Textruta: Coyote nr 50
Un ilustre forastero
(En lysande främling)
av José Mallorqui


Coyote nr 50.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Un ilustre forastero (1947)

 

På svenska:  

En elegant herre (1958)

 

Nr i den svenska serien: 32

 

Handling:

I Mexi­co City letar poli­sen efter don Ped­ro Celes­tino Carva­jal de Ama­rantes, som mås­te fly till Los Ange­les efter att ha hjälpt politiska motståndare till Beni­to Juá­rez eko­nomiskt. Det finns en del som är intres­serade av att mör­da don Pedro för att kom­ma åt hans till­gångar.

 

Omdöme: 5

 

Kom­mentar:

För för­sta gången får vi upp­leva två berät­telser som ko­rsar varan­dra i tid och rum. Man blir onek­ligen nyfi­ken på den­na person vars iden­titet don César har an­vänt, när det nu visar sig att per­sonen ifrå­ga finns i verklig­heten och är på väg till Los Ange­les med alla de miss­förstånd som då kan upp­stå. Men bo­ken har gan­ska tunn hand­ling och får betrak­tas som en över­gångs­bok till efter­följan­de böcker. Bokens hand­ling börjar i Mexico och äger rum före händel­serna i före­gående bok, Eran siete homb­res malos. Men efter halva boken an­sluter sig hand­lingen till före­gående bok och blir en fort­sätt­ning på den. Möjlig­tvis är det den Coy­ote-bok där Coy­ote eller don Cé­sar kommer in i handlingen mest sent av alla. Coyote och don César dyker upp först i de två sista kapit­len. Obser­vera att don Pedro Cele­stino Carvajal de Amar­antes i före­gående bok var Coy­ote men här är det den verk­lige don Pedro.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Var är man säk­rare än mitt bland sina fien­der?  (¿Dónde más seguro que entre sus enemigos?)

Den som slår till först kan ofta slå till två gånger.  (Siempre da dos veces el que da pri­mero.)

 

Kapitel 1: Ris­kerna för en kon­spiratör

Don Pedro Celes­tino Carva­jal de Ama­rantes fort­sätter att bo i Mexi­co City, trots att poli­sen söker efter ho­nom på order av Juá­rez. Arresterings­ordern under­teckna­des efter att don Pedro hjälpt en mot­ståndare till Jua­rez, gene­ral Diaz, eko­nomiskt. De flesta tror att don Ped­ro har flytt landet. Hans mark och gods har beslag­tagits. Hans gamla gran­nar har lagt beslag på hans boska­p. Polis­chefen i Mexico city, Aaron Mendez, är den som har lagt beslag på de mesta till­gångarna och för att för­hindra att don Pedro ska kun­na återta gods och mark försö­ker han nu mörda ho­nom. Polis­che­fen har fått reda på att don Ped­ro bor hos don Dimas Pala­zuelo. Till­sammans med löjt­nant Doro­teo Fa­vard tänker polis­chefen arre­stera och döda don Pedro. De ska för­söka få det att se ut som om ban­diter ligger ba­kom.

 

Kapitel 2: Den nöd­vändiga flyk­ten

Don Pedro lyckas komma levan­de från ett bak­håll vid don Di­mas hus. Då han för­står att man upp­täckt ho­nom, tän­ker don Pedro nu lämna lan­det. Med hjälp av en gam­mal bekant, Ansel­mo, lyckas han ta dili­gensen till Tepic tillsam­mans med Bam­bino, en be­kant sedan förr. Diligens­före­­taget har ett avtal med com­padrez, ett bandit­band som över­faller dili­genser, som inne­bär att rånar­na bara tar en del av passa­gerarnas till­gångar.    

 

Kapitel 3: Com­padres

Under resan till Tepic över­falls diligen­sen som vän­tat, men rånar­na bryter den här gången mot av­talet. De tar allt de kan i dili­gensen och dess­utom för de bort don Pedro och Bam­bino.

 

Kapitel 4: Förföljan­det av de fly­ende

Löjt­nant Fa­vard kom­mer fram till att Bam­bino har hjälpt don Pedro att fly. Efter hand får han också reda på att de två tagit dili­gensen till Tepic. Han sätter efter dili­gensen med 50 man men när han till slut kommer ifatt den, har com­padrez redan utfört sitt över­fall och tagit med sig don Pedro och Bam­bino.

 

Kapitel 5: De två fångar­na

Compa­drez försöker verk­ligen hjäl­pa de två män­nen, det blir uppen­bart för don Pedro efter­hand. Det visar sig vara Ansel­mo som sänt en man till compa­drez för att de skulle låt­sas kidnap­pa don Pedro och hans vän. Denne man slår nu följe med de två mot grän­sen till Ari­zona, vari­från de sedan kan fort­sätta till Kali­fornien.

 

 

Kapitel 6: Han är två

Don Pedro och Bam­bino anlän­der till missions­statio­nen San Xa­vier del Bac, där gäst­givaren för­växlar ho­nom med don César. Den förvir­rade don Pedro träffar roman­författa­rinnan Kath­ryn Snees­by, som ock­så tror att han är den don Pedro hon träffa­de för några da­gar sedan. Då använ­de sig don César av don Ped­ros iden­titet. Sena­re på kväl­len smy­ger en man på bal­kongen utanför don Pedros och Bam­binos rum. Kath­ryn Snees­by påstår att man­nen tänkte skjuta genom fön­stret och tvingar honom att ta till flyk­ten med några revolver­skott. Som belö­ning vill hon ha säll­skap med don Pedro och Bam­bino på ridtu­ren nästa dag som då fort­sätter till Los Ange­les. Kathryn är över­tygad om att don Ped­ro är Coy­ote.  

 

Kapitel 7: Doro­teo Favards idé

Doro­teo Fa­vard är en intelli­gent man och trots att han har få led­trådar att gå efter för­står han att don Ped­ro är på väg till Los Ange­les. Han föl­jer ensam efter de två fly­ende och hin­ner ifatt dem tack vare att de stan­nar en dag i No­gales då de kom­mit över grän­sen. Han rider efter dem till San Xavier del Bac och tar sig upp på bal­kongen för att lyss­na vid dör­ren. Efter att han flytt för Kath­ryn Snees­bys revol­ver­kulor fort­sätter han sin ritt till Los Ange­les. Han minns nu det brev som förval­taren av don Ped­ros egen­domar i Kalifor­nien skickat till polisen i Mexico. Där upp­gav den­ne var don Pedro göm­de sig och hur han hade föränd­rat sitt utse­ende för att inte bli igen­känd. I brevet före­slog förval­taren att polisen skulle gripa don Pedro. Men det lycka­des inte och inom kort anlän­der don Ped­ro för att kräva sina egen­domar som har förval­tats så väl un­der alla des­sa år. Han skulle nog vara intresse­rad av att don Pedro blev undan­röjd och vara villig att beta­la en rejäl slant för den tjän­sten. Då Favard anländer till Los Ange­les råkar han stöta på Timo­teo Lugo­nes och får reda på att förval­taren, vars brev han läst, heter Tho­mas Hol­gate. Favard vill träffa för­valtaren på kväl­len på sitt rum på hotell del Rey don Car­los. Timo­teo lovar fram­föra det till Hol­gate, men han berät­tar också det hela i ett brev till Coy­ote.

 

Kapitel 8: En bekräf­tad miss­tanke

Holgate kommer till Favards rum på ho­tellet. Favard berättar att don Pedro är på väg till Los Ange­les och att han kän­ner till att det var Hol­gate som tip­sade poli­sen i Mexi­co. Favard vet att förval­taren önska­de att poli­sen skulle döda don Pedro så att han kun­de behål­la de förval­tade egen­domarna. Han begär 50 tusen dollar för sin tyst­nad och för att dess­utom döda don Ped­ro. Hol­gate ger Favard en skuld­förbindelse på de begär­da pengar­na. När Holgate lämnar hotel­let får Favard påhäls­ning av Coy­ote, som läg­ger beslag på skuld­förbindel­sen under­tecknad av Hol­gate. I gengäld berättar Coyote om en ho­tande fara för Fa­vard.  

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Holgate försöker förhin­dra att Favard lämnar hotellet levan­de och väntar därför utan­för med fyra beväp­nade män. Då Favard har kommit en bit från hotel­let skjuter pistol­männen mot ho­nom. Favard faller men när männen kom­mer närma­re för att ta hand om skuld­förbindel­sen reser han sig plötsligt och skjuter alla män­nen utom en. Holgate försvin­ner snabbt från plat­sen. Då Favard kommer tillbaka till sitt rum ligger det en bunt 100-dollar­sedlar sedlar med en pappers­lapp på sängen där Coyote skrivit att pengar­na är Fa­vard värd för sitt mod. Hol­gate försö­ker förhin­dra att pengar­na tas ut på ban­ken. Men Coyote har före­kommit honom genom att be­söka banki­ren väldigt tidigt och fått ut pengar­na. När Holgate kommer tillbaka hem vän­tar don Pedro på ho­nom där. Denne säger att han tagit in på ho­tell del Rey don Carlos och vill att Hol­gate ska komma dit med pengar åt ho­nom. Då Holgate kontrol­lerar om en mexi­kan vid namn don Pedro Celes­tino Carva­jal de Amaran­tes har tagit in på ho­tellet svarar Yesares ne­kande. Det var don César som spe­lade don Pedro än­nu en gång. För att kompli­cera saken ytter­ligare kom­mer den rik­tige don Pedro till Los Ange­les om ett par da­gar. Han kom­mer att vilja träffa förval­tare Hol­gate och begära tillgång till sina egen­domar och sina pengar.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan