Textruta: Coyote nr 56
Seis tréboles
(Klöver sex)
av José Mallorqui


Coyote nr 56.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Seis tréboles (1947)

 

På svenska:  

Klöver sex (1958)

 

Nr i den sven­ska serien: 37

 

Handling:

Unge Cé­sar och don Sote­ro, en kali­fornier med för­näma anor, rider tillsam­mans från Mexico för att stop­pa i San Die­go. Där blir don Sote­ro lurad av en poker­spelare som spelar falskt. När han försö­ker häm­nas föröd­mjukas han just som don César i säll­skap med Albe­res anlän­der till sta­den för att söka efter sin son. Coyote försö­ker häm­nas don Sote­ro med hjälp av sin son.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

I den här histo­rien är även don Césars son med i hand­lingen, som efter hand inrik­tas på hämnd. Guada­lupe är kvar i Mexi­co med de mindre barnen medan César vill till pappa i Kalifor­nien. Boken är mycket under­hållan­de och spän­nande från för­sta kapit­let.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Du nöjer dig inte med att veta att du är mo­dig. Andra mås­te också veta det.  (No te com­place saber­te valien­te. Nece­sitas que tam­bién los de­más lo sepan.)

Om du vill age­ra som andra vill att du ska agera blir du aldrig lyck­lig.  (Si quieres portarte como los demás quieren que te portes, nunca serás feliz.)

De oför­tjänta föröd­mjukel­serna gör mest ont.  (Los castigos immere­cidos son los que más du­elen.)

 

Kapitel 1: På samma väg som conquista­dorerna en gång följ­de

César de Echagüe y Aceve­do är på väg från Mexi­co för att över­raska sin far i Kalifor­nien. På vägen dit träffar han don So­tero Gar­cías de las Lagu­nas som är på väg till San Die­go för att sälja tre tusen häs­tar till den ameri­kanska ar­mén. Don Sote­ro är en gam­mal kali­fornier med äro­rikt förflu­tet, som insis­terar på att den unge César ska ha säll­skap med ho­nom och hans män.     

 

Kapitel 2: San Diego

Don Sotero och César anlän­der till San Die­go. Efter att ha träf­fat den korrum­perade sheriff Pala­cios, en mestis som lever i lagens utmar­ker, och som don So­tero har ett ky­ligt sam­tal med, låter don Sote­ro sina män ta hand om hästar­­na medan han och César rider till ett värds­hus för att äta mid­dag. Där träffar don Sotero en caballe­ro vid namn Kurt Trot­man och de bestäm­mer sig för att spela po­ker tillsam­mans med några andra på värds­huset.

 

Kapitel 3: I spel visar caballe­ron sitt rätta ansik­te

Poker­partiet börjar och till en början är insat­sen begrän­sad till en dollar men efter ett tag före­slår Trot­man att den grän­sen ska slopas. Till en början vinner don Sotero men sedan vänder tu­ren och Trotman börjar vinna istäl­let. Don Sotero försöker avslu­ta parti­et ett par gånger men blir överta­lad att fort­sätta och till slut har han förlo­rat alla hästar­na han skulle sälja till armén. César har följt spe­let och sett Trot­man göra vissa konstiga rörelser med händer­na och yttrar sig så att Trotman tolkar det som att César påstår att han spelar falskt. Trot­man svarar César på ett förkle­nande och förakt­fullt sätt och César förlo­rar besin­ningen och drar en av sina revolv­rar och skjuter mot Trot­man. Sheriffen som står nära slår undan Césars hand sam­tidigt som skottet går av, vilket resul­terar i att Trotman endast träf­fas i ena örat. Efter att don Sotero och César lämnat värds­huset upp­täcker Trotman och sheriffen att kort­leken inte längre är kvar på bor­det. Den måste ha tagits med av don Sote­ro eller César. Det är allvar­ligt efter­som det kommer att fram­gå av korten i leken att Trot­man spelat falskt. Man kom­mer att hitta dubb­la upp­la­gor av klöver 6, 7, 8, 9 och 10 och fler ess än fyra. Palacios erbju­der sig att ställa sig på Trot­mans sida när don Sote­ro åter­vänder för att kräva tillbaka de förlo­rade hästar­na. För den tjänsten vill han dock ha 250 stycken av häs­tarna som ersätt­ning för tjänsten.

 

Kapitel 4: Rätt men uran makt

César visar för don Sotero att Trot­man har fuskat och don Sotero bestäm­mer sig för att häm­nas. Innan han beger sig till­baka med de två av sina män som vill hjäl­pa ho­nom ser han till att César binds vid ett träd så att han inte kan följa efter. Han vill inte att den unge man­nen utsätts för någon risk.  

 

Kapitel 5: Förned­ring

När don Sote­ro kommer tillbaka till San Die­go mottas han av Trot­man, som med hjälp av sina män dö­dar hans två följe­slagare och avväp­nar honom. Därefter blir han föröd­mjukad offentligt. Han kläs av och bli ner­smetad med tjära och rullad i fjäd­rar från en ma­drass. Just då gör en annan kalifor­nier med sin indian­ske betjänt intåg i staden och får se de döda­de män­nen och den nersme­tade don Sotero. Sheriff Palacios känner med­lidande med don Sotero och hjälper honom till fängel­set där han får ligga i en cell.

 

 

Kapitel 6: Don César kom­mer till sta­den

Den kalifor­nier som har kommit till sta­den är don César som anlänt dit för att träf­fa sin son. Denne berät­tar allt som hänt för sin far. Båda möter Pala­cios och Trot­man som tillsammans med sina män kommer för att förbe­reda hämt­ningen av hästar­na. De två har ett sam­tal som också don César deltar i och det bestäms att hästar­na ska hämtas nästa dag. När Trotman har läm­nat dem före­slår sheriffen att don César kan påstå att han och don Sotero hade en överens­kommel­se om att han skulle komma för att häm­ta hästar­na som betal­ning för en skuld. I så fall kan inte Trotman kräva hästar­na som betal­ning för spels­kulden. Palacios är beredd att stödja en sådan påstådd överens­kommel­se mot att han får ett hundra­tal hästar i provi­sion. Don Sotero skulle på så sätt slippa förlo­ra de flesta av hästar­na till en falskspe­lare som Trot­man. 

 

Kapitel 7: Don César beger sig iväg och Coyote kommer

Två india­ner från francis­kanerklost­ret sköter om don Sotero och försöker få bort tjäran och fjädrar­na som han är täckt av. She­riffen hjälper dem efter­som han känner sig med­skyldig till vad som hänt. Don César och hans son läm­nar staden i all obe­märkt­het och senare på kvällen rider istället Coy­ote in i sta­den.

 

Kapitel 8: Tjära, fjädrar och blod

White och Jacks, de två av Trot­mans män som mest aktivt deltog i förned­ringen av don Sotero tidi­gare på dagen, tvingas av Coyote att klä av sig nakna i värds­huset, smeta in varan­dra med tjära och rulla sig i fjäd­rar. Coyote tvingar dem sedan att dansa nerkle­tade med tjära och fjädrar och bli utskratta­de av gästerna på värds­huset så som det skratta­des åt stackars don Sotero.

 

Kapitel 9: Mer blod

Coyote dödar två av Trot­mans män. En av dem försö­ker skjuta honom och Coyote skjuter pistolen från hans hand men skot­tet fort­sätter rakt in i hjärtat på mannen. Den andre, en ökänd ban­dit, tror också att han ska kunna skjuta Coy­ote som dock är snab­bare

 

Kapitel 10: Övergiv­na gator

Några av Trot­mans män beger sig till doma­rens kontor där också she­riffen är för att döda honom och doma­ren. Det  blir skott­lossning som resul­terar i att doma­ren och flera av Trotmans män dö­das medan she­riffen såras. Hold­ritch, den ende av Trotmans män som har överlevt, beger sig tillbaka till den­ne på värdshu­set. Där ser de två en siluett dra förbi fön­stret. Det måste vara Coy­ote som kom­mer.

 

Kapitel 11: Coyotes rätt­­visa

Don Sotero vill i sin galen­skap försöka hitta sin vän Pala­cios. Han hittar kläder och en stor sombre­ro i fängel­set och efter­som han inte är inlåst kan han iklädd kläder­na och hatten bege sig mot värds­huset. Där befin­ner sig Trotman och de få män han har kvar. När de ser sombre­ron genom fön­stret tror de att det är Coy­ote som kom­mer. César och Alberes försöker hjälpa don Sote­ro men han blir skju­ten i huvu­det under den skottloss­ning som upp­står. Alberes skjuter Trot­mans män och denne förstår att det är hög tid att fly. Det är dock för sent och plöts­ligt befin­ner han sig fram­för Coy­ote och ett poker­bord. Coyote inbjuder honom till ett parti poker men använ­der den lek som använ­des under parti­et då Trotman lura­de don Sotero, leken med extra­kort. Pala­cios ligger sårad under ett bord och Coyote har lovat ho­nom att han ska få skjuta Trot­man om denne försö­ker dra pistol mot Coy­ote. Trot­man drar sin revolver då Coyote ett ögonblick verkar distra­he­rad men Pala­cios skju­ter inte. Coyote befin­ner sig i en fruktans­värd situa­tion. Senare visar det sig att she­riffen hade svim­mat under bor­det. Plötsligt börjar Hold­ritch, en av de som alla trodde vara döda runt bor­det, röra sig och Trot­man som varit säker på att Hold­ritch också var död blir så för­skräckt att han istäl­let skjuter flera skott mot den­ne. Coyote får då på så sätt en gratis­chans att rädda sitt liv och dö­dar Trot­man.

 

Epilog:

Don Sotero blev skju­ten i huvu­det under skottloss­ningen men skadan i huvu­det gör att han återfår förstån­det. Sheriff Palacios följer Coyotes instruk­tioner och säl­jer hästarna till armén. Pengarna läm­nar han till Pala­cios. Dock har det fötts många föl under den tiden som hästar­na har funnits utan­för San Diego. Dessa föl skänker don Sote­ro till she­riffen och de blir goda vän­ner för livet.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan