Textruta: Coyote nr 39
La senda de la verganza
(Vägen till hämnden)
av José Mallorqui


Coyote nr 39.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La senda de la verganza (1946)

 

På svenska:                    

Hämndens väg (1958)

 

Nr i den sven­ska serien: 30

 

Handling:

Joan Har­grave är i San Fran­sisco för att ar­beta på tea­tern. Där blir hon inblan­dad i mord och mord­försök. Äga­ren till tea­tern där hon upp­träder, Señor Trot­ter, är på något sätt inblan­dad. César de Echa­güe, i säll­skap med Ricar­do Yesa­res, kom­mer till San Fran­sisco för att se teater­föreställ­ningen och de för­söker lösa mor­den.

 

Omdöme: 7

 

Kommentar:

Även om den här bo­ken följer direkt efter före­gående tre böcker och per­sone­rna till stor del är de sam­ma, är det en fri­ståen­de historia. Men perso­nerna i bo­ken är kända och berät­telsen om dem fort­sätter här. För­utom Joan Har­grave, Po­me­roy och Fos­set är också kap­ten Far­rell med i hand­lingen.

I den svenska utgåvan är bokens titel felstavad.

 

Intres­­santa fra­­ser och tänke­­­ord:

Ett bra min­ne behöver man en­dast när man ska ljuga.

Det är ovär­digt en mätt djä­vul att istäl­let bli munk.

Hämn­dens väg är lång.

Det bästa sät­tet att lära sina läxor är ge­nom an­dras erfaren­heter.

Otack­samhet är männi­skans främ­sta utmär­kande egen­skap.

 

Kapitel 1: Det för­flutna gör sig på­mint

En grupp cow­boys driver med häst­tämjaren på ran­chen K-Ba­rada, efter­som han är föräl­skad i en kvin­na på en af­fisch för en teater­föreställ­ning i San Fran­sisco. När äga­ren till ran­chen, Lew Kipper, kom­mer och får se kvinnan på af­fischen, får han en chock. Nervös och men­talt från­varande rider han till sta­den för att skicka ett tele­gram, men än­drar sig. När han kom­mer till­baka blir han skjut­sad i en vagn av ran­chens för­man, Olson, till när­maste stations­sam­hälle för att ta tå­get till San Fran­sisco. Då de kör sön­der vag­nen missar han tå­get men skickar ett tele­gram till San Fran­sisco och tän­ker hyra en vagn för att ta sig till sta­den.

 

Kapitel 2: En man i San Fran­sisco

John William Trot­ter är en rik och hän­syns­lös finans­man i San Fran­sisco och äga­re av en bank, en stor del av båt­varven och den nya tea­tern, som ska in­vigas i sta­den. Han får Kippers tele­gram, som be­rättar att skåde­speler­skan Joan Har­grave har anlänt till sta­den, och att han själv är på väg. Trot­ter blir chock­ad av ny­heten när han ser bil­den av Joan och då han är rädd för att Kipper fått sam­vets­kval pla­nerar han att dö­da ho­nom.

 

Kapitel 3: En mör­dare

Trotter hyr en mör­dare, David Hun­ter, som ska döda Kipper. Han erbju­der honom 5000 dol­lar men skär av sedel­bunten på mit­ten för att ge ho­nom den andra hal­van när mor­det är ut­fört. 

 

Kapitel 4: Ett besök hos en skåde­speler­ska

Trotter beger sig till tea­tern för att träffa Joan Har­grave. Hon säger till ho­nom att hon har en kän­sla av att ha va­rit i San Fran­sisco förut, trots att det är för­sta gång­en hon är i sta­den, vad hon vet. Joan håller på att repe­tera inför pre­miären och upp­vaktas under tiden av både kap­ten Fosset och Pome­roy.

 

Kapitel 5: Ett brott i Santa Clara

Vär­den på gäst­giveriet i Santa Rosa tar emot don César och Ricar­do Ye­sares och be­rättar att ett brott har be­gåtts, en gäst har blivit mör­dad. En man med ena öron­snibben bor­ta har dödat Lew Kipper. Yesa­res som blir tagen för polis gör under­sök­ningar angå­ende brottet.

 

 

Kapitel 6: En gam­mal kärlek blos­sar upp

Kap­ten Fosset mär­ker att Joan inte är så upp­märksam mot ho­nom som förut och gärna pratar mer med Pom­eroy än med ho­nom. Någon för­söker döda Joan när Fosset är en­sam i hennes om­klädnings­rum. När han kom­mer ut på gatan grips han av en militär­patrull ankla­gad för deser­tering.

 

Kapitel 7: David Hun­ter får ett obe­hagligt besök

Hunter får be­sök av Coy­ote som har för­stått att det var han som utför­de mor­det på Kipper. Efter­som inte Hun­ter för­söker något mot Coy­ote dödar han ho­nom inte men ger ho­nom order att lämna sta­den.

 

Kapitel 8: Det sista be­söket för David Hun­ter

Efter att Coy­ote lämnat Hunter får den­ne ett nytt be­sök, den här gång­en av Trotter, som vill att Hun­ter ska döda Joan. Hun­ter accep­terar inte job­bet. Trotter dö­dar ho­nom med ett skott baki­från för att han inte ska kun­na ange ho­nom.

 

Kapitel 9: Ett besök hos en ban­kir

Don César träffar Trotter i hans hem och som an­ledning an­ger han att han vill skaffa vissa ak­tier genom Trotters bank. Där träffar don César Trotters fru, som han pra­tar med. Då Trotter går för att häm­ta en blan­kett, knackar Yesares på altan­dörren och han och don César pra­tar kort med varan­dra. Efter att aktie­affären är klar och Trotter är en­sam igen, får han en var­ning från Coy­ote på en pappers­lapp på skriv­bordet och den pistol han sköt Hunter med är bo­rta från skriv­bords­lådan.

 

Kapitel 10: Än en gång kap­ten Farrell

Coyote träffar kapten Farrell, som är chef för Vigi­lanter­na i San Fran­sisco, och ger honom skrift­liga instruk­tioner som denne ska följa nästa dag för att arres­tera Hunters mör­dare. Coyote ber ho­nom också hjälpa kap­ten Fosset så att han blir ut­släppt men se­nare visar det inte be­hövas efter­som han släpps ändå.

 

Kapitel 11: Två män stu­derar en mål­ning

Coyote och Yesares är uppe på vin­den i Trotters hus för att lägga be­slag på en tavla må­lad av den mexikanske må­laren Ortiz. Tavlan är en mycket fin mål­ning av Trotters hus­tru, som gjor­des då hon var 20 år, innan hon gif­te sig med Trotter. Då den­ne själv går upp på vin­den och ska häm­ta du­ken för att brän­na upp den, upp­täcker han att den är borta. Att det är Coyote som varit fram­me fram­går av en lapp fas­tsatt på den tom­ma ra­men.

 

Kapitel 12: En Othello­före­ställ­ning

Trotter har pl­anerat en kom­plott för att döda Joan, sam­tidigt som hon spelar Desde­mona i Ot­hello. Pome­roy följer Coy­otes instruk­tioner och för­hindrar att hon mör­das. Yesares klädd till Coy­ote lyckas föra Trot­ters fru till tea­tern, för att hon ska få se sin  dotter som hon tror är död se­dan många år. Hennes make har lyckats få alla, inklu­sive henne själv, att tro att hon är ga­len, för att själv få full till­gång till hen­nes pengar. Joan är hennes dotter från hen­nes tidi­gare äkten­skap, som hon trodde var död. När hon ser Joan, som tap­par sin pe­ruk när skott­växlingen börjar på scenen, svim­mar hon där hon sitter bred­vid kap­ten Farrell i sa­longen. Trotter förstår att han miss­lyckats.

 

Kapitel 13: Coyotes rättvisa

När Trotter kom­mer hem sitter Coyote och vän­tar på ho­nom i hans arbets­rum. Denne berättar om be­visen han har mot ho­nom. Han be­rättar också hur allt har gått till. Då Luisa de Monís blev än­ka och blev ensam med sin lilla flicka som också hette Lu­isa gifte sig Trotter med hen­ne. Luisa var rik och när Trotter kunde an­vända hennes för­mögen­het, såg han till att den väx­te betyd­ligt. De fick en son, Bill, men Trotter kunde inte accep­tera att halva förmö­gen­heten skulle är­vas av dottern Luisa och därför på­stod han att flickan hade dött då det brann på teatern. Han erbjöd henne till Jock Har­grave, en skåde­spelare som för­lorade sin  dot­ter i bran­den. Jock Har­grave fick dess­utom mycket pengar av Trotter och accep­terade. För att få ännu större makt över fruns pengar, på­stod Trotter sedan att hans fru var sinnes­sjuk. Snart kommer kapten Farrell, som instru­erats av Coyote, att an­lända till huset och hitta revol­vern som använ­des för att mörda Hun­ter. Det blir en fruk­tans­värd skan­dal, som kommer att gå ut över so­nen Bill. Men om Trotter begår själv­­mord kommer allt att tys­­tas ner. Trotter väljer i det läget att ta livet av sig med gift. Då kap­ten Farrell kom­mer in för att träffa Trotter är han redan död, precis som Coyote har förut­sagt i sitt med­delan­de till ho­nom.

 

Epilog:

För fru Trotter över­skuggar gläd­jen att åter­få dottern Luisa, dvs Joan, ma­kens död. Då Farrell och don César bägge är i samma rum­ kommer betjän­ten med bud att Coy­ote, spelad av Yesa­res, väntar utan­för och vill träffa Far­rell. Han har med sig tavlan som Coyote vill att Farrell ger till fru Trotter. Hon får till­baka por­trättet av sig själv som ung, där hon är mycket lik Joan av idag. Pome­roy friar till Joan och hon upp­manar ho­nom att fråga hen­nes mor om hen­nes hand. En kali­fornisk flicka måste ha sina föräl­drars till­stånd för att gif­ta sig. 

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan