Textruta: Coyote nr 47
El enemigo del Coyote
(Coyotes fiende)
av José Mallorqui


Coyote nr 47.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El enemigo del Coyote (1946)

 

På svenska:                    

Coyotes fiende (1959)

 

Nr i den sven­ska serien: 41

                         

Handling:

Efter att unge Cé­sar blivit till­fånga­tagen be­finner sig hans far i en mycket svår situa­tion, dels efter­som han inte vet vem som ligger bakom alla fällor­na och dels efter­som han måste age­ra så att inte don César kopp­las ihop med Coy­ote.

 

Omdöme: 9

 

Kom­mentar:

Denna bok är annor­lunda än många andra efter­som Coy­otes motstån­dare visar mycket mer intelli­gens än van­ligt, vilket gör att Coyote ham­nar i en mycket besvär­lig situa­tion. Slutet på boken är mycket över­raskan­de. För första gången accep­terar hans huvud­fiende att sam­arbeta med honom i fortsätt­ningen och båda visar varan­dra ömse­sidig beun­dran och res­pekt. Hand­lingen i den här bo­ken börjar i före­gående La Roca de los muertos men de per­soner som ingår i his­torien med­verkar även i Padre e hijo och Ca­chorro de Coy­ote. Dessutom fortsätter histo­rien också i nästa bok, Un caball­ero. Det fråga om samman­hängan­de äventyr som sträcker sig över fem böcker.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Seger eller neder­lag saknar bety­delse i en sådan spännan­de kamp.  (La victoria o derrota carecen de impor­tancia al lado de emo­ción de la lucha.)

En god gene­ral måste för­bereda både anfall och reträtt  (En buen gene­ral ha de calcu­lar tanto el ata­que como la reti­rada.)

Vatten och olja kan aldrig blan­das.  (El agua y el aceita nun­ca se mez­clan.)

Så länge det finns liv finns det hopp.   (Mien­tras hay vida hay esper­anza.)

 

Kapitel 1: Coyote går till mot­angrepp

Don César upp­täcker att César har blivit tillfånga­tagen vid Roca de los muer­tos. Han pratar med Yesa­res och som Coyote även med Hannah medan Gas­kell och Venable göm­mer sig men sedan låtsas vilja hjäl­pa don César att hitta sin son.

 

Kapitel 2: Krigspla­nen

Coyote stjäl 20 tusen dollar som pro­fessor Venable gömt i en blom­vas på sitt hotell­rum. Efter det besö­ker han fängelse­direktö­ren och visar honom de bevis han hittade i Gaskells plån­bok och som visar att Ole­gario Bena­vides är skyl­dig. Han ger honom pengar och kräver att han gri­per Bena­vides på Bostel­manns ranch, där den unge César hålls fången. På det sättet hoppas Coyote kunna rädda sin son utan att Coy­ote för­knippas med César. Gaskell och Ven­able träffar don César då denne åter­vänder till ran­chen och är öve­rens om att don César inte kan vara Coy­ote. Nathan Hale, barten­dern, kan bli ett besvä­rande vittne mot Ven­able och Hale måste över­tygas om att resa från sta­den.

 

Kapitel 3: Profes­sorn mö­ter Coy­ote

Professorn försöker köpa Hales tyst­nad. Då han upp­täcker att hans pengar på rum­met är borta besö­ker han till Wells & Fargos kontor för att hämta ett av de paket med pengar, som War­dell skickat till hon­om. Men Coyote kommer dit och stjäl alla penga­paketen. Efter det upp­täcker han dock att Hale har givit sig iväg från sta­den. Det är någon som skrämt iväg honom från Los Ange­les.

 

Kapitel 4: Befri­elsen

David Gray vidtar alla nödvän­diga åtgär­der för att gripa Bena­vides på Bostel­manns ranch. Han och hans män räddar César medan två av kid­nappar­na flyr. Den tredje, som tidigare såra­des av César, blir skju­ten av Grays män.

 

Kapitel 5: Flyktingarna

De flyende åter­förs till ran­chen och Gray erbju­der dem att bli fria, om de skri­ver under en bekän­nelse och pekar ut Gaskell och pro­fessor Ven­able som uppdrags­givare och profes­sorn som skyldig till mor­det på Robin­son, pianisten som häng­des. När han väl har fått doku­mentet med bekän­nelsen ser han till att de två dödas ”efter flykt­försök”.

 

 

Kapitel 6: Priset på ett doku­ment

Gray beger sig till Po­sada don Rey del Car­los för att pra­ta med Gaskell och begär 30 tusen dollar i utbyte mot bekän­nelsen som kompro­metterar den­ne. Gas­kell känner sig tvungen att gå med på utpress­ningen och för att skaffa pengar säljer han ran­cherna han köpt för 50 tusen dollar till don César.

 

Kapitel 7: Hannah Ven­ables hemlig­het

Gaskell pratar med Hannah Ven­able och före­slår att hon ska för­råda Coyote och hjälpa Gaskell kan fånga honom. I gengäld ska han hjälpa hen­ne mot pro­fessor Ven­able som inte är hennes rik­tige far, fast den­ne tror det. Hon var vän med profes­sorns dot­ter i Eng­land och har låtsat vara hans dotter för att sam­la bevis så att hen­nes bror ska friges från fängel­se där han sitter dömd för ett inbrott. Pro­fessor Venable vet att bro­dern inte har begått stöl­den. Han har aldrig träffat sin dotter efter­som han försvann till Amerika efter stöl­den och dottern bodde med sin mam­ma som var glad att slippa sin man. Hannah accep­terar till slut mot­villigt att för­råda Coyote. När Sprin­gett Gaskell kommer till Grays kontor för att beta­la utpress­ningspengar­na finner han Gray mör­dad och doku­mentet borta. Strax före han kom till konto­ret sökte han skydd mot regn­vädret i en trapp­uppgång och såg då profes­sor Venab­le lämna Grays kon­tor i reg­net.  

 

Kapitel 8: Blodet som inte vattnet kunde tvätta bort

När Ven­able kom­mer till sitt rum ner­fläckad med blod efter kniv­mordet, möts han av sin förmo­dade dotter och Coyote. Denne lägger beslag på doku­mentet, som ankla­gar professorn för mor­det. Coyote erbjuder honom fri­heten om han skriver ett doku­ment som frikän­ner brodern till Hannah, som i verklig­heten heter Rhea Fair­weather. Professorn börjar le och tycka det är mycket under­hållande och vill säga något smärt­samt till Rhea. Coyote förhin­drar det genom att skjuta honom. Men före det bekän­ner pro­fessorn för Coy­ote att hjär­nan bakom för­söken att fånga honom är Chris ”Dia­mantes” Wardell. När Rhea förstår att hon nu inte kan få det fri­kännan­de doku­mentet för att få sin bror fri från fängel­set känner hon sig lurad av Coyote och bestäm­mer sig för att häm­nas.

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Coyote träffar Gaskell och går med på att låta sig föras till War­dell. På det sät­tet kan Gaskell få sina mil­joner i belöning och Coyote får träffa Wardell och kan pra­ta med hon­om. När Coyote står i en lång rock framför den näs­tan lame War­dell, säger denne över­raskan­de att han inte tän­ker döda Coy­ote. Coyote visar att han inte är obe­väpnad utan har sina revolv­rar i pistol­hölstret under rocken och att hans hand­bojor inte är lås­ta. Coyote ger Wardell en flaska med ett mot­gift mot hans sjuk­dom och erbju­der honom ett samar­bete i framti­den. Wardell ska star­ta ett spel­hus i San Fran­sisco när han blir frisk och hjäl­pa Coy­ote att kämpa mot orätt­visor. Wardell accep­terar.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan