Textruta: Coyote nr 37
Mensajero de paz
(Sändebud om fred)
av José Mallorqui


Coyote nr 38.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Mensajero de paz (1946)

 

På svenska:                    

Coyote och indianerna (1958)

 

Nr i den svenska serien: 28

 

Handling:

Här fort­sätter his­to­rien om presi­dentens utsän­de till Kali­fornien, Hamil­ton Pome­roy Pe­ter, som har tänker svika presi­denten och istället stöd­ja opposi­tionen. Men det går inte så bra, han fäng­slas i Og­den och håller på att för­lora livet. Coy­otes ingri­pande räd­dar honom och får ho­nom att av­stå från att för­råda presi­denten.

 

Omdöme: 6

 

Kommentar:

Boken kan ses som en över­gång mellan före­gåen­de bok, La huella azul, och nästa bok, Galopando con la muerte, men bo­ken bjuder på underhållande läsning och har snabb hand­ling.

I för­sta kapit­let, fjär­de stycket begår Mallor­qui ett fel i beskriv­ningen av en poker­giv. Det be­rättas om en spe­lare, som för­lorar en giv i po­ker, och blir skyl­dig Ehredt mycket pengar. Man­nen hade fyr­tal i ess, men Ehredt vin­ner med en royal straight flush, dvs ess, kung, dam, knekt och tia i nå­gon färg. Det är omöj­ligt, efter­som det skulle kräva fem ess i le­ken. I så fall kunde spe­laren, som blev ruinerad, hävda att det spelats falskt under given.

En annan kon­stighet är kapitel­rubriken i ka­pitel 9. Den lyder på span­ska: Los buenos informes de Daniel Guerin. Det blir översatt till svenska ungefär: De goda nyheterna för Daniel Guerin. Men det är bara det, att det inte finns nå­gra goda nyheter för Gu­erin. Tvärt­om! Allt har gått snett för ho­nom.

 

Intres­santa fraser och tänke­ord:

Män som vet för mycket är oftast bättre döda än le­vande.

En för­rädare kan inte för­låtas ett dubbelt för­räderi.

Över­driven försiktighet är en de­fekt.

Allt som köpts för pengar kan kö­pas tillbaka för mer pengar.

För att stålet ska bli starkt krä­ver det många slag.

Geten vill all­tid klätt­ra i ber­gen.

 

Kapitel 1: Jebe­diah Ehredt träffar Coy­ote

Då Jebe­diah Ehredt är på väg till Kali­fornien i sin pri­vata järnvägs­vagn, träffar han Coy­ote. Han tvingas att skriva ut checkar på stora be­lopp. Ehredt får dock det kom­promet­terande intro­duktions­brevet, som han gav Pomeroy för att an­vända vid mötet med Doo­­ley. Efter att Coy­ote tagit emot check­arna tvingar han Ehredt att lämna tåget för att den­ne inte ska kunna för­hindra inlös­ningen av dem.

 

Kapitel 2: Señor Ehredts vrede

Ehredt går till fots genom öken­land­skapet. Efter några tim­mar somnar han sittan­des på en trailer. Då han vaknar går han vidare och träffar på en mexikan med häst och vagn, José Mar­tinez, och får skjuts av denne till Og­den. Där stöter de på Joan Har­­grave, som får ett med­delande instucket under sitt skärp av José Mar­tinez, utan att hon märker det. I med­delandet, som är från Coyote, upp­manas hon ta tåget till San Fran­sisco. Ehredt söker upp Dooley på den­nes kontor.

 

Kapitel 3: Señor Ehredts be­slut

Ehredt pratar med Doo­ley och han och hans sekre­terare Daniel Guerin pla­nerar att göra av med Pome­roy, som Ehredt tror har för­rått honom. Pome­roy hålls fången i en stuga i utkan­ten av Og­den.

 

Kapitel 4: Ett med­delande från señor Ehredt

När Doo­ley åter­vänder till sitt kon­tor, får han besök av Coyote, som lurar honom att öpp­na kassa­skåpet. Coyote kan sedan lägga beslag på de kom­prometter­ande doku­menten, som Dooley förvarar där. En del av dessa hade Guerin tänkt använ­da som håll­hake på Ehredt och för att få honom att accep­tera Dooley som make till Effie, Ehredts dotter.  Sedan kommer Guerin på besök. Han räcker fram hö­ger hand för att ska­ka hand med Doo­ley. Men under hand­slaget drar han upp vän­ster hand ur fickan och skjuter Dooley med den re­volver han ha­de i fickan.

 

Kapitel 5: En timme tidigare

Effie Ehredt är miss­tänk­sam mot sin fars av­sikter gent­emot Dooley och går till den­nes hus. Hon kom­mer precis i tid, för att se hur Guerin lämnar huset med kassa­skåpet lastat på en vagn dra­gen av två hästar. När hon kommer in i huset, ser hon Dooleys döda kropp på golvet. En explo­sion och den efter­följande eld­s­vådan gör, att hon är in­stängd i det brin­nande huset. Hon räddas av en man som pas­serar förbi. Hon har klarat livet men känner sig död invär­tes, efter­som hon förstår att hennes far är skuld till Doo­leys död.

 

 

Kapitel 6: Hamil­ton Pome­roy Peter får ett besök

Pomeroy är bun­den i huset i ut­kanten av staden, där Dooley har givit fyra indi­aner i uppgift att vakta honom. Jebe­diah Ehredt och Guerin kommer till huset, men Pome­roy lyckas inte få dem att förstå att han är oskyl­dig. Båda betrak­tar honom som en för­rädare och indian­erna för iväg honom till indian­lägret för att dö­da honom.

 

Kapitel 7: Två kvinnor

Effie förstår allt mer och mer, att hen­nes far är en skurk, något som hon blun­dat för tidi­gare. Effie vill därför fly från pap­pan och följa med Joan Hargrave till San Fran­sisco. Daniel Guerin visar att han har höga ambi­tioner och vill komma sig upp i par­tiet, ambi­tioner som är större än hennes fars.

 

Kapitel 8: I det indi­anska lägret

Indi­anerna för Pome­roy rejält bunden till indian­lägret, där han är över­tygad om att de ska dö­da honom. Men istället väntar Coyote på honom där. De indi­aner, som valts ut för att döda Pome­roy, är lovade mycket pengar, men Coyote ger dem ännu mer för att låta honom leva. Res­ten av peng­arna, som Coyote fick vid inlös­ningen av check­arna, får Håriga björ­nen, indianer­nas hövding, för att hjälpa sitt folk på olika sätt. Pome­roy släpps och skäms över att han tänkt bedra presi­denten. Nu känner han sig stärkt och vill bli den bud­bärare om fred som var tänkt. Coyote vill, att han ska ar­beta för Joan, som är på väg att bli för­älskad i honom, men sam­tidigt satsa på presi­den­tens upp­drag fullt ut. Men det kom­mer inte att bli lätt.

 

Kapitel 9: Rappor­ter till Daniel Guerin

En av indi­anerna infor­merar Guerin om Coyotes inter­vention, om Pome­roys fri­släppande och om dennes inne­hav av den doku­mentation, som kan kom­promet­tera Jebe­diah och äventyra hans framtid. Jebe­diah blir påverkad av sin dotter och vill ge upp kam­pen, men Guerin ger sig inte och tänker döda Coyote och Pome­roy. Han går till taver­nan och hyr en grupp beväp­nade män.

 

Kapitel 10: Jakten på Coyote

Coyote träffar Jebe­diah Ehredt och hans dot­ter och ger henne doku­menta­tionen mot hen­nes far, som nu har bestämt sig för att sluta inom poli­tiken och istället bli affärs­man. Med hjälp av Ricar­do Yesares lyckas Coyote och Pome­roy undvika det bak­håll, som Guerin och hans män ord­nat. De lyckas nå fram till San Fran­sisco-tåget.

 

Kapitel 11: Mot Kalifornien

Pomeroy och Joan Har­­grave åker med tå­get till San Fran­sisco. De träffar César de Echagüe på tåget och ser Coy­ote vinka till dem, när han rider över slätten. Det är Ye­sares som agerar Coy­ote.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan