Textruta: Coyote nr 36
La huella azul
(Det blå märket)
av José Mallorqui


Coyote nr 36.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

La huella azul (1946)

 

På svenska:                    

Det blå märket (1958)

 

Nr i den svenska serien: 27

 

Handling:

Denna bok är den för­sta i en rad böck­er, som foku­seras på poli­tiska intri­ger i den ameri­kanska rege­ringen under åren efter ameri­kanska inbördes­kriget, och som hand­lar om korrup­tion och svek inom de poli­tiska partierna. USAs presi­dent, Ulysses S. Grant, vill ta itu med pro­blemen i de väst­ra delar­na av USA och skickar Hamil­ton Pome­roy Peter dit för att rappor­tera till honom. Han känner dock inte de verk­liga avsik­terna hos sände­budet, som agerar på order av presi­dentens poli­tiska mot­stån­dare.

 

Omdöme: 8

 

Kommentar:

Det blir ett full­ständigt miljö­ombyte, då hand­lingen här till­drar sig i Washing­ton, och böcker­nas van­liga intri­ger byts mot poli­tiska kom­plotter. För­ändring­en ger en frisk fläkt åt även­tyren.

 

Intressanta fraser och tänkeord:

Ert stör­sta fel var att inte dö i tid

Efter stri­dens här­lighet kom­mer fre­dens på­frest­ningar

Den som jämt och stän­digt seg­lar i grov sjö blir inte sjö­sjuk läng­re

Alla floder rinner ut i havet hur mycket de än slingrar sig

Även de vack­raste rosor har tör­nen

 

Kapitel 1: Ett sände­bud från rege­ringen

Landets presi­dent, Ulysses S. Grant, träf­far Ed­munds Greene och César de Echagüe i Washing­ton och ber dem sam­arbeta med den ameri­kanska rege­ringen för att nor­mali­sera situa­tionen i Kali­fornien. Då de två avböjer, ber presi­denten César att om möjligt hjälpa det sände­bud, som han ska skicka dit, den unge Hamil­ton Pome­roy Peter, som ska infor­mera hon­om om de pro­blem han stö­ter på. 

 

Kapitel 2: En ung man av god familj

Pome­roy pra­tar med don César, som un­drar över Pome­roys sam­röre och en pro­fession­ell spelare som George Win­grove.

 

Kapitel 3: Ett intres­sant möte

Pome­roy är kär i skåde­spelerskan Joan Har­grave. Le­daren för den poli­tiska opposi­tionen, Jebe­diah Ehredt, är i förbund med Har­grave för att ska­da presi­dentens image med hjälp av Pome­roy. När några tju­var stjäl Harg­raves ju­veler på väg från tea­tern dy­ker Coyote upp, tar juve­lerna från dem och läm­nar dem tillbaka till henne.

 

Kapitel 4: Festen för Joan Har­grave

När Joan Har­grave anlän­der till avskeds­festen går hon för att prata med César de Echa­güe, som har givit henne en vacker ring. Jebe­diah Ehredt, Joan Har­grave och andra säger att de ska spela po­ker, men César är säker på att de kom­mer att ägna sig åt viktig planer­ing istället och vill lyss­na. Han tar Ed­munds Greene med sig till biblio­teket, där Edmunds ska stan­na under tiden som han lyss­nar till sam­talet, för att sedan kun­na intyga att don César varit där hela tiden.

 

Kapitel 5: Opposi­tionens projekt

Don César, för­klädd till Coyote, hör att Jebe­diah Ehredt säger till Pome­roy, att det den­ne får reda på i Kali­fornien ska med­delas till ho­nom och inte till presi­denten. Joan Har­grave upp­täcker Coyote när han tjuv­lyssnar.

 

 

Kapitel 6: En över­raskning för Joan Har­grave

När Joan Har­grave upp­täckte Coy­ote satte hon ett märke på hans rygg med en blå krita, som an­vänds när man spelar bil­jard. Där­för kan hon nu se efter vem av gäs­terna som är Coy­ote. Hon upp­täcker mär­ket på don Césars rygg men blir för­vånad, när hon ser att alla hen­nes gäs­ter har ett blått mär­ke på ryg­gen.

 

Kapitel 7: Resor till Kali­fornien

Don César ska åter­vända till Kali­fornien och säger adjö till sin svå­ger på järnvägs­restau­rangen. Han berät­tar för honom om intri­gerna, han upp­täckt. Tåget avgår, men då det gör uppe­håll vid en sta­tion, går han av tåget för­klädd till en herre med pip­skägg och mus­tasch för att åter­vända till Washing­ton.

 

Kapitel 8: Fler resor till Kali­fornien

Pome­roy, Joan, Win­grove och Daniel Guerin, Ehredts assi­stent, reser till Kali­fornien, var och en med sitt syf­te. Innan de reser ger Jebe­diah Ehredt ett brev till Pome­roy, som den­ne ska ge till Robert Doo­ley, korrupt anställd på indian­reser­vatet i Utah. Pome­roy måste skriva under en växel utan ifyllt be­lopp, som Ehredt vill ha som säker­het för att Pome­roy inte ska för­råda ho­nom.

 

Kapitel 9: George Win­grave ser Coyote

Spän­ningar upp­står under resan mellan Win­grove och Pome­roy på grund av den attrak­tion båda känner till Joan. Medan Pomeroy och Joan äter middag i restau­rang­vagnen, går Win­grove till Pome­roys ku­pé och byter bre­vet till Dooley i hans bagage mot ett an­nat, som han själv skrivit. När han kom­mer ut från ku­pén möter han Coy­ote, som tar hand om bre­vet. Win­grove för­söker döda Coy­ote ute på perrong­en men miss­lyckas, faller av tåget och dödas under tåg­hjulen. Coy­ote tar av sig den hätta han burit över hu­vudet och blir på nytt herrn med pip­skägg och mus­tasch.

 

Kapitel 10: Joan ser på nytt Coy­ote

Pome­roy går av tå­get i Og­den till­sam­mans med Joan, som fått med­delande från Coy­ote där han gav henne rådet att av­sluta resan i Ogden och ta in på ho­tell i staden. Pome­roy ger intro­duktions­brevet till Dooley. Denne upp­täcker att brevet inte är skri­vet av Jebe­diah och för Pome­roy i sin vagn till ett hus, där han blir bun­den och beva­kad av indi­aner. Under tiden träffar Coyote Joan på hennes hotell­rum och be­rättar att Pome­roy rå­kat illa ut. Han före­slår henne, att hon ska stan­na några dagar i Og­den, tills han ger henne be­sked om att hon kan fort­sätta till San Fran­sisco för sitt upp­träde där.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan