Textruta: Coyote nr 44
Padre e hijo
(Far och son)
av José Mallorqui   


Coyote nr 44.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Padre e hijo (1946)

 

På svenska:                    

Far och son (1958)

 

Nr i den sven­ska serien: 31

 

Handling:

Don Césars son är klar med sko­lan och kommer hem tidi­gare än väntat för att över­raska. På tå­get blir han indra­gen i en historia som även Ricar­do Yesares delvis blir vitt­ne till. Famil­jen Taber för­följs av en spel­hus­äga­re, Chris War­dell, och den­nes män för att häm­nas att El­mer Taber har spe­lat falskt och flytt med en skatt­karta.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Boken är lätt­läst, har under­hållande intrig och är trevlig läs­ning. De flesta ingre­dien­ser­na i Mallor­quis böcker åter­finns här:  hämnd, svek, mys­terier, kärlek och rela­tionen mellan far och son. Den unge César bör­jar här ta mer och mer aktiv del i hand­lingen. Historien fort­sätter i nästa bok, Ca­chorro de Coy­ote.

 

Intres­­­­­santa fra­­ser och tänke­­­­­­­ord:

De dåliga tider­na bör snart vara slut.  (Los malos ratos conviene pasarlos cuanto antes.)

Kroppen är själens spegel.  (El cuerpo es el espejo del alma.)

 

Kapitel 1: Vem är Elmer Bas­tión?

Den 15-årige César har slutat skolan och är på väg till Los Ang­eles med tåg. Han har tänkt över­raska sin far. På tåget konver­serar han med Floren­cia, som reser med sin make Elmer Taber och den­nes son Bob från makens första äkten­skap. De är på flykt från Chris War­dell, som har förråtts av Elmer. På tåget frågar man efter Elmer Taber. För att und­vika att ett kompro­metteran­de paket hittas hos någon av familje­medlemmar­na ber Elmer sin hustru att tillfälligt lägga det i en av fickor­na i Césars överdrags­rock, som han använ­der för att skydda sina kläder mot res­dammet. När faran är över ska hon hämta det på nytt. Vid ett stopp på en sta­tion kommer fyra män om­bord, som utger sig för att vara kommis­sarier, och griper en resenär i kupén i tron att denne är Elmer Taber. Männen tror att han är Elmer Taber efter­som de hittar ett doku­ment i rese­närens ficka som Elmer har lagt dit.

 

Kapitel 2: Echagües arvtagare

Ricardo Yesares har också sett upp­trädet efter­som han stigit på tåget strax före. César till­bringar resten av resan med att prata med honom. Floren­cia kan inte få tag på pa­ketet i överdrags­rocken men Yesares märker att hon vill åt något i den. Tabers följer med Ricardo och César till Po­sada del Rey don Carlos.

 

Kapitel 3: Kappsäcken

Tabers försöker på nytt återta pake­tet från Césars bagage men miss­lyckas igen.

 

Kapitel 4: Chris Wardell

Chris Wardell, som föl­jer efter Tabers i ett ex­tra­tåg, ger till­sam­mans med sin med­hjälpare Mues­cas Grayson de fyra män­nen som miss­lyckats gripa Elmer Taber en rejäl ut­skäll­ning. War­dell visar tecken på att han är föräl­skad i Floren­cia Ta­ber.

 

Kapitel 5: På San Antonio-ranchen

Don César häl­sar sin son väl­kom­men hem när den­ne och Ricar­do Yesares an­län­der till San Anto­nio-ran­chen. Yesares be­rättar om hän­del­serna på tåget och om hur Floren­cia Taber för­sök­te få tag på något i Césars över­drags­rock.

 

 

Kapitel 6: Ett besök

Över­raskande snart kom­mer Floren­cia på besök till ran­chen för att se huset och fram­för allt unge Césars rum. När César upp­täcker paketet och ska öppna det kommer en maske­rad person in i rum­met genom fönstret med en revolver i handen och tar pake­tet. César brottas med den maske­rade och slår undan vapnet. Då han upp­täcker att det är en kvinna låter han henne kom­ma undan. Han berättar för don César och Ricar­do vad som hänt. Det visar sig att de har före­kommit kvinnan som tog sig in och har bytt ut pake­tet mot ett annat.

 

Kapitel 7: Slutet på spåret

Elmer Taber, som egent­ligen he­ter Elmer Bastión, väntar i sitt hotell­rum på att Florencia ska komma tillbaka från San Antonio-ranchen. Det knackar på dörren. Det är Chris War­dell och Mues­cas Gray­son som kom­mer in och de av­väp­nar honom. De krä­ver att få kar­tan som de är på jakt efter.

 

Kapitel 8: Allians mellan vänner

Florencia kommer tillbaka till hotell­rummet. Wardell vill ha kartan, som Elmer fått i pant av en viss Jesús Cano då han vun­nit en massa pengar av denne efter falsk­spel. Coyote dyker upp och lägger beslag på pake­tet, som Wardell och Tabers tror inne­håller kartan.

 

Kapitel 9: ”Tre jungfrur”

Coyote uppsöker María Cano och hennes dot­ter i deras svit på ho­tellet. Han visar skatt­kartan, där det i övre vänstra hörnet finns en bild före­ställande tre jung­frur. Det är teck­ningar av Jung­frun Guadalupe. Coyote ber henne be­rätta histo­rien om vad som hän­de mellan hen­nes man, Jesús Cano, och Elmer Bastión. Fru Cano berättar att Jesús hade fått tag på en skatt­karta i Mexico, som visa­de var en skatt eller gru­va var belä­gen, och behöv­de pengar för att utnytt­ja fyndet. Han sålde möbler och andra tillhörig­heter och fick på så sätt ihop en del pengar. För att skaffa ytter­ligare pengar som behöv­des begav han sig till Wardells spel­hus för att spela po­ker då han bru­kade ha tur i kort­spel. Men han förlo­rade alla pengar­na istället och också skatt­kartan. Då han kommit hem insåg han att han förlo­rat bero­ende på falsk­spel. Han återvän­de till spel­huset för att återta det som var hans men hittades död nästa dag. Då María Cano berätta­de det för Wardell, hade Elmer Bastión redan flytt med skatt­kartan. Då Coyote lyss­nat klart på vad som hänt ger han kar­tan till María Cano och upp­manar henne att hålla tyst om saken men visa kartan för ban­kir Emigh för att få hjälp med att lega­lisera fyn­det.  

 

Epilog som inte är slutet

César och Ricar­do tror nu att även­tyret är över, men Maria Cano berät­tar för War­dell att hon har fått till­baka den efter­sökta skatt­kartan av Coy­ote. Hon litar tro­skyldigt på att han ska hjäl­pa henne. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan