Textruta: Coyote nr 42
Trueno Negro
(Svarta Åskan)
av José Mallorqui


Coyote nr 42.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Trueno Negro (1946)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Trueno Negro är en gri­nig gam­mal man som en gång käm­pade mot Bolivar i Vene­zuela. Hans sonson, True­nito, är inte av samma vir­ke som far­fadern och blir utsatt för flera mord­försök. Ett stort arv, som vän­tar ho­nom, verkar ligga bakom dessa mord­försök.

 

Omdöme: 6

 

Kom­mentar:

Den här historien tilldrar sig efter Leonors död, innan César återkommit till Los Angeles. Även om hand­lingen rör sig om kam­pen om ett arv, ett tema som inte direkt an­vänts i tidi­gare böcker, och historien tilldrar sig i Ataúd och Monter­rey, känns mycket igen sedan tidi­gare.

I slutet av boken beger sig Coyote till San Juan de Capistrano för mötet med Joseph Forbes, vars far hängdes i bok nummer fem i serien, La sombra del Coyote. Joseph Forbes skulle träffa Coyote igen, tio år senare.

 

Intres­­­­santa fra­­ser och tänke­­­­­ord:

Dåliga stun­der i det för­flutna upplevs mindre då­liga än dåligt som hän­der nu.

Ogräs dör aldrig.

Tid är pengar.

 

Kapitel 1: En stilla dag i Ataúd

Ataúd är en gruv­stad som växte fram 1849 mellan Mojave­öknen och Death Valley. Tru­eno Negro, en gam­mal venezu­elare som en gång käm­pade vid Bobes sida mot Boli­var i Vene­zuela, har ett barn­barn som kommer till Ataúd för att köpa varor i affären där. True­nito, som han kallas, stöter på pistol­mannen Kurt Wal­dron, som tvingar honom till duell där pistol­mannen har alla odds på sin sida. Coyotes snab­ba ingri­pande räddar True­nito och Waldron tvingas lämna Ataúd.

 

Kapitel 2: En reflek­tion i mån­ljuset

Héctor Langley, som är True­nitos riktiga namn, rider tillbaka till ran­chen och väntar sig att bli ut­skälld för att inte ha kun­nat försva­ra sig utan hjälp. Plötsligt hörs ett skott och ett skrik. När han när­mar sig platsen där skriket kom från stö­ter han på Coyote med en död man vid sina föt­ter. Geo Walker, kommis­sarien som inte ingrep i Ataúd då Tru­enito hota­des, har försökt döda Héctor men själv dö­dats av Coyote.

 

Kapitel 3: Trueno Negro

Don Ignacio Iparra­guirre, Trueno Negro, är en vresig, gammal man, begiven på alko­hol, som inte vill hjälpa Coyote trots dottern Auro­ras, påtryck­ningar.

 

Kapitel 4: Brevet

Några dagar tidi­gare hade famil­jen Iparra­guirre fått brev från en advo­kat, Valeri­ano Fidal­go, där denne upp­manar Héctor att besöka honom på ett hotell i Monter­rey för att få reda på något vik­tigt. Aurora bestäm­mer sig för att resa dit i hans ställe för att und­vika att True­nito riskerar utsät­tas för nya atten­tat.

 

Kapitel 5: Rumsnum­mer nio

Valeriano Fidalgo berättar för sin sekre­terare, Israel Clerk, histo­rien om famil­jen Iparra­guirre och om det arv som väntar Héctor efter faderns död. Men han hinner inte be­rätta klart, efter­som han avli­der där han sitter vid bor­det. Coyote befinner sig plötsligt i rum­met och be­rättar för Clerk att advo­katen förgif­tats av det pulver som han trodde var bikar­bonat. Advo­katen hade under sam­talets gång löst upp pulv­ret i vatten och druckit bland­ningen mot sina mat­smältnings­besvär. Sheriff Abel Herris och Philip Tom­kinson bultar på dörren. De kommer in och arres­terar Clerk. Han ankla­gas för att tillsam­mans med Coyote ha dödat den gam­le advo­katen.

 

 

Kapitel 6: Lagen i väst

Tomkin­son letar efter advokat Fidal­gos doku­ment men Coyote hinner lägga be­slag på dem. Tom­kinson och kommis­sarien tänker döda Coyote då han kommer för att rädda Clerk, som de ska hänga. När Coyote anländer ska Waldron skjuta Coyote från ett göm­ställe. Men Coyote har skickat efter mili­tären som kommer i sista minu­ten och räddar Clerk och avskedar kom­missarien Herris. Waldron hittas kniv­huggen i ryggen. Mordet skylls på Coyote. Clerk får hand­lingarna angående arvet som Coy­ote räddat.

 

Kapitel 7: Ett hus i Monter­rey

Clerk, som förälskar sig i Aurora direkt när de ses för­sta gången, förklarar för henne att True­nito kommer att ärva en stor förmö­genhet efter sin far. Coyote besöker Trueno Negros hustru, Carmen, innan han läm­nar Monter­rey.

 

Kapitel 8: Trueno Negros fru

Carmen berättar om Trueno Negros liv i Vene­zuela, som blev jobbi­gare och jobbi­gare efter Bolivars åter­komst till mak­ten. Men han hade en mestis­kvinna vid sin sida, som ständigt hjälpte honom och som födde honom en dotter, Celia, True­nitos mor. Innan modern dog läm­nade hon Celia i Car­mens vård och fick Carmen att hjälpa Tru­eno Negro att lämna lan­det. Carmens egen dotter fick i sin tur en dot­ter, som nu är gift med Philip Tom­kinson. Arvet kommer att tillfalla detta barn­barn till Car­men om True­nito dödas efter­som modern Celia är död och likaså Car­mens dotter. Genom  att döda Truenito kan alltså Tom­kinson lägga beslag på det stora ar­vet som hans hus­tru ärver.

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Tom­kinson, Herris och deras män attacke­rar Trueno Negros ranch för att döda True­nito. Denne och Trueno Negro, berusad av gin, försvarar sig och skju­ter tillbaka. Trueno Negro lyckas döda många av angri­parna och beger sig till slut ut med revolver och sabel som han svingar vilt omkring sig. Han hug­ger huvudet av Herris men skjuts med flera skott av Tom­kinson. När denne och två av de över­levande tränger in på ran­chen för att döda Truenito möter de Coy­ote. Tomkin­son ger upp med en gång, kastar sina vapen och förlitar sig på att Coy­ote inte ska skjuta honom eftersom han är obe­väpnad. Coyote får dock de två män­nen att döda sin uppdrags­givare med några kniv­hugg under löfte att inte skju­ta dem. Coyote binder dem istäl­let och låter män­nen i Ataúd avgöra deras öde. Den gamle Trueno Negro dör med sin hand i Carmens, om­given av True­nito, Aurora och Clerk. Han begravs dagen efter och snart firas bröl­lop mellan Aurora och Clerk. Coyote skickar en väska full av guld­mynt som bröllops­gåva.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan