Textruta: Coyote nr 48
Un caballero
(En gentleman)
av José Mallorqui


Coyote nr 48.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Un caballero (1946)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Rhea Fair­weather kän­de i slutet av före­gående bok ett okuv­ligt hat mot Coy­ote för att den­ne inte hjälp­te hen­nes bror Fran­ces, som har dömts till fängel­se i Eng­land. Nu har hon änd­rat upp­fatt­ning om Coy­ote då bro­dern har frigivits. Men var verk­ligen Francis Fair­weather skyldig och vem mör­dade betjän­ten? Coyote för­söker lösa myste­riet med hjälp av War­dell och Gas­kell.

 

Omdöme: 5

 

Kom­mentar:

Denna bok länkar till de före­gående och är lite av en detek­tivhis­toria med per­soner från den gamla engel­ska socie­teten. Boken är något kor­tare än vanligt och försöker knyta ihop trå­dar från den tidi­gare boken. För första gången finns två per­soner i histo­rien på ”den goda sidan” som tidi­gare fanns på ”den onda”, näm­ligen Chris Wardell och Springet Gaskell. Boken är en fort­sätt­ning på den förra, El ene­migo del Coy­ote.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­­ord:

Livet erbju­der oss en mycket under­hållan­de show.  (La vida nos ofrece un espac­táculo muy ame­no.)

Där det finns passion behö­ver inte finnas reson.  (Donde hay passion no puede haber razón.) 

 

Kapitel 1: En familje­diskussion

César de Echagüe träffar sin svåger Ed­munds Greene i San Fran­cisco och pratar om de senas­te händel­serna. Han har också ett djupt samtal med Greene om sitt dubbel­liv och sitt behov av att som Coyote lägga sig i saker och hjäl­pa folk. Don César berättar att han är i San Fran­cisco för att besö­ka Chris War­dell och att för­söka prata med Rhea Fair­weather.

 

Kapitel 2: Ett brev till Phineas Venables dotter

Chris Wardell driver spel­huset La For­tuna, det elegan­taste av alla i San Fran­cisco. Dit kommer Rhea varje efter­middag och bru­kar vinna några tusen dollar på rou­lette med det system hon utar­betat. War­dell går med Gas­kell till den sal där roulette­borden finns för att Gaskell ska få träffa henne. Hon har tur även nu och gör en stor vinst när de står där och följer spe­let. Gaskell bjuder Rhea på mid­dag i restau­rangen. Där berät­tar han för henne att han vill gifta sig med henne. Hon be­rättar om sitt hat till Coyote för att han dö­dade professor Ven­able, som hon trodde hade bevis som skulle kunna fri­känna hennes bror från den stöld han ankla­gades för. Men nu har hon fått ett brev från England som för­klarar Coy­otes motiv. Hon har brevet i sin hand­väska men under mid­dagen är det någon av War­dells med­hjälpa­re som ”lånar” brevet för att ko­piera det.

 

Kapitel 3: Brevets text

Gaskell och Rhea äter middag tillsam­mans på La For­tuna, där också don César och Greene har suttit och pratat och ätit. De två svåg­rarna tar av­sked av Gaskell och Rhea. Rhea visar brevet för Gaskell, som läser det snabbt. När de bry­ter upp vill han följa henne till hennes hem men hon vill ta sig dit en­sam. Han vill kyssa hennes hand men hon ska­kar istället hand med honom och vill att de ska vara vän­ner.

 

Kapitel 4: Proble­met

När Rhea kommer till sitt rum väntar Coy­ote på hen­ne där. War­dell har hjälpt honom med att kopiera nyck­larna och plockat patro­nerna ur revol­vern i väskan. Coyote kan brevet utan­till och läser upp det för henne ur min­net. Det är ett brev från hen­nes far till pro­fessor Ven­able, som nu är död, där det fram­går att sonen Fran­ces inte bara utför­de stöl­den utan också dödade ett vittne. För att förhin­dra att Ven­able vitt­nade om detta har Mr Fair­weather betalat 100 pund varje må­nad till Venable. Coyote vill att Rhea ska ta det lugnt och inte före­ta sig något. Han säger sig vara säker på att allt kom­mer att lösa sig.

 

Kapitel 5: Fair­weathers

Rheas far, Lord Fair­weather, och bror Frances kommer till San Fran­cisco. Frances har avtjä­nat ett fem­årigt straff efter att ha blivit dömd till fängelse för att ha stulit juve­ler under en fest hos en engelsk aristo­krat, Lord Duns­fold. Han har lagt märke till att en man har följt efter honom från Eng­land. Coyote anför­tror Gaskell upp­draget att följa efter Frances. Archi­bald Pierson, den man som följt efter Fair­weathers, hyr ett rum mitt emot Rheas hem.

 

 

Kapitel 6: Utpress­ning

Archi­bald Pier­son har varit privat agent hos Lord Duns­fold och är ingen polis som Fran­ces har befa­rat. Pierson vill pressa Lord Duns­folds fru, Fanny, på pengar för ett brev som hon har skrivit. Där ber hon en vän att hjälpa Francis att bli fri­släppt från fängel­set. Fran­ces och Fanny, som var Lord Duns­folds sekre­terare innan de gifte sig, har haft ett kärleks­förhållan­de men Fanny är nu gift med sin förre arbets­givare. Om bre­vet kom i dennes hän­der skulle han kunna miss­tänka att hans hustru fort­farande älskar Frances. Frances lovar att hjälpa Fanny och ordna fram de 25 tusen dollar som Pierson vill ha. Gaskell som följt efter Frances presen­terar sig för honom och de går till­sammans till La For­tuna och spelar poker. Frances behöver vinna pengar för att ge till Fanny. Han säger att han älskar po­ker men Gaskell märker snart att han är då­lig som poker­spelare.

 

Kapitel 7: Coyotes tre besök

Archi­bald Pierson beger sig till Lord Duns­folds hus för att pressa även Lord Dunsfold på pengar. Där pågår en fest, som don César och Green besö­ker, men dessa lämnar festen tidigt. Don César klär om till Coyote i vag­nen, hoppar över sta­ketet till huset och smy­ger in i träd­gården. Där hittar han Pierson och lyckas ta det kompro­metter­ande bre­vet från denne innan Pier­son träffar Lord Duns­fold. Då Frances Fair­weather lämnar La Fortuna efter att ha miss­lyckats med att vinna de pengar han behö­ver för att hjäl­pa Fanny Duns­fold och istället för­lorat allt han hade slu­ter Coy­ote upp vid hans sida i mörk­ret och pratar med honom. Han får bekräf­tat sina miss­tankar angåen­de stöl­den och mordet på Duns­folds betjänt. Frances tror att det var hans far, Mr Fair­weather, som stal juve­lerna och dö­dade betjän­ten. Francis tog på sig straf­fet för stöl­den efter att juve­lerna påträffats i hans rum. Men han kunde inte ankla­gas för mor­det efter­som vänner gav honom alibi för tid­punkten då mordet begicks.

 

Kapitel 8: Coyotes rättvisa

Lord Dunsfold går ner i källaren med Archi­bald Pierson och vill ha brevet som kompromet­terar hust­run. Efter­som Coyote har tagit det från Archi­bald, vilket inte Lord Duns­fold tror på, blir denne arg och det slutar med att han dödar Arch­ibald. I det ögon­blicket dyker Coyote upp i trap­pan. Coyote säger att det i själva ver­ket var Duns­fold som organi­serade stölden och såg till att mor­det begicks och sedan kas­tade skul­den på Fair­weathers. På det sättet kunde han häm­nas på Francis och hans romans med hustrun. Francis dyker upp i trappan och det blir slags­mål mellan honom och Lord Duns­fold. Det slutar med att Lord Duns­fold blir dö­dad. 

 

Epilog

Don César be­rättar för Lupe att Rhea Fair­weather gif­ter sig med Sprin­gett Gas­kell och att Francis Fair­weather tro­ligen kommer att gifta sig med Fanny Duns­fold. Ett annat giftermål som verkar äga rum om några månader är att Chris Wardell gifter sig med Florencia Taber. En av bönderna på ran­chen kommer med ett brev till don César. Det är ett brev från prin­sessan Irina.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan