Textruta: Coyote nr 57
Guadalupe
(Guadalupe)
av José Mallorqui


Coyote nr 57.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Guada­lupe (1947)

 

På svenska:  

Guada­lupe (1958)

 

Nr i den sven­ska serien: 38

 

Handling:

En man söker sin till­flykt på San Anto­nio-ran­chen. Trots att don César de Echagüe erbju­der ho­nom skydd på ranchen kän­ner han sig för­rådd och kid­nappar Beatriz de Echa­güe och flyr med henne och Kathryn Sneesby till Ari­zona. Han ho­tar också att kidnap­pa Guada­lupe som är på väg från Mexi­co till Kali­fornien. Don César känner sig makt­lös efter­som kidnapparen har Bea­triz i sitt våld och även hotar att till­fånga­ta hans fru.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Det här är en berät­telse som fångar lä­saren från för­sta stund. Man kan för­stå don Césars och Greenes ångest och vånda inför en fi­ende som visar så stor list och intelli­gens medan sam­tidigt Ricardo Ye­sares är för­satt ur spel. Histo­rien fort­sätter i näs­ta bok, El res­cate de Guada­lupe. Den jobbiga roman­författar­innan Kathryn Snees­by, som var med i Eran siete hom­bres malos, Un ilustre fora­stero, La firma del Coy­ote och El Secre­to Roto, är en av perso­nerna i his­torien. En annan person som varit med tidi­gare är Mario Lujan, som dök upp i Al servicio del Coy­ote, och som även kom­mer att dyka upp som Coy­otes medhjäl­pare i fort­sätt­ningen då och då.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Det finns många män och kvinnor som ver­kar vara fullständigt heder­liga efter­som de inte fått till­fälle till att vara ohe­derliga.  (Muchos hombres y mujeres son hon­rades porque nunca se les ha presen­tado la fácil opor­tuninad de dejar de serlo.)

Den för­lorade saken är alltid den mest roman­tiska.  (Las causas perdidas som siempre las más román­ticas.)

Det är i mot­gången som man lär känna de verk­liga vän­nerna.  (Es en la adver­sidad cuando se cono­cen las almas gran­des.) 

 

Kapitel 1: En veteran från Stone­wall

En veteran från ameri­kanska inbördes­kriget kommer till baren Bella Union i Los Ange­les. Hans namn är Robert Toombs och har under kri­get varit soldat i den kon­federera­de armén. Han blev dömd till döden, en dom som fort­farande vilar över hans hu­vud. Toombs ser sig tvungen att döda Bene­dict Carey, som är på väg att anmäla ho­nom och också tänker skjuta ho­nom. En dan­sös på Bella Union, Lindy la Follette, träffar Toombs och säger sig vilja slu­ta som dan­sös på baren. Hon får pengar av honom till resan till Ari­zona för att mö­ta honom där.

 

Kapitel 2: En författar­innas fantasi

Toombs kommer till San Anto­nio-ranchen och talar med don César och hans svå­ger. För­utom dessa är också Beatriz de Echa­güe, don Césars son och författar­innan Kathryn Snees­by närva­rande. När mili­tären kommer för att leta efter Toombs ser don César till att göm­ma Toombs i Guada­lupes rum.

 

Kapitel 3: Guada­lupes rum

Överste O’Brien sätter igång med att leta efter Toombs men efter hand blir militä­rerna överty­gade om att Toombs inte är där och läm­nar ran­chen. Toombs verkar ha flytt och don César upp­täcker att ett por­trätt av Lupe också har försvun­nit från hen­nes rum. Han och svå­gern Greene beger sig till Los Ange­les för att skicka ett tele­gram för att ta reda på var­för Toombs efter­söks av de militä­ra myndig­heter­na.

 

Kapitel 4: Förvåning

Men Toombs är kvar på ran­chen, slår don Césars son medvets­lös och kidnap­par Beatriz och roman­författar­innan. Han för iväg dem i en vagn dragen av två häs­tar. Då vag­nen passe­rar militär­kontrollen släpps den förbi då en vagn med kusk och två da­mer i vagnen inte väcker miss­tankar.

 

Kapitel 5: Bob Toombs förbry­telse

Don César och hans svåger får reda på att Toombs är en mör­dare och tjuv som är efter­lyst över hela lan­det. Äga­ren av Bella Union, Douglas, disku­terar med Yesares och skickar en pistol­man, Dynes, för att döda ho­nom, efter­som Yesa­res nämner att Douglas dödat en detek­tiv från Pinker­ton och begravt honom i källa­ren. Yesa­res träffas av två skott och Dynes är överty­gad om att han dö­dat Yesa­res.

 

Kapitel 6: Dubbel hämnd

Don César och Greene hittar den såra­de Yesares som miraku­löst har klarat livet efter­som hans fickur har träffats och böjt av kulba­nan. En cigarett­fimp förråder förö­varen. Don César klär om till Coyote på Yesa­res kontor och beger sig på jakt efter Dynes. Då han träffar denne erbju­der han honom att lämna honom i fred om han talar om vad som hänt med Lindy och vem det är som har givit honom i upp­drag att döda Yesa­res. Coyote upp­manar honom att döda Douglas och sedan fly från Los Ange­les. Dynes skjuter Douglas och dör där­efter förgif­tad av den sprit som Douglas har för­berett för ho­nom.

 

Kapitel 7: Ett brev

När César och Green åter­vänder till San Anto­nio-ranchen är ljuset fort­faran­de tänt i huset trots att det snart är mor­gon. De hittar César inlåst, bun­den och försedd med mun­kavel och ett brev från Toombs där han begär 100 tusen dollar i lösen­summa för Bea­triz. Dess­utom miss­tänker don César att Toombs kommer att för­söka få tag på Lupe som är på väg till­baka till Los Ange­les från Mexi­co. De blir över­ens om att don César och Greene ska rida till Palo­mas för att få Beatriz fri anting­en med våld eller ge­nom att betala den begärda lösen­summan. César får i upp­gift att skyd­da Guada­lupe tillsam­mans med Coyo­tes med­hjälpare, Lugo­nes-brö­derna och Mario Lujan.

 

Kapitel 8: Coyotes med­hjälpare

Don Césars son har ett samtal med bröderna Lugones där han ber om deras hjälp i Coyotes namn. Han för­klarar för dem att han och de tillsam­mans med Mario Lujan ska för­söka skydda Lupe medan hans far, Coy­ote och Greene försöker räd­da Beatriz.

 

Kapitel 9: Förföl­jelse

Don César och Greene för­följer Toombs och när det blir kväll kommer de fram till det sista värds­huset före Ari­zona. Där har Toombs varit för några tim­mar sedan, säger vär­den. Coyote misstänker värds­hus­värden för ränker och när han upp­täcker att Toombs är kvar blir det skott­loss­ning. Värds­husvär­den skjuts och även de hästar de kommit på och deras pack­hästar blir dö­dade. Toombs visar sig vara en mycket intelli­gent fiende och lyckas fly via en vatten­cistern. Han lämnar efter sig ett brev där han skri­ver att hans band nu säkert har tillfånga­tagit Guada­lupe. Coy­ote känner sig hjälp­lös efter­som han inte har några hästar att använ­da för att kom­ma vidare och fort­sätta förföl­jandet.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan