Textruta: Coyote nr 45
Cachorro de Coyote
(Coyotes valp)
av José Mallorqui


Coyote nr 45.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Cachorro de Coyote (1946)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

                         

Handling:

Chris War­dell, som fru Cano har givit kar­tan över den azte­kiska skat­ten, beger sig iväg med den och läm­nar tyd­liga spår efter sig. Han läg­ger ut två fäl­lor, en för El­mer Taber och en för Coy­ote, som här mö­ter sin intelli­gentas­te fi­ende hit­tills.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Don César får hjälp av sin son, som börjar ut­veckla sin egen per­sonlig­het i kam­pen för rätt­visa. Även­tyret i den här boken började i före­gående, Padre e hijo, och fort­sätter i nästa, La roca de los muertos, även om det verkar avslutas här. I boken åter­kommer kap­ten Lio­nel Fossett som fanns med i böck­erna Galo­pando con la muer­te och La sen­da de la ven­ganza.

 

Intres­­­­­santa fra­­ser och tänke­­­­­­­­ord:

Notera till allt bra jag säger men bry dig inte om det då­liga jag gör.  (Fíjese en lo que bien digo y no en lo que mal hago.)

För att fälla ett träd måste yxan rik­tas mot den star­kaste delen, stammen.  (Para talar un árbol, los hacha­zos se dirigen sobre lo más fuer­te: el tron­co.

Ibland gör man bäst i att skjuta med stäng­da ögon för att träf­fa målet.  (A veces la mejor ma­nera de dar en el blanco con­siste en dispa­rar con los ojos cerra­dos.)

Män­skliga varelser verkar vara gräns­löst dum­ma.  (El ser hu­mano carece de límites en cuestión de estu­pidez.)

Kläder­na gör inte mannen.  (El hábito no hace al mon­je.)

 

Kapitel 1: En Echagüe

César de Echa­güe y Ace­vedo gör sig i ord­ning i sitt rum och pro­var att dra sina revolv­rar fram­för spe­geln. Han går sedan ner för att äta fru­kost till­sam­mans med sin far och Lupe. Han säger vid fru­kosten att det han tror är det vik­tigaste för en kali­fornisk adels­man är ett gott hjärta och mod. Men don César menar att kun­skap är vikti­gast. Don César känner sig fort­farande ung och i bäs­ta form men har lite svårt med att ha en så stor son som César. En stund efter att César ridit till Los Ange­les beger sig även don César iväg dit.

 

Kapitel 2: Två kvinnor

Elmer Taber blir för­vånad när han får höra att War­dell har givit sig iväg med sina män. Han tänker efter och kom­mer fram till att Coy­ote måste givit skatt­kartan till fru Cano, som över­lämnat den till War­dell. Han skickar iväg Floren­cia för att försöka fråga ut fru Cano i mat­salen men hon skäms så mycket över sitt bete­ende att hon är på väg att berätta sanning­en för fru Cano. Hennes bekän­nelse förhin­dras av att något händer på tor­get, som gör att fru Cano ropar sin dot­ters namn och lämnar Florencia. Elmer Taber kommer och får Floren­cia att åter­vända till hotell­rum­met.

 

Kapitel 3: På torget

Unge César pratar med fru Canos dot­ter, Teresa, då en häst håller på att dö­da henne. César räddar henne genom att knuffa till henne så att häs­ten kan hoppa över hen­ne. Den som rider hästen är kap­ten Fossett, som är på väg till Emighs bank. Nu träffar han don César, som också an­länt till Los Ange­les, och presen­terar sin son för kap­tenen. Båda don César och kap­ten Fossett känner Joan Har­grave, som en gång nära nog gifte sig med kap­tenen.

 

Kapitel 4: Bankiren försvunnen

Elmer får Floren­cia att berätta vad fru Cano sagt. Elmer tror att Muescas Gray­son, Wardells hand­gång­ne man, har fört bort bankir Emigh. Han bestäm­mer sig för att bege sig efter Wardell trots de var­ningar han får av Bob, som är säker på att War­dell kom­mer at lura honom i en fälla och Coyote i en an­nan. Elmer vill att Bob följer med ho­nom men Bob vill abso­lut inte det och är mycket förakt­full mot sin far. Elmer Taber rider bort från Los Ange­les och läm­nar Floren­cia på hotel­let.

 

Kapitel 5: Bob

Kapten Fossett följer med don César till San Anto­nio-ran­chen för att äta mid­dag. César rider i förväg för att med­dela Lupe att de får en middags­gäst. Don César är bekym­rad över bankir Emighs försvin­nande och säger inte så mycket. Han lämnar Fossett, som får rida före, och ser Bob Taber sitta vid vä­gen med huvu­det i sina hän­der. Han upp­täcker att Bob är flicka och heter Rober­ta. Hon säger att hon vill ha tag på Coy­ote och vill att don César ska hjälpa henne få tag på den­ne. Roberta följer med don César till ranchen, dit de kommer sam­tidigt som kapten Fossett anlän­der. 

 

 

Kapitel 6: Berättelsen om Bob

Rober­ta berättar sin histo­ria och allt som hänt sedan famil­jen kom till Los Ange­les och hur hon kan veta att Coy­ote har befun­nit sig på San Anto­nio-ran­chen. Det var hon som var den maske­rade som för­sökte ta kartan i Césars rum. Hon såg direkt att kartan var en förfalsk­ning. Hon ber don César hjälpa henne att få kontakt med Coy­ote. Don César kräver att hon ska upp­träda som flicka igen. Hon får snyg­ga kläder av Lupe och kapten Fos­sett blir för­trollad då han får se henne. Don César ursäktar sig med att han har en del att ta itu med, klär om till Coy­ote och rider iväg. César rider för att ge ett med­delande till Yesa­res. Denne ska träffa Rober­ta som Coyote.

 

Kapitel 7: Coyotes valp

Ricardo Yesa­res berättar för don Césars son att någon har köpt Haci­enda de la Perdiz, en ranch som det vilar en för­bannel­se över. Köpa­ren har under­tecknat köpe­kontraktet med Elmer Tabers namn, men det kan inte vara Elmer själv. Man säger att Rufino Hernán­dez, den döde ägaren, går igen och dödar köpar­na efter­som ranchen expropri­erades orätt­­färdigt. Dessa har hittats döda vid Roca de los Muer­tos kort tid efter att ranchen köpts och ända tills nu har ingen varit intresse­rad att köpa trots att priset varit lågt. I de döda­des vapen har alltid hittats två tom­ma hylsor som tecken på att de tillå­tits försvara sig innan de skjutits. César köper nya revolv­rar av grov kaliber, tar reda på vägen till Haci­enda de la Perdiz och gör tvärt emot vad hans far tänkt sig. Han till­bringar inte nat­ten på sitt rum utan beger sig till Roca de los Muer­tos med sina nya revolv­rar.

 

Kapitel 8: Dubbel fälla

Elmer Ta­ber faller i War­dells fälla, precis som dottern Roberta var­nat för. Han begav sig till Haci­enda de la Perdiz för att döda Wardell utan att förstå att han var vän­tad av denne. Grayson låtsas att det ska bli en är­lig duell mellan de två men då Taber, som är den snabbas­te, skjuter mot Grayson fun­gerar inte den revolver han fått inför du­ellen. Taber dör och lämnas av Gray­son vid foten av Roca de los Muer­tos, så att det ska se ut som om han dödats av spöket Rufino, när Coyote dy­ker upp.

 

Kapitel 9: Coyote och hans valp

Coyote har inte upp­täckt två gömda pistol­män och nu ris­kerar han att bli skju­ten. César, som ligger gömd i bus­karna och sett dem göm­ma sig, ropar en var­ning till sin far. Tack vare var­ningen går Coyote seg­rande ur skott­växlingen och Gra­yson och männen skjuts ihjäl. Coyote går in till War­dell i bygg­naden, där denne väntar på Gray­son, skyd­dad av två pistol­män. Dessa tror att Grayson kom­mer efter­som Coyote bär Gray­sons hatt. Den blo­diga striden slutar med att Coyote och War­dell är de enda över­levande, men Wardell har näs­tan träffats av ett skott i huvudet. Han har haft tur och en­dast blivit träffad i vänster öra, där örsnib­ben är bort­skjuten. Wardell släpper Emigh fri och tvingas skriva ut en check på 100 tusen dollar till Floren­cia och Rober­ta. Coyote kommer över­ens med War­dell om att han får be­hålla kartan över den aztekiska skat­ten mot en check på 200 tusen dollar till fru Cano och hennes dot­ter. Coyote är näm­ligen över­tygad om den aztekiska skattens förbannel­se och att en olycka kom­mer att drabba Wardell, vars dagar är räk­nade.

 

Kapitel 10: Återgång till nästet

Efter en tid har allt åter­gått till det nor­mala. Coyote och hans valp har åter­gått till näs­tet. Wardell har be­gett sig, klädd till guld­grävare, till den södra, mexi­kanska delen av Kali­fornien där aztek­skatten är gömd i en grot­ta beva­kad av indi­aner. Han visar kartan och indianer­na öpp­nar den tunga por­ten. Där inne finns konst­föremål av guld och silver till ett enormt värde men också många människo­skelett och mu­mi­­fierade kroppar, rester av de inkräk­tare som miss­lyckats med att stjäla rike­domarna. Den tunga sten­porten vid ingången slår igen med en smäll och indi­anernas skratt hörs in till War­dell i grottan. Han har blivit instängd och kommer att gå en säker hungers­död till mötes. Han börjar fun­dera på själv­mord. Lite senare hörs ett skott och då porten öppnas ser indian­erna den vite mannen med det trasiga örat ligga på marken med en ännu ry­kande revolver i handen. Aztek­ernas gud har ännu en gång lyckats för­svara sin skatt mot inkräk­tare. Coyo­tes rättvisa har på nytt ut­krävts.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan