Textruta: Coyote nr 51
La firma del Coyote
(Coyotes underskrift)
av José Mallorqui


Coyote nr 51.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La firma del Coyote (1947)

 

På svenska:  

Coyotes under­skrift (1958)

 

Nr i den svenska serien: 42

 

Handling:

Holgate fort­sätter försöka döda don Pedro Cele­stino Carva­jal de Ama­rantes genom att hyra beväp­nade män för att mör­da ho­nom. Men Coy­otes för­måga att dyka upp som don Pedros dubbel­gångare gång på gång för­svårar för mör­darna sam­tidigt som det för­virrar don Pedro.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

De stän­diga bytena av förkläd­nader och förvirr­ingen det ska­par gör läs­ningen spän­nande och håller intres­set uppe. Boken, som är en fort­sättning på Un ilustre fora­stero är mycket under­hållan­de läs­ning.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Fanta­sin överträffar verklig­heten.  (La fantasía supera a la rea­lidad.)

När hun­den dör är ock­så rabie­sen borta.  (Muerto el perro se acabó la rabia.)

Sälj inte skin­net förrän björ­nen är skju­ten.  (No vender la piel del oso antes de matarlo.) 

 

Kapitel 1: Mellan­spel i Los Ange­les

Thomas Hol­gate ger den unge pistol­mannen Eddie Manners i upp­drag att döda don Ped­ro Cele­stino Carva­jal de Ama­rantes. Han upp­täcker då att den rikt­iga huvud­boken över räken­skaperna, där alla över­föringar av mark från don Pedro till Hol­gate är note­rade, har försvun­nit ur kassa­skåpet. Det måste vara den som upp­trädde som don Pedro vid före­gående dags besök som har tagit böck­erna.

 

Kapitel 2: Mellan­spel på San Anto­nio-ran­chen

Don César berättar om don Pedro för svå­gern. Sonen César framför med­delande från Yesa­res att Timo­teo Lugo­nes har rappor­terat att Eddie Man­nings har haft möte med Hol­gate och efter det har ridit sö­derut.

 

Kapitel 3: Eddie Manners snubb­lar men mär­ker det inte

Eddie Manners spelar poker med en mexi­kan vid namn Juan María Velas­co i San Cle­mente. Han vinner en stor sum­ma pengar. Velasco säger att han har kom­mit för att möta två främ­lingar som är på väg till sta­den. Velas­co är i verklig­heten don César som har för­klätt sig till don Pedro ännu en gång.

 

Kapitel 4: En ny över­rask­ning för don Pedro

Don Pedro, Bam­bino och roman­författa­rinnan Kath­ryn Snees­by närmar sig San Cle­mente då de möter en grupp beväp­nade män med näsduk för nedre delen av ansiktet, bland vilka finns Eddie Man­ners. Don Pedro får en ny över­rask­ning. Då Manners känner igen Juan María Velasco, dvs don Ped­ro, hälsar han ar­tigt på säll­skapet, tilltalar don Pedro med namnet Velas­co och låter dem pas­sera. På värds­huset i San Cle­mente blir han återigen igen­känd som Velas­co, cabal­leron som obe­rört förlo­rade 10 tusen dollar under nat­ten.

 

Kapitel 5: Nya problem för Don Pedro

De tre rese­närerna anlän­der till Los Ange­les. Medan Bam­bino och Kathryn tar in på ho­tellet rider don Pedro för att träffa sin för­valtare. Hol­gate är inte hemma men pi­gan känner igen honom som den per­son som stal huvud­boken ur kassa­­skåpet för några da­gar sedan. Hon låser in don Pedro, hämtar po­lisen och när Holgate kom­mer hem får han reda ut saken och be om ur­säkt. Pigan som får en utskäl­lning känner sig föro­rättad och läm­nar omedel­bart sin tjänst för gott. Don Pedro får tills­vidare 10 tusen dol­lar av Holgate och de kom­mer över­ens om att träffas igen på kväl­len. Efter att don Pedro åter­vänt till hotell del Rey don Carlos får Hol­gate besök av Fa­vard, eller Calde­ron som han kallar sig i Los Ange­les, och Holgate ger också honom i upp­drag att döda don Pedro. Om Calde­ron dödar don Pedro när han åter­vänder på kvällen lo­var Holgate honom 25 tusen dollar plus de 10 tusen dollar­na som don Pedro har fått i för­skott. Då Holgate blir ensam öpp­nar han kassa­skåpet och ser där Coy­otes märke, ett varg­huvud, ritat med krita.

 

 

Kapitel 6: Ett par cabal­leros

Don Pedro och don César träffas på ho­tellet och har en avslapp­nad konver­sation med varan­dra. Då Kath­ryn Snees­by kommer beger sig don César iväg för att slip­pa författa­rinnan. Kathryn och don Pedro äter mid­dag på ho­tellet tillsam­mans men blir bägge dro­gade av något i maten. De somnar så fort de kommer till sina rum.

 

Kapitel 7: Priset för en förbry­telse

Holgate hoppas att don Pedro snart är död. När han hör ett skott tror han att Calde­ron har utfört mordet och förbe­reder sig för att i sin tur döda Calde­ron. Men när han kommer till platsen där han förvän­tar sig finna liket ser han istäl­let Coyotes märke ritat på väg­gen. När han kom­mit in igen mö­ter han Favard som begär pengar­na han skulle få för att döda don Pedro. Holgate försöker få reda på var liket finns för att se att don Pedro verk­ligen är död. Hol­­gate försöker mörda Favard men Coy­ote förhindrar det och lovar att låta Holgate leva om han under­teck­nar ett papper där han erkän­ner att han stulit don Pedros egen­domar och försökt döda ho­nom och dess­utom läm­nar sta­den.

 

Kapitel 8: Två fiender till Coyote

Då Holgate kommit till Santa Ana stöter han på Eddie Manners och hans män på värds­huset. Calde­ron, dvs Favard, är där till­sam­mans med Manners och denne låter de två prata med varan­dra och rider själv iväg. Sam­talet slutar med att Holgate blir väldigt arg och skju­ter mexi­kanen. Mannings kom­mer till­baka och när han sett vad som hänt vill han tillba­ka till Los Ange­les för att kom­ma åt Coy­ote med Hol­gate som lock­bete. Han vill häm­nas sin far som en gång dö­dades av Coy­ote.

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Don Pedro vak­nar på hotel­let efter att ha sovit dro­gad i två dygn. Ricar­do Yesa­res bekla­gar och menar att det måste ha varit någon i kö­ket som blan­dat narko­tiskt medel i don Pedros mat. Hotell­värden berättar att Holgates huvud­bok och vissa doku­ment som rör don Pedro har blivit funna. I huvud­boken hittar don Pedro en lapp från Coy­ote där denne har skrivit en häls­ning till ho­nom. Innan don Pedro har hunnit läsa i huvud­boken kommer Hol­gate och Manners och de beger sig alla till don Ped­ros rum, där Holgate har tänkt sig att Man­ners ska döda don Pedro. Coyote, i don Pedros ge­stalt, kommer i tid för att förhin­dra mor­det och dödar Hol­gate, när denne försö­ker skjuta honom. Coyote låter Manners leva efter­som han tycker att denne ändå har upp­fört sig rela­tivt heder­värt trots att han ham­nat på fel spår här i li­vet. Don Pedro tror knappt sina ögon när han står inför sin dubbel­gånga­re och Kath­ryn Snees­by blir inte mindre förvå­nad när hon först möter Coyote som don Pedro kom­ma ut ur rum­met och strax efter ser don Pedro där med liket vid sina föt­ter. Efter en stund går de för att söka rätt på Yesa­res för att be­rätta om den dö­de. När de till slut hittar hotell­vär­den och åter­vänder med honom till rum­met är liket bor­ta. Efter allt under­ligt som hänt beslu­tar don Pedro och författa­rinnan att de måste bort från ho­tellet. De tän­ker be don César att få bo på hans ranch istäl­let. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan