Textruta: Coyote nr 46
La roca de los muertos
(De dödas klippa)
av José Mallorqui


Coyote nr 46.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La roca de los muer­tos (1946)

 

På svenska:                    

De dödas fjäll (1959)

 

Nr i den sven­ska serien: 35

                         

Handling:

Över­raskande nog lever Chris War­dell fort­farande. En av Coy­otes mest intelli­genta mot­ståndare är till­baka och har planer på hämnd. Han skickar en gentle­man, Sprin­gett Gas­kell, för att fånga Coyote. Don César kän­ner faran men vet inte vem fien­den är. Gaskell gillrar flera fällor för Coy­ote och hans son går i en av dem.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

För första gången blir Coy­ote rejält rädd då han nu inte vet vem han käm­par mot. Han räk­nar med att det gill­ras fällor och även om han inte själv går i dem kan hans med­hjälpare göra det. Då War­dell dyker upp i fjär­de kapit­let är det ovän­tat och med en så intelli­gent fiende kan man undra om Coy­ote ska ta hem spe­let. Den här bo­ken följer direkt efter Ca­chorro de Coyote. Chris War­dell som har trotts vara död lever och blir ett fruktans­värt hot. Även­tyret är inte avslu­tat utan fortsätter i näs­ta bok, El ene­migo del Coyote.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Faderliga råd är obehagliga för en far och motbju­dande för den som inte är det.  (Los pater­nales consejos son molestos en un padre y odiosos en quien no lo es.) 

Göra ett berg av en gnut­ta sand = Göra en höna av en fjä­der. (Hacer una montaña de un grano de arena.)

När man inte når druvor­na säges de vara gröna = Surt sa räven om rönn­bären.  (Cuando no se alcan­zan las uvas se dice que están verdes.)

Trå­den går alltid av där den är tun­nast.  (El hilo siemp­re se quie­bra por la más delgado.)

Skrat­tar bäst som skrat­tar sist.  (Ríe mejor quien ríe últi­mo.)

 

Kapitel 1: De dödas berg

Advokat José Covarru­bias före­slår don César de Echa­güe köp av Bostel­manns mark till ett betyd­ligt lägre pris än vad den är värd. César bju­der dock ett ännu lägre pris, efter­som han vet att äga­ren behö­ver sälja snabbt. César vill också köpa Hacien­da de la Per­diz som har mark runt Roca de los Muer­tos, dvs den ranch som Floren­cias make Elmer Taber stod som ägare till sam­ma dag som han dog. Mar­ken till den ran­chen är nöd­vändig att äga för att be­kvämt kom­ma till Bostel­manns mark. När César träffar Rober­ta Taber träffar han också en fram­stående och anmärknings­värd herre, Sprin­gett Gaskell. Den­ne har redan köpt både Bostel­manns och Tabers mark. Gaskell åtföljs av en histo­riker, pro­fessor Phin­eas Ven­able, som ska skriva en bok om Kali­fornien och som har sin vackra dotter Hannah med sig. Gaskell oroar don César men han kan inte riktigt sätta fingret på or­saken.

 

Kapitel 2: Don Césars tan­kar

Sprin­gett Gas­kell gör don César rädd, vilket han för­medlar till Guada­lupe. Han får en känsla av att Gaskell är på jakt efter Coy­ote.

 

Kapitel 3: Sprin­gett Gaskell minns

Sprin­gett Gaskell var en ung man av god familj som ärvt en stor förmö­genhet. Han var emeller­tid en ansvars­lös njut­nings­människa som på några år slö­sade bort allt. När han nu är på väg att begå själv­mord får han ett besök som får honom att avstå från att full­följa sina själv­mords­planer.

 

Kapitel 4: Ett anbud till Gaskell

Besö­karen är Chris War­dell, som har antagits ha dött under letan­det efter den azte­kiska skat­ten. War­dell berättar att han i sista stund fått en idé när india­nerna lämnat honom inlåst i grottan i själv­mords­tankar. Han skulle kunna skjuta i luften och spela död. När india­nerna öpp­nade porten till grottan för att placera hans kropp nära statyn av den azte­kiska guden, dödade Wardell dem alla. Han sköt sedan också de andra india­nerna i byn men blev själv träffad av en förgif­tad pil som gjort att han har svårt att gå och som kom­mer att göra honom helt för­lamad i fram­tiden. Han är nu oerhört rik men kan inte njuta av sina rike­domar och när ett ore­sonligt hat till Coyote. Han vill att Gas­kell ska fånga Coyote och föra Coy­ote till ho­nom så att han själv kan döda sin fi­ende. I gen­gäld ska Gaskell få flera mil­joner. Pro­fessor Phineas Ven­able ska följa med Gaskell och över­vaka vad som hän­der.

 

Kapitel 5: Ett besök hos don César de Echa­güe

Gaskell och Venable be­söker San Anto­nio-ranchen och ställer di­verse frå­gor, bland annat om Coy­ote. Don César ber sin son att rida till Los Angeles och träffa Ye­sares. Han vill att Yesares ska ordna så att brö­derna Lugo­nes rånar Ven­able, dottern och Gaskell då de är på väg till­baka till Los Ange­les. De ska vara väl maske­rade och prata engelska. Smycken, pengar och doku­ment som Lugo­nes tar från de tre besö­karna vill don César under­söka.

 

 

Kapitel 6: Kali­forniska ban­diter

Lugones stjäl allt som Gaskell och Ven­ables har med sig och tar dess­utom med sig Hannah. Gaskell är rädd om inne­hållet i sin plå­nbok och upp­manar dem svära på att inte öpp­na den.

 

Kapitel 7: Señor Gaskells planer

Gaskell och Venable får tag på någ­ra män på en bar som kan ar­beta för dem. Gaskell lockar piano­spelaren på baren med 10 tusen dollar att skriva en falsk bekännel­se som Gaskell ska an­vända för att få Olegario Benavides, en mör­dare som ska hängas nästa dag, frisläppt. Venable hänger sedan piano­spelaren medan Gaskell går till fängel­set och lovar att se till att Bena­vides blir släppt. Efter att han blivit släppt ska Bena­vides bege sig till Bostel­manns ranch vid Roca de los Muer­tos. Gaskell tänker använ­da Bena­vides som lock­bete för Coy­ote.

 

Kapitel 8: Hannah och Coyote

Coyote hittar bevis i Gas­kells plånbok på att Bena­vides är skyl­dig. Han fram­höll att ban­diterna inte fick öpp­na den för att väcka intresse för inne­hållet. Coyote vet sedan tidigare att Bena­vides är skyldig till mord på sin hustru. Bröder­na Lugones däre­mot tror att han mör­dat henne och älska­ren med full rätt enligt gammal kali­fornisk lag. Lika­dant tror de flesta andra kali­fornier i Los Ange­les. Hannah pratar med Coyote men hon vet inget om Gaskells och sin fars planer. Hon visar dock stor sym­pati för Coy­ote och säger att hon skulle vilja hjäl­pa honom. Han säger att han kan­ske kan komma på något sätt och släp­per henne fri.

 

Kapitel 9: Hundens varning

Gaskell och pro­fessorn pratar på sitt rum på värds­huset. Gaskell märker av hundens reak­tion att samtalet är avlyss­nat. Det är Yesares som lyssnar i den hem­liga gången. Gaskell drar nytta av detta och säger att Bena­vides efter frisläpp­ningen ska skickas från sta­den med post­dili­gensen och att Coyote ska dö­das av förklädda pistol­män i dili­gensen då han attacke­rar den. Men det ska inte bli någon bevak­ning vid Roca de los muer­tos. Gaskell räknar med att Coyote ska välja att straffa Bena­vides på Bostel­manns ranch när han får höra detta. Han säger inte att han kom­mer att poste­ra en massa folk vid Roca de los muer­tos för bak­håll mot Coyote. Yesares beger sig till San Anto­nio-ran­chen och berättar för don César vad han fått höra. Ricardo åter­vänder till hotel­let och don César beger sig som Coyote för att träffa Lugo­nes. Han får veta att Bena­vides har släppts. Hans hustrus mörda­re har nu hittats hängd med det förkla­rande brevet vid krop­pen. Hannah, som får höra om den upp­täckta avlyss­ningen och om pla­nerna på bak­håll vid Roca de los muer­tos då hon senare träffar Gas­kell på torget, bestäm­mer sig för att be­rätta det för Yesa­res när hon kom­mer in på ho­tellet.

 

Kapitel 10: Fällan slår igen

Hannah berättar för Yesares om att hon fått reda på att över­fallet på Coy­ote ska ske vid Roca de los muer­tos. Ricar­do vet inte vad han ska tro men väl­jer att be­rätta vad han fått veta för don Césars son, då denne kommer in på ho­tellet. Han upp­manar César att berätta det för sin far, som får av­göra vad som ska göras. César rider dock till Bostel­manns ranch istället. Förra gången rädda­de han sin far och det kan han göra om, tänker han. När han kom­mer dit blir han fångad med lasso av Gas­kells män och häs­ten springer utan rytta­re till­baka till San Anto­nio-ran­chen.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan