Textruta: Coyote nr 35
Otra vez El Coyote
(Återigen Coyote)
av José Mallorqui


Coyote nr 35.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Otra vez El Coyote (1946)

 

På svenska:                    

Coyote ingriper (1957)

 

Nr i den svenska serien: 26

 

Handling:

Guldrushen, som ut­lösts av att man hittat den ädla metal­len guld i Apelsin­dalen, har ska­pat anarki och kaos i Los Ange­les. Mannen i högsta led­ningen inom mili­tären i Los Ange­les tänker också för egen vinnings del för­värva marken i dalen. Han läg­ger ut fällor för de rätt­mätiga ägarna för att kunna expro­priera mar­ken och berika sig själv.

 

Omdöme: 8

 

Kommentar:

Boken utspelar sig i efter­dyning­arna av andra guld­rushen, då många har ambi­tioner att snabbt bli rika, och histo­rien om Apelsin­dalens mark­ägare fort­sätter här. Teo­do­miro Mateos finns med i hand­lingen, trots att han avgick som she­riff i före­gående bok, Cuando El Coyote castiga.

 

Intressanta fraser och tänkeord:

Med honung kan man fånga flugor

Bara en idiot säljer den häst han ska ha till flykt

Fabeln om räven som försmådde druvorna han inte kunde nå

 

Kapitel 1: Det oordnade imperiet

I Los Angeles råder stor o­ordning till följd av guld­rushen. Överste O’Hea på fort Moore kom­mer till don César på San Anto­nio-ran­chen för att förmå honom bilda en kom­mitté för att organi­sera ett med­borgar­garde.

 

Kapitel 2: Vigilanternas kommitté

Överste O’Hea och hans med­brottsling Ted Sim­mons plan­erar att beröva de rätt­mätiga ägar­na deras mark i Apelsin­dalen. I detta syfte föreslår över­sten, att en kommitté bildas för att organi­sera ett medborgar­rättsgarde. Därefter plan­erar han att vända sig mot med­lem­marna i kom­mittén och använ­da sig av att de bildat ett gar­de som anled­ning till att beslag­ta deras mark. Justo Hidalgo och Coates går med på att organi­sera ett medborgar­garde.

 

Kapitel 3: Ett möte hemma hos don César

Alla mark­ägarna i Apelsin­dalen utom don César accep­terar att organi­sera medborgar­gardet, som kallar sig Vigi­lanterna. Don César, som förstår att det är en fälla, för­söker frukt­löst förhin­dra det. De andra anser att han är en feg stackare.

 

Kapitel 4: Vigilanternas rättvisa

Coyote ger brö­derna Lugones instruk­tioner att vägra att gå med i medborgar­gardet. När Coates, Justo Hidalgo, Teodo­miro Mateos och Wrey Brutton tillsam­mans med don Goyo Paz och sonen Gre­gorio samlas för att organi­sera gardet, blir de avbrutna av en grupp män med näs­dukar för nedre delen av ansiktet. Dessa hotar dem, avväp­nar dem och tvingar dem att ta av sig sina kläder. De blir bundna och för­sedda med mun­kavel. Sam­tidigt slår sex maske­rade män till på ett av spel­husen och hänger två ökän­da ligister, Louis Fazan och John Mugg. De för­klarar för folk att de tillhör Vigilan­terna och har kom­mit för att stifta lag och ordning. Mili­tären under O’Heas led­ning anländer, men då har Vigilan­terna lämnat platsen.

 

Kapitel 5: Vigilanternas skuld

Militären förhör vitt­nena om vad som har hänt på spel­huset. Vittnes­målen talar för att det är det nybil­dade medborgar­gardet Vigi­lan­terna som slagit till.

 

 

Kapitel 6: Fängslandet

Coates, Justo Hidalgo, Wrey Brutton och Teodo­miro Mateos grips och bevis samlas mot dem, medan en grupp mili­tärer under den unge löjt­nanten Over­ton beger sig iväg för att gri­pa don Goyo och hans son.

 

Kapitel 7: Don Goyos energi

Det tar åtskill­iga timmar för mili­tärtruppen att komma till don Goyos ranch, efter­som Timoteo Lugones leder dem runt för att dra ut på tiden, så att don Goyo och sonen ska hinna fly. Don Goyo upp­manar sonen att fly men själv stan­nar han kvar för att möta militär­styrkan, ledd av Over­ton. När denne förstår att don Goyo har lurats i en fälla, för­söker han hjälpa den gamle att fly med hjälp av Coy­ote som dyker upp.

 

Kapitel 8: Ett besök hos Daniel O’Hea

Överste O’Hea plane­rar att söva Teodo­miro Mateos i fängelse­hålan på fortet. Det kan bli besvär­ligt i den krigs­rätt som ska hållas om den före detta she­riffen är med. Han ger Mateos en flaska whisky med opium i. Men Coyote dyker upp och förhin­drar överstens planer. Han hjälper sedan fång­arna att fly från fortet.

 

Kapitel 9: Överstens trick

Översten kommer till ran­chen och erbju­der don César att köpa de an­delar, som de flyende jord­ägarna äger. Det ska bli offent­lig auktion och när don César har köpt ande­larna för 100 tusen dollar, ska han sälja dem billigt till över­sten. I gengäld ska don César få hälften av gul­det, som vaskats fram i Apelsin­dalen. Översten tänker näm­ligen beslagta guldet, som nu finns på banken. Don César får ett under­skrivet doku­ment som bevis på att han har rätt till halva gul­det och själv skriver han under ett doku­ment, där över­sten får rätt att köpa ande­larna.

 

Kapitel 10: Återigen Coyote

Don César spelar med i över­stens spel och köper andel­arna. De 100 tusen dollar­na tar översten hand om för att över­lämna peng­arna till Fazan och Muggs ”fa­miljer”, som det heter. Översten lägger be­slag på guldet i ban­ken efter­som guldet tillhör mark­ägarna och tvingar guld­grävarna kan lämna Apelsin­dalen. Översten påstår sedan att de 100 tusen dollar­na stals av Coyote under ett natt­ligt besök på ho­tellet, där över­sten nu bor. Det arran­geras ett bank­rån, som är tänkt att skyllas på guld­grävarna som vill ha re­vansch, men när Sim­monds ska föra bort guldet i en vagn för­hindras det av löjtnant Over­ton och Coyote. Sim­monds, som har tänkt spränga ban­ken efter rånet, ham­nar själv i explo­sionen och kusken sätts i fängelse­cell på fortet.

 

Kapitel 11: Coyotes rättvisa

Coyote avslöjar för överste O’Hea på ho­tellet, att han känner till alla hans skurk­aktiga avsikter. Han berättar för över­sten att kusken för guld­transporten sitter fäng­slad på fortet och är beredd att för­råda honom. Denne beger sig då till for­tet för att döda fången, som känner till allt och kan an­ge honom. I verklig­heten är det en fälla från Coyotes sida. Översten miss­lyckas med att döda fången, blir inlåst i fortets fängelse­del och förstår att spelet är slut. Han skjuter sig en kula för pannan. Löjtnant Overton anmodar don César att åter­lämna marken till de rätt­mätiga ägarna. Men don César vägrar. All mark är ju nu hans, liksom gul­det. Men Coyote ingri­per, spelad av Ricardo Yesares, och ”tvingar” don César att göra som löjtnan­ten vill. Loretta som tidigare haft ett visst intres­se för över­ste O’Hea, har nu vänt detta in­tresse mot löjtnant Over­ton. Don César före­slår Over­ton att själv ta reda på hur stort det in­tresset egent­ligen är.

 

Längs upp på sidan         Till huvudsidan