Textruta: Coyote nr 54
Máscara blanca
(Vita masken)
av José Mallorqui


Coyote nr 54.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Máscara blanca (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

En ny maske­rad per­son dyker upp i Los Ange­les och dödar hög­re militä­rer. Bero­ende på maskens färg kallas den maske­rade ”Vita masken” och får sym­pati från kalifor­nierna efter­som endast nord­ameri­kanare dödas. Coyote försöker demas­kera sin fien­de.  

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Hand­lingen i boken påmin­ner om Hura­cán sobre Monter­rey men här utpekas en nord­ameri­kansk general som skyldig istället för don César de Echagüe. Först i bo­kens slut avslöjas Vita maskens iden­titet. Hand­lingen äger rum i Los Ange­les med don César, Ricar­do Yesares och Lugones-bröder­na i person­galle­riet. Guada­lupe och unge César är kvar i Mexico på Todo-ran­chen. 

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Den som använder våld för att upp­nå seger kan inte avstå från sin styrka ens ett ögon­blick.  (Quien utiliza la fuerza para optener la victoria no puede dejar de ser fuerte ni un instante.)

Sitta vid dörren till sitt hus och vänta på att fien­dens lik bärs förbi.  (Sentarse en la puerta de su casa y esperar a ver pasar el cadáver de su enemigo.)

För en jägare av lejon och tigrar är inte kaniner så viktiga.   (Para el cazador de liones y tigres, los conejos carecen de importancia.)

Kalla bröd för bröd och vin för vin.  (Llamar al pan, pan y al vino, vino.)

Den som griper till svärd ska med svärd förgås.  (Quien a hierro mata, a hierro muere.)

De bäst bevarade hemlig­heter­na är de som aldrig har avslöjats för någon.  (Los secretos mejor guardados son los que no se cuentan a nadie.)

Vissa saker är bättre att igno­rera än bry sig om.   (Ciertas cosas estás mejor ignoradas que sabidas.)

Den som säljer sig en gång säljer sig lätt igen.  (Quien se vende una vez, se vende dos veces.)

 

Kapitel 1: Vita masken

En bankett i Los Ange­les hålls till general Sea­birds ära och stadens cele­briteter besöker tillställ­ningen tillsam­mans med många mili­tära befäl­havare. General Sea­bird är mycket illa om­tyckt av många av över­starna och kali­fornier­na. Han håller ett anfö­rande som slutar med en kon­fronta­tion med don César efter att denne skojat på gene­ralens bekost­nad. Efter anfö­randet pratar de två men blir avbrut­na av över­ste Nord­hoff som bryskt lägger sig i sam­talet. Det slutar med att han och gene­ralen bestäm­mer sig för att duellera vid muren i träd­gården. Don César under­håller sig med en ung dam, Cari­dad Romero, som verkar ner­vös och vill dra iväg med don César bort från träd­gården, som om hon vill att han inte ska se något. En kort stund ser don César en svart­klädd person med vit mask bland buskar­na och sedan hörs ett skott följt av ytter­ligare tre.   

 

Kapitel 2: Ett chocke­rande brott

Överste Nord­hoff har blivit skju­ten och miss­tankar­na riktas mot gene­ral Seabird, efter­som han har flytt sce­nen. Över­ste Elliot tar befälet över situa­tionen, ger order om att gene­ralen ska gripas och försöker samla ihop vitt­nen. Han vill kvar­hålla don César men denne hän­visar till seño­rita Rom­ero, som kan vittna till hans förmån men hon är inte längre kvar. Det kommer upp­gifter om att general Seabird har setts bege sig till San Pedro för att fly med en båt däri­från. Don César lovar att avge vittnes­mål senare och då han går mot sin vagn för att åka hem blir han beskju­ten och ett skott viner förbi otäckt nära.

 

Kapitel 3: En varning

Don César har tidi­gare fått höra av Ricar­do Yesares att en person med vit mask har börjat upp­träda i Los Ange­les. Denne maske­rade, kallad Vita masken, är populär bland den kalifor­niska allmän­heten då han endast dödar nord­ameri­kaner, speciellt mili­tärer. När don César åker tillbaka i sin vagn till sin ranch upp­täcker han att kusken har bytts ut. Den falske kusken är en av Vita mas­kens med­hjälpare eller Vita masken själv och han varnar don César för att berätta något om att han sett en person med vit mask före  mor­det när han senare ska vittna inför militär­dom­stolen.

 

Kapitel 4: Seño­rita Romero

Don César besöker seño­rita Romero Caridad i fas­terns blå hus, som allmänt kallas just Blå hu­set. Hon är dot­ter till Carlos Rome­ro, som blev skjuten efter att ha gripits av militär­myndig­heterna vid tiden för revi­sionen av mark­rättighe­terna. Caridad träffar fastern doña Paz och Lucila Martos, som är sällskaps­dam till Caridad Romero. Dess­utom träffar han Lucila Martos bror Antonio Martos, som har ett talfel och har svårt för att prata. Don César och Cari­dad talar om Vita masken och hon döljer inte att hon känner honom. Hon lovar att stöd­ja don Césars version om han uppger att han var i hennes sällskap då skotten avlossa­des. Då Don César ska träffa Vita mas­ken, som verkar bo på egen­domen, hittar han ett med­delande från den­ne där han skriver att don César kan säga vad han vill vid förhö­ret och även säga att han sett Vita mas­ken i träd­gården.         

 

Kapitel 5: Militär­domstolen

De mili­tära befäl­havarna tvekar att döma en gene­ral för mord trots att de tror honom vara skyl­dig. En bätt­re lösning vore att gene­ralen begick själv­mord. Ett par av över­starna besöker gene­ral Seabird i cellen och ger honom en revol­ver med ett skott. De låter honom själv avgöra om han ska ta livet av sig eller degra­deras och bli hängd.    

 

 

Kapitel 6: Ett besök hos överste Elliot

När överste Elliot kommer hem får han besök av Vita masken som skju­ter honom. Vita masken lägger efter mordet ett med­delande i fickan på liket, vars innehåll ytter­ligare stödjer anklagel­sen mot gene­ralen.  

 

Kapitel 7: Coyotes akti­vitet

Coyote gillrar en fälla för Vita masken med hjälp av Lugo­nes-bröderna och Ricar­do Yesares, som agerar som Coy­ote. Tillsam­mans med Evelio Lugo­nes blir Yesares lock­bete för att fånga Vita mas­ken. En av den­nes medhjäl­pare, iförd vit mask, tas till fånga. Coyote står tillsam­mans med Caridad och ser på och hon förund­rar sig över att Coyote arbe­tar mot Vita masken och på det sättet stöd­jer nord­ameri­kanerna. Vita masken försöker ju häm­nas hennes fars död. Coyote svarar att fadern verk­ligen förtjä­nade att avrättas då han inte kunde för­svara sin ranch. Cari­dad tystnar när hon hör detta hår­da och orätt­­visa utta­lande men blir inte så upp­rörd som Coyote förvän­tat sig från en dot­ter. Den person som dolde sig bakom den vita masken visar sig vara Anto­nio Martos, brodern till Cari­dads sällskaps­dam. Doña Paz, som över­raskande har hjälpt Coyote att fånga Vita maskens medhjäl­pare, tjuv­lyssnar senare på natten vid brors­dottern Cari­dads dörr då hon har ett sam­tal med den verk­lige Vita masken. Doña Paz hör hur denne säger till Caridad att Anto­nio får skylla sig själv och att han inte tän­ker hjälpa ho­nom. Caridad har svårt att för­lika sig med den atti­tyden hos Vita mas­ken.

 

Kapitel 8: Ett med­delande

Den dag då rätte­gången ska äga rum mot gene­ralen finns en arti­kel på första­sidan av Los Ange­les-tid­ningen Star med ett tillkänna­givande från Coyote om att en av Vita maskens män har fångats av ho­nom och att han tänker över­lämna denne till de mili­tära myndig­heterna om gene­ralen skulle förkla­ras skyldig. Om Vita masken eller hans män där­emot släpper upp­gifter till rätten som resul­terar i att gene­ralen frikänns lovar Coyote att släp­pa fången utan att ta reda på hans iden­titet. Skulle artikeln i tidningen inte hjälpa gene­ralen är Coyo­tes plan att denne strax före domen för­kunnas ska bestäl­la en kopp te, som när han dricker dess inne­håll gör honom med­vetslös och då han förs till sjuk­stugan ska brö­derna Lugo­nes befria honom från sol­daterna och föra bort honom. Gene­ral Seabird, som har lovat att bestäl­la teet, gör det också och blir snart medvets­lös. Men det går ändå snett! Då gene­ralen förs till sjukavdel­ningen väntar Vita masken där på solda­terna som kommer bä­randes med den anklagade och skjuter flera skott mot ho­nom som träffar. Don César och hans svåger ser brö­derna Lugo­nes rida bort. Don César är rädd för att de kom­mer att leda Vita mas­ken eller dennes män till den hydda där Anto­nio, Vita maskens medhjäl­pare, är gömd för att röja den­ne ur vägen. Han skriver ett ano­nymt medde­lande till rättens ordfö­rande, överste O’Brien, där han talar om var fången finns och före­slår att över­sten ska skicka en trupp för att häm­ta fången.

 

Kapitel 9: Coyotes rättvisa

Antonio Martes, den falske Vita masken som suttit fängs­lad i en hydda, hämtas av en militär­trupp. Under tiden befin­ner sig Coyote i Blå huset och träffar doña Paz och Lucila Martos, som hela ti­den har upp­trätt som Cari­dad Rome­ro, medan den verk­liga Caridad har varit Lucila och äg­nat sig åt att häm­nas sin fars avrätt­ning maske­rad med vit mask. Vita masken, dvs den verk­liga Cari­dad, ligger gömd och skju­ter mot Anto­nio Martes när han förs förbi av militär­truppen. Hon träffar Anto­nio i armen och i viller­vallan kom­mer denne undan och rider till Blå huset. Där träffar han Lucila Mar­tos, dvs den verk­liga Cari­dad Rome­ro, som hunnit tillbaka till huset före honom. Antonio, som inte heter Martes utom Romero i efter­namn är kusin till Cari­dad. Han har varit hennes medbrotts­ling och varit föräl­skad i henne. Men nu har han fått nog. Solda­terna hörs komma och Cari­dad försö­ker fly men skjuts av Anto­nio. Hon dör och han försöker även skjuta doña Paz och Lucila Mar­tos efter att ha skjutit sönder låset på dörren. Men där möts han av Coyote som är en bråk­dels sekund snabba­re med revol­vern än Anto­nio. Coyote råder honom att fort­sätta vara Anto­nio Martes och låta Lucila Martos fort­sätta vara Cari­dad Rome­ro. Även Antonio avli­der och gene­ral Sea­bird, som bara sårats blir fri­känd. Den verk­liga Lucila Martos, som nu fort­sätter sitt liv som Cari­dad Rome­ro, undrar hur Coy­ote kunde komma på att hon inte var Carlos Rome­ros rik­tiga dotter utan bara spe­lade det, svarar Coyote att han miss­tänkte det efter att ha sett hennes reak­tion på hans hårda och orätt­visa utta­lande om Carlos öde. Både den verkliga Cari­dad och hennes kusin begravs i famil­jen Rome­ros grav­kammare medan doña Paz står gömd bakom en pelare och ser på. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan