Textruta: Coyote nr 59
Reunión en Los Ángeles
(Möte i Los Angeles)
av José Mallorqui


Coyote nr 59.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Reu­nión en Los Ánge­les (1947)

 

På svenska:                    

Mötes­plats i Los Ange­les (1958)

 

Nr i den svenska serien: 43

 

Handling:

Efter att Coy­ote inte låtit dö­da Robert Toombs då han rädda­de Guada­lupe tvingas han nu möta hon­om igen, den här gången om möj­ligt ännu listigare och farli­gare. Toombs lyckas organi­sera ett band som utför bank­rån och som stjäl mas­sor av bo­skap runt Los Ange­les. Endast Coy­ote kan förhind­ra att djuren förs till Ari­zona.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Boken är en över­gång till nästa där upplös­ningen av äventy­ret berät­tas. Det är fortsätt­ning på El rescate de Guadalupe och nästa bok är Luces de California. Många tidi­gare roll­figu­rer dyker upp i boken, som Juan Nepo­muceno Mari­ñas, Djä­vulen, som nu kallar sig Rober­to Cifuen­tes, prinses­san Irina, John Quincy Wrey Brut­ton och Mario Lujan.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Två män är vän­ner tills en kvinna ler en gång mot en av dem och två gånger mot den an­dre.  (Dos hombres son amigos hasta que una mujer sonríe una vez a uno y dos veces a otro.) 

Det är bara romanti­ker som finner nöje i att hämnas.  (Solo los román­ticos hallar placer en la ven­ganza.)

Varje man som kan rätta upp sitt liv har hjälp av en kvinna.  (En la vida de todo homb­re que se supera hay una mu­jer que le ayuda.)

Anspråkslöshet är de svagas arvegods.  (La modestia es patrimonio de los débiles.)

Bergs­geten vill klätt­ra upp på ber­get.  (La cabra tira al monte.)

Den som leker med elden riske­rar att brän­­na sig.  (Quien juega con fuego acaba quemán­dose.)

Smäl­larna gör den impul­sive försik­tig.  (Los bata­cazos vuelven pru­dente al impulsivo.)

Ödets utval­da ser aldrig några hinder i sin väg.  (Los predi­lectos del Destino no encuent­ran nunca obstá­culos a su paso.)

 

Kapitel 1: Ett med­delan­de till en gam­mal vän

Robert Toombs kommer för att skaf­fa hjälp av Juan Nepo­muceno Mari­ñas, ”Djävulen”, som nume­ra lever ett heder­ligt liv med hustrun Irina och kallar sig Rober­to Cifuen­tes. Toombs vill låna pengar av honom och tjuv­läser ett brev till Mari­ñas från César de Echa­güe där denne bjuder honom och Irina till den stora fest han ska anord­na i Los Ange­les.

 

Kapitel 2: Två banditer från lands­vägen

Toombs sluter avtal med Frank Proc­tor, som accepte­rar att till lågt pris per djur köpa den stora mäng­den bo­skap som Toombs tän­ker stjäla och driva till Ari­zona. När Toombs träffar två av sina tidi­gare bandmed­lemmar, ”den långe” och ”den korte”, bestäm­mer han att dessa ska hjäl­pa hon­om med att råna Fede­ral Bank of Phoe­nix.

 

Kapitel 3: Ett rån i Phoe­nix

Toombs överta­lar bank­tjänste­mannen i Phoenix-banken att hjälpa till med rå­net. Denne bär hem ban­kens sedlar uppde­lade i två väskor, den ena till sig själv och den andra till Toombs. ”Den korte” kräver under revolver­hot att få silver­mynten av kassören, får med sig sex säckar med mynt, skjuter en av kun­derna med Toombs och kassö­ren som vitt­nen och rider sedan iväg med säckar­na tillsam­mans med ”den långe”. Toombs och tjänste­mannen slår larm och då rånarna förföljs häller dessa ut myn­ten i en lång sträng längs sin väg. De flesta av förföl­jarna stoppar upp och börjar förse sig med mynt istäl­let för att fort­sätta förföl­jandet. Sherif­fen och en av hans kom­missa­rier fortsätter men blir skjut­na av ”den kor­te” och ”den långe”.

 

Kapitel 4: Heder mellan bandi­ter

Toombs beger tillsam­mans med bankman­nen till hans bo­stad. Denne bekla­gar sig över att han gått med på att vara med om rå­net och blir skju­ten av Toombs, som tar med sig alla sed­larna, 350 tusen dollar. Han säger till alla han träffar att han måste resa till Tuscon och lämnar Phoe­nix med alla pengar­na i säckar på hästen.

 

Kapitel 5: En soldat

Oscar Kim­ball är en ung, ambi­tiös soldat, som har blivit förlagd till Los Ange­les. På fader Jacintos begrav­ning träffar han familjen Ribal­ta, en gammal stolt kalifor­nisk familj. När dottern Merce­des börjar flirtar med Oscar visar don Pan­cho, fadern, sitt miss­nöje med detta.

 

Kapitel 6: Don Sancho

Don César gör ett be­sök hos Ribal­ta för att påmin­na om den sto­ra fes­ten. Don Sancho berättar då i förtro­ende för don César att han bara låtsas vara miss­nöjd med dotterns flirt för att få hen­ne och Oscar ännu mer intresse­rade av varan­dra. Don Sancho varnar don César för vad som kan hända efter­som att han bjudit in Mari­ñas till fes­ten. Han  berät­tar om att många bandi­ter har samlats runt Los Ange­les. 

 

Kapitel 7: Fest

Festen på San Anto­nio-ranchen bör­jar och där sam­las den större delen av befolk­ningen i sta­den. När prinses­san Irina och Mari­ñas anlän­der berät­tar de att de är rädda för att Toombs har organi­serat ett stort bandit­gäng och begett sig till Los Ange­les. Irina delger Lupe sin oro för att Toombs är ute för att häm­nas på Coyote.

 

Kapitel 8: Tre främlingar i Los Angeles

Toombs och hans två kum­paner, ”den långe” och ”den korte”, befin­ner sig i den nästan folk­tomma staden. De lurar sheriffen med hjälp av Lindy la Fol­lette och låser in honom och hans kommis­sarier. Den långe gör ett besök på fort Moore och får sergeant Oscar Kim­ball att skicka en militär­styrka till San Anto­nio-ranchen för att arres­tera Mariñas där. Spräng­ämnen apteras vid Emighs bank. Då militär­styrkan rider mot ranchen hörs smäl­len från explo­sionen men sergeant Kimball noncha­lerar den efter­som han är helt fylld av möjlig­heten att stiga i grad efter att ha arres­terat den berykta­de ”Djävulen”.

 

Kapitel 9: En fest­lig afton

Festen på ran­chen börjar. Don César ser och hör explo­sionen från Los Ange­les och skickar César, sin son, dit för att under­söka vad som hänt. Även Coyote dyker upp på festen, spelad av Ricar­do Yesa­res, som inte kommit som värdshus­värd efter­som han inte är åter­ställd ännu från sin skott­skada. Coyote dansar en dans med Lupe men måste avbry­ta efter ett tag efter­­som han inte orkar så mycket bero­ende på ska­dan. Militär­truppen under befäl av Kim­ball anlän­der och han och överste O’Brien vill arrestera Mariñas. Don César lyckas förhin­dra det med hjälp av sin advo­kat och doma­ren som säger att ingen arres­tering kan ske förrän nästa dag då han skri­vit under en arresterings­order. Festens första dag får ett brått slut då nyhe­ten om spräng­ningen av ban­ken når fram till fest­deltagar­na.

 

Kapitel 10: Slutet på en festlig afton

Nyheter om boskaps­stölder kom­mer också till ran­chen. Bandi­terna under Toombs befäl har passat på när de flesta har varit på festen för att stjäla boska­pen på alla de stora ran­cherna. Don Sancho Ribaltas stora mängd bo­skap har också stu­lits och dess­utom har don Sancho dö­dats. Militä­ren påbör­jar förföljan­det av bandi­terna. Don César ser till att han ”blir sjuk” så att han kan spela Coy­ote medan alla tror att han ligger med nervöst samman­brott på sitt rum.

 

Kapitel 11: Listigt kontra­spio­nage

Militären följer efter banditerna med hjälp av två tåg, ett med en massa solda­ter och ett med hästarna. Då första tåget passerat in i en tun­nel sprängs in­gången till tunneln och soldaterna i det efter­följan­de tåget med hästarna dö­das. I det­ta tåg befin­ner sig Oscar Kim­ball men han får en fotogen­lampa i skallen vid inbroms­ningen så att han svim­­mar och und­­kommer på sätt att skjutas eftersom bandi­terna tror att han redan är död. Lindy la Follette upp­täcker sin systers smycken finns i Toombs läder­säckar och förstår att denne en gång dö­dade hennes familj. Då Oscar Kim­ball vaknar möter han Coy­ote, som har bör­jat förföl­jandet av bandi­terna, och han skickar Oscar till­baka till San Anto­nio-ran­chen för att ge militä­rerna där besked om vad som hänt och för att få fol­ket från Los Ange­les att delta i förföl­jandet av Toombs och hans män. Boska­pen måste förhin­dras att nå fram till Arizo­na.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan