Textruta: Coyote nr 60
Luces de California
(Kaliforniens stjärnor)
av José Mallorqui


Coyote nr 60.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Luces de California (1947)

 

På svenska:

Stjärntrion (1958)

 

Nr i den svenska serien: 44

 

Handling:

Boskaps­tjuvar­na led­da av Toombs dri­ver den stulna boska­pen mot Ari­zona. Coyote försö­ker för­dröja deras marsch tills förstärk­ningar anlän­der från Los Ange­les.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Boken är fortsätt­ning på den före­gåen­de, Reunión en Los Ángeles, och ut­gör tillsam­mans med de två böcker­na före, Guada­lupe och El res­cate de Guada­lupe, ett block på fyra böcker där Coy­ote mö­ter den farli­ge och sluge Robert Toombs. Det är en bok med mycket ak­tion där Coyote mö­ter ett stort antal fien­der. Att han klarar sig bra ur alla dessa strider ver­kar alltför fantas­tiskt för att kunna an­ses som realis­tiskt. Men det är spännande…

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Pengar tyst­nar många skrup­ler.  (El dinero silen­cia muchos escrú­pelos.)

När två fiender är lika smarta triumfe­rar den som är star­kast.  (Cuando dos enemi­gos son igualmente inteli­gentes triunfa el que cuenta con mayores fuer­zas.)

 

Kapitel 1: Tre ljusa röster

Tre mexi­kanska sånger­skor, som kallar sig Luces de Califor­nia, anlän­der till Los Ange­les med diligens. Gruppen består av Maria de Los Ange­les Mayoz och hennes kusiner, syst­rarna Luisa och Ange­lines Ríos. Don César har kontrak­terat dem för att liva upp sin stora fest som avbröts da­gen före av att sta­dens stör­sta bank spräng­des och råna­des och av att all bo­skap blev stulen runt sta­den. Den unge César de Echagüe y Acave­do, son till don César, möter dem då de anlän­der, följer med dem på Bella Union, där äga­ren också vill att de ska uppträ­da där. César föräl­skar sig i Maria de Los Ange­les och följer med flickor­na till deras ho­tell.  

 

Kapitel 2: Ett bud från Coy­ote

Oscar Kim­ball rider i sporr­sträck till San Anto­nio-ran­chen och berät­tar för fol­ket där att solda­terna anfallits i ett bak­håll och att många dö­dats. Han läser upp ett upprop från Coy­ote där denne säger att han vill att en styrka organi­seras och skickas så fort som möj­ligt till Montes de Choco­late för att där förhin­dra att tjuvar­na driver boskapen in i Arizo­na. Under tiden ska Coy­ote försöka fördröja dem i de­ras frammarsch.

 

Kapitel 3: Boskaps­tjuvar

Robert Toombs och hans män, åtfölj­da av Lindy La Follete, beger sig med den stul­na boska­pen mot Ari­zona. De stoppar till­fälligt i Santa Rosa där sherif­fen och hans medhjäl­pare förstår att de inte kan göra något mot den över­makt som boskaps­tjuvarna utgör. Lindy som fått reda på att Toombs varit inblan­dad i sin familjs död vill häm­nas. 

 

Kapitel 4: En över­raskning för Coyote

Coyote dyker upp på kro­gen där fem­ton av Toombs män håller sherif­fen och hans män fångna och tänker berusa dem så kraf­tigt att de blir ofarliga. Han tvingar sherif­fen och hans medhjäl­pare att fängsla Toombs män och låsa in dem i fängel­set. Nycklar­na kastas bort. Lindy över­raskar Coyote och ber honom se till så att Toombs blir ställd inför rätta för att ha dö­dat hennes familj, vilket Coyote lovar. Det bestäms att Lindy ska bege sig tillba­ka till Toombs nästa dag för att hjälpa Coy­ote att fånga honom. Coyote rullar in sig i en filt och som­nar.

 

Kapitel 5: En röst ankla­gar

Lindy beger sig till Toombs läger och berät­tar att Coyote låst in fem­ton av hans män, något som hon gör för att vin­na Toombs förtro­ende. Toombs skickar ”den korte” med femtio man för att befria de fängs­lade och döda Coy­ote. Då styrkan kommer till Santa Rosa hittar de inga tunga verk­tyg som behövs för att bryta upp fängel­set. Alla sådana har Coyote sett till att få bort från buti­ker och smed­jor dagen före. ”Den kortes” män försö­ker ramma fängelse­porten med en stock men detta förhin­dras av Coyote som skjuter mot dem från ett hus där han barrika­derat sig i med många ladda­de revolv­rar och gevär. Han kan skjuta mot tju­varna därifrån utan att behöva ladda om. En av män­nen lyckas fly och rida till Toombs läger för att med­dela Toombs. Coyote förstår att Toombs snart kom­mer med ett hundra­tal man och huset där han har barrika­derat sig kan bli en döds­fälla men han tvingas att stanna där efter­som han beskjuts hela tiden. Snart stor­mar Toombs in i byn med sina män. Coyote förbe­reder sig på sin sista strid men tänker sälja sitt liv så dyrt som möj­ligt. Han skju­ter många av de anstor­mande bandi­terna men blir efter hand förvå­nad när inga bandi­ter finns kvar fram­för ho­nom. Han förstår att han fått hjälp av bybor­na i Santa Rosa, kalifor­nier, lojala mot Coyo­te. De har börjat skjuta mot boskaps­tjuvar­na då de till slut har förstått att Coyote var i allvar­lig fara. Toombs med sina män har flytt. 

 

Kapitel 6: Efter neder­laget

Toombs har fått reda på att Lindy är i masko­pi med Coyote men låtsas inte om något för att kunna döda honom då han försö­ker ta kontakt med henne. ”Den långe” har blivit förtjust i Lindy efter­som hon liknar hans döda mor och kom­mer för att var­na henne då hon ba­dar i en vatten­samling men Toombs dyker upp och skju­ter dem båda. Han säger till ”den korte” att Lindy döda­de hans kam­rat och att han själv sedan var tvungen att döda Lin­dy. ”Den korte” begra­ver sin vän och ser också till att Lindy kom­mer i jorden. 

 

Kapitel 7: Panik

Coyote lämnar Santa Rosa med de fängs­lade boskaptju­varnas hästar samman­bundna efter varan­dra och en massa smäl­lare och fyrver­kerier som inköpts i byns butiker. Då han hittat den stulna boskaps­hjorden tänker han fästa fyrverke­rierna på hästarna och när smäl­larna briserar i natten kommer en stor panik att uppstå bland den stul­na boska­pen.

 

Kapitel 8: Ansikte mot ansikte

Toombs och ”den korte” hör smäl­larna och ser fyrverke­rierna uppifrån en kulle. Djuren sprids över ett så stort områ­de att det inte är omöj­ligt för Toombs att på några tim­mar samla ihop dem igen med de män han har kvar. Djuren är förlo­rade för honom och kom­mer att sam­las in av styr­kan från Los Ange­les. De två beger sig till Indio och går in för att äta och dricka på ortens enda mat­ställe. Där förstår Toombs att ”den korte” känner till att Toombs döda­de ”den långe”. Toombs tänker skjuta ner ”den korte” som sitter fram­för honom vid ett bord men stop­pas av Coyotes var­nande röst och drag­na revol­ver.

 

Kapitel 9: Duel­len med näsdu­ken

Coyote berät­tar för Toombs att ”den korte” fick höra från kamra­tens läppar vem som hade skjutit honom innan han dog. Istäl­let för att skjuta ner Toombs med kallt blod erbju­der Coyote honom en duell med ”kniv och näsduk”. En sådan du­ell med mexi­kanskt ur­sprung tillgår så att båda har en kniv i hö­ger hand och håller mot­ståndaren från sig med vänster hand om den andres vänstra hand­led. Mellan tänder­na biter de tag i varsin snibb av en näs­duk och den som släpper sin snibb först erkän­ner sig där­med beseg­rad. Kampen blir mycket jämn men efter hand får Coyote överta­get. Då Toombs inser att han snart kom­mer att ha kniven i sitt bröst släpper han plöts­ligt näsdu­ken, hop­par bakåt och drar en revolver från arm­hålan för att skjuta Coyote. Men ”den korte” är be­redd på det och har re­dan sin pistol i han­den. Toombs måste skjuta honom först och Coyote kan kasta sin kniv i brös­tet på honom och blir själv träffad av ett skott i lå­ret.

 

Kapitel 10: Efter

Doktor García Ovie­do plockar ut kulan i låret först tre dagar senare och var­nar för att såret är kompli­cerat och att don César behöver en lång vila om han nu över huvud ta­get klarar be­net från ampu­tation. Lupe berät­tar oroligt för don César att hans son César är föräl­skad i Maria de Los Ange­les Mayoz.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan