Textruta: Coyote nr 58
El rescate de Guadalupe
(Räddningen av Guadalupe)
av José Mallorqui


Coyote nr 58.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El rescate de Guada­­lupe (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Toombs män lyckas kid­nappa Guada­lupe då hon reser i karava­nen från Mexico. Kidnap­paren har förälskat sig i henne och kräver efter hand en enorm lösensumma. Coy­ote måste befria henne och sätta stopp för Toombs framfart. Men det är inte lätt att besegra en man så listig och intelligent som Toombs.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Boken har snabb ak­tion, är lätt­läst och spän­nande. Man blir dock besvi­ken på slu­tet då det går lite väl snabbt och en del händer som förklaras dåligt. Det är inte ovan­ligt i Mallorquis böcker. Början av histo­rierna och uppbygg­naden av dem är ofta magni­fika men slutet blir ibland en besvi­kelse. Många trådar ska knytas ihop på litet utrym­me. I den här boken finns det dock gott om ut­rymme, så mycket att boken måste fyllas ut med extra­material för att inte bli för kort.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Denna mark är morgond­agens mark.  (Esta tierra es la del mañana.) 

Kärleken är blind.  (El amor es ciego.)

Varför göra idag det som vi kan göra i över­morgon?  (¿Por qué hacer hoy lo que se puede hacer pasado mañana?)

 

Kapitel 1: Bortom gränsen

Guada­lupe är på väg till Los Ange­les. Hon försö­ker skicka ett tele­gram från Noga­les för att tala om att hon nu bara ska ta sig igenom Arizo­na. Men det kan ta lika lång tid för tele­gram­met att komma fram som för hen­ne själv.

 

Kapitel 2: Överfall på karava­nen

Toombs och hans män över­faller karava­nen som Guada­lupe färdas i och kidnap­par henne och bar­nen. Karavan­ledaren försö­ker döda Toombs och blir skju­ten.

 

Kapitel 3: Alltför sent

Bröderna Lugo­nes, Mario Lujan och César når fram alltför sent till karava­nen som Guada­lupe reser i. De fem män­nen letar efter spår efter var Toombs har tagit vä­gen. Denne lämnar ett med­delande till don César via en gam­mal skatt­letare i en oas, som de fem män­nen kommer till och där de över­nattar. Toombs tror uppen­barli­gen att det är don César som förföl­jer honom istället för so­nen med samma namn. I brevet upp­manar Toombs don César att leta upp hans läger i Mexi­co, över­lämna lösen­summan för systern men vad gäller Guada­lupe kan han inte lova nå­got. Hennes situa­tion får de diskutera, skriver han i brevet, som so­nen César läser.

 

Kapitel 4: El Coyote

Don César och Greene beger sig till fots med det nöd­vändigas­te och vikti­gaste baga­get mot den mexi­kanska grän­sen. Efter en dags prome­nerande kommer de till en ranch där de kan skaffa hästar och anlän­der efter några timmar till byn San Jesús. Dit komm­er också Toombs män, tvingar med sig några musi­kanter och tar med sig annat de behö­ver, som exem­pelvis linne­tyg. Don César förstår att det ska använ­das till bar­nens blöjor. Han har Coy­ote-kläderna med sig och följer efter männen klädd till Coyote. Männen beger sig till rui­nerna efter missions­statio­nen San Ambro­sio de Sena, som ligger uppe på ett berg. En vind­lande väg leder upp till rui­nerna men Coyote känner till en far­ligare och snabbare väg nästan rakt upp, som han använ­der sig av. Den vägen över­vakas inte och han kommer upp innan bandi­terna med musikan­terna anlän­der. Där uppe väntar honom en pos­itiv över­raskning. Genom föns­tret till närmas­te bygg­nad ser han Guada­lupe sitta med Leono­rín i sitt knä. 

 

Kapitel 5: Don César presente­rar sig

Innan Coyote klättrar ner igen, göm­mer han Coy­ote-kläderna och sina revolv­rar på ett så säkert ställe som möjligt. Han ”lånar” en filt från en häst och sveper den om sig istället för kläder. Klädd så tar han sig till­baka till San Jesús och stiger genom­frusen in genom föns­tret till det rum, där Greene väntar. Han berät­tar att han fun­nit Beatriz, Guada­lupe och de andra. De läg­ger sig att sova och nästa dag beger han sig till Toombs läger igen, den här gången öppet som don César de Echa­güe. Han presen­terar sig och säger att han vill träffa Toombs. Denne frågar efter de hund­ra tusen dollar­na som lösen för Beatriz och vill ha en miljon guld­pesos i lösen­summa för Guada­lupe. Don César får sedan hälsa på sin fru och barn och Lupe viskar till honom att det finns en man bland bandi­terna som är på deras sida. Han har ett ärr på ha­kan. Don César tvingas att skriva ett brev till Guada­lupes mäktiga och rike far­far, Julián de Torres, och be om ett lån till lösen­sum­man för Guada­lupe. Don César försö­ker lura Toombs och påstår att han inte är ensam i läg­ret utan att Coyote också är där. Han säger att Coyote kommer att dyka upp under kväl­len och han slår vad med Toombs om detta. Om Coyote dy­ker upp trots bevak­ningen ska Beatriz, författa­rinnan och barnen friges utan att lösen­sum­man behö­ver beta­las men om Coyote inte kom­mer ska lösen­sum­man ökas till det dubbla. Toombs accepte­rar men me­dan alla fångarna och Toombs är samlade för att äta, blir en av Toombs män dödad av en kniv och bredvid honom är Coyotes varg­huvud ritat med blyerts. 

 

Kapitel 6: Kapten Cruces

Budbä­raren som Toombs skickat med brevet till Julián de Torres tar sig en paus på ett värds­hus för att förfris­ka sig och så att häs­ten ska få lite vila. Där möter han några sol­dater, under befäl av kapten Cruces, som var den som ledde kara­vanens eskort fram till grän­sen. Dess­utom finns César, Mario Lujan och brö­derna Lugones på värds­huset. Efter bråk med Timo­teo Lugones hittas brevet som don César skrivit till Guada­lupes farfar i banditens ficka. Solda­terna under kapten Bruces befäl försö­ker få denne att berät­ta vad han vet om var Guada­lupe hålls fången.

 

Kapitel 7: Don Césars saker

Toombs män söker efter Coyote i lägret. De vet inte att en av män­nen med ett ärr på ha­kan, Doral Cloves, har hjälpt Coyote. Nästa dag vill Toombs att don César ska tala om var Coyote göm­mer sig och lovar att släppa honom och hans fru om han berät­tar var Coyote finns. Han visar att han kan hålla sitt ord och Beatriz, Kathryn och barnen får lämna lägret eftersom han förlo­rade vadet kvällen före. Don César går med på att förrå­da Coyote. Guada­lupe låtsas ogilla hans beslut och vänder sig mot sin man full av av­sky. Det är inte värdigt en cabal­lero att förrå­da en vän. Coyote har ju hjälpt dem så mycket. Några av bandi­terna driver med don César och utma­nar honom på duell på pistol. Guada­lupe verkar inte bry sig om hennes man dödas eller inte och själv verkar don César mycket osä­ker på att handskas med en revol­ver och skju­ter till synes med stängda ögon. Men han träf­far med förunder­lig säker­het fast han sedan blyg­samt påstår att det bara var tur­skott. 

 

Kapitel 8: Räddningen

Toombs män ska fånga Coyote men de tänker först döda don César. Denne blir var­nad av Cloves, man­nen med ärret. Don César lyckas lämna sitt rum via föns­tret i tid för att klara sig från männen som kommer för att mör­da honom och beger sig till den plats där han gömt Coy­ote-kläder­na. Medan Coyote möter en efter en av bandi­terna kommer sam­tidigt mili­tären uppför vägen och med dem sonen César, Mario Lujan och bröder­na Lugones. Den ene efter den andre av Toombs män skjuts eller hängs och när näs­tan alla är döda lyckas Coyote fånga Toombs. Han har tänkt göra pro­cessen kort med denne men förhind­ras i sitt upp­såt av Guada­lupe, som vill spara Toombs liv. Coyote gör som Lupe vill och hjälper Toombs att kom­ma undan solda­terna. Lupe känner en rys­ning och blir tvek­sam till vad hon åstad­kommit. Har hon gjort fel som har för­hind­rat att Toombs döda­des? Det är en far­lig fiende till Coyote som nu fortfa­rande lever. Hon kanske kom­mer att ångra sig bit­tert.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan