Textruta: Coyote nr 38
Galopando con la muerte
(Galloperande med döden)
av José Mallorqui


Coyote nr 38.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Galo­pando con la mu­erte (1946)

 

På svenska:                    

Kapp­ritt mot döden (1958)

 

Nr i den sven­ska serien: 29

 

Handling:

Här följer den fort­satta histo­rien om Hamil­ton Pome­roy Peter, som skickats till Kali­fornien av presi­dent Grant. Det inne­bär en konfron­tation med de som tjänar grova pengar på hanter­ingen av indian­reservaten.

 

Omdöme: 7

 

Kommentar:

En under­hållan­de bok. Liksom i de två före­gående blandas poli­tik med korrup­tion i förvaltningen av indian­reservaten. Den här boken är den avslu­tande delen i det block av böcker, som bör­jade med La huella azul och fort­satte med Men­sajero de Paz.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­­ord:

Den som älskar faran kom­mer lätt att förgås av den.

Det dåliga är all­tid bra för någon.

Bankerna är som gra­var för peng­ar.

Om det inte fanns dåliga männi­skor, skulle inte de goda kun­na visa att de är goda.

Tid är pengar.

 

Kapitel 1: Infor­mation för Hamil­ton Pome­roy Peter

Pome­roy, Joan Har­grave och César de Echa­güe åker tåg till San Fran­sisco. Pome­roy vill prata med don César om upp­draget han fått av presi­denten, som är att under­söka miss­förhållan­den i Kalifor­nien, som kan använ­das mot presi­denten i nästa val. Men don César verkar inte intres­serad och visar ingen nyfi­kenhet angående vad som hän­de Pome­roy i Ogden. Han säger att det är en mycket farlig upp­gift, som Pome­roy tagit på sig. Själv vill han leva i fred och njuta av lugn och ro. Tåget gör ett stopp i Colfax under en halv till en timme. Pome­roy och Joan följer med ägar­en till ban­ken i byn, Richard Toker, för att hämta en väska med dokument, som kan under­lätta Pome­roys komman­de arbete. Toker hälsar på stin­sen Howe och senare på Jesop, barber­aren, och strax innan de kom­mer till banken hälsar han på she­riffen, Good­riche.

 

Kapitel 2: En otäck över­raskning för herr Pome­roy

Pomeroy förstår sent om­sider att han gått i en fälla. Richard Toker har blivit mör­dad, väskan han fick är full av sedlar och doku­menten han fick av Coyote i indian­lägret har försvunnit ur hans bagage. Pomeroy arre­steras för mordet. Joan Har­grave stannar i Colfax för att för­söka hjälpa Pome­roy. Coy­ote börjar ingripa till­sam­mans med brö­derna Lu­gones.

 

Kapitel 3: Fru Lamb

Joan Har­grave blir inne­boende hos fru Lamb, som har rekom­men­derats henne av Howe. Där får hon ett med­delande från Coy­ote om att fortsätta resan till San Fran­sisco nästa dag och inte lita på nå­gon, inte ens på fru Lamb.

 

Kapitel 4: Pengar som miss­brukas

Två av bröderna Lu­gones, Timo­teo och Juan, ställer till bråk på taver­nan för att bli in­burade i fängel­set, där de kan vara nära Pomeroy, allt enligt Coy­otes instruk­tioner. När Pome­roy hål­ler på att lyn­chas, leder she­riff Good­riche och Cres­well, en av hans med­hjälpare, iväg ho­nom i en hem­lig gång. Pome­roys doku­ment har inte hittats och det är därför vik­tigt att han för­blir vid liv, så att han kan be­rätta var de är. För att inte de två mexi­kanska fångar­na ska vara försvars­lösa mot lynch­mobben när de ta­git sig in, kastar she­riffen till dem ett gevär. Lu­gones-bröderna följer efter i den under­jordiska gången. De upp­täcker lå­dor med va­pen, ammu­nition och sprit avsett för indi­anerna, som dessa kom­mer att få b­e­tala med mycket peng­ar.

 

Kapitel 5: Joan Har­grave ber för en ban­kirs själ

Joan Har­grave träffar Fosset, en ung man som är kap­ten vid garni­sonen. Efter att ha pratat med honom och haft nöje av sam­talet, går de för att fram­föra kon­dole­anser till än­kan, vars man Pome­roy påstås ha mördat. Då hon kom­mer fram till den döde i kistan, för att be för hans själ, ser hon att det inte är den man, som kom till de­ras tåg­vagn, och presen­terade sig som Richard To­ker.

 

 

Kapitel 6: Ett möte i natten

Fos­set och Joan lyckas fly på varsin häst men jagas av ett antal män med gevär. När dessa nästan är ifatt dyker Coyote och Evelio upp och tvingar för­följarna att fly. Coyote läser det med­delande Joan fick, men sä­ger att han inte har skrivit det och att han inte har hen­nes juveler.

 

Kapitel 7: Hamil­ton Pome­roy Peter inför sina do­mare

Daniel Guer­in skäller ut de män, som skulle hjälpa honom att dö­da Pome­roy, men som har miss­lyckats. De har heller inte fått tag på Pome­roys doku­ment, som är all­varliga bevis mot de personer som tjänar gro­va pengar på indian­reser­vaten. Bland männen ser Pome­roy den man som spe­lade Toker. Det är Cres­well, som till­sam­mans med she­riffen förde honom genom den under­jordiska gången. Det var också han som letade igenom Joans bagage hos fru Lamb, stal juvelerna och skrev det med­delan­de, som hon trod­de var från Coyote. Guerin dödar fru Lamb på lik­nande sätt, som han dö­dade Robert Doo­ley. Fru Lamb visar sig vara Doo­leys syster och hon är bar­ägare Adam­sons hustru.

 

Kapitel 8: Daniel Guerins sista hand­skakning

Adam­son vill häm­nas sin hustru med Coyotes hjälp. Denne lo­var att hjälpa honom om han får doku­men­ten som Toker hade samlat och som Adam­son nu har i sitt kassa­skåp. Då Gue­rin kom­mer in på hans kon­tor, är det Coyote med Adam­sons hatt och rock på sig som möter ho­­nom där. Guerin för­söker döda Coyote, som han tror är Adam­son, på sam­ma sätt som han dö­dade Doo­ley, dvs skaka hand med ho­nom och när han hål­ler i han­den, skjuta med vän­ster hand. Men Guerin upp­täcker att det är Coyote, han har framför sig, och han hin­ner inte skjuta förrän han själv blir skju­ten.

 

Kapitel 9: Coyotes rätt­visa

Coyote, Lu­gones och Fosset beger sig ner i den under­jor­diska gång­en, där Cres­well, Jesop, Howe och Good­riche väntar. De tänker ta strid mot dem och be­fria Pome­roy. Männen upptäcker för sent, vilka som kom­mer mot dem i mör­kret, och alla dödas i den skott­växling som föl­jer. Pome­roy befrias av brö­derna Lugones och får veta av Coyote, att de doku­ment som för­svunnit har skickats till presi­denten i hans namn.

 

Kapitel 10: Joan Har­graves inställ­ning

Kapten Fosset är för­älskad i Joan och ber hen­ne gifta sig med honom. Joan säger ’ja’ efter en kort tve­kan. Pome­roy tvingas accep­­tera faktum.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan