Textruta: Coyote nr 55
Los servidores del círculo verde
(Gröna cirkelns tjänare)
av José Mallorqui


Coyote nr 55.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Los servidores del círculo verde (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Två kinesiska brödra­skap står mot varan­dra bero­ende på en tron­följds­fråga i ett orienta­liskt land. Invånare i Los Ange­les vill utnyttja konflik­ten för att utro­ta den kine­siska popu­lationen och ta över de­ras rikedo­mar. En av dessa män dödar fader Jacin­to och kastar skul­den för mor­det på det kine­siska sam­hället. Mitt i alla dessa omstän­dighe­ter befin­ner sig Coyote som för­söker häm­nas fader Jacin­tos död.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

I denna bok spelar Coy­ote en under­ordnad roll i det drama som presen­teras. Praktiskt taget ingen i det vanliga per­son­galleriet finns med i hand­lingen och det anmärk­ningsvärda är att en per­son som stött Coy­ote vid så många till­fällen, fader Jacin­to, blir dö­dad.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Betala av en skuld med lite bly och mycket guld.  (Saldar con poco plomo una deuda de mucho oro.)

Hat är de svagas arv.  (El odio es patrimonio de los débiles.)

Nationens intresse är vikigare än privata intressen.  (Frente al interés de la nación carecen de importancia los inte­reses par­ticu­lares.)

Benä­genheten att säga för mycket har gjort mer skada än att vara tyst.  (La afición a hablar demasiado ha hecho más daño que el silencio.)

Den som alltid varit fattig beklagar sig inte över sin fattigdom.   (El que siempre ha sido pobre no lamenta el serlo.)

 

Kapitel 1: Ett anbud till Coyote

Chin Tay är medlem i brödra­skapet Gröna cirkeln, som arbetar för kine­siska intressen och Kinas makt. ’Grö­na cirkeln’ i brödra­skapets namn syftar på den gröna sna­ra som läggs om halsen på dess fiender då de avrät­tas. Brödra­skapet har en högsta chef, fyra mäs­tare och tusen­tals anhängare. Chin Tay är för­ste mästa­ren och fruktar för sitt liv då han går på Los Angeles gator på nat­ten och sätter upp anslag om hjälp från ­Coyote.       

 

Kapitel 2: Ledaren för gröna cir­keln

De tre andra mästar­na är över­ens om att Chin Tay mås­te dödas men behö­ver högste chefens, Tsue Sungs, godkän­nande. Chin Tay har vägrat att följa de order han fått och So Ling, en av mäs­tarna, skaffar tillstån­det från Tsue Sung. Då Chin Tay är bor­ta kom­mer tre mäs­tare att vara kvar, alla med ambi­tioner att bli högste chef då den gam­le avli­der. Som tecken på att Tsue Sung god­känt likvi­dationen av Chin Tay får So Ling tillfäl­ligt hans ring att visa upp.

 

Kapitel 3: Gröna cirkelns rättvisa

So Ling visar chefens ring och två tjä­nare i Gröna cirkeln får i upp­drag att döda Chin Tay. En av dem ska sticka kni­ven i ho­nom och den andre ska lägga den gröna snaran om hans hals. Huey Chang, en av de andra mästar­na med stora ambi­tioner för egen räk­ning, har skaffat en kopia av che­fens ring och använ­der den för att ge order om att döda So Ling, vilket också sker innan denne hunnit hem. Huey Chang dö­das sedan på order från högste che­fen, Tsue Sung. Denne vet om den falska ringen.

 

Kapitel 4: Chin Tay möter Coyote

Coyote har sett de upp­satta anslagen och har ett samtal med Chin Tay med bröderna Lugo­nes hjälp. De två tjänar­na i Gröna cir­keln som har fått i upp­gift att döda mäs­taren vaktas av brö­derna under tiden som denne berät­tar histo­rien för Coyote. Chin Tay säger att den unge man som han har hand om inte är hans egen son utan är son till kungen av De tjugo­fem öarna. Pu Tsi, som han heter, vill inte ta över tro­nen efter sin far och passar inte att bli kung. Chin Tays egen son, där­emot, har tagit den plats som kungens son efter­lämnat på De tjugofem öarna, och är med sin person­lighet lämp­lig som tron­följare. Inför faran av en kom­mande tvist om tro­nen har kungen beord­rat Chin Tay att döda Pu Tsi, men han har inte kun­nat det efter­som han älskar Pu Tsi som sin egen son. Det finns andra intres­sen som föredrar att den komman­de kon­ungen i landet blir svag och därför försö­ker skydda Pu Tsi. Medan brödra­skapet Gröna cir­keln vill döda honom gör brödra­skapet Svarta dra­ken allt för att skyd­da honom. Chin Tay vill rädda pojkens liv och är beredd att betala Coy­ote en förmö­genhet för att räd­da Pu Tsi. Coyote vägrar att enga­gera sig i sa­ken men Chin Tay är ändå säker på att Coyote kommer att skyd­da pojken. Kort efter mö­tet med Coyote dödas Chin Tay då de två utsed­da mördar­na släpps av bröder­na Lugones.  

 

Kapitel 5: Svarta dra­­kens an­komst

Många kine­ser från brödra­skapet Svarta dra­ken är på väg till Los Angeles. Det ger möjlig­heter för några av sta­dens män med rym­ligt sam­vete att försöka upp­vigla folk mot kine­serna. Luis Cole, Henry War­ten­­berg, John San­­ford och Arthur Bent träf­fas på hotell del Rey don Carlos för att lägga upp pla­ner på hur de ska upp­vigla folk mot kineserna och hur de ska kunna dra fördel ekono­miskt av det hela. De vet att många kine­ser har stora rikedo­mar, butiker och värde­föremål i Los Ange­les. Dess­utom finns Pu Tsi, som kan bli en veri­tabel kassa­ko för dem. Brödra­skapet Gröna cirkeln är vil­lig att betala stora sum­mor för att han ska för­svinna, samtidigt som brödra­skapet Svarta draken i San Fran­cisco är villig att betala mycket för motsat­sen. Arthur Bent väljer att hoppa av konspira­tionen men lo­var att inte avslöja det han vet om pla­nerna. Han lämnar de tre män­nen, som beger sig till Bella Union för att star­ta uppvig­lingen. De går dit i säll­skap med don Cé­sar, som inte kän­ner till de­ras pla­ner och som inte ens vill prata illa om kine­ser.

 

 

Kapitel 6: Don Clau­dio Coro­nel

Don Claudio Coro­nel tillhör en gammal kali­fornisk familj och gifte sig med en kine­sisk kvinna som ärvt en stor förmö­genhet efter sin far. De fick en dotter som heter Jaz­míne och som nu vill gifta sig med Pu Tsi. Don Clau­dio motsät­ter sig detta och accep­terar Luis Coles erbju­dande om att döda Pu Tsi. För den sakens skull mås­te don Claudio få sin dotter att tro att han accep­terar att hon gifter sig med Pu Tsi så att Pu Tsi läm­nar sitt göm­ställe.

 

Kapitel 7: Jazmíne Coro­nel

Efter att Don Clau­dio pratat med sin dotter beger sig hon till fader Jacin­to för att förbe­reda bröl­lopet. Denne, som förstår vilken fara Pu Tsi löper säger till henne att omedel­bart återvän­da hem. Hon får vänta tills han har hunnit prata med Don Clau­dio. Luis Cole och en medbrotts­ling går in i kyrkan för att prata med fader Jacinto och det slutar med att den­ne skjuts till döds.

 

Kapitel 8: Coyote på spåret

När det upp­täcks att fader Jacinto har skju­tits kom­mer snart don César och Yesares dit. Don César kan inte und­vika att tårar drop­par från hans ögon. Fader Jacinto har betytt så mycket för ho­nom sedan han var liten och han var också en av de få männi­skor som kände till hans dubbel­liv. Han försö­ker få reda på vem som har skjutit fader Jacinto men det vill den­ne vill inte tala om. Han näm­ner dock nam­nen Jazmíne Coronel och Pu Tsi innan han avli­der. Don César och Yesa­res för­söker följa spåren efter mör­darna.

 

Kapitel 9: Utbrottet

Coyote gör förfråg­ningar i Jaz­mínes hem och försöker få tag på Pu Tsi, men denne har kidnap­pats och också Jaz­mínes far kidnap­pas. På morgo­nen hörs larm från San Pedro-hållet. Det är medlem­mar i brödra­skapet Svarta draken som har stigit av båtar­na och börjar närma sig Los Ange­les.

 

Kapitel 10: Raseri

Medlem­mar av brödra­skapet Svarta dra­ken väller in i staden för att gå till an­grepp mot brödra­skapet Gröna cirkeln och räd­da Pu Tsi. Luis Cole träffar Warten­berg och San­ford som börjar bli rädda för vad de satt igång. De undrar om Cole har mördat fader Jacin­to, men Cole ljuger och förnekar det. Han till­står dock att det är han som är ansva­rig för att Arthur Bent kniv­dödats. Denne har hit­tats med en grön snara om halsen så att skul­den för hans död kas­tas på kine­serna. De två andra tror inte på hans för­säkran och det blir skott­loss­ning. Cole skjuter sina båda med­brotts­lingar. Don César pratar med en vapen­handlare som hört skotten och sålt ammu­nition till Cole. Denne uppger inte Coles namn men don César börjar fun­dera. Han kom­mer fram till att don Clau­dio ligger bakom mor­den och att Cole står i tur att mör­das. Han gör ett besök hemma hos Cole, som håller på att packa för att läm­na Los Ange­les. 

 

Kapitel 11: Coyotes rätt­visa

Det utbry­ter skott­loss­ning mellan de två brödra­skapen men snart bildas garden av med­borgare som letar upp kine­ser, dömer dem i provi­soriska rätte­gångar och hänger dem. Många kine­ser dör innan Coyote kan sätta stopp för detta bar­bari. Tsue Sung ställs inför rätta och får frå­gan om vem som dö­dade fader Jacin­to. Han kastar skulden på Pu Tsi för att den­ne ska hängas. Tsue Sung blir själv skju­­ten och strax efteråt hörs kavalle­riet komma från fort Moore. Men det är inte solda­terna utan Coyote med två man, en som blåser i flöjt. Men alla tror att solda­terna kommer och många flyr. Coyote skju­ter de män som age­rat domare och av­rättat kineser och sedan räddar han Pu Tsi, som Chin Tay för­ut­spåd­­de innan han blev dö­dad. Kine­ser begravs i en mass­grav och dit kommer Coyote med Luis Cole, bakbun­den och med mun­kavle. Coyote hitta­de en näs­duk i sakri­stian bredvid den mör­da­de fader Jacin­to och såg senare Cole packa ner liknande näsdu­­kar inför sin flykt till San Fran­cisco. Cole får sona för sina brott. Han dödade fader Jacinto men också sina med­brotts­lingar och är skyldig till att massor av kine­ser dödats. Han begravs levan­de ovanpå liken av kineser i mass­graven. På den minnes­sten som senare reses står Pu Tsi namn men han kla­rar sig. Han och Jaz­míne gifter sig och ägnar sig fram­gångs­rikt åt frukt­odling i Impe­rial Valley utan att det blir känt att de bor där. Men det sägs att Coyote kom­mer och hälsar på dem då och då och ligger över i deras hus någon natt då han är i grann­ska­pet.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan