Textruta: Coyote nr 41
El jinete enmascarado
(Den maskerade ryttaren)
av José Mallorqui


Coyote nr 41.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El jinete enmascarado (1946)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

Under guld­rushen och åren efter den blir det stora kon­flikter mellan gruv­arbetare, ranch­ägare och skogs­hugga­re och man tar till knep och fäl­lor. Kär­leken till en vacker ung kvin­na kompli­cerar till­varon för alla. Histo­rien till­drar sig un­der de för­sta åren av Coy­otes verk­samhet, då alla tror att han är i Ha­vanna och stu­derar.

 

Omdöme: 8

 

Kom­mentar:

Temat i denna bok är intri­ger och fäl­lor som läggs ut för att skaf­fa sig herra­välde i Kali­fornien under de våld­samma guld­feber­åren. Boken är mycket under­hållan­de med fart i hand­lingen – även om den se­nare delen inne­håller lite väl mycket ak­tion för min smak. I denna bok träffar César blivande svågern Ed­munds Greene första gången, långt innan den­ne ens har träffat hans sys­ter Bea­triz. Historien tilldrar sig alltså före Césars återkomst från Kuba.

Boken är en Extra-bok liksom den före­gåen­de. Alla extraböcker är:

1. El Coyote (1943)

2. La justi­cia del Coy­ote (1945)

3. La pri­mera aven­tura del Coy­ote (1945)

4. La mano del Coy­ote (1945)

6. El pre­cio del Coy­ote (1945)

6. Vieja Cali­fornia (1946)

7. El jinete enmas­cara­do (1946)

8. Tru­eno Neg­ro (1947)

9. Una som­bra en Capi­strano (1946)

 

Intres­­­santa fra­­ser och tänke­­­­ord:

Ihärdig­het är en dygd som ofta leder till framgång.

Alla natt­fjärfilar dras till ljuset.

Ingen­ting uppmun­trar ens fiender mer än den feg­het man visar.

Den som älskar faran ris­kerar att för­göras i den.

Om man inte kan lju­ga bra är det bätt­re att tala san­ning.

 

Kapitel 1: Villa­horca 1850

Efter de första guld­fynden på Sutters ranch fyll­des stora land­områden med prospek­törer som bröt guld med olika tek­niker, särskilt i bi­floder till Sacra­mento-flo­den. Floden Mim­oso var en av des­sa till­flöden där gruv­samhällen grun­dades och där vål­det här­skade. En av dessa sam­hällen eller städer var Harris­town, som bytte namn till Villa­horca (Hang­town) på grund av de många häng­ningar­na, som inträf­fade där. Grun­daren av staden blev till exempel hängd och väl­digt många fler. Stadens taverna­ägare, Tobe Decker, reser till San Fran­sisco för att häm­ta sin dot­ter, som kom­mer till ho­nom från Bos­ton efter att mo­dern har dött.

 

Kapitel 2: Clitem­nestra Decker

Clitem­nestra Decker, kallad Clity, är en ung skön­het som lär sig skjuta prick med revol­ver under den långa resan från Bos­ton till San Fran­sisco.

 

Kapitel 3: José Mar­tínes

Tobe Decker och hans dotter Clity lämnar San Fransisco för att rida med gin och andra varor som inköpts till Villa­horca. De gör ett stopp vid missions­sta­tionen San José de la Guada­lupe, där de träffar fader Floren­cio. Där möter de också en ung kalifornier som kallar sig José Mar­tínez och som berät­tar för Tobe att William Mur­ley och hans folk är på väg till Villa­horca. När Tobe och Clity har fortsatt fär­den, säger den unge man­nen, som i verklig­heten är César de Echa­güe, att han befa­rar en stor kon­fronta­tion nära Villa­horca. Coy­ote kom­mer att tvingas age­ra.

 

Kapitel 4: Villa­horcas dop

De tre kali­forniska ranch­ägarna, Ildefonso Maqueda, Estanis­lao Herreo och Mario Ramos, samt gruv­chefen Bala de Oro har samlats  på Tobes taver­na och blir serve­rade av Clitem­nestra inför dopet av sta­den. José Martí­nez kommer dit men säger att han inte dricker sprit då Bala de Oro vill ta ett glas med ho­nom. Han vill heller inte dricka med William Mur­ley som kommer dit med fem pistol­män. Denne anser att de som inte vill dricka med ho­nom är hans fiender. Mar­tínez påstår att han inte tål sprit men alla tycker att han är en vek och feg stacka­re. Mur­ley, som är skogs­huggare och boskaps­tjuv, hotar en av ranch­ägarna men Clity skjuter revol­vern ur han­den på ho­nom. Bala de Oro upp­manar honom att lämna Villa­horca och alla är överens om att en kraft­mätning mellan gruv­folk, ranch­ägare och skogs­huggare är nära föres­tåen­de. Byn döps till Villa­horca och en flaska gin kros­sas vid stads­skylten.

 

Kapitel 5: En maske­rad ryttare

De tre ranch­ägarna har samlats på Maqueda-ran­chen för att pla­nera hur de ska bemö­ta skogs­huggarna. Ramos utses till ledare för deras kamp. När han ska åter­vända till sin ranch blir han beskju­ten och hans häst dödas. Kulan som dödar hästen är en gylle­ne kula. Coy­ote är där och under­söker kulan medan Ramos fort­farande är med­vetslös.

 

 

Kapitel 6: Boskaps­tjuvar

Murley och hans förste­man John Clapper­ton utar­betar en plan för hur de ska få boskaps­ägarna att vända sig mot gruv­arbetarna. De tänker stjäla bo­skap på Herrero-ran­chen så att det verkar som om bo­skapen stulits av gruv­arbetar­na. Under stölden av bo­skapen blir Estanis­lao Herrero dö­dad.

 

Kapitel 7: Två män ansikte mot ansikte

Ramos träffar Bala de Oro i taver­nan och ankla­gar honom för att ha försökt dö­da honom. Coy­ote dyker upp och för­klarar för dem att det är Mur­ley som ligger ba­kom. Han för­söker få boskaps­ägare och gruv­folk att bli fien­der.

 

Kapitel 8: Ranch­ägare och gruv­folk

Maquedas och Ramos män följer efter boskaps­tjuvar­na men ham­nar i bak­håll. De tvingas ge upp för­söket att ta till­baka bo­skapen efter att ha för­lorat ett ti­otal män. Då de under­söker förluster­na hos angri­parna hittar de tre dö­da gruv­arbetare bland dessa. Det verkar som om gruv­folket har förenat sig med skogs­huggar­na.

 

Kapitel 9: Den våld­samma Lagen

Gruv­arbetar­na får reda på ny­heten om den stul­na boska­pen då de är sam­lats vid Tobes taver­na. Några gruv­arbetare kom­mer in på taver­nan och berät­tar att de sett Maquedas och Ramos utan rätte­gång beordra häng­ning av några gruv­arbetare efter att ankla­gat dem för boskaps­stöld. En massa gruv­arbetare beger sig mot de två ran­cherna för att häm­nas. Bala de Oro förstår att Murley ligger bakom det hela och beger sig till Ra­mos ranch för att över­tyga honom om att und­vika strid med gruv­arbetar­na. Coyote försöker det­samma med Maqueda men den­ne vägrar att fly och möter gruvar­betarna med vapen i hand. Coyote lyckas få arbe­tarna att lämna ran­chen så att de kom­mer undan med livet i be­håll men Maqueda blir dö­dad.

 

Kapitel 10: Det slut­liga slaget

Murley ser med tillfreds­ställelse hur gruv­arbetar­na drabbar sam­man med ranch­arbetarna och anfaller Villa­horca tillsam­mans med Clapper­ton, sin förman. Coyote hjäl­per Clity och hennes far att ge sig iväg med gul­det i en vagn. Murleys och Clapper­tons män sätter eld på byn och Murley jagar på sin  häst efter vag­nen. Clapper­ton får honom att tro att det är Bala de Oro som finns i vagnen tillsam­mans med Clity. Men det är hennes far, Tobe Decker, som Murley dödar i tron att det är Bala de Oro. Han för­står att Clity efter det aldrig kan hysa några var­mare känslor för ho­nom. 

 

Kapitel 11: Kriget i Mimoso-dalen

Bala de Oro och Ramos blir åskå­dare till hur gruv­arbetarna sätter eld på Maquedas ranch. Bala de Oro för­hindrar att ranch­arbetar­na går till anfall mot dem men blir själv så­rad. Coy­ote be­rättar för gruv­folket att det är skogs­huggarna som ligger bakom boskaps­stölden och gruv­arbetar­nas död. Han upp­manar dem att förena sig med ranch­arbetar­na mot skogs­huggar­na. Det blir en våld­sam strid med många dödade på bägge sidor och ett neder­lag för skogs­huggarna. Coyote ser Clapper­ton så långt bort att han inte kan skju­ta honom med sin revol­ver. Clapper­ton beger sig iväg till­sammans med andra skogs­huggar­ledare.

 

Kapitel 12: Fången

Murley har fört gul­det och Clity till sitt hög­kvarter i ber­gen, där han håller henne fången. Dit kommer också Clapper­ton för att vara med då gul­det delas. Han är också intresse­rad av Clity och vill inte lämna henne åt Mur­ley. Coyote stoppar dili­gensen och pres­sar de två ledar­na för skogshug­garna på upp­gift om var Murley har fört Clity och gul­det. Där träffar Coyote för första gången Edmunds Greene som är på väg med dili­gensen till fort Keaton. Han är reger­ingens utsän­de till Kali­fornien.

 

Kapitel 13: Coyotes rättvisa

Murley, som har förälskat sig i Clity, för­söker rädda henne från sina män som tän­ker spela tär­ning om henne. Själv har han ingen chans att vinna hennes kärlek efter­som han dö­dade hennes far. Han häller salt i gin­tunnor­na och bjuder männen att dricka så mycket de vill. När de blivit druck­na och är tör­stiga av allt saltet får han dem att tro att de blivit för­giftade av ar­senik. De blir despe­rata men kan inte för­svara sig mot honom och Clapper­ton, som också är med i kom­plotten. Denne tror dock också att ginet är för­giftat. När alla är döda utom Murley och Clapperton, sticker denne en kniv i magen på Murley och dödar honom. Då Clapper­ton ska för­söka ta sig in till Clity i det låsta rummet för­hindrar Coyote det. Clapper­ton försö­ker döda Coyote men blir istället själv dödad. Coyote tar avsked av Clity och upp­manar henne att se till att gul­det återställs till sina ägare. Han säger till henne att gå till Bala de Oro, som ligger så­rad. Han kom­mer lättare att till­friskna om han vet att Clity finns vid hans sida.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan