Textruta: Coyote nr 61
El último de los Gándara
(Den siste Gándara)
av José Mallorqui


Coyote nr 61.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El último de los Gán­dara (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

John Eider vill lägga beslag på den mark som till­hör don Isidoro de la Gán­dara och tänker börja med marken från seku­lariseringen av missions­stationerna. Don Isidoro ska använ­da all sin kraft för att behålla den. Han har dock litet att sätta emot Eiders slug­het. Denne har stöd hos myndighe­terna eftersom en ny revi­sion av lagfar­terna är på gång. Don César försö­ker hjälpa don Isi­doro men anser att han bor­de lämna tillbaka missio­nens mark.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Det här är ännu en bok som hand­lar om hämnd. Den påmin­ner en del om La sombra del Coyote. Fast i den här boken får läsa­ren bara följa själva förbry­telsen medan hämnden beskrivs i nästa bok, El Rancho de la T. Hand­lingen tar vid där Luces de Cali­fornia sluta­de och går sedan 15 år till­baka i tiden för att för­klara hämnd­motivet.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Vargen springer bort från den plats där den blivit skadad eller förnedrad.  (El lobo huye del sitio en que ha sido herido o humillado.)

Att stånga väggarna gör aldrig att de rivs.  (A cabazezos nunca se derriban murallas.)

Göra det bästa av något dåligt. [Ordagrant: Ta det man kan av det som förlorats.]  (De lo perdido saca lo que puedas.)

 

Kapitel 1: Juan Antonio de la Gándara

Kort tid efter att den stora fes­ten på San Anto­nio-ran­chen har avbru­tits, anlän­der Anto­nio de la Gán­dara till ranchen på då­ligt humör. Han kommer för att lämna tillbaka femtio tusen dollar, som han låna­de för femton år sedan. Han läm­nar ranchen efter att ha kastat peng­arna åt don César och skall nu häm­nas sin fa­milj. 

 

Kapitel 2: Ran­chen ”Los Huesos”

På vägen till San Ginés stan­nar don César vid ran­chen ”Los Huesos”, som ägs av don Isi­doro de la Gán­dara. Efter att ha fått ett mycket bra bud på Fuente Colo­rada från John Eider är don César beredd att sälja. Don Isidoro försöker över­tyga don César om att istället sälja den till ho­nom men kan inte betala så mycket som Eider erbju­der. Men César har inte bara för av­sikt att sälja Fuente Colo­rada utan vill också att don Isidoro återläm­nar den mark han förvär­vat billigt och orätt­färdigt vid sekulari­seringen av missions­stationerna. Vid en ny översyn av lagfar­terna riske­rar han ändå att förlo­ra den. Men don Isidoro tänker behålla mar­ken och är beredd att kämpa tillsam­mans med sina söner mot dem som vill ta marken ifrån honom.

 

Kapitel 3: En hemlig överens­kommelse

John Eider tar emot don César för att göra affär och köpa Fuente Colo­­rada till det pris han tidi­gare bjudit via brev. Don César vill att Eider i utbyte mot att få köpa Fuente Colo­rada för 100 tusen dollar ska skriva under ett juri­diskt bindande doku­ment där han förklarar sig avstå ifrån att förvärva mer av Gándaras mark än marken som en gång tillhör­de missions­stationen. Don César är listig nog att förhin­dra att Eider senare stjäl tillbaka betal­ningen genom att anlita Wells & Fargo för att hämta och transpor­tera guldet. Han beger sig till San Ginés medan Eider lägger upp planer på att ta tillbaka vad han betalat genom att kid­nappa don César och begära en stor lösen­summa för honom. Han  tänker också förhin­dra att doku­mentet han skrivit under kan använ­das mot honom.

 

Kapitel 4: Händelser i San Ginés

Don César över­lämnar doku­mentet till advo­katen i San Ginés. Utan­för dennes kontor ser han hur Juan Anto­nio de la Gán­dara och she­riffens vackra dotter, Janis Carter, träffas och hör henne säga hur att hon inte längre vill gå med Juan Anto­nio till logdan­s på kväl­len. Janis är otrevlig mot sin far och kusin, som bor hos dem. Hon är girig och tänker mest på att hitta en rik man att gifta sig med. Förut har hon satsat på Juan Anto­nio men nu har John Eider visat intresse för hen­ne. Kusi­nen, Bonita Som­mers, som blev sparkad av en häst som ung och är handikappad har ett gott hjärta men behand­las illa av Janis. Strax efter samta­let mellan Juan Anto­nio och Janis stjäl någon det under­skrivna doku­mentet från advo­katens kon­to. På kväl­len går Janis till log­dans med Eider.

 

Kapitel 5: Besvi­kelse

Eftersom John Eider är mäktig och rik, låter sig Janis Carter uppvaktas av honom istället för att fortsätta som Juan Antonios flickvän. Denne känner sig sviken och konfronterar Eider på logdansen. Det blir slagsmål mellan dem båda och Juan Antonio blir nedslagen. Han räddas av två äldre bröder. De måste fly hem med honom till ranchen. Under kvällen är Bonita ensam hemma och får besök av Coyote, som vill ha henne som allierad.    

 

Kapitel 6: Adjö, San Ginés

Don César lämnar staden som ende passagerare i en dili­gens. Med känne­dom om Eiders inten­tioner klär han om till Coyote i diligen­sen, får kusken att tro att don César stiger av med sitt baga­ge och att Coyote istället fort­sätter re­san. När Elders män stop­par diligen­sen för att tillfånga­ta don César möter de istället Coyote. Det slutar med att männen såras och förlo­rar sina hästar. Kusken åter­vänder med dili­gensen till San Ginés och berättar vad som hänt för den förvå­nade Eider. Pla­nerna på att ta över Gánda­ras mark från missio­nen har dock avan­cerat och när Bonita får höra att mar­ken ska luras av Gán­dara med hjälp av ett par indi­aner, som ska låtsas vara ägare av marken, rider hon till Gánda­ras ranch för att var­na dem. Hon har föräl­skat sig i Juan Anto­nio.

 

Kapitel 7: Gánda­ras raseri

Bonita varnar Gánda­ras för att Eider med sina män kom­mer till ran­chen sena­re på kvällen för att lägga beslag på marken från missions­stationen. Don Isi­doro och hans söner blir rasan­de och don Isidoro ger Juan Anto­nio i uppgift att stanna på ranchen så att han inte blir dödad. Don Isi­doro och de andra söner­na rider iväg för att sätta eld på domstols­byggnaden med sitt ar­kiv. Juan Anto­nio ska över­leva och gifta sig med Bonita Som­mers, som don Isidoro är över­tygad om älskar ho­nom, och föra namnet Gándara vidare. Efter att domstols­byggna­den antänts blir det skott­lossning och Eiders män skjuter några av don Isi­doros söner. De över­levande i Gándara-familjen flyr tillbaka till ranchen, förföljda av Eiders män och av invå­narna i San Ginés. 

 

Kapitel 8: Den siste av Gánda­ras

Gándaras förbe­reder sig för att för­svara sig mot förföl­jarna men hinner knappt komma in i huset. En av söner­na blir skjuten och sedan också en av dött­rarna. Don Isido­ro hissar vit flagg och föreslår för Eider att han är beredd att skriva över sin egen­dom och mark på honom mot att denne lovar att yngste sonen, Juan Anto­nio, skonas. Han berättar senare för Juan Antonio att det inte finns något vatten i huset, vilket gör att han beslu­tar sig för att ge upp. Juan Anto­nio lämnar huset tillsam­mans med Eider och Carter och får tillbringa resten av dagen i en fängelse­cell för att skyddas mot befolk­ningen. Tjänare och bönder får lämna huset och resten av famil­jen, don Isidoro och barnen, dödas. Eider tänker också döda Juan Anto­nio när han släpps från fängelse­cellen, det berättar han för sina män. Boni­ta kommer med mat till Juan Anto­nio. Denne tackar henne och säger att han vill gifta sig med henne om hon går med på det. Bonita tror att han driver med henne men Juan Anto­nio försäk­rar att han menar allvar. Han ska bygga en ny ranch, större och bättre än den gamla, och skaffa barn så att namnet Gán­dera lever vidare, säger han. Han har lovat sin far att först skaffa tre barn och sedan börja hämnas.

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Eider gifter sig med Janis medan hans lejda pistol­män förbere­der sig för att skjuta Juan Antonio. Då denne släpps från ­cellen har han inga vapen att försvara sig med. Mördarna har posterat sig utanför. De lyckas endast träffa Juan Anto­nio i ena benet innan de alla skjuts av Coyote. Denne besöker den nygif­te Eider och märker honom i båda öron­en. Men han låter honom leva så att den siste Gán­dera ska kunna häm­nas efter femton år.

 

Kapitel 10: Ett lån av don César

Juan Antonio och Bonita följer Coyotes instruk­tioner och flyr tillsam­mans. De träffar César de Echa­güe och får låna pengar av honom så att de kan hålla sig undan från Eider och bygga upp sina liv och sin egen­dom. De lånar femtio tusen dollar på villkor att don César får tillbaka pengar­na efter femton år och att Juan Anto­nio väntar med sin hämnd tills dess. Don César säger till Bonita att han hop­pas att Juan har glömt sin hämnd vid det laget. Men efter femton år beta­lar Juan Anto­nio tillbaka pengar­na och är fortfa­rande fast besluten att häm­nas.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan