hur allt har utveck­lats sig. Janis, Bonita och Juan Anto­nio är döda. Synd bara att Maria Teresa fort­farande lever efter­som Teresa vid dotterns död skulle ha ärvt henne och T-ranchen då helt skulle ha över­gått i Eiders hän­der vid gifter­mål med hennes mor. Coyote dyker upp fram­för Eider i hans arbets­rum men Eider tycker att Coyote ver­kar yngre nu än när han såg ho­nom fem­ton år tidi­gare. Eider skjuter Coyote med en re­volver i sin skrivbords­låda men upp­täcker till sin fasa att det är sonen till den inflytelse­rike don César som han har dö­dat. Don César kom­mer inte att ge sig för­rän Eider har blivit hängd, tänker han. När gäster­na kom­mer till kon­toret hittas Eider död på golvet. Han har begått själv­mord genom att skjuta sig själv i huvu­det. Men César är inte död. Han har i för­väg bytt ut första skot­tet i revol­vern mot ett som han har själv tillver­kat av strö­bröd och gra­fit. Men när han träffar sin far påpe­kar den­ne den stora risk han har löpt. Tänk om Eider skulle ha avlos­sat flera skott. Men nu ska han och don César under­söka myste­riet på T-ran­chen. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan