Textruta: Coyote nr 40
Vieja California
(Gamla Kalifornien)
av José Mallorqui


Coyote nr 40.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Vieja California (1946)

 

På svenska:                    

Ej utgiven på svenska

 

Handling:

År 1846, då Kali­fornien försö­ker fri­göra sig från Mexico och sedan upp­tas som ny stat i uni­onen, kämpar en ung vän till César med sina revolu­tionära ideal och blir betrak­tad som förrä­dare. Han faller i en fäl­la som lagts ut för att berö­va ho­nom familje­godset. När han släpps från fäng­elset 20 år se­nare, för­söker han häm­nas på dem som bär skul­den.

 

Omdöme: 8

 

Kommentar:

Temat i denna bok är hämnd. Boken utspe­las i Kalifor­nien under den tid då Kali­fornien över­gick från Mexico till Fören­ta sta­terna. Boken är läng­re än böckerna i serien bru­kar vara. Det är den sjätte Extra-boken av totalt nio. Den första Extra-boken är den första Coyote-boken, El Coyote, num­mer ett i den här bloggen.

Jag har lite svårt för den här bo­ken och nöjer mig med om­dömet 8. Jag har svårt att förstå Coyotes ovilja mot Benito Encar­nación, sam­tidigt som don César är en av hans vän­ner men knap­past hjälper ho­nom. Hans för­räderi mot sitt land är inte så våld­samt, kan jag tycka. Sedan luras Be­nito i en fälla och vill egent­ligen bara väl. Han får sitta i fängelse i 20 år för något han inte gjort. Lite svårt att ta till sig.

 

Intres­­santa fra­­ser och tänke­­­ord:

Det som är skri­vet måste upp­fyllas.

En varg kan bara föda varg­ungar.

Det är lättare att träffa en oxe med ett skott än att träffa en sparv.

 

Kapitel 1: Benito Encarnacións återkomst

Santos Lereña, lant­arbetare på San Anto­nio-ran­chen, berät­tar för don César att han sett Be­nito Encar­nación Pasa­penas i Los Ange­les. San­tos är rädd för Be­nitos hämnd och vill ha don Césars god­kännan­de att få läm­na ran­chen och fly till Mex­ico. Don César för­klarar för Guada­lupe och sin son att Benito säkert kom­mer att ut­kräva hämnd, trots att det gått så många år. Henry Hodge kö­per all mark som William Prior har till ett onor­malt lågt pris. Båda kan drabbas av hämn­den från Benito Encarna­ción och Prior vill säl­ja sin mark och för­söka fly, efter­som han känner till att Benito har åter­vänt. När Hodge förstår varför Prior sålde så billigt kän­ner han sig lurad och sätter efter honom med en pis­tol. Cecilia Cabedo gläds åt den hämnd som Benito Encarna­ción vill utkräva. Det är också hen­nes egen.

 

Kapitel 2: Los Angeles, januari 1846

I ett Kali­fornien, som fort­farande tillhör Mexico och som har två kon­kurrer­ande guver­nörer efter de se­naste två upp­roren, Pío Pico och Castro, samlas famil­jerna Echagüe och Pasa­penas på San Anto­nio-ranchen efter söndags­mässan. Före mid­dagen ger den unge Benito Encarnación fritt ut­lopp åt sitt revo­lutionära miss­nöje med förhåll­andena i Kali­fornien. Till slut får don César nog och säger att han får fort­sätta att lufta sitt missnöje på an­nat ställe än på ran­chen. Be­nito Encarna­sión säger adjö och ger sig iväg.

 

Kapitel 3: Republiken Kalifornien

Befäl­havaren Fre­mont, kap­ten Gilles­pie och spej­aren Kit Carson dis­kuterar de strä­vanden till själv­ständig­het för Kali­fornien som finns och kom­mer fram till att Kali­fornien hellre borde upp­tas som ny stat i uni­onen. USA skulle kunna dra nytta av kali­forniska revolu­tionärer som Benito Encarna­ción. Så blir det också. När fientlig­heterna bryter ut mellan nord­amerikan­are och mexi­kaner är Benito Encarna­ción löjt­nant för en trupp kali­forniska fri­villiga, som sam­arbetar med Fre­monts trupper. Då Los Ange­les faller är Be­nito Encarna­ción med på segrar­nas sida. Benito Encarna­ción lämnar den fri­villiga styr­kan och åter­vänder till Los Ange­les. Hans far har dött och Tardeo, hans bror, ska gifta sig med Sara Stone, en vacker flicka med tvivel­aktigt rykte.

 

Kapitel 4: Tadeo Pasa­penas flickvän

När Be­nito Encarna­ción åter­vänder till Los Ange­les, betraktar de flesta honom som för­rädare. Men en av dem som pratar med honom är César. Den­ne beger sig till Los Ange­les för att köpa pre­sent till Tar­deo inför bröl­lopet med Sara Stone. César träffar Benito och denne föl­jer med till affären. Där råkar de träffa Sara Stone, som tidigare haft ett för­hållande med Benito, sin bli­vande mans bror. Med hen­ne i affären är Cilia Ca­bedo, hen­nes kammar­jung­fru, som ger Be­nito trå­nande blickar.

 

Kapitel 5: Celia får ett natt­ligt besök

Cilia Ca­bedo är ingen vacker flicka, men hon är van­sinnigt för­älskad i Be­nito Encarna­ción. Men han läg­ger inte mär­ke till henne utan verkar mest intres­serad av Sara Stone. Be­nito har bestämt träff med henne denna kväll men Coy­ote, som vill höra vad de säger, vet inte var mö­tet ska äga rum. Coy­ote kommer till Cilias rum för att få reda på det.

 

 

Kapitel 6: Möte i pavil­jongen

Sara Stone träffar Be­nito Encarna­ción i pavil­jongen i träd­gården till det sto­ra huset, som hen­nes far äger. Be­nito vädjar till henne att inte gifta sig med hans bror. Det har gått rykten om hur hon trös­tat sig med olika män under de år han varit bor­ta från Los Ange­les. Hon lo­var att avstå från gifter­målet, om han skri­ver under ett doku­ment angå­ende sina rättigheter, som hon har med sig, och dess­utom ger henne 25 tusen dollar. Be­nito undrar vad hon ska ha för nytta av ett sådant doku­ment men det vill hon inte berätta. Benito accep­terar, under­tecknar doku­mentet utan att bry sig om att läsa det och läm­nar pavil­jongen. Då kommer Coy­ote fram och lägger be­slag på doku­mentet. Sara för­söker skjuta honom, men skot­ten träffar honom på allt­för långt håll för att vålla honom någon skada.

 

Kapitel 7: På jakt efter pengar

Benito för­söker få tag på de pengar, han ska ge till Sara för att hon inte ska gif­ta sig med bro­dern. När han kom­mer till Los Ange­les träffar han Henry Hodge och William Prior, som före­slår att de ska star­ta ett affärs­företag till­sammans med diligens­verksam­het. Benito får 30 tusen dollar av Hodge för att köpa värds­hus till före­taget och skattar sig lyck­lig för sin tur.

 

Kapitel 8: Två besök hos licen­tiaten Espi­nosa

William Prior ställer frågor till no­tarie Espi­nosa om var han för­varar de testa­ment han upp­rättar. Sedan kommer Coy­ote och tvingar honom att grä­va ner alla testa­menten i träd­gården, en bit från hu­set. På natten blir det eld­svåda och skåpet där doku­menten för­varades för­störs.

 

Kapitel 9: Dili­gensen

En dili­gens är på väg till Los Ange­les. För­utom de tre passa­gerarna tran­sporterar dili­gensen 50 tusen dollar i guld och sedlar. Då de näs­tan är fram­me i Los Ange­les blir dili­gensen över­fallen av ban­diter som stjäl pengar­na. En av passa­gerarna är Santos Lereña, som lägger märke till att bandit­ledar­en sak­nar skyd­det på ena spor­ren.

 

Kapitel 10: En effek­tiv sheriff

Efte­rsom Henry Hodge och William Prior säger till she­riffen i Los Ange­les att Be­nito Encarna­ción visste att det skulle komma pengar med dili­gensen tror denne att han lig­ger bakom rånet. Han arres­terar Benito och då denne protes­terar får han ett slag i hu­vudet av en pistol­kolv. She­riffen hittar sed­larna han har i fickan och ser att hans vän­stra sporre är av­bruten. Benito sätts i en cell och får sitta där me­dan brodern gifter sig med Sara Stone. Efter bröl­lopet beger sig paret på bröllops­resa för att fira sin smek­månad.

 

Kapitel 11: Förhör

Benito blir för­hörd av en militär­domare, kapten Hicks, som ber om ur­säkt för she­riffens sätt att be­handla honom. Benito be­rättar att han fått pengar­na av Hodge och om pla­nerna att bilda ett diligens­företag tillsam­mans med honom och överste Prior men de upp­gifter han lämnar för­nekas av dessa. César kommer och hälsar på sin vän i fängel­set och likaså Celia Ca­bedo. Benito förstår att han gått i en fälla som Hodge och Prior har lagt ut för ho­nom. Han svär att häm­nas.

 

Kapitel 12: Oskyldig

Be­nito Encarna­ción blir kvar i fängel­set. Celia Ca­bedo berättar att bro­dern har av­brutit sin smek­månad och kommer hem till Los Angeles. Henry Hodge och William Prior bestäm­mer sig för att lämna till­baka pengar­na så att Benito blir frigiven. När det har skett tänker de lägga ut en ny fäl­la för honom. Benito tror att det är Tar­deo som hjälpt honom ut från fängel­set och får ett med­delande in­stucket genom fön­stret i cellen, där det står att bro­dern vill träffa honom exakt klockan tio på kväl­len på ran­chen.

 

Kapitel 13: Tragiskt möte

När Be­nito kom­mer till mötet på ran­chen, hittar han Tar­deos kropp på gol­vet. Tardeo har blivit mör­dad och själv blir han beskju­ten från två håll. Coyote ingri­per och räd­dar hans liv. Den fruktans­värda nyhe­ten sprids över Los Angeles, att Benito Encarna­ción har mör­dat sin bror.

 

Kapitel 14: Slut på berät­telsen från det för­flutna

Benito Encarna­ción blir dömd till fängel­se i San Quen­tin i 30 till 40 år. Han svär att häm­nas. Hodge och Sara gifter sig och över­ste Prior köper en tredje­del av ranchen. Vid Sara och Hodges bröllop kommer Coy­ote dit och för­klarar att han inte ska straffa dem, utan låta Benito ta hand om det, när han kommer ut från fängel­set.

 

Kapitel 15: ÅTER TILL NU­VARANDE TID

Be­nito Incarna­cións rättvisa

Benito Encarna­cións hämnd är kall och beräk­nande. Han har fått Celia Ca­bedo att före­slå för över­ste Prior att sälja sin mark till Hodge och sedan läm­na Kali­fornien. Han skulle på det sättet kunna kom­ma undan Be­nitos hämnd. Men Benito vet att när Hodge förstår att han lu­rats kommer han inte att ge sig för­rän han kan häm­nas på Prior. Den ene kommer att döda den andre och sedan kommer mör­daren att hängas. Precis detta sker nu. Hodge skjuter Prior utanför värds­huset Don Carlos, där Benito Encarna­ción sitter och ser på. Hodge hängs sedan enligt Lynch lag. Sara har en son som inte är Hodges barn utan Tardeos. Benito, som nu enligt testa­mentet som räd­dades undan eld­svådan äger ranchen, kan köra iväg mor och son om han vill. Men han änd­rar sig, ger tillbaka till henne doku­mentet där han skrev över sina rättig­heter till henne och låter Sara och sonen bo kvar. Själv bör­jar han ett nytt liv på an­nan plats. Men Celia Ca­bedo, som varit ho­nom tro­gen och hjälpt honom i alla dar och även hjälpt honom att häm­nas, bryr han sig inte om. Han tar inte ens av­sked av henne. Han non­cha­lerar henne full­ständigt.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan