Textruta: Coyote nr 49
Eran siete hombres malos
(Det var sju onda män)
av José Mallorqui


Coyote nr 49.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Eran siete hom­bres malos (1947)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på sven­ska

 

Handling:

Coyote upp­träder med en ny iden­titet, don Pedro Celes­tino, då han kom­mer till Casa Chica efter prin­sessan Irinas brev om hjälp. I Casa Chica terro­riseras befolk­ningen av de ”Sju djäv­larnas” band. Coyote för­söker hjälpa Irina och döda ban­diterna.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

I denna bok dyker per­soner upp, som ver­kar ha glömts bort sedan länge. Det är prin­sessan Irina och Mari­ñas, ”Djävulen”, som första gången upp­träder i El Diablo en Los Angeles. Även om bo­kens tema känns igen bjuds det på under­hållan­de läs­ning. Boken följer efter Un caballero, där don César i slutet får ett brev från prin­sessan Irina som är ett rop på hjälp.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Artig­heten får vänta tills efter batal­jen.  (La  galan­tería queda para después de la ba­talla.)

Det bästa sättet att lura en smart person är att säga san­ningen.  (La mejor ma­nera de engañar a una persona inteli­gente consiste en decir­le la verdad.)

Det är bättre att bevara ett vackert och avlägset minne än att upp­märk­samma vad tiden har gjort med oss.  (Es mejor conser­var un bello y lejano recu­erdo que ver lo el tiempo ha hecho con nosos­tros.)

En levan­de dvärg är farli­gare än en död jätte.  (Es más peli­groso un enano vivo que un gigan­te muerto.)

 

Kapitel 1: En kvinna i San Xavier del Bac

En främling från Mexico, Pedro Celes­tino, träffar författar­innan Kath­ryn Sneesby på missions­sta­tionen San Xavier del Bac. Han och Kathryn Sneesby, som skrivit kända kärleks­romaner, har ett långt sam­tal med varan­dra. Hon är skarp­synt men inte speci­ellt femi­nin. Hon är på jakt efter perso­ner till sin nästa roman.

 

Kapitel 2: Don Pedro Celes­tino Amaran­tes Carva­jal

Pedro Celes­tino, som don César har förklätt sig till, beger sig tillsam­mans med Kathryn till ett värds­hus för att äta. César ber gäst­givaren, som känner don César sedan gam­malt, att lägga sömn­medel i författar­innans mat så att hon sover länge nästa dag. Han tänker resa tidigt på mor­gonen och måste få Kathryn ur vägen så att hon inte föl­jer med honom. Han måste vara ensam då han tar itu med Irinas pro­blem med de ”Sju djäv­larna”. Värds­hus­­vär­den be­rät­tar att Juan Nepo­muceno Mariñas, ”Djä­vulen”, är bandets ledare. ”Djä­vulen”, Irinas man som sägs vara död, kallar sig numera Rober­to Cifuen­tes.  

 

Kapitel 3: Casa Chica

Pedro Celes­tino beger sig till byn Casa Chica men tar en om­väg. Han får flera var­ningar innan han rider in i byn. En kvinna på en ranch säger till ho­nom att vända till­baka, en grav har grävts för Coyote där en skylt varnar honom för att fortsätta om han är Coyote och en docka före­ställande Coyote hänger från en galge. Det brev som prin­sessan Irina skickade till don César för att på­kalla hjälp från Coyote visade också tyd­liga tecken på att ha blivit öpp­nat av någon. När Pedro kom­mer in i byn hotas han av en beväp­nad man men räddas av roman­författar­innan Sneesby, som hunnit till Casa Chica före ho­nom.

 

Kapitel 4: En man i Casa Chica

Pedro Cele­stino gör entré på krogen, som före­stås av Aris Hol­den. Han har säll­skap av kom­mis­sa­rie Sócra­tes. Hol­den frågar ho­nom om han är Coy­ote men Pedro undviker att ge ett klart svar. De pratar om bandet ”Sju djäv­larna”, som består av sju män som terro­riserar alla i trakten och som leds av en man vars identitet är okänd. Då Pedro ska lämna taver­nan försöker två män skjuta honom men träffar istället Sócrates, som träffas av många skott. Pedro hoppar ut på gatan och skjuter de två med­lemmar­na i ban­det som döda­de den gamle kommis­sarien. En kvinna kom­mer mot Pedro på gatan. Det är Irina.

 

Kapitel 5: Irmas besvi­kelse

Irina pratar med Pedro och blir mycket besvi­ken, när hon förstår att det inte är Coyote eller don César som har kom­mit. Pedro rider iväg mot ber­gen och träffar där Juan Lugo­nes som tar på sig Pedros rock och vita hatt. Han ska rida om­kring och visa sig som don Ped­ro, medan denne agerar som Coy­ote i sin svar­ta dräkt.

 

 

Kapitel 6: Coyote

Coyote gör ett besök hos prin­sessan Irina. Hon be­rättar för honom att Mariñas har försvun­net, troligt­vis kid­nappad. Det är där­för hon har skickat brevet och bett om hjälp. Coyote är beredd att hjälpa henne. När han läm­nar Irinas hus väntar ett gäng pistol­skyttar på ho­nom. Han klarar sig från att bli träffad, lyckas skjuta en av män­nen och lyckas komma undan i skogen.

 

Kapitel 7: Chefen för de sju

Bandi­terna i bandet samlas till möte med sin chef, som visar sig vara Aris Hol­den. De disku­terar det upp­komna läget och det slutar med att en av män­nen ifråga­sätter Hol­den och blir skju­ten av honom. Det anlän­der fler pistolmän, som ska ersätta de som blivit dö­dade. En av de ny­komna männen påstår sig ha skjutit en ryttare med vit hatt. Det måste vara Pedro Celes­tino. Cloves, en av banditerna, får i uppgift att bära iväg den döda­des lik och kasta det i ett hål vid en gödsel­stack.

 

Kapitel 8: En uppgift för Kathryn Snees­by

Coyote kommer upp till författar­innans rum via ett rep till bal­kongen. Dörren in till rum­met där Kathryn sover är öppen. Hon vak­nar och Coyote presen­terar sig och berättar att Pedro är ska­dad. Han frågar om hon kan sköta om den sårade. Cathryn går med på det men vet natur­ligtvis inte att det är Juan Lugo­nes, som är den ska­dade. Då Coyote klätt­rar ner ham­nar han rakt i armarna på Cloves. Stri­den mellan dem slutar med att Cloves dödas. Kathryn, som har svim­mat, hissas ner i repet till marken och också hennes res­väskor. Coyote placerar henne på en av Kath­ryns hästar, som han hämtat från stallet, och hennes väskor på den andra hästen. Han lastar även de två liken på hästar­na och rider med deras tyglar i han­den till den plats där Juan Lugones har läm­nats.

 

Kapitel 9: En utma­ning från Coyote

Kathryn känner igen don Pedros sätt att reso­nera och skäm­ta i vad Coyote säger. Hon är så skarp­synt att det inte lönar sig för Coyote att för­neka att Coyote och don Pedro Celes­tino Ama­rantes de Carva­jal är en och samma person. Coyote och författa­rinnan beger sig till en stuga som ägs av familjen Hines, som Coyote har betalat för att tillfälligt ta hand om den så­rade Juan. Det visar sig att fru Hines vill fort­sätta att vårda Juan och får nu hjälp av Kath­ryn. Han rider iväg med de två liken, hämtar den dö­dade ban­diten vid Mariñas ranch och pla­cerar dem alla tre på tor­get i Casa Chica. Bred­vid fäster han ett upp­rop till byns med­borga­re och kallar till ett möte för att med före­­nade krafter befria byn från de  ”Sju djäv­larna”.

 

Kapitel 10: En bra fälla

Då bandi­terna i ligan träffas i källaren under krogen kommer Mr Hines in i ba­ren för att ta ett glas. Hol­den häller upp frikos­tigt med Whiskey och den påver­kade Hines be­rättar snart att Pedro Cele­stino ligger skadad i hans stuga om­skött av hustrun och Kath­ryn Snees­by. Holden förstår att hans projekt håller på att gå åt sko­gen och att han nu måste rädda det som räd­das kan. Han måste göra sig av med bandi­terna i bandet och med Mariñas och don Ped­ro. Han får en idé om hur han ska gå till­väga. Han skickar två av männen i ban­det för att pos­tera sig med gevär i hans hus vid tor­get. De ska skjuta Coyote då han kom­mer till mö­tet han kallat till. De andra bandi­terna skickar han till Hines stuga för att hämta Pedro Celes­tino och föra honom till lager­byggna­den där Mari­ñas sitter fäng­slad. Han apte­rar en dynamit­laddning i lager­bygg­naden som ska sprängas då två ljus brun­nit ner och han skär loss ban­det som bak­binder Mari­ñas. När män­nen kommer med don Pedro och också ser till Mariñas kom­mer denne att över­falla män­nen. Kort efter detta kommer lager­byggna­den att explo­dera och alla kommer förhopp­nings­fullt att dö­das. Skulle Mari­ñas ändå över­leva finns falska bevis på den­nes ranch som pekar ut ho­nom som leda­ren för de ”Sju djävlar­na”. Det finns också bevis där på att det är don Cifuen­tes, dvs Mari­ñas, som en gång var ban­diten ”Djävu­len”. En gång bandit, alltid bandit, kom­mer folk att tänka. En massa folk har nu sam­lats på torget och Holden intresse­rar de andra affärs­idkarna för att ta reda på om det finns prick­skyttar i huset vid torget och i så fall skicka dit folk.

 

Kapitel 11: Coyotes rättvisa

En massa folk beger sig till huset vid tor­get. Prick­skyttarna där har ingen chans att kom­ma undan. De dynamit­kubbar de skulle kunna använ­da sig av, enlig Holden, för att för­svara sig med om folk­massan kom­mer funge­rar inte. De två bandi­terna blir dö­dade av den uppre­tade folk­massan. De andra bandi­terna kommer till lager­bygg­na­den med den banda­gerade don Pedro, men ban­daget döl­jer istället Coy­ote som befriar Mari­ñas. Det har in­gått i Coyotes plan att Mr Hines skulle berätta för Holden om den ska­dade don Pedro i hans stu­ga. Coyote ser till att de över­levande bandi­terna hamnar i den cell som Mari­ñas suttit i. Deras vittnes­mål ska använ­das mot Holden. När Coy­ote och Mariñas kommer till tor­get ankla­gar de Holden för att vara le­daren av bandet. Denne för­nekar det och en explo­sion hörs när lager­byggnaden explo­derar och bandi­terna som skulle vitt­na mot Hol­den om­kommer. Holden tror att han nu kan klara sig men man hittar bevis på hans kon­tor som visar att han är le­daren. Det är ett pa­ket med sed­lar på 50 tusen dollar, som ägaren till järn­affären beta­lat för att inte hans butik skulle sät­tas i brand. Hand­laren har no­terat num­ret på alla sed­larna. Pake­tet hade ursprung­ligen place­rats hos Ci­fu­en­tes av Hol­den för att utpeka honom som ban­dets le­dare. Paketet har flyttats till Holdens skriv­bords­låda av Coyote. Folket på torget är nu över­tygade om att Holden är den skyl­dige. Han ger upp men det  blir ingen rätte­gång. Han lynchas av folk­massan som förvand­las till en lynch­mobb.

Coyote beger sig tillbaka till Kali­fornien men säger att han ska till San­ta Fe efter­som han vill lura Kath­ryn Snees­by att inte följa efter ho­nom.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan